På godt og vondt

3. søndag i påsketiden: PrekentekstJoh 10,11-18

Bokmål

11 Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.12 Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken.13 For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.14 Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,15 slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene.16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.
   17 Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake.18 Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»
   

Nynorsk

11 Eg er den gode gjetaren. Den gode gjetaren set livet til for sauene.12 Men leigekaren, som ikkje er gjetar og ikkje eig sauene, han lèt sauene vera og rømmer når han ser ulven koma. Og ulven herjar mellom dei og jagar dei frå kvarandre.13 For han er leigekar og har ikkje omsorg for sauene.14 Eg er den gode gjetaren. Eg kjenner mine, og mine kjenner meg,15 slik som Far kjenner meg og eg kjenner Far. Eg set livet til for sauene.16 Eg har òg andre sauer, som ikkje høyrer til denne flokken. Dei òg må eg leia; dei skal høyra mi røyst, og det skal bli éin flokk og éin gjetar.
   17 Far elskar meg fordi eg set livet til så eg kan ta det tilbake.18 Ingen tek livet mitt, eg gjev det frivillig. Eg har makt til å gje det, og eg har makt til å ta det tilbake. Denne oppgåva fekk eg av Far min.»
   

Nordsamisk

11 Mun lean buorre báimman. Buorre báimman addá heakkas sávzzaid ovddas.12 Dat guhte lea bálkáhuvvon, ii leat rivttes báimman, eai ge sávzzat gula sutnje. Son guođđá daid ja báhtara go oaidná gumppe boahtimin, ja gumpe rohkkáha daid ja biđge ealu.13 Dasgo son lea dušše reaŋga ii ge ane fuola sávzzain.14 Mun lean buorre báimman. Mun dovddan sávzzaidan, ja mu sávzzat dovdet mu,15 nugo Áhčči ge dovdá mu ja mun dovddan Áhči. Mun attán heaggan sávzzaid ovddas.16 Mus leat maiddái eará sávzzat, mat eai gula dán ellui. Daid ge ferten láidestit; dat gullet mu jiena, ja de šaddá leat okta eallu ja okta báimman.
   17 Áhčči ráhkista mu danne go mun attán heaggan vai oaččun dan fas ruoktot.18 Ii oktage váldde mu heakka, mun dagan dan iežan dáhtu mielde. Dasgo mus lea fápmu addit heaggan ja fápmu váldit dan ruovttoluotta. Dán gohččuma mun lean ožžon Áhčistan.»
   

1. lesetekstEsek 34,11-16

Bokmål

11 Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem.12 Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen.13 Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet.14 På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel.15 Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud.16 Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.

   

Nynorsk

11 Så seier Herren Gud: Sjå, eg vil sjølv leita etter sauene mine og ta meg av dei.12 Liksom ein gjetar tek seg av sauene sine og er med dei den dagen dei blir spreidde, så vil eg ta meg av sauene mine og berga dei heim frå alle stadene dei kom til då dei vart spreidde, på den mørke og skytunge dagen.13 Eg vil føra dei ut frå folka, samla dei frå landa og føra dei inn i deira eige land. Så skal eg gjeta dei på fjella i Israel, i dalane og kvar dei enn bur i landet.14 På gode beitemarker skal eg gjeta dei, dei skal ha engene sine på dei høge fjella i Israel. Der skal dei kvila i frodige enger. Dei skal gå på saftige beite på fjella i Israel.15 Eg vil gjeta sauene mine og la dei kvila, seier Herren Gud.16 Eg vil leita opp dei bortkomne, føra tilbake dei bortdrivne, binda om dei skadde, styrkja dei sjuke, vakta dei feite og sterke og gjeta dei på rett vis.
        

Nordsamisk

11 Ná cealká Hearrá Ipmil: Mun ieš ozan sávzzaidan ja anán dain fuola.12 Nugo báimman atná fuola sávzzainis go dat leat bieđganan su luhtte, nu munge anán fuola sávzzainan ja gájun daid dain báikkiin gosa dat leat bieđganan balvvaid ja seavdnjatvuođa beaivvi.13 Mun vieččan daid vierroálbmogiid gaskkas, mun čohkken daid vieris eatnamiin ja buvttán daid daid iežaset eatnamii. Mun geahčan daid Israela váriin, legiin ja buot báikkiin gos sáhttá ássat.14 Mun guođohan daid buori guohtunbáikkis, daid giettit leat Israela alla váriin. Doppe hearvás gittiin dat besset livvadit, Israela váriin dat gávdnet buori guohtuma.15 Mun ieš guođohan sávzzaidan ja doalvvun daid livvadit, cealká Hearrá Ipmil.16 Mun ozan daid mat leat láhppon, buvttán ruoktot daid mat leat čádjidan, mun čanan lápmašuvvan juolggi, divššun buhcciid ja geahčan vuoimmálaččaid ja gievrraid nu mo lea vuoigat.
   

2. lesetekst1 Pet 2,20-25

Bokmål

20 Om dere holder ut å bli straffet når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for? Men om dere holder ut i lidelser når dere gjør det rette, da er det godt i Guds øyne.21 Det var jo dette dere ble kalt til.
          For Kristus led for dere
          og etterlot dere et eksempel,
          for at dere skulle følge i hans spor.
          
   22  Han gjorde ingen synd,
           og det fantes ikke svik i hans munn.
          
   23 Han svarte ikke med hån når han ble hånt,
          han truet ikke når han led,
          men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig.
          
   24 På sin egen kropp bar han
           våre synder opp på treet,
          så vi skulle dø bort fra syndene
          og leve for rettferdigheten.
           Ved hans sår ble dere helbredet.
          
   25  Dere var lik sauer som hadde gått seg vill,
          men nå har dere vendt om til ham
          som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler.

Nynorsk

20 Om de toler straff når de har gjort noko gale, er det noko å skryta av? Men om de toler lidingar når de gjer det rette, då er det godt i Guds auge.21 Det var dette de vart kalla til.
          For Kristus leid for dykk
          og gav dykk eit førebilete,
          så de skulle følgja i hans fotspor.
          
   22  Han gjorde inga synd,
           og det fanst ikkje svik i hans munn.
          
   23 Han svara ikkje med hån når han vart hånt,
          han truga ikkje når han leid,
          men overlét si sak til han som dømmer rettferdig.
          
   24 På sin eigen kropp bar han
           syndene våre opp på treet,
          så vi skulle døy bort frå syndene
          og leva for rettferda,
           og ved hans sår vart de lækte.
          
   25  De var som sauer som hadde gått seg vill,
          men no har de vendt om til han
          som er hyrding og tilsynsmann for sjelene dykkar.

Nordsamisk

20 Lea go mihkkege rámiid ahte dii gierdabehtet ráŋggáštusa go lehpet dahkan veriid? Muhto jos dii gierdabehtet gillámušaid go lehpet dahkan dan mii lea riekta, de oažžubehtet Ipmila árpmu.21 Dán várás dii rávkojuvvuidet, dasgo maiddái Kristus gillái din dihtii ja attii didjiide ovdamearkka vai dii čuvošeiddet su luottaid.22 Son ii dahkan suttu, ii ge su njálmmis lean behtolašvuohta.23 Ii son bealkán go bealkkahalai, ii ge áitán go gillái, muhto attii iežas su háldui guhte dubme vanhurskásit.24 Son guttii ieš rupmašiinnis min suttuid ruossamurrii vai mii jámášeimmet eret suttus ja ealášeimmet vanhurskkisvuođa ovddas. Su háviid dihtii dii lehpet dearvvašmahttojuvvon.25 Dii leiddet nugo čádjidan sávzzat, muhto lehpet dál jorgalan sutnje gii lea din sieluid báimman ja geahčči.
   

At Gud kjenner meg på godt og vondt betyr ikke at Gud misliker meg, slik jeg skulle forvente.

Etter å ha levd noen år begynner jeg å kjenne meg selv ganske godt. Jeg vet noe om hva jeg får til og noe om hva jeg ikke er så god på. Å innse sine egne mangler og begrensninger er viktig, men det gjøre en også sårbar. Å få kritikk for noe man vet man er dårlig på, å få satt fingere på noe der man vet skoen trykker, det kan være vondt. Da kan det være godt å ha noen nære og kjære, som til tross for at de vet om svakhetene, viser omsorg og kjærlighet.

«Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» sier Jesus. Det kan være ganske skremmende å tenke på at Gud kjenner meg og vet alt om meg. At Gud vet om alle mine mangler og om alle mine feiltrinn. I møte med Gud kan jeg oppleve å føle meg mislykket og utilstrekkelig.

Men at Gud kjenner meg på godt og vondt betyr ikke at Gud misliker meg, slik jeg skulle forvente. Nei, det betyr at Gud vet hva jeg trenger, ja før jeg vet det selv. Og jeg trenger en god gjeter. En som ikke lar meg gå under i egen utilstrekkelighet, eller i møte med verdens vondskap, men som kjemper for meg. Som tar de kampene jeg ikke selv kan klare. «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Jeg gir mitt liv for sauene.» I påsken kjempet Jesus for meg, og vant. Og i påskemorgenens lys jeg kan stemme i med Davidssalmen: «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.»

Del