Søndagstanker

 

Prekentekst 17.07.16
9. søndag i treenighetstiden

36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig. 37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. 38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.»
    39 Han fortalte dem også en lignelse: «Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfta? 40 En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester.
    41 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 42 Hvordan kan du si til din bror: ‘Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!’ når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.

8 Siden sa Kain til sin bror Abel: *«La oss gå ut på marken!»• Og mens de var ute på marken, gikk Kain løs på sin bror Abel og drepte ham.
    9 Da sa Herren til Kain: «Hvor er din bror Abel?» Han svarte: «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?» 10 Da sa Herren: «Hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden. 11 Forbannet er du! Nå skal du være bannlyst fra den jorden som åpnet munnen og tok imot din brors blod fra din hånd. 12 Når du dyrker åkeren, skal den ikke lenger gi deg av sin rikdom. Fredløs og flyktning skal du være på jorden.»
    13 Da sa Kain til Herren: «Min skyld er for tung å bære. 14 Se, i dag driver du meg bort fra landet. Jeg må skjule meg for deg. Fredløs og flyktning blir jeg på jorden, og den som finner meg, kan drepe meg.» 15 Men Herren sa til ham: «Nei! Hvis noen dreper Kain, skal det hevnes sju ganger.» Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel.

10 Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, 11 for det står skrevet:
           Så sant jeg lever, sier Herren,
           for meg skal hvert kne bøye seg,
           og hver tunge skal bekjenne Gud.
12 Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap *for Gud•.
    13 La oss ikke lenger dømme hverandre! Døm heller slik: Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle.

36 Ver miskunnsame, som Far dykkar er miskunnsam. 37 Døm ikkje, så skal de ikkje dømmast. Fordøm ikkje, så skal de ikkje fordømmast. Ettergjev, så skal de få ettergjeving. 38 Gjev, så skal de få: Eit godt mål, stappa, rista og overfylt, skal de få i fanget. For med det målet de sjølve måler med, skal det òg målast opp til dykk.»
    39 Han fortalde dei òg ei likning: «Kan ein blind leia ein blind? Kjem ikkje begge til å falla i grøfta? 40 Ein lærling står ikkje over meisteren, men når han er utlært, blir han lik meisteren sin.
    41 Kvifor ser du flisa i auget til bror din, men bjelken i ditt eige auge merkar du ikkje? 42 Og korleis kan du seia til bror din: ‘Bror, lat meg ta flisa ut av auget ditt’, når du ikkje ser bjelken i ditt eige auge? Din hyklar! Ta først bjelken ut av ditt eige auge. Då ser du klårt og kan ta flisa ut av auget til bror din.

8 Sidan sa Kain til Abel, bror sin: *«Lat oss gå ut på marka!»• Og medan dei var der ute, gjekk Kain laus på Abel, bror sin, og drap han.
    9 Då sa Herren til Kain: «Kvar er Abel, bror din?» Han svara: «Eg veit ikkje. Er eg vaktar for bror min?» 10 Då sa Herren: «Kva har du gjort? Blodet til bror din ropar til meg frå jorda! 11 Forbanna er du! No skal du vera bannlyst frå den jorda som opna munnen og tok imot blodet til bror din frå di hand. 12 Når du dyrkar åkeren, skal han ikkje meir gje deg av rikdomen sin. Fredlaus og flyktning skal du vera på jorda.»
    13 Då sa Kain til Herren: «Skulda mi er for tung å bera. 14 Sjå, i dag driv du meg bort frå landet. Eg må gøyma meg for deg. Fredlaus og flyktning blir eg på jorda, og den som finn meg, kan slå meg i hel.» 15 Men Herren sa til han: «Nei! Slår nokon Kain i hel, skal det hemnast sju gonger.» Og Herren sette eit merke på Kain så ingen som møtte han, skulle drepa han.

10 Men du, kvifor dømmer du bror din, eller kvifor ser du ned på bror din? Vi skal alle fram for Guds domstol, 11 for det står skrive:
           Så visst som eg lever, seier Herren,
           for meg skal kvart kne bøya seg,
           og kvar tunge skal vedkjennast Gud.
12 Så skal då kvar og ein av oss leggja fram sin eigen rekneskap *for Gud•.
    13 Lat oss ikkje lenger dømma kvarandre! Døm heller slik: Ingen må få bror sin eller syster si til å snubla og falla.

36 Lehket váibmoláđđásat, nugo Áhččádet ge lea váibmoláđis.
    37 Allet dubme, de ehpet dii ge dubmejuvvo. Allet dubme gáđohussii, de ehpet dii ge dubmejuvvo gáđohussii. Addet ándagassii, de didjiide ge addojuvvo ándagassii. 38 Addet, de oažžubehtet: Buori mihtu, šluvgojuvvon, dekčojuvvon ja ravddaid dási oažžubehtet askái. Dasgo didjiide mihtiduvvo seammá mihtuin go ieža ge geavahehpet.
    39 Son muitalii sidjiide veardádusa: Sáhttá ba čalmmeheapmi oahpistit čalmmeheami? Eaba go guktot dalle gahča roggái? 40 Máhttájeaddji ii leat stuorit go oahpaheaddjis, muhto go son lea ollásit oahppan, de šaddá nugo oahpaheaddjis. 41 Manne oainnát riba oskuguoimmát čalmmis, muhto it fuomáš hirssa iežat čalmmis? 42 Ja mo sáhtát dadjat oskuguoibmásat: «Oskuguoibmi, divtte mu váldit eret riba du čalmmis!» go it oainne hirssa iežat čalmmis? Don guoktilaš! Váldde vuos eret hirssa iežat čalmmis! Easkka dalle oainnát čielgasit ja sáhtát váldit eret riba oskuguoimmát čalmmis.
   

8 Kain dajai vielljasis Abelii: "Vuolgu meahccái!" Doppe Kain fallehii vieljas ja gottii su.
    9 Dalle Hearrá jearai Kainis: "Gos lea du viellja Abel?" Kain vástidii: "In mun dieđe. Leango mun vielljan geahčči?" 10 Hearrá celkkii: "Maid don leat dahkan! Vieljat varra čuorvu munnje eatnamis. 11 Don leat garuhuvvon itge oaččo šat leat dán eatnamis, mii rabastii njálmmi ja válddii vuostá vieljat vara maid don golggahit. 12 Go don barggat eatnama, de dat ii šat atte dutnje šattus, muhto mášoheapmin ja golgolažžan don šattat vádjolit eatnama alde." 13 Kain dajai Hearrái: "Mu ráŋggáštus lea ilá lossat guoddit. 14 Don áját mu dál dán eatnamis, ja mun gárttan eret du muođuid ovddas. Mášoheapmin ja golgolažžan mun šattan vádjolit eatnama alde. Gii ihkinassii deaivá mu, veadjá goddit mu." 15 Muhto Hearrá celkkii sutnje: "Ii fal nu! Jos muhtin goddá Kaina, de dat mávssahuvvo sutnje čiežageardásaččat." Ja Hearrá bijai Kainii mearkka, vai son ii gottáhalaše geasage gii deaivá su.

10 Muhto don, manne dubmet oskuguoimmát, dahje manne badjelgeahčat oskuguoimmát? Mii han galgat buohkat Ipmila duopmostuolu ovdii, 11 dasgo lea čállojuvvon:
        Nu duohta go ealán, cealká Hearrá,
        juohke čibbi sodjala mu ovddas,
        ja juohke njuovčča dovddasta Ipmila.
    12 De juohkehaš mis galgá nappo doallat logu Ipmila ovddas.
    13 Dan dihtii, allot šat dubme guhtet guimmiideamet! Jurddašehket baicca ahte ii oktage galgga jorralahttit oskuguoimmis ja vearránahttit su.

Se seg selv sant

Øyne kan brukes til mye. Vi gråter med dem, vi smiler med dem. Med øynene kan vi opprette kontakt og stenge for kontakt. Framfor alt er øynene til for å se med. Spørsmålet er bare om synet vårt er til å stole på. Om øynene er friske og rene nok til å se sant med. Dette er et spørsmål Jesus var opptatt av. Han sier at den største hindringen for å se omverdenen med et sant blikk, er at vi ikke er i stand til å se oss selv sant. 

Enkelte ganger tyr Jesus til voldsomme overdrivelser i språket. Bare hør: «Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.» Her er det snakk om en bjelke, en takkonstruksjon i et hus, som sitter fast i mitt øye. Jeg kan ikke se sant eller dømme rett når jeg går rundt med en takkonstruksjon i øyet. 

Det er mye som står på spill når vi skal danne oss et bilde av oss selv. Fristelsen til å retusjere og manipulere bildet er overhengende. Det som gjør det aller vanskeligst å se seg selv sant, er kanskje frykten for å bli forkastet. Den eneste muligheten til å tåle et sant syn på meg selv, er at jeg samtidig kan få et nådig syn på meg selv. Jesu øyne er sylskarpe og nådige i samme øyeblikk. Han ser med sannhet og barmhjertighet. Derfor er det Jesus som gir meg mot til å søke sannheten om meg selv.

 

Skrevet av

Sjur E. Isaksen

Førstelektor Menighetsfakultetet  

11.07.16
En kommentar
  • C Takk for fine søndagstanker.
    11.07.2016 22:54:33

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget