De betrodde talenter13. søndag i treenighetstiden

13. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 25,14-30

Bokmål

14 Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide:15 En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.
   16 Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til.17 Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til.18 Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.
   19 Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem.20 Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’21 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’22 Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’23 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’
   24 Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut.25 Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’26 Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut.27 Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake.28 Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene!29 For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.30 Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’

Nynorsk

14 Det er som då ein mann skulle fara utanlands. Han kalla til seg tenarane sine og overlét dei det han eigde.15 Ein gav han fem talentar, ein annan to og den tredje éin talent – etter som kvar dugde til. Så drog han ut av landet.
   16 Han som hadde fått fem talentar, tok straks til å handla med dei og tente fem til.17 Han med to gjorde det same og tente to til.18 Men han som hadde fått ein talent, gjekk bort og grov eit hol i jorda og gøymde pengane frå herren sin.
   19 Då det hadde gått ei lang tid, kom herren heim att og ville halda rekneskap med tenarane sine.20 Han som hadde fått fem talentar, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du gav meg fem talentar; sjå, eg har tent fem til.’21 Då sa herren til han: ‘Bra, du gode og trugne tenar! Du har vore tru i lite, eg vil setja deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med herren din!’22 Så kom han med to talentar fram og sa: ‘Herre, du gav meg to talentar; sjå, eg har tent to til.’23 ‘Bra, du gode og trugne tenar!’ svara herren. ‘Du har vore tru i lite, eg vil setja deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med herren din!’
   24 Han som hadde fått ein talent, kom òg fram og sa: ‘Herre, eg visste at du er ein hard mann, som haustar der du ikkje sådde, og sankar der du ikkje strødde ut.25 Difor vart eg redd og gjekk bort og gøymde talenten din i jorda. Sjå her har du ditt.’26 Då sa herren til han: ‘Du dårlege og late tenar! Du visste at eg haustar der eg ikkje sådde, og sankar der eg ikkje strødde ut.27 Då burde du ha gjeve pengane mine til dei som driv med utlån; så hadde eg fått dei att med renter når eg kom heim.28 Ta difor talenten frå han og gjev han til den som har ti!29 For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikkje har, skal bli fråteken jamvel det han har.30 Kast den duglause tenaren ut i mørkret utanfor, der dei græt og skjer tenner.’

Nordsamisk

14 Dalle geavvá ná: Olmmái lei vuolgimin olgoriikii. Son gohčui bálvaleddjiidis lusas ja oskkildii sidjiide opmodagas:15 Muhtumii son attii vihtta taleantta, muhtumii guokte ja muhtumii fas ovtta, juohkehažžii su fiehtuid ektui. De son vulggii.
   16 Son gii lei ožžon vihtta taleantta, manai dallánaga ja gávppašii daiguin ja dinii vihtta taleantta vel.17 Son gii lei ožžon guokte taleantta, dagai seammá ja dinii guokte taleantta vel.18 Muhto son gii lei ožžon ovtta taleantta, rokkai ráiggi eatnamii ja čiegai isidis ruđa dohko.
   19 Go lei vássán guhkes áigi, de bálvaleddjiid isit máhcai ja dahkagođii logu singuin.20 Son gii lei ožžon vihtta taleantta, buvttii vihtta taleantta lassin ja dajai: «Hearrá, don oskkildit munnje vihtta taleantta; gea, mun lean dinen vihtta vel.»21 Su isit vástidii: «Bures dahkkon! Don leat buorre ja oskkáldas bálvaleaddji. Don leat leamaš oskkáldas uhcánaččain, mun attán ollu du háldui. Boađe sisa isidat illui!»22 Maiddái son gii lei ožžon guokte taleantta, bođii ja dajai: «Hearrá, don oskkildit munnje guokte taleantta; gea, mun lean dinen guokte vel.»23 Ja su isit vástidii: «Bures dahkkon! Don leat buorre ja oskkáldas bálvaleaddji. Don leat leamaš oskkáldas uhcánaččain, mun attán ollu du háldui. Boađe sisa isidat illui!»
   24 Loahpas bođii son gii lei ožžon ovtta taleantta, ja dajai: «Hearrá, mun dihten ahte don leat garra olmmái gii láddjet doppe gosa it leat gilván, ja čohkket doppe gosa it leat biđgen.25 Danne mun ballájin ja čihken du taleantta eatnamii. Gea, dá lea dat mii lea du.»26 Muhto isit vástidii sutnje: «Don heajos ja láikkes bálvaleaddji! Don dihtet ahte mun láddjen doppe gosa in leat gilván, ja čohkken doppe gosa in leat biđgen.27 Dan dihtii livččet berren addit mu ruđa ruhtalonuheddjiide, de livččen ožžon dan ruovttoluotta reanttuiguin go máhccen.28 Váldet danne sus taleantta ja addet dan sutnje geas leat logi!29 Dasgo juohkehažžii geas lea, addojuvvo ja son oažžu valljugasat ge. Muhto geas ii leat, sus váldojuvvo vel dat ge eret mii sus lea.30 Ja bálkestehket dán gealbbohis bálvaleaddji olggobeallái seavdnjadassii; doppe sii čirrot ja gižahit bániid.»
   

1. lesetekstSal 92,2-6.14-16

Bokmål

2 Det er godt å takke Herren
          og lovsynge ditt navn, du Høyeste,
          
   3 å forkynne din godhet om morgenen,
          din trofasthet om nettene,
          
   4 til den tistrengede harpen,
          til dempet klang fra lyren.
          
   5 Herre, du har gledet meg med ditt verk,
          jeg jubler over det dine hender har gjort.
          
   6 Hvor store dine gjerninger er,
          hvor dype dine tanker, Herre!
          
   

14 De er plantet i Herrens hus
          og blomstrer i forgårdene hos vår Gud.
          
   15 Ennå i alderdommen bærer de frukt,
          de er friske og frodige.
          
   16 Slik forkynner de at Herren er rettskaffen.
          Han er min klippe, det er ingen urett hos ham.

Nynorsk

2 Det er godt å takka Herren
          og lovsyngja ditt namn, du Høgste,
          
   3 å kunngjera di miskunn om morgonen,
          din truskap om nettene,
          
   4 til den tistrengja harpa,
          til linne tonar frå lyra.
          
   5 Herre, du har gledd meg med ditt verk,
          eg jublar over det dine hender har gjort.
          
   6 Kor store dine gjerningar er,
          kor djupe dine tankar, Herre!
          
   

14 Dei er planta i Herrens hus
          og blømer i føregardane hos vår Gud.
          
   15 Enno i alderdomen ber dei frukt,
          dei er friske og frodige.
          
   16 Slik forkynner dei at Herren er rettvis.
          Han er mitt berg, det er ingen urett hos han.

Nordsamisk

2 Buorre lea rámidit Hearrá,
          lávlut máidnuma du nammii, Alimus.
          
   3 Buorre lea gulahit du buorrevuođa iđedis,
          juohke ija du oskkáldasvuođa
          
   4 lyra šuoŋaiguin,
          logisuonat hárppa čuojahemiin.
          
   5 Hearrá, don illudahtát mu daguidatguin,
          mun rámidan du gieđaid daguid.
          
   6 Man stuorrát leat du dagut,
          Hearrá,
          man čiekŋalat du jurdagat!
          
   

14 Sii leat gilvojuvvon
          Hearrá vissui,
          sii liđiidit min Ipmila ovdašiljuin.
          
   15 Velá boarisinge
          sii šaddadit šaddosiid,
          leat šaddilat ja ruotnasat
          
   16 ja muitalit Hearrá
          vuoigatlašvuođa.
          Hearrá lea mu bákti,
          sus ii leat mihkkege vearrivuođaid.

2. lesetekst1 Kor 12,4-11

Bokmål

4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle.7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.8 For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap,9 én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede,10 og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale.11 Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.
   

Nynorsk

4 Nådegåvene er ulike, men Anden er den same.5 Tenestene er ulike, men Herren er den same.6 Dei kraftige verknadene er ulike, men Gud er den same, han som er verksam og gjer alt i alle.7 Hos kvar einskild openberrar Anden seg slik at det tener til det gode.8 For ved Anden blir det gjeve den eine å forkynna visdom, den andre å forkynna kunnskap ved den same Anden.9 Éin får ei særskild tru ved den same Anden, ein annan nådegåver til å lækja ved den eine Anden.10 Éin får gåva å gjera mektige gjerningar, éin å tala profetisk, ein annan å prøva ånder. Éin får gåva å tala ulike tunger, ein annan får tyding av tungene.11 Alt dette er eit verk av den eine og same Anden, som deler ut sine gåver til kvar einskild som han vil.
   

Nordsamisk

4 Árpmuattáldagat leat máŋgga lágánat, muhto Vuoigŋa lea seammá.5 Bálvalusat leat máŋgga lágánat, muhto Hearrá lea seammá.6 Fámolaš dagut leat máŋgga lágánat, muhto Ipmil lea seammá, son gii duddjo buot mii lea.7 Dan maid Vuoigŋa almmustahttá, oažžu juohkehaš oktasaš ávkin.8 Muhtumii Vuoigŋa addá viisodaga sáni, ja nubbái seammá Vuoigŋa addá dieđu sáni.9 Muhtumii seammá Vuoigŋa addá oskku, ja nubbái fas árpmuattáldaga buoridit buhcciid.10 Muhtun oažžu fámu dahkat oavdudaguid, nubbi profehtastallanattáldaga, ja nubbi fas máhtu earuhit iešguđetlágán vuoiŋŋaid, muhtun oažžu attáldaga sárdnut iešguđetlágán gielaiguin ja nubbi fas máhtu dulkot sárdnumiid gielaiguin.11 Buot dáid duddjo okta ja seammá Vuoigŋa guhte juohká attáldagaidis juohkehažžii, dáhtus mielde.
   

Vi blir minnet om livets og kjærlighetens talent og betrodde evne.

Et menneskeliv er den livslange spenningen mellom Guds mening med dette livet og hva det faktisk blir til ved vår egen vilje. Det er to ulike ting. Og det er dette lignelsen om talentene dypest sett dreier seg om.

Vi er døpt, og har mottatt den veldige livets kapital han la ned i oss da det skjedde. Hvor er det blitt av den kapitalen? Det er livets og kjærlighetens talent og betrodde evne vi blir minnet om. Det er lagt oss i hendene ikke bare for oss selv, men også for de andre, for medmennesket.

En som hadde forstått dette, var han som gjengir Jesu lignelse om talentene, Matteus, tolleren Levi. Han satt der med hele den romerske omsetningsskatt foran seg på bordet – betrodde penger. Han reiste seg, står det, forlot det alt sammen, og fulgte sin egentlige arbeidsgiver.

Med sine fem, sine to eller sitt ene talent i seg, visste han med ett hvem han i siste instans skyldte sitt egentlige regnskap. Og det ble et oppgjør som ga det helt store overskudd.

Del