Fjellprekenen

15. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 7,24-28

Bokmål

24 Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.25 Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.
   26 Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.27 Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.»
   28 Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære,

Nynorsk

24 Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell.25 Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell.
   26 Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.27 Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.»
   28 Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans.

Nordsamisk

24 Juohkehaš guhte gullá dáid mu sániid ja dahká daid mielde, lea jierpmálaš olbmá láhkásaš guhte huksii viesus bávtti ala.25 Arvi šoalai, jogat dulve ja biekkat bosso ja čuhce viesu njeaiga. Muhto dat ii gahččan, dasgo dat lei huksejuvvon bávtti ala.26 Muhto juohkehaš guhte gullá dáid mu sániid ii ge daga daid mielde, lea jierpmehis olbmá láhkásaš guhte huksii viesus sáddo ala.27 Arvi šoalai, jogat dulve ja biekkat bosso ja čuhce viesu njeaiga. Dalle dat gahčai ja bieđganii visot.28 Go Jesus lei heaitán sárdnideames, de olbmot hirpmástuvve su oahpaheamis,

1. lesetekstSal 33,1-9

Bokmål

1 Rop av fryd for Herren,
          dere rettferdige!
          Det er rett at de oppriktige
          synger lovsang.
          
   2 Pris Herren til lyre,
          spill for ham på tistrenget harpe!
          
   3 Syng en ny sang for ham,
          spill vakkert og rop med jubel!
          
   4 For Herrens ord er sant,
          alt han gjør, kan en stole på.
          
   5 Han elsker rettferdighet og rett,
          jorden er full av Herrens godhet.
          
   6 Ved Herrens ord ble himmelen skapt,
          hele himmelens hær ved pusten fra hans munn.
          
   7 Han samlet havets vann som i et kar,
          la havets dyp i forråd.
          
   8 Hele verden må frykte Herren,
          alle som bor på jorden, må skjelve for ham.
          
   9 Han talte, og det skjedde,
          han befalte, og det sto der.
          
   

Nynorsk

1 Rop av fryd for Herren,
          de rettferdige!
          Det er rett at dei rettskafne
          syng lovsong.
          
   2 Pris Herren til lyre,
          spel for han på tistrengja harpe!
          
   3 Syng ein ny song for han,
          spel vakkert og rop med jubel!
          
   4 For Herrens ord er sant,
          alt han gjer, kan ein lita på.
          
   5 Han elskar rettferd og rett,
          jorda er full av Herrens miskunn.
          
   6 Ved Herrens ord vart himmelen skapt,
          heile himmelhæren ved pusten frå hans munn.
          
   7 Han samla havvatnet som i eit kar,
          la havsens djup i forråd.
          
   8 Heile verda må frykta Herren,
          alle som bur på jorda, må skjelva for han.
          
   9 Han tala, og det skjedde,
          han baud, og det stod der.
          
   

Nordsamisk

1 Bajidehket ávvučuorvasa Hearrái,
          dii vanhurskásat,
          vuoigatlaččat, lávlot Hearrá máidnuma!
          
   2 Rámidehket su lyrain,
          čuojahehket sutnje
          logisuonat hárppain.
          
   3 Lávlot Hearrái ođđa lávlaga,
          čuojahehket čábbát
          ja čurvot ilus.
          
   4 Hearrá sátni lea duohta,
          son lea oskkáldas buot das maid dahká.
          
   5 Son ráhkista vuoigatvuođa
          ja vanhurskkisvuođa,
          su oskkáldasvuohta deavdá eatnama.
          
   6 Hearrá lea sániinis
          sivdnidan almmiid,
          daid veaga iežas njálmmi
          vuoiŋŋanasain.
          
   7 Dego lihttái son čohkkii
          meara čáziid,
          bijai čiekŋalasaid rávnnjiid
          vuorkkáidasas.
          
   8 Ballos Hearrás oppa máilbmi,
          doarggistehkoset su ovddas
          buot eatnama ássit.
          
   9 Son sártnui, ja dat šattai,
          son gohčui, ja dat dáhpáhuvai.
          
   

2. lesetekst2 Pet 1,5-9

Bokmål

5 Sett derfor all deres iver inn på å la troen føyes sammen med et rett liv, og det rette livet med innsikt,6 innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med utholdenhet, utholdenheten med gudsfrykt,7 gudsfrykten med søskenkjærlighet og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle.8 For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus.9 Men den som mangler dette, er nærsynt, ja, blind, og har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder.
   

Nynorsk

5 Set difor all dykkar iver inn på å la trua gå i følgje med eit rett liv, og det rette livet med innsikt,6 innsikta med måtehald, måtehaldet med tolmod, tolmodet med gudsfrykt,7 gudsfrykta med syskenkjærleik og syskenkjærleiken med kjærleik til alle.8 For når alt dette finst hos dykk og får veksa, då blir de ikkje uverksame eller utan frukt, de som kjenner vår Herre Jesus Kristus.9 Men har du ikkje dette, er du nærsynt, ja, blind; du har gløymt at du er reinsa for dine gamle synder.
   

Nordsamisk

5 Dán dihtii vigget áŋgirit čájehit oskkusteattet duođalašvuođa, duođalašvuođas rivttes dieđu6 dieđus mearálašvuođa, mearálašvuođas gierdavašvuođa, gierdavašvuođas ipmilbalolašvuođa,7 ipmilbalolašvuođas vieljalaš ráhkisvuođa, ja vieljalaš ráhkisvuođas ráhkisvuođa buohkaide.8 Go dis buot dát leat valljugasat, de din diehtu Hearrámet Jesus Kristusa birra ii leat duššás, muhto šaddada šattuid.9 Muhto juohkehaš geas dát váilu, lea nu lahkaoaidnit ahte ii oainne ja lea vajáldahttán ahte son lea buhtistuvvon ovddeš suttuinis.
   

Det er Jesus og hans ord og gjerninger som er fjellet som står der gjennom alle stormvær.

Når Jesus holder sin Bergpreken, begynner han med dem som har grunn til å glede seg: De som gjør rom for en Gud som både gir og krever barmhjertighet.

Deretter taler Jesus om ikke å være opptatt av å få ære fra mennesker, om ikke å samle rikdom, om ikke å dømme andre. Men å åpne seg for Gud, og gjøre mot andre som en vil at andre skal gjøre mot en selv.

Så avslutter han talen med fortellingen om de to hus: Det ene bygget på fjell, det andre på sand. Det er ikke så vanskelig å forstå at fjell er bedre enn sand som underlag når uværet setter inn. Og kanskje er det heller ikke så vanskelig å følge Jesus, - i hvert fall et stykke på vei -, når han sammenligner det å innrette seg etter det han sier med å bygge huset sitt på fjell. Mens å ikke følge Jesu ord, er å mangle fast grunn under livet sitt. 

Men å leve etter Jesu ord helt og fullt, hvem kan det? Det er tvilsomt om det fins noe menneske som bare har hatt sitt blikk vendt mot Gud hvert øyeblikk i livet og har tatt bare gode og ansvarlige valg til beste for alle. Men Gud vet at slik er vi mennesker. Nettopp derfor lar han oss få bygge på Jesus. Det er Jesus og hans ord og gjerninger som er fjellet som står der gjennom alle stormvær.

Bergprekenen slutter med en fjellpreken. Om fjellet der alle får byggetillatelse. Der hvor det fins barmhjertighet. Og glede som varer.

Del