Så huset mitt kan bli fullt

3. søndag i treenighetstiden: PrekentekstLuk 14,15-24

Bokmål

15 En av gjestene som hørte dette, sa til ham: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.»16 Men Jesus sa til ham:
        «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange.17 Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’18 Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’19 En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’20 Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.’21 Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.’22 Tjeneren kom tilbake og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.’23 Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.24 For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få smake festmåltidet mitt.’»

Nynorsk

15 Ein av gjestene som høyrde dette, sa til han: «Sæl er den som får sitja til bords i Guds rike.»16 Men Jesus sa til han:
        «Det var ein mann som ville halda eit stort gjestebod og bad mange.17 Då tida for gjestebodet kom, sende han tenaren sin i veg for å seia til dei bedne: ‘Kom, for no er alt ferdig!’18 Men dei kom med orsakingar, alle som ein. Den eine sa: ‘Eg har kjøpt eit jordstykke og må ut og sjå på det. Du må gjera vel og orsaka meg.’19 Ein annan sa: ‘Eg har kjøpt meg fem par oksar, og no skal eg av stad og prøva dei. Du må gjera vel og orsaka meg.’20 Endå ein annan sa: ‘Eg har gift meg, difor kan eg ikkje koma.’21 Tenaren kom att og fortalde dette til herren sin. Då vart husherren sint og sa til han: ‘Gå straks ut på gater og torg i byen og hent inn fattige og uføre, blinde og lamme.’22 Tenaren kom att og sa: ‘Herre, eg har gjort som du sa, men det er enno rom.’23 Då sa herren til tenaren: ‘Gå ut på vegane og stigane og nøyd folk til å koma inn, så huset mitt blir fullt.24 For det seier eg dykk: Ingen av dei som var bedne, skal få smaka festmåltidet mitt.’»

Nordsamisk

15 Go muhtun gussiin gulai dán, de dajai sutnje: «Ávdugas dat gii beassá čohkkát Ipmila riikka beavddis.»16 Jesus celkkii sutnje:
        Lei olmmái gii doalai stuora guossemállásiid, ja son bovdii olusiid.17 Go guossemállásiid áigi bođii, de son vuolggahii bálvaleaddjis dadjat sidjiide guđet ledje bovdejuvvon: «Bohtet, dasgo buot lea gárvvis!»18 Muhto buohkat beasadallagohte. Muhtun dajai: «Mun lean oastán bealddu ja ferten vuolgit geahččat dan. Attášit ándagassii go in sáhte boahtit.»19 Nubbi dajai: «Mun lean oastán vihtta vuoksábára ja áiggun vuolgit geahččalit daid. Attášit ándagassii go in sáhte boahtit.»20 Ja goalmmát dajai: «Mun lean aiddo náitalan, danne in sáhte boahtit.»21 Bálvaleaddji bođii ruovttoluotta ja muitalii dán isidasas. Dalle dáluisit suhtai ja dajai bálvaleaddjásis: «Mana dállánaga gávpoga luottaide ja bálgáide, ja viečča sisa váivvážiid ja rámbbiid ja čalmmehemiid ja lápmásiid.»22 Fargga sáhtii bálvaleaddji dieđihit: «Hearrá, lea dahkkojuvvon nugo gohččot, muhto ain lea sadji.»23 De isit dajai bálvaleaddjásis: «Mana olggos geainnuid ja máđijaid ala ja nágge olbmuid boahtit sisa, vai mu viessu dievašii.24 Dasgo mun cealkkán didjiide ahte ii oktage sis guđet ledje bovdejuvvon, beasa mu guossemállásiidda.»
   

1. lesetekstJes 25,6-9

Bokmål

6 På dette fjellet
          skal Herren over hærskarene
          gjøre i stand for alle folk
          et festmåltid med fete retter,
          et festmåltid med gammel vin,
          med fete, margfulle retter
          og gammel, klaret vin.
          
   7 På dette fjellet skal han sluke
          sløret som tilslører alle folk,
          dekket som tildekker alle folkeslag.
          
   8 Han skal sluke døden for evig.
          Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt.
          Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden.
          For Herren har talt.
          
   9 Den dagen skal de si:
          «Se, dette er vår Gud!
          Vi håpet på ham, og han frelste oss.
          Dette er Herren, vi håpet på ham.
          La oss juble og glede oss over hans frelse!»
          
   

Nynorsk

6 På dette fjellet
          skal Herren over hærskarane
          gjera i stand for alle folk
          eit festmåltid med feite retter,
          eit festmåltid med gammal vin,
          med feite, mergfulle retter
          og gammal, klåra vin.
          
   7 På dette fjellet skal han sluka
          sløret som slører til alle folk,
          dekket som dekkjer til alle folkeslag.
          
   8 Han skal sluka døden for evig.
          Herren Gud skal tørka tårene frå kvart andlet.
          Frå heile jorda skal han ta bort
          vanæra til folket sitt.
          For Herren har tala.
          
   9 Den dagen skal dei seia:
          «Sjå, dette er vår Gud!
          Vi vona på han, og han frelste oss.
          Dette er Herren, vi vona på han.
          Lat oss jubla og gleda oss over hans frelse!»
          
   

Nordsamisk

6 Hearrá, Almmiveagaid Ipmil,
          ráhkada dán várrái
          guossemállásiid buot álbmogiidda,
          guossemállásiid main leat
          buoiddes borramušat
          ja boares viidni,
          buoiddes, ađđás borramušat
          ja boares, čielgaduvvon viidni.
          
   7 Dán váris son duššada
          suoggama mii gokčá
          buot álbmogiid,
          dan gokčasa mii lea buot
          olbmuid čearddaid badjel.
          
   8 Son duššada jápmima agálaččat.
          Hearrá Ipmil sihkku gatnjaliid
          buohkaid ámadajus
          ja jávkada iežas álbmoga vuolideami
          ja heahpada miehtá eatnama.
          Hearrá lea sárdnon.
          
   9 Dan beaivvi daddjojuvvo:
          Gehččet, dát lea min Ipmil!
          Mii vurddiimet su, ja son besttii min.
          Dát lea Hearrá, sutnje mii bijaimet doaivvu,
          illudehkot ávus su bestojupmái
          
   

2. lesetekstÅp 19,5-9

Bokmål

5 Og fra tronen lød det en røst:
          «Pris vår Gud, alle hans tjenere,
          dere som frykter ham, både små og store!»
6 Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak. De ropte:
          «Halleluja!
          For Herren vår Gud, Den allmektige,
          er blitt konge!
          
   7 La oss glede oss og juble og gi ham æren!
          For tiden for Lammets bryllup er kommet.
          Hans brud har gjort seg i stand,
          
   8 og hun har fått en drakt av skinnende rent lin.»
Linet er de helliges rettferdige gjerninger.
   9 Og engelen sier til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.»

Nynorsk

5 Og frå trona kom det ei røyst som sa:
          «Lova vår Gud, alle hans tenarar,
          de som ottast han, små og store!»
6 Då var det som eg høyrde lyden av ein stor skare, eit brus frå veldige vassmengder og drønn av sterke toreslag. Dei ropa:
          «Halleluja!
          Herren vår Gud, Den allmektige,
          har vorte konge!
          
   7 Lat oss gleda oss og jubla og gje han æra!
          For tida er komen då Lammet skal halda bryllaup.
          Brura har gjort seg klar,
          
   8 og det er gjeve henne ei drakt av skinande reint lin.»
Linet er dei rettferdige gjerningane til dei heilage.
   9 Og han seier til meg: «Skriv: Sæle er dei som er bedne til bryllaupsmåltidet hos Lammet.» Og han sa: «Dette er Guds sanne ord.»

Nordsamisk

5 Ja truvnnus gullui jietna:
        «Máidnot Ipmileamet, buot su bálvaleaddjit,
        dii geat ballabehtet sus, sihke unnit ja stuorrát!»
   6 De mun gullen dego stuora joavkku ja dego máraideaddji čáziid boršuma ja garra bajána čearguma. Dat čurvo:
        Halleluja!
        Dasgo Hearrá Ipmileamet, Buotveagalaš, lea šaddan gonagassan.
   7 Illudehkot ja ávvudehkot ja addot sutnje gudni!
        Dasgo lábbá heajaid áigi lea boahtán!
        Su moarsi lea ráhkkanan,
   8 sutnje addojuvvojedje buhtes liidnebiktasat gárvun. Liidnebiktasat leat bassi olbmuid vanhurskkis dagut.
   9 Ja eŋgel celkkii munnje: «Čále: Ávdugasat sii geat leat bovdejuvvon Lábbá headjamállásiidda.» De son lasihii: «Dát leat Ipmila duohta sánit.»

Gud strekker seg lang for at Hans hus skal bli fullt. Det er håp om å få være med på festen.

Det hender jeg må si nei til hyggelige invitasjoner. Det kan være på grunn av jobb, eller på grunn av andre avtaler. Og det er alltid like kjedelig. Hvem vil vel gå glipp av en gledelig begivenhet med god mat og trivelig selskap?

For meg fremstår det uforståelig, det at alle disse gjestene i Jesu lignelse, ikke vil komme i gjestebudet. De finner gode unskyldninger, men likevel er det rart.

Og det blir ikke mindre uforståelig når jeg tenker på at det er Gud selv, mannen i denne lignelsen skal være. For hvem vil ikke sitte til bords i Guds rike? Det går jo ikke an å si nei til noe slikt. Det ville aldri jeg ha gjort, tenker jeg.

Men i lignelsen er det de som er invitert, de som verten tydelig vis kjente, og ville ha på festen, som sier nei. Og det var sikkert i utgangspunktet ålreite folk, bare litt opptatte. Er det ikke da hovmodig av meg å tenke at jeg ikke ville sagt nei? At ikke også har vært opptatt med noe annet når Gud har kalt meg? Jeg vet ikke.

Heldigvis blir ikke festen stoppet av at det er noen som sier nei takk. Gud innbyr, deler ut av sin godhet, på tross av hva folk svarer. Gud strekker seg lang for at Hans hus skal bli fullt. Da finnes det fremdeles håp om å få være med på festen.

Del