Søndagstanker

 

Prekentekst 07.02.16
Fastelavnssøndag

31 Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. 32 Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, 33 og de skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje dagen skal han stå opp.» 34 Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa.

13 Se, min tjener skal ha fremgang,
          han skal opphøyes og løftes opp og bli svært høy.
          
    14 Slik mange ble forferdet over deg
          – så ødelagt var han,
          han lignet ikke en mann,
          han så ikke ut som et menneske –
          
    15 slik skal mange folkeslag undres,
          for hans skyld skal konger lukke sin munn.
          For det som ikke ble fortalt dem, skal de se,
          og det de ikke hørte, skal de forstå.

   

1 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 2 Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. 3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.
          
    5 For Gud er én
          og én mellommann er det mellom Gud og mennesker,
          mennesket Kristus Jesus,
          
    6 han som ga seg selv som løsepenge for alle.
          Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne,

31 Så tok han dei tolv til sides og sa til dei: «Sjå, vi dreg opp til Jerusalem, og alt som profetane har skrive om Menneskesonen, skal oppfyllast. 32 Han skal gjevast over til heidningane og bli spotta og mishandla og spytta på, 33 og dei skal piska han og slå han i hel. Og tredje dagen skal han stå opp att.» 34 Men dei skjøna ikkje noko av dette. Det var løynt for dei, og dei forstod ikkje det han sa.

13 Sjå, min tenar skal ha framgang,
          han skal opphøgjast og lyftast opp og bli svært høg.
          
    14 Slik mange vart forfærde over deg
          – så øydelagd var han,
          han likna ikkje ein mann,
          han såg ikkje ut som eit menneske –
          
    15 slik skal mange folkeslag undrast,
          for hans skuld skal kongar lata att sin munn.
          For det som ikkje vart fortalt dei, skal dei sjå,
          og det dei ikkje høyrde, skal dei skjøna.

   

1 Framfor alt legg eg dykk på hjartet å bera fram bøn og påkalling, forbøn og takk for alle menneske. 2 Be for kongar og alle som er i leiande stillingar, så vi kan leva eit stilt og fredeleg liv med gudsfrykt og vørdnad i alt vi gjer. 3 Dette er godt og noko Gud, vår frelsar, gleder seg over, 4 han som vil at alle menneske skal bli frelste og læra sanninga å kjenna.
          
    5 For Gud er éin,
          og éin mellommann er det mellom Gud og menneske,
          mennesket Kristus Jesus,
          
    6 han som gav seg sjølv som løysepenge for alle.
          Det var vitnemålet då tida var komen,

31 Son čohkkii dan guoktenuppelohkása lusas ja celkkii sidjiide: «Gehččet, mii mannat bajás Jerusalemii, ja doppe ollašuvvá buot maid profehtat leat čállán Olbmobártni birra. 32 Son addojuvvo báhkiniid háldui, ja sii bilkidit ja givssidit ja čolget su. 33 Sii spihččejit ja goddet su, muhto goalmmát beaivvi son bajásčuožžila.» 34 Dás sii eai ádden maidege. Dat lei čihkkojuvvon sidjiide, eai ge sii árvidan maid son oaivvildii.
   

13 - Mu bálvaleaddji ovdána:
          Son šaddá allagin, fámolažžan
          ja sakka stuorisin.
          
    14 Eatnagat suorganedje go oidne su,
          nu illastuvvon lei su neahku,
          su hápmi lei illá šat olbmo hápmi.
          
    15 Muhto son sáhttá vel ipmašii
          ollu álbmogiid,
          gonagasat jávohuvvet go oidnet su,
          danin go dan mii sidjiide
          ii lean goassege muitaluvvon,
          sii besset oaidnit,
          dan maid sii eai lean goassege gullan,
          sii besset dál vásihit.

1 Dát sátni lea jáhkehahtti.
    1 Dál mun rávven din ovddimustá buktit ovdan átnumiid ja rohkosiid, ovddasrohkosiid ja giitalusaid buot olbmuid ovddas. 2 Rohkadallet gonagasaid ovddas ja buohkaid ovddas geain lea mearridanváldi, vai mii beasašeimmet eallit jaskes ja ráfálaš eallima, ipmilbalolašvuođas ja gudnálašvuođas. 3 Dákkár rohkos lea buorre ja dohkálaš Ipmilii, min beastái, 4 guhte dáhttu buot olbmuid bestojuvvot ja dovddiidit duohtavuođa. 5 Dasgo
        Ipmil lea okta
        ja okta lea gaskaolmmái Ipmila ja olbmuid gaskkas,
        olmmoš Kristus Jesus,
    6 guhte attii iežas lonástussan buohkaid ovddas. Dát lei duođaštus go rivttes áigi dievai,

Mysterium

Teologen Notto Telle har skrevet en glimrende bok ved navn ”Gåten Jesus”. Bare med tittelen har han  gitt oss en av de sanneste innsikter i hvem Jesus var og er.

Jeg er ikke glad i skråsikkerhet, og aller minst når den handler om Gud og det som har med kristen tro å gjøre.
Skråsikkerheten er og blir sannhetens største fiende.
Selv Paulus, som kunne være svært så påståelig, innrømmer at han egentlig bare forstår ”stykkevis og delt”. Og slik blir han veldig troverdig i mine ører.

Jeg vil heller lytte til en som våger å si noe slikt enn en som bar vet og kan.

Vårt forhold til Gud handler mye om å lytte.
De tolv nærmeste lyttet til Jesus da han snakket om det som skulle skje i Jerusalem i påsken. Men de forsto ikke. Det var som om det Jesus sa sprengte grensene for hva de kunne ta inn over seg.
Det er noe kjent her.
Likevel fortsetter jeg å lytte, for selv om det er mye jeg ikke forstår gripes jeg av mysteriet.

Min tro på Jesus handler ikke om full forståelse, men om at jeg får et glimt av hvem Gud er når jeg ser ham og hører på ham.
Det kom en dag da disiplene forsto hva Jesus virkelig hadde sagt.
Den dagen kommer for oss også.

I mellomtiden tror jeg på ham og takker for alt jeg forstår.

Skrevet av

Lars-Erik Espeland

Sokneprest i Tanum (Bærum)  

01.02.16
2 kommentarer
  • Anne-Lisbeth Takk for gode ord i dag:)
    06.02.2016 10:30:06
  • Cato Takk for fine tanker. Hadde bare mange skjønt dette.
    06.02.2016 08:51:39

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget