Søndagstanker

 

Prekentekst 26.03.17
Maria budskapsdag

26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30 Men engelen sa til henne:
          «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
          
    31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
          og du skal gi ham navnet Jesus.
          
    32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
          og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
          
    33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
          det skal ikke være ende på hans kongedømme.»
34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35 Engelen svarte:
          «Den hellige ånd skal komme over deg,
          og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
          Derfor skal barnet som blir født,
          være hellig og kalles Guds Sønn.
36 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37 For ingen ting er umulig for Gud.» 38 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

10 Herren talte igjen til Ahas og sa: 11 «Be om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriket eller oppe fra det høye!» 12 Men Ahas svarte: «Jeg vil ikke be om noe og ikke sette Herren på prøve.»
    13 Da sa han: «Så hør da, Davids hus! Er det ikke nok at dere tretter mennesker, må dere også trette min Gud? 14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.

4 Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. 5 Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. 6 Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!» 7 Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.

26 Men då Elisabet var i sjette månaden, vart engelen Gabriel send frå Gud til ein by i Galilea som heitte Nasaret, 27 til ei jomfru som var lova bort til Josef, ein mann av Davids ætt. Namnet hennar var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Ver helsa, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Ved desse orda vart ho forskrekka og undrast på kva denne helsinga skulle tyda. 30 Men engelen sa til henne:
          «Ver ikkje redd, Maria! For du har funne nåde hos Gud.
          
    31 Høyr! Du skal bli med barn og få ein son,
          og du skal gje han namnet Jesus.
          
    32 Han skal vera stor og kallast Son til Den høgste.
          Herren Gud skal gje han kongsstolen til David, far hans.
          
    33 Han skal vera konge over Jakobs hus til evig tid,
          og det skal ikkje vera ende på kongedømet hans.»
34 Maria sa til engelen: «Korleis skal dette gå til når eg ikkje har vore saman med nokon mann?» 35 Engelen svara:
          «Den heilage ande skal koma over deg,
          og krafta frå Den høgste skal skyggja over deg.
          Difor skal òg barnet som blir fødd,
          vera heilagt og kallast Guds Son.
36 Og høyr: Elisabet, slektningen din, ventar ein son, ho òg, på sine gamle dagar. Ho som dei sa ikkje kunne få born, er alt i sjette månaden. 37 For ingen ting er umogleg for Gud.» 38 Då sa Maria: «Sjå, eg er Herrens tenestekvinne. Lat det gå meg som du har sagt.» Så forlét engelen henne.

10 Herren tala igjen til Ahas og sa: 11 «Be om eit teikn frå Herren din Gud, nede frå dødsriket eller oppe frå det høge!» 12 Men Ahas svara: «Eg vil ikkje be om noko og ikkje setja Herren på prøve.»
    13 Då sa han: «Så høyr då, Davids hus! Er det ikkje nok at de trøyttar menneske, må de òg trøytta min Gud? 14 Difor skal Herren sjølv gje dykk eit teikn: Sjå, den unge jenta skal bli med barn og føda ein son, og ho skal gje han namnet Immanuel.

4 Men då tida var fullkomen, sende Gud sin eigen Son, fødd av ei kvinne, fødd under lova. 5 Han skulle kjøpa fri dei som var under lova, så vi kunne få retten til å vera Guds born. 6 Og sidan de er born, har Gud sendt sin Sons Ande inn i hjarta våre, og Anden ropar: «Abba, Far!» 7 Difor er du ikkje lenger slave, men son. Og er du son, då er du òg arving, innsett av Gud.

26 Go Elisabet lei guđat mánus, de Ipmil vuolggahii eŋgel Gabriela muhtun Galilea gávpogii man namma lei Nasaret, 27 nieidda lusa gii lei lohpádallan Jovssehiin, Dávveda sogalaččain; nieidda namma lei Márjá. 28 Eŋgel bođii su lusa ja celkkii: «Dearvva dutnje, don guhte leat ožžon árpmu! Hearrá lea duinna!» 29 Son suorganii sakka eŋgela sániid dihtii ja imaštii maid dát buorástahttin mearkkašivččii. 30 Muhto eŋgel celkkii sutnje: «Ale bala, Márjá! Dasgo Ipmil lea čájehan dutnje árpmu. 31 Geahča, don šattat máná vuostái ja riegádahtát bártni ja bijat sutnje nama Jesus. 32 Son šaddá leat stuoris ja gohčoduvvo Alimusa Bárdnin. Hearrá Ipmil addá sutnje su áhči Dávveda truvnnu, 33 ja son ráđđe agálaččat Jáhkoba soga, ja su gonagasriika ii noga goassege.» 34 Márjá jearai eŋgelis: «Mo dát sáhttá dáhpáhuvvat go in leat leamaš ovttainge olbmáin?» 35 Eŋgel vástidii: «Bassi Vuoigŋa boahtá du badjelii, ja Alimusa fápmu suoivanastá du badjel. Dan dihtii lea bassi dat mánná gii riegáda ja gohčoduvvo bassin ja Ipmila Bárdnin. 36 Ja fuolkát Elisabet han lea maiddái vuordimin bártni, vaikko lea boaris. Daddjojuvvui ahte son ii sáhte oažžut máná, muhto dál son lea juo guđat mánus. 37 Dasgo ii mihkkege leat veadjemeahttun Ipmilii.» 38 Dalle Márjá celkkii: «Mun lean Hearrá bálvaleaddji. Šaddos munnje nugo don leat cealkán.» Ja eŋgel guđii su.
   

