Søndagstanker

 

Prekentekst 29.05.16
2. søndag i treenighetstiden

1 Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. 2 Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» 3 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» 4 «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» 5 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. 7 Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ 8 Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» 9 «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. 10 Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? 11 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. 12 Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? 13 Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, *som er i himmelen•.

25 Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. 26 Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. 27 Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem.
    28 Da skal dere få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. 29 Jeg befrir dere fra all urenhet. Så kaller jeg kornet fram og gjør grøden stor; jeg gir dere ikke sult.

3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? 4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. 5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. 6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. 7 For den som er død, er befridd fra synden. 8 Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham.

1 Det var ein mann som heitte Nikodemus. Han var farisear og sat i Rådet til jødane. 2 Han kom til Jesus om natta og sa: «Rabbi, vi veit at du er ein lærar som er komen frå Gud, for ingen kan gjera dei teikna du gjer, utan at Gud er med han.» 3 Jesus svara og sa til han: «Sanneleg, sanneleg, eg seier deg: Den som ikkje blir fødd på nytt, kan ikkje sjå Guds rike.» 4 Nikodemus seier til han: «Korleis kan ein som er gammal, bli fødd? Ein kan vel ikkje koma inn i morslivet igjen og bli fødd andre gongen?» 5 Jesus svara: «Sanneleg, sanneleg, eg seier deg: Den som ikkje blir fødd av vatn og Ande, kan ikkje koma inn i Guds rike. 6 Det som er fødd av kjøt, er kjøt, og det som er fødd av Anden, er ånd. 7 Undra deg ikkje over at eg sa til deg: ‘De må fødast på nytt.’ 8 Vinden blæs dit han vil; du høyrer han susar, men du veit ikkje kvar han kjem frå, eller kvar han fer. Slik er det med kvar den som er fødd av Anden.» 9 «Korleis kan dette gå til?» spurde Nikodemus. 10 Jesus svara: «Du er ein lærar for Israel og veit ikkje det? 11 Sanneleg, sanneleg, eg seier deg: Vi talar om det vi veit og vitnar om det vi har sett, men de tek ikkje imot vitneutsegna vår. 12 Dersom de ikkje trur når eg talar til dykk om dei jordiske ting, korleis kan de då tru når eg talar til dykk om dei himmelske? 13 Ingen har stige opp til himmelen utan han som steig ned frå himmelen: Menneskesonen, *som er i himmelen•.

25 Eg stenkar reint vatn på dykk, så de blir reine. Eg vil reinsa dykk for all ureinskapen og for alle avgudane. 26 Eg gjev dykk eit nytt hjarte, og ei ny ånd gjev eg inni dykk. Eg tek steinhjartet ut or kroppen på dykk og gjev dykk eit kjøthjarte i staden. 27 Og min Ande gjev eg inni dykk og gjer at de følgjer forskriftene mine, held lovene mine og lever etter dei.
    28 Då skal de få bu i det landet eg gav fedrane dykkar. De skal vera mitt folk, og eg skal vera dykkar Gud. 29 Eg friar dykk ut frå all ureinskap. Så kallar eg fram kornet og gjer grøda stor; eg gjev dykk ikkje svolt.

3 Eller veit de ikkje at alle vi som vart døypte til Kristus Jesus, vart døypte til døden hans? 4 Vi vart gravlagde med han då vi vart døypte med denne dåpen til døden. Og slik Kristus vart oppreist frå dei døde ved sin Fars herlegdom, skal vi òg vandra i eit nytt liv. 5 Har vi vakse saman med Kristus i ein død som er lik hans, skal vi òg vera eitt med han i ei oppstode som er lik hans. 6 Vi veit at vårt gamle menneske vart krossfest med han, for at den kroppen som er underlagd synda, skulle gjerast til inkjes og vi ikkje lenger skulle vera slavar under synda. 7 For synda har ikkje lenger nokon rett over den som er død. 8 Men er vi døde med Kristus, trur vi at vi òg skal leva med han.

1 Farisealaččaid searvvis lei olmmái gean namma lei Nikodemus; son lei okta juvddálaččaid ráđđehearráin. 2 Son bođii Jesusa lusa ihkku ja dajai: «Rabbi, mii diehtit ahte don leat oahpaheaddji gii leat boahtán Ipmila luhtte, dasgo ii oktage máhtáše dahkat daid mearkadaguid maid don dagat jos Ipmil ii livčče suinna.» 3 Jesus vástidii sutnje: «Duođaid, duođaid, mun cealkkán dutnje: Dat guhte ii riegát ođđasis, ii beasa oaidnit Ipmila riikka.» 4 Nikodemus jearai sus: «Mo sáhttá boares olmmoš riegádit, ii han son sáhte beassat eatnis goaŧu sisa fas ja riegádit ođđasis?» 5 Jesus vástidii: «Duođaid, duođaid, mun cealkkán dutnje: Dat guhte ii riegát čázis ja Vuoiŋŋas, ii beasa Ipmila riikii. 6 Dat mii lea riegádan oaččis, lea oažži, muhto dat mii lea riegádan Vuoiŋŋas, lea vuoigŋa. 7 Ale ovddoš go mun celken ahte dii fertebehtet riegádit ođđasis. 8 Biegga bossu gosa dáhttu; don gulat dan šuvvamin, muhto it dieđe gos bođeš ja gosa manaš. Nu lea maiddái juohkehaččas gii lea riegádan Vuoiŋŋas.» 9 Nikodemus jearai: «Mo dát lea vejolaš?» 10 Jesus vástidii sutnje: «Don leat Israela oahpaheaddji, it ge dieđe dan! 11 Duođaid, duođaid, mun cealkkán dutnje: Mii sárdnidit dan maid diehtit, ja duođaštit dan maid leat oaidnán, muhto dii ehpet vuostáiváldde min duođaštusa. 12 Jos dii ehpet oskko go mun sárdnidan didjiide eatnanlaš áššiid, mo de sáhttibehtet oskut go mun sárdnidan almmálaš áššiid? 13 Ii oktage leat mannan bajás albmái, earet go son gii njiejai almmis; dat lea Olbmobárdni guhte lea almmis.

25 De mun riškkuhan buhtis čázi din badjelii, vai dii buhtásmuvvabehtet. Dii lehpet dahkan iežadet buhtismeahttumin buot eahpeipmilgovaideattetguin, muhto mun buhtistan din. 26 Mun attán dim raddái ođđa váimmu ja deavddán din ođđa vuoiŋŋain. Mun válddán din rattis geađgeváimmu ja attán dan sadjái oažževáimmu. 27 Mun deavddán din iežan vuoiŋŋain ja oahpistan din jeagadit mu báhkkomiid ja doallat mu lágaid ja eallit daid mielde. 28 Dii oažžubehtet ássat dan eatnamis maid mun lean addán din áhčiide. Dalle dii lehpet mu álbmot, ja mun lean din Ipmil. 29 Mun gájun din buot din buhtismeahttunvuođas. Mun gohčun gortni šaddat ja dagan dan eatnagin, inge mun šat suova din gillát nealggi.

3 Ehpet go dii dieđe ahte mii buohkat geat gásttašuvvuimet Kristus Jesusii, gásttašuvvuimet su jápmimii? 4 Mii nappo hávdáduvvuimet suinna go gásttašuvvuimet jápmimii, vai beasašeimmet eallit ođđa eallima, nugo Áhči hearvásvuohta bajásčuoččáldahtii Kristusa jábmiid luhtte. 5 Dasgo jos mii leat ovttastahttojuvvon suinna go jápmit nugo son, de mii maiddái ovttastahttojuvvot suinna go bajásčuoččáldahttojuvvot nugo son. 6 Mii diehtit ahte min boares luondu russiinávlejuvvui suinna, vai suttolaš rumaš duššaduvvo, amamet mii leat šat suttu šlávvan. 7 Dasgo dat guhte lea jápmán, lea beassan suttu fámus. 8 Jos mii leat jápmán Kristusiin, de oskut ahte mii maiddái eallit suinna.

Når de store blir små (1)

Nikodemus er fariseer. Og rådsherre også. Han har nådd omtrent så langt han kan komme innenfor både religion og politikk. Han er ansett og respektert. Sikkert beundret også.

Men det kan nok hende at det vil bli problemer hvis det kommer ut at fariseeren og rådsherren Nikodemus ikke holder Jesus på lang avstand. For Jesus har sagt tydelig ifra om at også fariseerne trenger å slå inn på en ny vei. Det er det ikke alle fariseere som er glad for, mens det må ha tatt tak i Nikodemus. Og nå går han i en ny retning med livet sitt. Til han som tar imot til sjelesorg til alle døgnets tider.

Når en berømt og vel ansett person har mistet sin høye status, kan det være fristende å omtale det som at han eller hun er revet ned av sokkelen. Det er ikke alltid at media – eller vi andre - klarer å skjule skadefryden når de store blir små.

Hos Jesus er det ren glede når en stor blir liten. Og hos han blir alle store knøttsmå. De blir nyfødt. En fødsel som Gud står for helt alene. Ved vann og ånd. Ved vannet, - dåpen, gir Jesus oss del i hele sitt liv, - i alt han har sagt og gjort. Og ved sin Ånd gjør han dette levende for oss så mange ganger som vi trenger det gjennom livet. Så vi klarer å legge fra oss det som vi tror skal gjøre oss store, men som bare ødelegger det gode livet for oss selv og andre.

Sjelesørgeren Jesus sier at vi skal få gå fra stor til liten. Vi skal få løfte blikket og få øye på han som virkelig er stor, men som aldri går lei av å bøye seg helt ned til oss som er små, og la oss bli til på nytt.  

Kanskje klarte ikke Nikodemus å la være å hoppe paradis på hjemveien den natta.

Skrevet av

Birgitte Bentzrød

Utenlandssjef  

23.05.16

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget