- La din vilje skje

Treenighetssøndag: PrekentekstMatt 28,16-20

Bokmål

16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem.17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte.18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Nynorsk

16 Men dei elleve læresveinane drog til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møta dei.17 Og då dei fekk sjå han, fall dei ned og tilbad han; men somme tvila.18 Då steig Jesus fram og tala til dei: «Eg har fått all makt i himmelen og på jorda.19 Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande20 og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.»

Nordsamisk

16 Buot oktanuppelot máhttájeaddji vulge Galileai dan várrái gosa Jesus lei gohččon sin boahtit.17 Go sii oidne su, de luoitádedje čippiid ala ja gudnejahtte su, muhto muhtumat eahpidedje.18 Jesus loaiddastii sin ovdii ja sártnui sidjiide: «Munnje lea addojuvvon buot fápmu almmis ja eatnama alde.19 Vulget dan dihtii ja dahket buot álbmogiid máhttájeaddjin gásttašettiin sin Áhči ja Bártni ja Bassi Vuoiŋŋa nammii20 ja oahpahettiin sin doallat buot dan maid mun lean gohččon din doallat. Ja gehččet, mun lean dinguin buot beivviid gitta dálá máilmmi loahpa rádjái.»

1. lesetekst5 Mos 6,4-9

Bokmål

4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.6 Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte.7 Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.8 Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke.9 Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.
   

Nynorsk

4 Høyr, Israel! Herren er vår Gud, Herren er éin.5 Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av all di makt.6 Desse orda som eg byd deg i dag, skal du gøyma i hjartet ditt.7 Du skal innprenta dei i borna dine og snakka om dei når du sit heime og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp.8 Du skal binda dei om handa di som eit teikn og bera dei på panna som eit merke.9 Du skal skriva dei på dørstolpane i huset ditt og på portane dine.
   

Nordsamisk

4 Gula, Israel! Hearrá lea min Ipmil, Hearrá lea okta.5 Ráhkis Hearrá, Ipmilat, oppa váimmus ja oppa sielus ja oppa fámus.6 Vurke váibmosat dáid gohččumiid maid mun odne attán dutnje.7 Don galggat cieggadit daid mánáidasat ja sárdnut daid go čohkkát viesustat ja go váccát olgun, go velledat ja go lihkat.8 Čana daid mearkan giehtasat ja ane daid dovdomearkan gállustat.9 Čále daid iežat viesu uksastoalppuide ja iežat gávpotpoarttaide.
   

2. lesetekst1 Pet 2,4-10

Bokmål

4 Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud,5 og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.6 For det heter i Skriften:
           Se, på Sion legger jeg en hjørnestein,
           utvalgt og dyrebar;
           den som tror på ham,
           skal ikke bli til skamme.
7 Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror,
           er steinen som bygningsmennene vraket,
           blitt hjørnestein,
          
   8  en snublestein og en klippe til fall.
Fordi de ikke er lydige mot Ordet, snubler de. Det var de også bestemt til.
   9 Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.
          
   10 Dere som før ikke var et folk,
          er nå Guds folk.
          Dere som før ikke fant barmhjertighet,
          har nå funnet barmhjertighet.

Nynorsk

4 Kom til han, den levande steinen, som vart vraka av menneske, men som er utvald og kosteleg for Gud.5 Ver de òg levande steinar. Bli oppbygde til eit åndeleg hus, til eit heilagt presteskap, og ber fram åndelege offer, som Gud tek imot med glede, ved Jesus Kristus.6 For det heiter i Skrifta:
           Sjå, på Sion legg eg ein hjørnestein,
           utvald og kosteleg;
           den som trur på han,
           skal ikkje bli til skamme.
7 Så blir han til ære for dykk som trur. Men for dei som ikkje trur,
           har steinen som bygningsmennene vraka,
           vorte hjørnestein,
          
   8  ein snublestein og eit berg til fall.
Fordi dei ikkje er lydige mot Ordet, snublar dei. Slik var det òg fastsett at det skulle gå dei.
   9 Men de er ei utvald ætt, eit kongeleg presteskap, eit heilagt folk, eit folk som Gud har vunne så de skal forkynna hans storverk, han som kalla dykk frå mørkret og inn i sitt underfulle lys.
          
   10 De som før ikkje var eit folk,
          er no Guds folk.
          De som før ikkje fann miskunn,
          har no funne miskunn.

Nordsamisk

4 Bohtet su lusa, ealli geađggi lusa, man olbmot gal leat hilgon, muhto man Ipmil lea válljen ja atná gudnis.5 Šaddet ieža ge ealli geađgin geat huksejuvvobehtet vuoiŋŋalaš viessun ja bassi báhppagoddin, ja buktet ovdan vuoiŋŋalaš oaffariid mat leat dohkálaččat Ipmilii Jesus Kristusa dihtii.6 Dasgo čállagis čuožžu:
        Geahča, mun bijan Sionii čiehkageađggi
        mii lea válljejuvvon ja mávssolaš.
        Dat guhte osku sutnje,
        ii eisege heahppašuva.
   7 Dát geađgi lea nappo mávssolaš didjiide geat oskubehtet. Muhto sidjiide geat eai oskko, lea dat geađgi man huksejeaddjit hilgo, šaddan váldočiehkageađgin,8 norddastusgeađgin ja vearránusa báktin. Sii jorralit go eai jeagat sáni, ja nu sin oassin lea mearriduvvon ge.
   9 Muhto dii lehpet válljejuvvon sohka, gonagaslaš báhpat, bassi álbmot, Ipmila iežas álbmot, vai dii sárdnidivččiidet su burrodagaid, su guhte rávkkai din seavdnjadasas ovddolaš čuovgasasas.10 Ovdal dii ehpet lean álbmot, muhto dál lehpet Ipmila álbmot. Ovdal dii leiddet árpmu haga, muhto dál lehpet gávdnan árbmugasvuođa.
   

Vi vet hvem Jesus er. Og at han hører sammen med Faderen og Ånden.

Det må ha vært fristende bare å gå hver til sitt. En av de 12 disiplene hadde gjort nettopp det, og kanskje var det derfor det gikk så ille med ham. 

De andre disiplene valgte å holde sammen, og dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. For hva? Alvorsord om sviktende tillit? Strenge ord om at han ville gi dem en sjanse til, men så var det slutt? Enkelte av dem var fortsatt usikker på hvem Jesus egentlig er.

Vi vet hvem Jesus er. Og at han hører sammen med Faderen og Ånden. Og at det er derfor Jesus Kristus er ett med Faderen og Ånden slik at den treenige Gud kan døpe og forkynne gledes og frelsens evangelium. Det skjer ikke bare i fortid: Det skjer hver gang evangeliet lyder i sine ulike former over hele jorden. Også blant mennesker vi møter hver dag. Og i oss selv - med oppdragsgiver som medvandrer. 

Del