Omvendtland

Fastelavnssøndag: Prekentekst1 Kor 13,1-7

Bokmål

1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
          men ikke har kjærlighet,
          da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.
          
   2 Om jeg har profetisk gave,
          kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
          om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
          men ikke har kjærlighet,
          da er jeg intet.
          
   3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,
          ja, om jeg gir meg selv til å brennes,
          men ikke har kjærlighet,
          da har jeg ingen ting vunnet.
          
   4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
          den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
          
   5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
          er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
          
   6 Den gleder seg ikke over urett,
          men har sin glede i sannheten.
          
   7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
          
   

Nynorsk

1 Om eg talar med mennesketunger og engletunger,
          men ikkje har kjærleik,
          då er eg ein ljomande malm eller ei klingande bjølle.
          
   2 Om eg har profetisk gåve
          og kjenner alle løyndomar og eig all kunnskap,
          og om eg har all tru så eg kan flytta fjell,
          men ikkje har kjærleik,
          då er eg ingen ting.
          
   3 Om eg gjev alt eg eig til mat for dei fattige,
          ja, om eg gjev meg sjølv til å brennast,
          men ikkje har kjærleik,
          då har eg ingen ting vunne.
          
   4 Kjærleiken er tolmodig, kjærleiken er velvillig,
          misunner ikkje, skryter ikkje, er ikkje hovmodig.
          
   5 Kjærleiken krenkjer ikkje, søkjer ikkje sitt eige,
          er ikkje oppfarande, gøymer ikkje på det vonde.
          
   6 Han gleder seg ikkje ved urett,
          men gleder seg ved sanninga.
          
   7 Alt held han ut, alt trur han, alt vonar han, alt toler han.
          
   

Nordsamisk

1 Vaikko vel sártnošin ge olbmuid dahje eŋgeliid gielaiguin, muhto mus ii livčče ráhkisvuohta, de livččen dušše čuoddji biellu dahje skilaideaddji divga.2 Vaikko mus vel livččii ge profehtastallanattáldat ja dovddašin buot čiegusvuođaid ja buot dieđu, ja vaikko mus livččii buot osku nu ahte sáhtášin váriid sirdit, muhto ii livčče ráhkisvuohta, de mun in livčče mihkkege.3 Vaikko vel juogadivččen váivvážiidda buot mii mus leažžá, ja vaikko divttášin iežan boldojuvvot, muhto mus ii livčče ráhkisvuohta, de dat ii livčče munnje ávkin.
   4 Ráhkisvuohta lea gierdavaš, ráhkisvuohta lea láđis, ii dat gáđaš ii ge rábmo ii ge čeavlástala.5 Ii dat daga maidege dohkkemeahttumiid ii ge bivdde iežas ávkki, ii dat suhta ii ge vurke baháid.6 Ii dat illut vearrivuođas, muhto baicca duohtavuođas.7 Dat gillá buot, osku buot, doaivu buot, gierdá buot.
   

1. lesetekstHøys 8,6-7

Bokmål

6 Sett meg som et segl på ditt hjerte,
          et stempel på din arm!
          For kjærligheten er sterk som døden,
          lidenskapen er ubøyelig som dødsriket.
          Den brenner som flammende ild,
          en Herrens brann.
          
   7 Veldige vann slukker ikke kjærligheten,
          elver skyller den ikke bort.
          Om noen gir alt han eier
          for å kjøpe kjærlighet,
          møter han bare forakt.
          
   

Nynorsk

6 Set meg som eit segl på hjartet ditt,
          eit stempel på armen din!
          For kjærleiken er sterk som døden,
          lidenskapen ubøyeleg som dødsriket.
          Han brenn som logande eld,
          ein Herrens loge.
          
   7 Veldige vatn sløkkjer ikkje kjærleiken,
          elvar skyl han ikkje bort.
          Om nokon gjev alt han eig
          for å kjøpa kjærleik,
          blir han berre til lått.
          
   

Nordsamisk

6 Bija mu seailan váibmot vuostá,
          bija seailan iežat giehtaruohttasa birra.
          Ráhkisvuohta lea gievra nugo jápmin,
          hálidus sodjameahttun dego jábmiidáibmu.
          Dat buollá dego dolla,
          nugo fámolaš dollanjuokčamat.
          
   7 Stuorra čázit eai sáhte
          čáskadit ráhkisvuođa,
          rávnnjit eai veaje dan heavahit.
          Jos muhtun fálašii buot viesus opmodaga
          ráhkisvuođa haddin,
          de son dušše fuonášuvvošii.
          
   

2. lesetekstJoh 17,20-26

Bokmål

20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg.21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett:23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.25 Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg.26 Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.»

Nynorsk

20 Eg bed ikkje berre for desse, men for alle dei som gjennom deira ord kjem til å tru på meg.21 Eg bed at dei alle må vera eitt, slik du, Far, er i meg og eg i deg. Slik skal dei òg vera i oss, så verda skal tru at du har sendt meg.22 Den herlegdomen som du har gjeve meg, har eg gjeve dei, så dei skal vera eitt slik som vi er eitt:23 eg i dei og du i meg, så dei heilt og fullt kan vera eitt. Då skal verda skjøna at du har sendt meg, og at du har elska dei slik du har elska meg.24 Far, eg vil at dei du har gjeve meg, skal vera hos meg der eg er, så dei får sjå min herlegdom, den du har gjeve meg fordi du elska meg før verda vart grunnlagd.25 Rettferdige Far, verda kjenner deg ikkje, men eg kjenner deg, og desse veit at det er du som har sendt meg.26 Eg har kunngjort namnet ditt for dei og skal kunngjera det, så den kjærleiken du har hatt til meg, kan vera i dei og eg sjølv kan vera i dei.»

Nordsamisk

20 Mun in rohkadala dušše sin ovddas, muhto maiddái daid ovddas geat sin sáni bokte oskot munnje,21 vai sii buohkat livčče okta. Nugo don, Áhčči, leat mu siste ja mun du siste, nu divtte sin šaddat oktan munno siste, vai máilbmi oskkošii ahte don leat vuolggahan mu.22 Mun lean addán sidjiide dan hearvásvuođa man don leat addán munnje, vai sii livčče okta nugo moai letne okta,23 mun sin siste ja don mu siste, vai sii livčče ollásit okta. De máilbmi ádde ahte don leat vuolggahan mu ja leat ráhkistan sin nugo don leat ráhkistan mu ge.24 Áhččán, mun dáhtun ahte sii, geaid don leat addán munnje, livčče mu luhtte doppe gos mun lean, vai sii oainnášedje mu hearvásvuođa, man don leat addán munnje, dasgo don leat ráhkistan mu ovdal go máilbmi vuođđuduvvui.25 Vanhurskkis Áhčči, máilbmi ii leat dovdan du, muhto mun lean dovdan du, ja sii leat dovddiidan ahte don leat vuolggahan mu.26 Mun lean almmuhan sidjiide du nama ja dagan dan fas, vai sis bisošii seammá ráhkisvuohta maid don leat čájehan munnje, ja mun ieš bisošin sin siste.
   

Der de siste er de første, hvor barna er størst, de fattige er rike og kjærligheten er størst og seirer til slutt.

Tenk deg at du skal på jobbintervju. Du er spent og kjenner sommerfuglene i magen. Du er nettopp ferdig med utdannelsen. Listen over kvalifikasjoner som må oppfylles for å få denne jobben er lang, men er du fullt kvalifisert. Du kan dette, du har topp karakterer. Litt svett i hendene kommer du inn på kontoret. Der sitter direktøren og HR sjef og avdelingssjefen og ser på deg. Du setter deg og det er stille. På bordet ser du søknaden din ligge og du vet den er god. Men de skyver den bare bort ser på deg og sier; Elsker du din neste som deg selv? Har du kjærligheten som grunnleggende verdi i livet? Kan du svare ja på dette er jobben din!

Hva hadde du tenkt? Hva hadde du svart? Hadde du blitt skuffet over at de ikke brydde seg om kvalifikasjoner og karakterer? Hadde du tenkt at dette var et merkelig sted? Hadde du kunnet svare ja på spørsmålene? Og merk deg, du blir ikke bare spurt om du elsker din neste, men om du også elsker deg selv!

I Guds rike er det kjærligheten som teller. Vi må ikke søke for å få tjeneste i Guds rike, den får alle som vil ha. Og jeg vet at Gud setter pris på alle våre kvalifikasjoner og karakterer, men først og fremst er Gud ute etter kjærligheten vår, eller rettere sagt, vår evne til å spre Guds kjærlighet. Det er den evnen Gud ønsker at vi skal trene opp. Det er «kjærlighetsspredning» til andre og oss selv som er vår viktigste oppgave. Elske i ord og handling.

Dette er den dagen i året som viser oss annerledesheten i Guds rike, det er omvendtland. Det er der de siste er de første, hvor barna er størst, de fattige er rike og kjærligheten er størst og seirer til slutt. Livet her er ikke alltid sånn, men sånn er det i det riket vi får tilhøre, Gudsriket, Omvendtland.

Del