Søndagstanker

 

Prekentekst 24.01.16
Såmannssøndag

24 Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. 25 Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. 26 Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. 27 Tjenerne gikk til jordeieren og sa: ‘Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?’ 28 ‘Det har en fiende gjort’, svarte han. Tjenerne spurte ham: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’ 29 ‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. 30 La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’»

1 Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i og skal legge under dere. 2 Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. 3 Hør da, Israel! Legg vinn på å leve etter dem! Da skal det gå deg vel. Dere skal bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet deg, i et land som flyter av melk og honning.
    4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 6 Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. 7 Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. 8 Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. 9 Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.
   

1 Paulus, Kristi Jesu apostel, utsendt ved Guds vilje for å forkynne løftet om liv i Kristus Jesus, 2 hilser Timoteus, mitt kjære barn: Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre! 3 Jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet slik som mine forfedre. 4 Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen – det ville gjøre meg inderlig glad. 5 Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor Lois og i din mor Evnike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg.
   

14 Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 15 Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16 Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

24 Så sette han fram for dei ei anna likning og sa: «Himmelriket kan liknast med ein mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. 25 Men medan folket sov, kom fienden hans og sådde ugras i kveiten og gjekk sin veg. 26 Då kornet voks opp og skaut aks, kom ugraset òg til syne. 27 Tenarane gjekk til jordeigaren og sa: ‘Herre, sådde du ikkje godt korn i åkeren din? Kvar kjem då ugraset frå?’ 28 ‘Det har ein fiende gjort’, svara han. ‘Vil du vi skal gå og riva det opp?’ spurde dei. 29 ‘Nei’, svara han, ‘for når de riv opp ugraset, kunne de samstundes koma til å riva opp kveiten. 30 Lat dei begge veksa side om side til hausten. Og når tida for innhaustinga kjem, vil eg seia til dei som haustar inn: Sank først saman ugraset og bunt det i hop til å brennast. Men kveiten skal de samla i låven min.’»

1 Dette er dei boda, forskriftene og lovene som Herren dykkar Gud har pålagt meg å læra dykk, for at de skal leva etter dei i det landet de er på veg til og skal leggja under dykk. 2 Du skal frykta Herren din Gud så lenge du lever, og halda alle boda og forskriftene hans som eg gjev deg, både du og son din og soneson din, og du skal få eit langt liv. 3 Høyr då, Israel! Legg vinn på å leva etter dei! Då skal det gå deg vel. De skal bli talrike, slik som Herren, dine fedrars Gud, har lova deg, i eit land som fløymer med mjølk og honning.
    4 Høyr, Israel! Herren er vår Gud, Herren er éin. 5 Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av all di makt. 6 Desse orda som eg byd deg i dag, skal du gøyma i hjartet ditt. 7 Du skal innprenta dei i borna dine og snakka om dei når du sit heime og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp. 8 Du skal binda dei om handa di som eit teikn og bera dei på panna som eit merke. 9 Du skal skriva dei på dørstolpane i huset ditt og på portane dine.
   

1 Paulus, Kristi Jesu apostel etter Guds vilje, utsend med lovnaden om liv i Kristus Jesus, 2 helsar Timoteus, mitt kjære barn: Nåde, miskunn og fred frå Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre! 3 Med takk til Gud, som eg tener med reint samvit slik fedrane mine gjorde, hugsar eg stadig på deg natt og dag i bønene mine. 4 Eg hugsar tårene dine, og eg lengtar etter å få sjå deg att – det ville fylla meg med glede. 5 Eg tek på nytt fram i minnet den ærlege trua di, som først budde i Lois, mormor di, og i Evnike, mor di. Eg er viss på at ho òg bur i deg.
   

14 Men hald du fast på det du har lært og er overtydd om; du veit kven du har lært det av. 15 Og heilt frå du var eit lite barn, har du kjent dei heilage skriftene, som kan gje deg visdom til frelse ved trua på Kristus Jesus. 16 Kvar bok i Skrifta er innanda av Gud og til nytte i opplæring, formaning, rettleiing og oppseding i rettferd, 17 så det mennesket som høyrer Gud til, kan bli fullt utrusta til all god gjerning.

24 Son muitalii sidjiide nuppi veardádusa ja celkkii: «Almmiriika lea olbmá láhkásaš gii lei gilván buriid nisuid beldosis. 25 Ja buohkaid oađedettiin bođii su vašálaš ja gilvvii árvvohis rásiid nisuid gaskii ja manai eret. 26 Go gortnit šaddagohte ja bidjagohte gihpuid, de ihte maiddái árvvohis rásit ge. 27 Bálvaleaddjit manne dalle isideaset lusa ja jerre: Hearrá! It go lean gilván buriid nisuid beldosat? Gos bohtet árvvohis rásit? 28 Son vástidii: Vašálaš lea dahkan dan. De bálvaleaddjit jerre sus: Dáhtut go ahte mii gaikut daid eret? 29 Son vástidii: In dáhto, amadet gaikut nisuid bajás oktan árvvohis rásiiguin. 30 Diktet goappašagaid šaddat bálddalagaid gitta láddjenáigái. Go láddjenáigi boahtá, de mun cealkkán ládjobargiide: Čohkkejehket vuos árvvohis rásiid ja čatnet gihppun boaldima várás, muhto čohkkejehket nisuid mu láhtui.»
   

1 Dát leat dat báhkkomat, lágat ja njuolggadusat maid Hearrá, din Ipmil, lea gohččon mu oahpahit didjiide, vai dii doallabehtet daid dan eatnamis maid dál mannabehtet váldit oapmineattet. 2 Jos dii ballabehtet Hearrás, Ipmilisteattet, dii ja din mánát ja mánáid mánát, ja oppa eallináiggi doallabehtet buot su lágaid ja báhkkomiid maid mun attán didjiide, de dii eallibehtet guhká. 3 Gullet, israellaččat! Dollet daid dárkilit, vai didjiide geavvá bures ja dii šaddabehtet hui eatnagin dan eatnamis mas golgá mielki ja honnet. Ná Hearrá, din áhčiid Ipmil, lea lohpidan didjiide.
    4 Gula, Israel! Hearrá lea min Ipmil, Hearrá lea okta. 5 Ráhkis Hearrá, Ipmilat, oppa váimmus ja oppa sielus ja oppa fámus. 6 Vurke váibmosat dáid gohččumiid maid mun odne attán dutnje. 7 Don galggat cieggadit daid mánáidasat ja sárdnut daid go čohkkát viesustat ja go váccát olgun, go velledat ja go lihkat. 8 Čana daid mearkan giehtasat ja ane daid dovdomearkan gállustat. 9 Čále daid iežat viesu uksastoalppuide ja iežat gávpotpoarttaide.
   

1 Dearvvuođat Bávlosis, Kristus Jesusa apoastalis, gii Ipmila dáhtu mielde lea rávkojuvvon sárdnidit lohpiduvvon eallima mii lea Kristus Jesusis, 2 Timoteusii, mu ráhkis bárdnái.
        Árbmu, váibmoláđisvuohta ja ráfi lehkos duinna Ipmil Áhčis ja Hearrásteamet Jesus Kristusis!
    3 Mun giittán Ipmila gean mun bálvalan buhtes oamedovdduin nugo mu máddarat leat dahkan, go mun muittán du álo rohkosiinnán, ijatbeaivvi. 4 Mun muittán du gatnjaliid ja áibbašan oaidnit du, vai illu deavddášii mu. 5 Mun maiddái muittán du duođalaš oskku mii lei juo áhkustat Loisas ja eatnistat Eunikes, ja mun lean vissis ahte dat lea maiddái dus.
   

14 Muhto biso don das maid leat oahppan ja masa leat nannosit oskon. Don han dieđát geas don leat oahppan. 15 Gitta mánnávuođat rájes leat dovdan bassi čállagiid mat sáhttet addit dutnje viisodaga mii doalvu bestojupmái jos oskkut Kristus Jesusii. 16 Ipmil lea bosson Vuoiŋŋas oppa čállagii, ja dat lea ávkkálaš oahpaheapmái ja cuoigumii, neavvumii ja vanhurskkisvuođa bagadussii, 17 vai dat olmmoš gii gullá Ipmilii, šattašii ollisin ja dohkálažžan dahkat buot buriid daguid.
   

I Herrens åker

Det er så mye vondt i verden, kan ikke Gud bare sette en stopper for all elendigheten? Og hvorfor kan ikke bare Gud åpne himmelen for alle? Sånt hører jeg stadig. Var jeg regissør med kort betekningstid, da ville jeg svart ja på begge spørsmålene, og det ville blitt en glad film hvor det går bra til slutt. Hvorfor skal det være så vanskelig?

Jesus sammenligner himmelriket med en åker, hvor ugress ikke kan være med når avlingen skal høstes. Undervegs, gjennom vekstsesongen og verdenshistorien, da står ugresset der side om side med det gode kornet. Det er først i innhøstingen korn og ugress skiller lag. Tankene går fort til forenklede forestillinger om hvem som er «good guy» og «bad guy». Jesus delte ikke inn mennesker på den måten, han gav plass for utskjelte tollere, for samaritanene som ingen ville se, for kvinner og menn som var utstøtt. Det er plass i himmelen til en helt vanlig Ola og Kari også, og Gud drøyer innhøstingen for å gi plass til flest mulig.

I våre dager får vi daglig doser av ondskap brettet ut på tv-skjermene. Visst finnes det hat og egoisme. I verdensmålestokk, og også ganske nær. Visst skal våren komme, visst skal jorden bli ny, synger vi våre håpstanker. Visst skal høsten komme også, til slutt. I himmelen er det ikke plass til ondskap og ufred. Håpet er at Guds kjærlighet og nåde er stor nok for alle, også for alle som i egen kraft føler seg små og tror de er utelatt fra det gode selskap.

Skrevet av

Knut Nåtedal

Nettprest  

18.01.16
En kommentar
  • Elin-Merete Flott skrevet Knut, trengte og høre akkurat det idag. Ha en Velsignet dag.
    22.01.2016 15:42:30

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget