Søndagstanker

 

Prekentekst 18.06.17
2. søndag i treenighetstiden

11 Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. 12 Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.»

15 Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre! 16 Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskodd tvers igjennom havet. 17 Se, jeg gjør egypterne harde, så de setter etter dem. Jeg skal vise min herlighet på farao og hele hans hær, på vognene og rytterne hans. 18 Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg viser min herlighet på farao og vognene og rytterne hans.»
    19 Guds engel, som hadde gått foran Israels leir, byttet nå plass og gikk etter folket. Skysøylen som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem, 20 så den kom mellom egypternes leir og israelittenes leir. Og skyen kom med mørke, men den lyste likevel opp natten, så de ikke kom inn på hverandre hele natten. 21 Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble kløvd, 22 og israelittene gikk tørrskodd tvers igjennom havet. Vannet sto som en mur til høyre og venstre for dem.

4 Men det ble åpenbart
          hvor god vår Gud og frelser er,
          og at han elsker menneskene:
          
    5 Han frelste oss,
          ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger,
          men fordi han er barmhjertig.
          Han frelste oss
          ved badet som gjenføder
          og fornyer ved Den hellige ånd,
          
    6 som han så rikelig har øst ut over oss
          ved Jesus Kristus, vår frelser,
          
    7 så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde
          og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp.

11 Eg døyper dykk med vatn til omvending. Men han som kjem etter meg, er sterkare enn eg. Eg er ikkje eingong verdig til å ta av han sandalane. Han skal døypa dykk med Den heilage ande og eld. 12 Han har kasteskovla i handa og skal reinsa kornet på treskjeplassen. Kveiten sin skal han samla i låven, men agnene skal han brenna med eld som aldri sloknar.»

15 Herren sa til Moses: «Kvifor ropar du til meg? Sei til israelittane at dei skal dra vidare! 16 Du skal lyfta staven din og retta handa ut over havet og kløyva det, så israelittane kan gå tørrskodde tvers igjennom havet. 17 Sjå, eg gjer hjartet til egyptarane ubøyeleg, så dei set etter dei. Eg skal visa min herlegdom på farao og heile hans hær, på vognene og ryttarane hans. 18 Egyptarane skal kjenna at eg er Herren når eg viser min herlegdom på farao og vognene og ryttarane hans.»
    19 Guds engel, som hadde gått føre Israels leir, bytte no plass og gjekk etter folket. Skysøyla som var framfor dei, flytte seg og stilte seg bak dei, 20 så ho kom mellom leiren til egyptarane og leiren til israelittane. Og skya kom med mørker, men lyste likevel opp natta, så dei ikkje kom innpå kvarandre heile natta. 21 Då rette Moses handa ut over havet, og Herren dreiv havet bort med ein sterk austavind, som bles heile natta, så havet vart til tørt land. Vatnet vart kløyvd, 22 og israelittane gjekk tørrskodde tvers igjennom havet. Vatnet stod som ein mur til høgre og venstre for dei.

4 Men det vart openberra
          kor god vår Gud og frelsar er,
          og kor han elskar menneska:
          
    5 Han frelste oss,
          ikkje fordi vi hadde gjort rettferdige gjerningar,
          men fordi han er miskunnsam.
          Han frelste oss
          ved badet som gjenføder
          og fornyar ved Den heilage ande,
          
    6 som han så rikeleg har aust ut over oss
          ved Jesus Kristus, vår frelsar,
          
    7 så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde
          og bli arvingar til det evige livet, som er vår von.

11 Mun gásttašan din čáziin jorgaleapmái, muhto son gii boahtá mu maŋŋil, lea gievrrat go mun, in ge mun leat dohkálaš guoddit su gápmagiid ge. Son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain ja dolain. 12 Sus lea goaivu gieđas ja áigu ráidnet gortniidis gordneráidnehagas ja čohkket nisuid láhtui. Muhto sáđuid son boaldá čáskatmeahttun dolas.»
   

15 Hearrá celkkii Mosesii: "Manne don čuorvvut mu veahkkin? Gohčo israellaččaid vuolgit johtui. 16 Bajit iežat soappi, geige gieđa ábi guvlui ja earut dan čáziid guvttiide, vai israellaččat besset mannat ábi rastá goikása mielde. 17 Mun buoššudan egyptalaččaid váimmuid, nu ahte sii vulget doarridit din. Mun čájehan iežan fámu dainna ahte duššadan farao ja oppa su soahteveaga, buot su soahtevovnnaid ja vovdnaolbmáid. 18 Egyptalaččat ipmirdit ahte mun lean Hearrá, go mun čájehan iežan fámu dainna ahte duššadan farao, su soahtevovnnaid ja vovdnaolbmáid."
    19 Ipmila eŋgel gii lei mannan israellaččaid ovdal, murddii ja manai johtit sin maŋis, ja balvabázzi murddii sin ovddas ja manai sin duohkái, 20 nu ahte dat bođii egyptalaččaid veaga ja israellaččaid veaga gaskii. Balvva mielde šattai seavdnjat, muhto israellaččaide dat čuvgii ija, nu ahte geažos ijas veagat eai lahkanan nubbi nubbái.
    21 De Moses bajidii gieđa ábi guvlui, ja Hearrá geassádahtii ábi garra nuortabiekkain mii bosui geažos ija. Nu son dagai ábi goikeeanamin. Čázit juohkásedje guvttiide, 22 ja go israellaččat rasttildedje ábi goikása mielde, de čázit ledje seaidnin guovtte bealde.

4 Muhto go min Ipmila ja beasti buorrevuohta ja ráhkisvuohta olbmuide almmustuvai, 5 de son besttii min, ii min vanhurskkis daguid dihtii, muhto váibmoláđisvuođas dihtii; son besttii min dainna lávgguin mas Bassi Vuoigŋa riegádahttá min ođđasis ja ođasmahttá min. 6 Son lea valljugasat golggahan Vuoiŋŋa min badjelii Jesus Kristusa, beastámet, bokte, 7 vai mii su árpmus dahkkojuvvošeimmet vanhurskkisin ja doivomet mielde árbešeimmet agálaš eallima.

Den som blir stående

Å kunne ta vare på det verdifulle. Hvorfor er det mange ganger så vanskelig, og oppleves ofte mer som en lengsel enn som en virkelighet?

Johannes døperen tegner et bilde av Gud som en som tar vare på det verdifulle. Som en bonde som skiller kornet fra agnene ved å kaste dem opp i luften. Vinddraget lar de tomme agnene, som nå ikke lenger har verken noen funksjon eller verdi, falle ned på et annet sted enn kornet.

Guds ånd skiller mellom det som er verdifullt og det som ikke er det. Hans pust blåser, så det som er noe å ha blir synlig. Og stående.

Jesus Kristus. Retten og barmhjertigheten blir stående igjen.

Om igjen og om igjen trenger jeg å se på dette bildet. Og jeg vil be: Du som døper med Ånd og ild: La ditt blikk være mitt blikkfeste! Så alt dette som ikke er noe å ha, og ikke har noe å gi, det som ikke bringer meg nærmere deg og nærmere andre mennesker, la det falle vekk. La ditt gode blikk få hvile så lenge på meg at jeg igjen vet hvem jeg skal holde fast ved. Deg, Jesus Kristus. Du som var og blir. Du, - som jeg får bygge min tilværelse på -, du blir stående.

Og uretten skal ikke ha siste ord. Det takker jeg deg for, men det utfordrer meg også. Du som kommer med Ånd og ild, gå med meg, så det blir det verdifulle som blir stående etter meg. Amen.

Skrevet av

Birgitte Bentzrød

Utenlandssjef  

12.06.17

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget