Søndagstanker

 

Prekentekst 14.02.16
1. søndag i fastetiden

36 Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: «Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» 37 Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. 38 Da sa han til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!» 39 Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» 40 Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter: «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time? 41 Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.» 42 Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba: «Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» 43 Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. 44 Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. 45 Så kom han tilbake til disiplene og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er stunden kommet da Menneskesønnen skal overgis i synderhender.

1 Herren sendte Natan til David. Han gikk inn til kongen og sa: «Det bodde to menn i en by. Den ene var rik og den andre fattig. 2 Den rike hadde småfe og storfe i mengde. 3 Den fattige eide ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste til sammen med barna hans. Det spiste av brødet hans, drakk av begeret hans og lå i fanget hans. Det var som en datter for ham. 4 En dag kom det en vandringsmann til den rike. Men han kvidde seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe for å lage i stand for gjesten. Han tok lammet som den fattige eide, og laget det til for mannen som var kommet.»
    5 Da ble David brennende harm på mannen og sa til Natan: «Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette, fortjener å dø! 6 Og han skal betale firedobbelt for lammet fordi han gjorde dette og var så hjerteløs.» 7 Da sa Natan til David: «Du er mannen! Så sier Herren, Israels Gud: Jeg salvet deg til konge over Israel og berget deg fra Sauls hånd. 8 Jeg ga deg din herres hus og hans koner i din favn. Jeg ga deg både Israels hus og Judas hus. Og om det var for lite, ville jeg ha lagt til både det ene og det andre. 9 Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? Hetitten Uria har du drept med sverd. Du lot ammonittene drepe ham, og du tok hans kone og giftet deg med henne. 10 Fra nå av skal sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hetitten Urias kone.

7 Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop, med høye skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. 8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet ved å lide. 9 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham,

36 Så kom Jesus med læresveinane til ein stad som heiter Getsemane, og han sa til dei: «Sit her medan eg går dit bort og bed.» 37 Han tok med seg Peter og dei to Sebedeus-sønene, og han vart gripen av sorg og gru. 38 Då sa han til dei: « Mi sjel er sorgtyngd til døden. Ver her og vak med meg!» 39 Så gjekk han eit lite stykke fram, kasta seg ned med andletet mot jorda og bad: «Far, er det råd, så lat dette begeret gå meg forbi! Men ikkje som eg vil, berre som du vil.» 40 Då han kom tilbake til læresveinane, fann han dei sovande, og han sa til Peter: «Så makta de ikkje å vaka med meg ein einaste time? 41 Vak og be at de ikkje må koma i freisting! Ånda er villig, men kjøtet er veikt.» 42 Så gjekk han bort att andre gongen og bad: «Far, om ikkje dette begeret kan gå forbi meg, og eg må tømma det, så lat viljen din råda.» 43 Då han kom tilbake, såg han at dei hadde sovna til att, for auga deira var tunge av søvn. 44 Då lét han dei vera og gjekk bort att og bad tredje gongen med dei same orda. 45 Så kom han tilbake til læresveinane og sa: «Søv de framleis og kviler! Timen er komen då Menneskesonen skal gjevast over i syndarhender.

1 Herren sende Natan til David. Han gjekk fram for kongen og sa: «Det budde to menn i ein by. Den eine var rik og den andre fattig. 2 Den rike hadde småfe og storfe i mengd. 3 Den fattige eigde ikkje anna enn eit einaste lite holam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det voks til saman med borna hans, åt av brødet hans, drakk av begeret hans, låg i fanget hans og var som ei dotter for han. 4 Ein dag kom det ein ferdamann til den rike. Men han kvidde seg for å ta noko av sitt eige småfe eller storfe og laga til for gjesten. Han tok lammet som den fattige eigde, og laga det til for mannen som var komen.»
    5 Då vart David brennande harm på mannen, og han sa til Natan: «Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette, skal døy! 6 Og han skal betala firdobbelt for lammet fordi han gjorde dette og var så hjartelaus.» 7 Då sa Natan til David: «Du er mannen! Så seier Herren, Israels Gud: Eg salva deg til konge over Israel og berga deg frå Sauls hand. 8 Eg gav deg huset til herren din og konene hans i fanget ditt. Eg gav deg både Israels hus og Judas hus. Og om det var for lite, ville eg ha lagt til både det eine og det andre. 9 Kvifor har så du forakta Herrens ord og gjort det som vondt er i hans auge? Hetitten Uria har du drepe med sverd. Du lét ammonittane drepa han, og kona hans tok du og gifte deg med. 10 Frå no skal sverdet aldri vika frå ditt hus, sidan du har forakta meg og teke kona åt hetitten Uria.

7 Då Jesus levde som menneske, bar han fram bøner og naudrop, med høge skrik og tårer, til han som kunne berga han frå døden, og han vart bønhøyrd fordi han var gudfryktig. 8 Endå han var Son, lærte han lydnad ved å lida. 9 Då han hadde nådd fullendinga, vart han ei kjelde til evig frelse for alle som lyder han,

36 Dasto Jesus bođii Getsemane-nammasaš báikái oktan máhttájeddjiidisguin, ja son celkkii sidjiide: «Čohkánehket dása dan boddii go mun manan rohkadallat.» 37 De son válddii fárrosis Biehtára ja Sebedeusa bártniguovtto, ja son moraštišgođii ja ballagođii sakka. 38 Son celkkii sidjiide: «Mu siellu lea lossa morrašis jápmima rádjái. Báhcet dása ja gohcet muinna!» 39 Son manai veaháš guhkkelii, luoitádii eatnamii muođuidis ala ja rohkadalai: «Áhčážan! Jos leažžá vejolaš, de divtte dán geara mannat mu meattá. Allos dattege šaddo nugo mun dáhtun, muhto nugo don dáhtut.» 40 Son máhcai máhttájeddjiidis lusa ja gávnnai sin oađđimin, ja son celkkii Biehtárii: «Ehpet de nagadan gohcit muinna ovttage diimmu. 41 Gohcet ja rohkadallet amadet šaddat geahččalussii! Vuoigŋa gal lea geargat, muhto oažži lea headju.» 42 Son manai nuppádassii fas eret ja rohkadalai: «Áhčážan! Jos dát gearra ii sáhteš mannat jugakeahttá mu meattá, de šaddos du dáhttu!»
    43 Go son bođii ruovttoluotta, de gávnnai sin fas oađđimin, dasgo sin čalmmit ledje lossadat nahkáriin. 44 Dál son guđii sin ja manai fas eret goalmmádassii ja rohkadalai, seammá sániiguin go ovdal ge. 45 De bođii fas máhttájeddjiid lusa ja celkkii: «Lehpet go dii ain oađđimin ja vuoiŋŋasteamen? Diibmu lea boahtán go Olbmobárdni addojuvvo suttolaččaid gieđaide.

1 Hearrá vuolggahii Natana Davida lusa. Go Natan lei boahtán gonagasa lusa, de son dajai: "Muhtun gávpogis ledje guokte olbmá, nubbi rikkis ja nubbigis geafi. 2 Riggás ledje hui ollu sávzzat ja vuovssát, 3 muhto geafes olbmás ii lean eará go okta áidna uhca lábbáš maid son lei oastán. Son biepmai lábbáža, ja dat stuorui su luhtte ovttas su mánáiguin. Dat borai su láibbi ja jugai su lihtis, veallái su askkis ja lei sutnje dego su iežas nieida. 4 De oktii rikkis olbmái bođii guossi. Rikkis ii rásken váldit ovttage iežas sávzzain dahje omiin vai beassá málestit mátkkálažžii, muhto son válddii geafes olbmá lábbá ja ráhkadii dan olbmái gii lei boahtán su guossái."
    5 David suhtai sakka duon olbmái ja dajai Natanii: "Nu duohta go Hearrá eallá, dat olmmái gii dan dagai, ánssáša jápmit. 6 Lábbá son galgá máksit njealjegeardásaččat, danin go son dagai duoinna lágiin ja lei nu garraváimmot." 7 Dalle Natan dajai Davidii: "Don leat dat olmmái. Ná cealká Hearrá, Israela Ipmil: Mun vuiden du Israela gonagassan ja gádjon du Saula gieđas. 8 Mun adden dutnje du hearrá gonagasvuođa ja su áhkáid du fátmái ja adden dutnje Israela ja Juda čearddaid. Jos dat livččii leamaš uhccán, de mun livččen addán dutnje vel eambbo. 9 Manne don leat atnán hálbin mu sáni ja dahkan dakkára mii lea bahá mu čalmmiin? Hetlaš Uria don leat goddán ammonlaččaid mihkiin, ja su áhká don leat váldán áhkkán. 10 De ii miehkki goassege gáidda du sogas, danne go don leat atnán mu hálbin ja váldán áhkkán hetlaš Uria áhká.

7 Go Jesus elii dáppe eatnama alde, de oaffarušai rohkosiid ja ánui čuorvasiiguin ja gatnjaliiguin veahki sus, geas lei fápmu beastit su jápmimis, ja son gullojuvvui ipmilbalolašvuođas dihtii. 8 Vaikko son lei Bárdni, de fertii oahppat gulolašvuođa gillámušastis. 9 Go son lei dahkkojuvvon ollisin, de buvttii agálaš bestojumi buohkaide guđet jeagadit su,

Kjødet er skrøpelig!

«Den som sover, synder ikke!» heter det i et ordtak. Aldri er vi så uskyldsrene som når vi overgir oss til søvnens myke favn. Men noen ganger gjelder ikke ordtaket. Når gode venner sovner av i stedet for å være til støtte for den som har det vanskelig, da blir det galt!

Jeg tror Peter, Jakob og Johannes – de tre nærmeste vennene til Jesus, bebreidet seg selv etterpå. Jesus tok dem med til Getsemanehagen for å våke og be sammen med ham. Men de var trøtte etter å ha spist påskemåltidet sammen, og ble overmannet av middagsluren. De forstod nok heller ikke alvoret i det som foregikk. Men etterpå tror jeg de gremmet seg over at de sovnet av mens Jesus kjempet sin dødskamp. Han grudde seg til det som ventet ham de neste dagene – lidelse, kors og død. Han trengte deres fulle støtte, og så sovnet de av!

Det var forresten ikke første gangen det skjedde. Noen uker tidligere hadde de tre vært på fjelltur sammen med Jesus. Da de kom på toppen, var de slitne og sovnet i det myke gresset. Plutselig våknet de av et sterkt lys. I lysskinnet så de to andre personer som stod og snakket med Jesus. Det var Moses og Elias. De var sikkert ganske fortumlet da de bråvåknet – både på Taborfjellet og i Getsemanehagen.

Jesus ble tydelig skuffet over at de nærmeste vennene hans sviktet. Jeg tror de husket resten av livet den sorgfulle og bitre undertonen i Jesu anklagende ord: «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time!» Etterpå sa han disse ordene, som en slags formildende forklaring: «Ånden er villig, men kroppen er svak!» Eller, som det het i den gamle bibeloversettelsen: «- men kjødet er skrøpelig!»

Fastetiden starter denne uka. Det er for å forberede oss til påskehøytiden. Vi har den samme utfordringen som disiplene – vi sovner av, eller vi er opptatt med helt andre ting. Vi trenger hjelp til å fokusere på det aller viktigste. For Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig!

Skrevet av

Odd Jarle Eidner

Prostiprest i Bodø  

08.02.16
En kommentar
  • Dithen Takk for fine søndagstanker! :)
    13.02.2016 11:47:01

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget