Den som blir stående

2. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 3,11-12

Bokmål

11 Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild.12 Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.»

Nynorsk

11 Eg døyper dykk med vatn til omvending. Men han som kjem etter meg, er sterkare enn eg. Eg er ikkje eingong verdig til å ta av han sandalane. Han skal døypa dykk med Den heilage ande og eld.12 Han har kasteskovla i handa og skal reinsa kornet på treskjeplassen. Kveiten sin skal han samla i låven, men agnene skal han brenna med eld som aldri sloknar.»

Nordsamisk

11 Mun gásttašan din čáziin jorgaleapmái, muhto son gii boahtá mu maŋŋil, lea gievrrat go mun, in ge mun leat dohkálaš guoddit su gápmagiid ge. Son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain ja dolain.12 Sus lea goaivu gieđas ja áigu ráidnet gortniidis gordneráidnehagas ja čohkket nisuid láhtui. Muhto sáđuid son boaldá čáskatmeahttun dolas.»
   

1. lesetekst2 Mos 14,15-22

2. lesetekstTit 3,4-7

Bokmål

4 Men det ble åpenbart
          hvor god vår Gud og frelser er,
          og at han elsker menneskene:
          
   5 Han frelste oss,
          ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger,
          men fordi han er barmhjertig.
          Han frelste oss
          ved badet som gjenføder
          og fornyer ved Den hellige ånd,
          
   6 som han så rikelig har øst ut over oss
          ved Jesus Kristus, vår frelser,
          
   7 så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde
          og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp.

Nynorsk

4 Men det vart openberra
          kor god vår Gud og frelsar er,
          og kor han elskar menneska:
          
   5 Han frelste oss,
          ikkje fordi vi hadde gjort rettferdige gjerningar,
          men fordi han er miskunnsam.
          Han frelste oss
          ved badet som gjenføder
          og fornyar ved Den heilage ande,
          
   6 som han så rikeleg har aust ut over oss
          ved Jesus Kristus, vår frelsar,
          
   7 så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde
          og bli arvingar til det evige livet, som er vår von.

Nordsamisk

4 Muhto go min Ipmila ja beasti buorrevuohta ja ráhkisvuohta olbmuide almmustuvai,5 de son besttii min, ii min vanhurskkis daguid dihtii, muhto váibmoláđisvuođas dihtii; son besttii min dainna lávgguin mas Bassi Vuoigŋa riegádahttá min ođđasis ja ođasmahttá min.6 Son lea valljugasat golggahan Vuoiŋŋa min badjelii Jesus Kristusa, beastámet, bokte,7 vai mii su árpmus dahkkojuvvošeimmet vanhurskkisin ja doivomet mielde árbešeimmet agálaš eallima.

Guds ånd skiller mellom det som er verdifullt og det som ikke er det. Hans pust blåser, så det som er noe å ha blir synlig. Og stående.

Å kunne ta vare på det verdifulle. Hvorfor er det mange ganger så vanskelig, og oppleves ofte mer som en lengsel enn som en virkelighet?

Johannes døperen tegner et bilde av Gud som en som tar vare på det verdifulle. Som en bonde som skiller kornet fra agnene ved å kaste dem opp i luften. Vinddraget lar de tomme agnene, som nå ikke lenger har verken noen funksjon eller verdi, falle ned på et annet sted enn kornet.

Guds ånd skiller mellom det som er verdifullt og det som ikke er det. Hans pust blåser, så det som er noe å ha blir synlig. Og stående.

Jesus Kristus. Retten og barmhjertigheten blir stående igjen.

Om igjen og om igjen trenger jeg å se på dette bildet. Og jeg vil be: Du som døper med Ånd og ild: La ditt blikk være mitt blikkfeste! Så alt dette som ikke er noe å ha, og ikke har noe å gi, det som ikke bringer meg nærmere deg og nærmere andre mennesker, la det falle vekk. La ditt gode blikk få hvile så lenge på meg at jeg igjen vet hvem jeg skal holde fast ved. Deg, Jesus Kristus. Du som var og blir. Du, - som jeg får bygge min tilværelse på -, du blir stående.

Og uretten skal ikke ha siste ord. Det takker jeg deg for, men det utfordrer meg også. Du som kommer med Ånd og ild, gå med meg, så det blir det verdifulle som blir stående etter meg. Amen.

Del