Navnet Jesus blekner aldri

Nyttårsdag/Jesu navnedag: PrekentekstLuk 2,21

Bokmål

21 Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv.

Nynorsk

21 Då åtte dagar var gått og han skulle omskjerast, kalla dei han Jesus. Det var det namnet engelen hadde gjeve han før han var komen i mors liv.

Nordsamisk

21 Gávccát beaivvi go son galggai birračuhppojuvvot, de son oaččui nama Jesus, nugo eŋgel lei gohččon ovdal go son sahkanii eatnis heggii.
   

1. lesetekst4 Mos 6,22-27

Bokmål

22 Herren sa til Moses:23 Tal til Aron og sønnene hans og si: Slik skal dere velsigne israelittene. Dere skal si til dem:
          
   24 Herren velsigne deg
          og bevare deg!
          
   25 Herren la sitt ansikt lyse over deg
          og være deg nådig!
          
   26 Herren løfte sitt ansikt mot deg
          og gi deg fred!
27 De skal sette mitt navn på israelittene, og jeg vil velsigne dem.

Nynorsk

22 Herren sa til Moses:23 Tal til Aron og sønene hans og sei: Slik skal de velsigna israelittane. De skal seia til dei:
          
   24 Herren velsigne deg
          og vare deg!
          
   25 Herren la sitt andlet lysa over deg
          og vere deg nådig!
          
   26 Herren lyfte sitt andlet mot deg
          og gje deg fred!
27 Dei skal setja mitt namn på israelittane, og eg vil velsigna dei.

Nordsamisk

22 Hearrá sártnui Mosesii:
   23 Daja Aronii ja su bártniide: Go dii buressivdnidehpet Israela, de celket ná:
          
   24 Hearrá buressivdnidehkos du
          ja várjalehkos du,
          
   25 Hearrá diktos muođuidis čuovgat dutnje
          ja lehkos dutnje árbmugas.
          
   26 Hearrá jorgalehkos čalmmiid du beallái
          ja addos dutnje ráfi.
27 Go sii ná buressivdnidit Israela mu nammii, de mun buressivdnidan dan.

2. lesetekstFil 2,5-11

Bokmål

5 La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!
          
   6 Han var i Guds skikkelse
          og så det ikke som et rov
            å være Gud lik,
          
   7 men ga avkall på sitt eget,
          tok på seg tjenerskikkelse
            og ble mennesker lik.
        
          Da han sto fram som menneske,
          
   8 fornedret han seg selv
            og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
          
   9 Derfor har også Gud
          opphøyd ham til det høyeste
            og gitt ham navnet over alle navn.
          
   10 I Jesu navn skal derfor
          hvert kne bøye seg,
            i himmelen, på jorden og under jorden,
          
   11 og hver tunge skal bekjenne
          at Jesus Kristus er Herre,
            til Gud Faders ære!
        

Nynorsk

5 Lat det same sinnelaget vera i dykk som òg var i Kristus Jesus!
          
   6 Han var i Guds skapnad
          og såg det ikkje som eit rov
            å vera Gud lik,
          
   7 men gav avkall på sitt eige,
          tok ein tenars skapnad
            og vart menneske lik.
        
          Då han stod fram som menneske,
          
   8 fornedra han seg sjølv
            og vart lydig til døden, ja, døden på krossen.
          
   9 Difor har òg Gud
          opphøgd han til det høgste
            og gjeve han namnet over alle namn.
          
   10 I Jesu namn skal difor
          kvart kne bøya seg,
            i himmelen, på jorda og under jorda,
          
   11 og kvar tunge vedkjenna
          at Jesus Kristus er Herre,
            til Gud Faders ære!
        

Nordsamisk

5 Čájehehket seammá miellalági go Kristus Jesusis lei!
   6 Son lei Ipmila hápmásaš,
        muhto ii atnán sálašin
        leat Ipmila láhkásaš.
   7 Son luobai buot das mii sus lei,
        válddii šláva hámi
        ja šattai olbmuid láhkásažžan.
        Son elii nugo olmmoš olbmuid gaskkas;
   8 son vuolidii iežas
        ja lei gulolaš jápmima rádjái,
        velá ruossa jápmima rádjái.
   9 Dan dihtii lea Ipmil bajidan su allagii
        ja addán sutnje nama buot namaid badjel,
   10 vai juohke čibbi sodjalahttošii Jesusa nammii,
        almmis, eatnama alde ja eatnama vuolde,
   11 ja juohke njuovčča dovddastivččii ahte
        Jesus Kristus lea Hearrá, Ipmil Áhččái gudnin!
   

Navnet Jesus blekner aldri, fordi Han som bærer navnet lever.

Navnet skjemmer ingen, sies det. Men jeg husker første året jeg gikk på internatskole, og havnet ved siden av en lærer i julelunsjen. «Roger, det er et sånt verstingnavn det. Sånn som Johnny og Ronny.» sa han. Det var nok ment som en spøk, samtidig sa det noe reelt om navnet mitt, og hvilket rykte det hadde.

Jesus, eller på hebraisk, Jeshua, var et ganske vanlig navn. (Og er det fremdeles, spesielt i spansk-talende land.) Det har en betydning, sånn språklig sett: det betyr frelse, eller Gud frelser. Et absolutt passende navn. Et navn med mening.

Men i en verden full av Jesus’er er det ikke så spesielt å hete Jesus. Derfor er det ikke navnet i seg selv som er spesielt, men det som knyttes til dette navnet. Eller rettere sagt, Han som knyttes til navnet.

Jeg liker å tro at jeg gjennom de to årene jeg gikk på internatskolen, så ble læreren bedre kjent med meg. Og jeg forble ikke bare en gutt med et verstingnavn. Kanskje han til og med fikk noen nye og positive ting å knytte til navnet jeg bærer?

Det finnes sikkert mange forskjellige inntrykka av og meninger om Jesus-navnet. Både negative og positive. Men navnet Jesus blekner aldri, fordi Han som bærer navnet lever. Og på ny og på ny knyttes det nye erfaringer og positive ting til dette navnet.

Del