10 Hearrá sártnui vel Ahasii: 11 "Bivdde mearkka Hearrás, Ipmilisttát. Bivdde dan vuollin jábmiidáimmus dahje badjin allagasas." 12 Muhto Ahas vástidii: "In bivdde. Mun in áiggo geahččalit Hearrá." 13 Dalle Jesaja dajai: "Gula dál, Davida sohka! Iigo das leat galle ahte dii eahpidehpet olbmuid fámu? Eahpidehpetgo dii velá mu Ipmila fámuge? 14 Dan dihte Hearrá ieš addá didjiide mearkka: Nieida šaddá áhpeheapmin ja riegádahttá bártni ja bidjá sutnje namman Immanuel.

4 Muhto go áigi dievai, de Ipmil vuolggahii Bártnis, nissonis ja lága vuložin riegádan, 5 oastit friddjan sin geat ledje lága vuložat, vai mii oččošeimmet máná vuoigatvuođa. 6 Danne go dii ge lehpet mánát, lea Ipmil vuolggahan min váimmuide Bártnis Vuoiŋŋa, gii čuorvu: «Abba, Áhčážan!» 7 Dan dihtii don it leat šat šlávva, muhto mánná. Ja go leat mánná, de lea Ipmil dahkan du árbbolažžan.
   

"La det skje med meg som du har sagt"

Det er mars, vi venter på vår og sommer. Noen hageentusiaster har trukket ut med trillebår og rake, her og der fjernes restene av et juletre.  Ingenting er meg mer fremmed enn å begynne nedtellingen til jul, men det er nå frøet blir sådd i Maria. Det er et svangerskap til vi igjen finner fram stall og krybbe og feirer barnets komme. En gang for 2000 år siden sa Maria ja til å bære Gud i sin egen kropp. Hver jul feirer vi at dette barnet ikke bare fødtes på underfullt vis i en stall for lenge siden, men at han fødes igjen i den enkeltes hjerte. Betyr det kan hende at vi alle går svanger?

Utallige ganger har jeg blitt grepet av underet at det vokser blomster opp av mørk jord, at det gror nytt liv inne i en kvinne. Vi kjenner biologien, men det reduserer ikke mirakelet at et nytt og helt originalt menneske er på vei til livet. For den som går svanger, gjelder det å forberede seg. Det gjelder å si ja til kroppens endringer, det gjelder å sette sine egne valg på vent for en tid og la det nye livet bestemme agendaen. Fastetid handler om noe av det samme. Det handler om å sette egne ønsker og egen behovstilfredsstillelse på vent for en tid, slik at noe annet kan tre inn og sette agendaen. «La det skje med meg, som du har sagt» sa Maria til engelen. På Maria budskapsdag er det opp til hver enkelt å si ja og å feire at Gud som er kjærlighet, har sådd et frø i hjertet til hver eneste enkelt. Gud er der i oss. Våger vi å være der også?

Skrevet av

Pernille Astrup

Nettprest  

20.03.17
3 kommentarer
 • Anne- L Takk for gode ord:)
  25.03.2017 08:09:17
 • Trygve S. Øyen Et spørsmål (som helst bør besvares hurtig). Er på jakt etter en flott faveillustrasjon til en påskeandakt (til menighetsblad). Temaet er de tre korsene (hvor Jesus hang i midten). Har dere noe (helst moderne) som kan brukes fritt? Dere er så flinke til slikt. Illustrasjonen til denne søndagen er SUPER. Motivet trenger ikke være direkte det nevvnte, men gjerne noe som kanskje sier saken på en annen måte. Blir SUPERTAKKNEMLIG om dere kan sende meg flere alternativer. Send til trygmund@hotmail.com
  24.03.2017 19:16:42
 • anonym Ønsker å gi uttrykk til fordel for fortolkningene av prekentekstene igjennom søndagstankene: De moderne tolkningene av prestene
  gir et perspektiv og leder oss nærmere
  Bibel tekstene. Det er nettopp den moderne bruken av språket med dithørende tolknings ordlyd og tanke- vendinger at vi blir ledet nærmere bibelen,
  nettkirken og prestene selv. Takk for søndags tanker.
  24.03.2017 17:32:26

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget