På fest med Gud

3. søndag i åpenbaringstiden: PrekentekstJoh 2,1-11

Bokmål

1 Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der.2 Også Jesus og disiplene hans var innbudt.3 Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.»4 «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.»5 Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.»
   6 Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker.7 «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen.8 «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de.9 Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen10 og sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.»
   11 Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.

Nynorsk

1 Tredje dagen var det eit bryllaup i Kana i Galilea. Mor til Jesus var der.2 Også Jesus og læresveinane hans var bedne.3 Då det var slutt på vinen, sa Jesu mor til han: «Dei har ikkje meir vin.»4 «Kva vil du meg, kvinne?» svara Jesus. «Min time er enno ikkje komen.»5 Då sa mor hans til tenarane: «Det han seier dykk, skal de gjera.»
   6 No stod det seks vasskar av stein der, slike som blir nytta i reinsingsskikkane til jødane. Kvart av dei tok to eller tre anker.7 «Fyll kara med vatn», sa Jesus. Og tenarane fylte dei til randa.8 Så sa han til dei: «Aus no opp og ber det til kjøkemeisteren.» Det gjorde dei.9 Kjøkemeisteren smaka på vatnet, som hadde vorte til vin. Han visste ikkje kvar vinen kom frå, men tenarane som hadde aust opp vatnet, visste det. Då ropa han på brudgomen10 og sa: «Alle andre set først fram den gode vinen, og når gjestene er drukne, kjem dei med den som er dårlegare. Du har gøymt den gode vinen til no.»
   11 Dette var det første teiknet Jesus gjorde; det var i Kana i Galilea. Han openberra sin herlegdom, og læresveinane hans trudde på han.

Nordsamisk

1 Goalmmát beaivvi ledje náittosheajat Kanas Galileas. Jesusa eadni lei doppe,2 ja maiddái Jesus máhttájeddjiidisguin lei bovdejuvvon heajaide.3 De nohkkogohte viinnis, ja Jesusa eadni dajai sutnje: «Sis ii leat šat viidni.»4 Jesus celkkii: «Nisu, maid don áiggut muinna? Ii mu diibmu leat velá boahtán.»5 Muhto su eadni dajai bálvaleddjiide: «Dahket buot maid son gohčču.»
   6 Das ledje geađgečáhcelihtit, nugo vierru lei ge juvddálaččaid buhtistanmearrádusaid mielde. Ledje guhtta lihti, mat gesse guokte dahje golbma áŋkara guhtege.7 Jesus celkkii: «Devdet lihtiid čáziin.» Ja bálvaleaddjit devde daid ravddaid dási.8 Son celkkii sidjiide: «Goivot das ja guddet heajaid ovddasčužžui.» Sii gudde dan heajaid ovddasčužžui,9 ja son máisttii čázi mii lei šaddan viidnin. Ii son diehtán gos dat leažžá boahtán, muhto bálvaleaddjit geat ledje goivon čázi, sii gal dihte. De son gohčui irggi boahtit10 ja dajai: «Earát guossohit vuos buori viinni, ja go guossit juhkaluvvagohtet, de buktet fuonibu. Muhto don leat seastán buori viinni dássážii.»
   11 Dán vuosttaš mearkadagus Jesus dagai Kanas Galileas. Son almmustahtii hearvásvuođas, ja su máhttájeaddjit osko sutnje.

1. lesetekst1 Mos 1,26-31

2. lesetekstÅp 21,1-6

Bokmål

1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.2 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.3 Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
          «Se, Guds bolig er hos menneskene.
           Han skal bo hos dem,
           og de skal være hans folk,
          og Gud selv skal være hos dem.
           Han skal være deres Gud.
          
   4  Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
          og døden skal ikke være mer,
          heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
          For det som en gang var, er borte.»
5 Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»6 Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave.

Nynorsk

1 Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir.2 Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom.3 Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa:
          «Sjå, Guds bustad er hos menneska.
           Han skal bu hos dei,
           og dei skal vera hans folk,
          og Gud sjølv skal vera hos dei.
           Han skal vera deira Gud.
          
   4  Han skal tørka kvar tåre frå auga deira,
          og døden skal ikkje vera meir,
          og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine.
          For det som ein gong var, er borte.»
5 Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»6 Så sa han til meg: «Det har hendt! Eg er Alfa og Omega, opphavet og enden. Eg vil gje den tørste å drikka av kjelda med livsens vatn som gåve.

Nordsamisk

1 De mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama, dasgo ovddit albmi ja ovddit eanan lei nohkan, ii ge mearra lean šat.2 Ja mun oidnen bassi gávpoga, ođđa Jerusalema, njiedjamin almmis, Ipmila luhtte, válmmaštuvvon ja čiŋahuvvon dego moarsi irggis várás.3 Ja mun gullen truvnnus alla jiena cealkimin:
        «Geahča, Ipmila orrunsadji lea olbmuid luhtte.
        Son orru sin searvvis,
        ja sii leat su álbmot,
        ja Ipmil ieš lea sin luhtte.
   4 Son sihkku eret juohke gatnjala sin čalmmiin,
        ii ge jápmin leat šat,
        ii ge moraš ii ge bárgun ii ge giksi.
        Dasgo dat mii lei ovdal, ii leat šat.»
   5 Son guhte čohkká truvnnus, celkkii munnje: «Geahča, mun dagan buot ođasin.» Ja son jotkkii: «Čále! Dasgo dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.»6 Son celkkii vel munnje: «Dat lea ollašuvvan! Mun lean Alfa ja Omega, álgu ja loahppa. Sutnje geas lea goiku, mun attán juhkat eallima čázi ádjagis vaikko son ii ánssášivčče dan.

På fest med Gud

Det er rart å tenke på at det første mange forbinder med bryllupet i Kana, er at Jesus drakk alkohol. Det er jo ikke poenget med teksten i det hele tatt. Evangelisten Johannes levde i likhet med Jesus i middelhavsområdet, der det å kose seg med vin på fest er en selvfølgelig del av livet. I Norge var en viktig del av den pietistiske bevegelsen å ta et oppgjør med alkoholkulturen som gjorde at mange drakk seg fra gård og grunn. De representerte et klart alternativ, totalavhold.

Og slik gikk det til at en vakker fortelling fra de frodige vinrankene i Kana om hvordan en raus Gud er den som redder festen når vinen er i ferd med å ta slutt, ble en verkebyll for mange kristne i Norge. Jeg var selv avholds og del av et kristent ungdomsmiljø i tenåra, og husker denne bibelfortellingen som spesielt vanskelig. Mitt forhold til Gud handlet om å holde seg på den smale sti og hadde lite med raushet å gjøre. Men et nytt møte med denne teksten i begynnelsen av 20-åra bidro til endre både meg selv og mitt gudsbilde. Plutselig klarte jeg å leve meg inn i teksten, og møtte en avslappet palestiner på fest med et glass vin i hånda. Jesus driver ikke med smålig korreksjon av folk som koser seg litt, han så det store bildet.

Ikke kast bort livet ditt på rus. Men kast det heller ikke bort på å nekte deg det gode. For Gud er på festen.

Del