Hva med oss?

23. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMark 10,28-31

Bokmål

28 Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.»29 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld,30 skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – men også forfølgelser – og i den kommende verden evig liv.31 Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.»

Nynorsk

28 Då tok Peter til orde og sa: «Kva med oss? Vi har gått ifrå alt og følgt deg.»29 Jesus svara: «Sanneleg, eg seier dykk: Ingen har forlate hus eller brør eller systrer eller mor eller far eller born eller åkrar for mi skuld eller for evangeliet skuld30 utan at han skal få det att hundre gonger. Her i denne tida skal han få hus, brør, systrer, mødrer, born og åkrar, men han skal òg bli forfølgd – og i den verda som kjem, skal han få evig liv.31 Men mange som er dei første, skal bli dei siste, og dei siste skal bli dei første.»

Nordsamisk

28 De Biehtár sártnui sutnje: «Mo dalle mii? Mii leat guođđán visot ja čuvvon du.»29 Jesus vástidii sutnje: «Duođaid, mun cealkkán didjiide: Juohkehaš gii lea guođđán ruovttus dahje vieljaid dahje oappáid dahje eatni dahje áhči dahje mánáid dahje bealdduid mu ja evangeliuma dihtii,30 son oažžu čuođigeardásaččat ruoktot; dáppe dálá máilmmis oažžu ruovttu, vieljaid, oappáid, etniid, mánáid ja bealdduid, ja velá doarrádallamiid ge, ja agálaš eallima boahttevaš máilmmis.31 Muhto olusat geat leat vuosttažat, šaddet maŋimužžan, ja maŋimuččat vuosttamužžan.»
   

1. lesetekstJes 1,16-19

Bokmål

16 Vask dere, gjør dere rene!
          Få de onde gjerningene
          bort fra mine øyne,
          hold opp med å gjøre ondt,
          
   17 lær å gjøre godt!
          Søk det som er rett,
          hjelp den undertrykte,
          vær forsvarer for farløse,
          før enkers sak!
          
   18 Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren.
          Om syndene deres er som purpur,
          skal de bli hvite som snø,
          om de er røde som skarlagen,
          skal de bli hvite som ull.
          
   19 Hvis dere er villige og lydige,
          skal dere få spise det gode i landet.
          
   

Nynorsk

16 Vask dykk, gjer dykk reine!
          Få dei vonde gjerningane
          bort frå auga mine,
          hald opp med å gjera vondt,
          
   17 lær å gjera godt!
          Søk det som er rett,
          hjelp den undertrykte,
          ver forsvarar for farlause,
          før enkjers sak!
          
   18 Kom, lat oss gjera opp vår sak! seier Herren.
          Om syndene dykkar er som purpur,
          skal dei bli kvite som snø,
          om dei er raude som skarlak,
          skal dei bli kvite som ull.
          
   19 Dersom de er villige og lydige,
          skal de få eta det gode i landet.
          
   

Nordsamisk

16 Basadehket, buhtistehket iežadet!
          Jávkadehket bahás daguideattet
          mu čalmmiid ovddas.
          Heitet dahkamis bahá
          
   17 ja ohppet dahkat buriid!
          Ohcet dan mii lea riekta,
          bealuštehket dan gii sordojuvvo,
          rábidehket oarbásii vuoigatvuođa,
          čuoččuhehket leaskkaid ášši.
          
   18 Čielggadehkot áššámet,
          cealká Hearrá.
          Vaikko din suttut leat varraruoksadat,
          de dat šaddet čeaskadin dego muohta,
          vaikko dat leat purpurruoksadat,
          de dat šaddet vielgadin dego ullu.
          
   19 Jos dii lehpet miehtásat
          ja gullabehtet,
          de beassabehtet návddašit
          eatnama buriid,
          
   

2. lesetekst2 Tess 1,10b-12

Bokmål

10 den dagen han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og hyllet av alle som tror. Og dere har trodd det vitnesbyrdet vi ga dere.
   11 Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kallet dere har fått, og fylle dere med all vilje til det gode og med en tro som med kraft viser seg i gjerning.12 Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere og dere få ære av ham, ved nåden fra vår Gud og Herren Jesus Kristus.

Nynorsk

10 den dagen han kjem og skal lovprisast mellom sine heilage og tilbedast av alle som trur. Og de har trudd det vitnemålet vi bar fram.
   11 Difor bed vi alltid for dykk at vår Gud må gjera dykk verdige til det kallet de har fått, og fylla dykk heilt med vilje til det gode og med ei tru som med kraft viser seg i gjerning.12 Då skal vår Herre Jesu namn bli herleggjort i dykk, og de i han, ved vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde.

Nordsamisk

10 dan beaivvi go son boahtá vuostáiváldit bassi olbmuidis rámádusa ja buohkaid gudni geat oskot. Sin gaskkas lehpet dii ge, dasgo dii lehpet oskon min duođaštussii.
   11 Dan dihtii mii álo rohkadallat din ovddas ahte Ipmileamet dagašii din dohkálažžan dan rávkojupmái man lehpet ožžon sus, ja attášii didjiide fámu ollašuhttit buot buriid áigumušaid ja oskku daguid,12 vai Hearrámet Jesusa namma hearvásin dahkkojuvvošii din siste ja dii su siste, Ipmileamet ja Hearrámet Jesus Kristusa árpmu mielde.
   

Peter spør hva med oss? Han, som mange, lengter ikke etter god lønn, men etter den gode sammenheng og det gode fellesskapet.

Den siste tiden har det skjedd noen tragedier der jeg er prest. Det får samfunnet til å stille spørsmål om hva som er galt, hva som må gjøres. Flere psykologer og kriseteam, kan svaret være, eller psykisk helse inn som fag i skolen. Mer av det som kan reparere skadene. Peter stiller spørsmålet som hele evangeliet svarer på. Peter spør ikke: Hva med meg? Han spør: hva med oss? Hva skjer med brutte fellesskap, hva gjør vi når noe rakner selv om vi føler at vi har gjort alt rett? Jesus svarer ikke med noen kvikkfiks. Jesus peker tilbake på livet som skal leves, sammen, her og nå. Peter er det sårbare mennesket som våger å spørre hva som skjer med brutte fellesskap. Det er like før Jesus forlater sine venner. Hvem kan da bli frelst, er samtalen mellom vennene. Hva skjer når det trygge forsvinner, når det som holder oss sammen blir borte, hva skjer med fellesskapet og hva skjer med den veien som ligger foran oss.

Om å leve med røttene i jorda

Jesus svarte ikke enkelt. Svarte ikke sikker fremtid, eller himmel. Peter ba nok ikke om himmel, men om fellesskap, og det innebar kanskje at han ønsket å bli med Jesus. Jesus pekte tilbake på jorda, på oppgavene, på livet, på usikkerheten, menneskenes kår.

Peter spør ikke hva med meg? Han spør hva med oss? Han, som mange, lengter ikke etter god lønn, men etter den gode sammenheng, det gode fellesskap, han lengter etter ansikt til ansikt.  En dag skal vi se, ansikt til ansikt. Hvor i køen vi måtte stå er umulig å regne seg frem til. Så må ikke det være målet med våre liv: å komme først. Og da er det kanskje det viktigste spørsmålet vi stiller oss selv på veien av og til: Hva med oss? Hva med fellesskapet? Hvordan tjene fellesskapet slik at det skaper gode relasjoner, fred og fremtid. Å leve evangeliet vel vitende om feiltrinn og hardt arbeid, og om nåden som bevarer oss på veien, i troen på det gode.  Peter ble for himmelvendt, Jesus levde vendt mot fellesskapet, her og nå, i dette livet. Det er her vi lever kjærligheten, i fellesskap og i Guds nåde, med røttene i jorda og trekrona vaiende i vind fra himmelen.

Del