I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 1. Mos. 1,1

6. søndag i påsketiden: PrekentekstLuk 18,1-8

Bokmål

1 Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet:
   2 «I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske.3 I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: ‘Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.’4 Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske,5 får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.’»
   6 Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier!7 Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem?8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Nynorsk

1 Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet:
   2 «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.3 I same byen var det ei enkje. Ho kom gong på gong til han og sa: ‘Hjelp meg i saka med motparten min, så eg kan få min rett.’4 Lenge ville han ikkje, men til slutt sa han med seg sjølv: ‘Endå eg verken har ærefrykt for Gud eller tek omsyn til noko menneske,5 vil eg hjelpa denne enkja til retten hennar, sidan ho plagar meg slik, elles endar det vel med at ho flyg like i synet på meg.’»
   6 Og Herren sa: «Høyr kva denne uærlege dommaren seier!7 Skulle så ikkje Gud hjelpa sine utvalde til retten deira, dei som ropar til han dag og natt? Er han sein til å hjelpa dei?8 Eg seier dykk: Han skal raskt sørgja for at dei får sin rett. Men når Menneskesonen kjem, skal han då finna trua på jorda?»

Nordsamisk

1 Son muitalii sidjiide veardádusa oahpahan dihtii sidjiide ahte sii galge álelassii rohkadallat eai ge váibat:
   2 Muhtun gávpogis lei duopmár guhte ii ballan Ipmilis ii ge beroštan olbmuin.3 Seammá gávpogis lei leaska guhte ovtta nuppe geardde boahtá su lusa ja dadjá: «Veahket mu vuostálastán vuostái, vai oččošin vuoigatvuohtan.»4 Guhká duopmár ii miehtan, muhto loahpas jurddašii: «Vaikko in bala Ipmilis in ge beroš olbmuin,5 de veahkehan dán leaskka su vuoigatvuhtii, dasgo son vuorjá mu, muđuid han gal váivvida mu álelassii.»
   6 Ja Hearrá celkkii: «Gullet maid dát gudnehis duopmár dadjá!7 Ii go Ipmil dalle veahkehivčče vuoigatvuhtii sin geaid son lea válljen, go sii čurvot sutnje ijatbeivviid? Ádjána go son veahkeheames sin?8 Mun cealkkán didjiide: Son addá sidjiide fargga sin vuoigatvuođa. Muhto go Olbmobárdni boahtá, gávdná go son dalle oskku eatnama alde?»

1. lesetekstJer 29,10-14

2. lesetekst1 Joh 5,13-15

Bokmål

13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.14 Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje.15 Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.

Nynorsk

13 Dette har eg skrive til dykk så de skal vita at de har evig liv, de som trur på namnet åt Guds Son.14 Og denne frimodige tilliten har vi til han: at han høyrer oss når vi bed om noko som er etter hans vilje.15 Og når vi veit at han høyrer oss, same kva vi bed om, då veit vi òg at vi alt har det vi har bede han om.

Nordsamisk

13 Dán mun lean čállán didjiide geat oskubehtet Ipmila Bártni nammii vai dii dieđášeiddet ahte dis lea agálaš eallin.14 Ja mis lea dat roahkkadis luohttámuš sutnje ahte son gullá min jos mii átnut sus juoidá mii lea su dáhtu mielde.15 Ja go mii diehtit ahte son gullá min maid ihkinassii mii ánožit sus, de mii maiddái diehtit ahte mii leat juo ožžon dan man mii leat bivdán sus.
   

På samme måte som det er litt snaut å si «jeg elsker deg» bare én gang i et livslangt kjærlighetsforhold, er det også litt snaut å bare fortelle til Gud én gang hvordan jeg har det.

Hjelper det å mase? Mange barn har gjort den erfaringen at det faktisk hjelper å drive med litt utholdende masing. En sjelden gang kan man overbevise foreldre om at de tok feil da de sa nei eller avviste deg. Langt oftere skjer det at de gir seg rett og slett for å slippe maset, slik som den uhederlige dommeren i den liknelsen som er søndagens tekst. Jeg liker sånt mas veldig dårlig. Og jeg liker meg selv ganske dårlig når jeg gir etter for det.

Jeg ber til Gud. Ofte ber jeg om det samme om og om igjen. Jeg ber for familien min, jeg ber om lettelse for uro og bekymring. Og jeg ber Fadervår, noen ganger flere ganger i uka. Men jeg liker ikke å tenke på meg selv som masete. Jeg bare sier det som er viktig for meg eller også det som jeg har gjort til en vane å si. På samme måte som det er litt snaut å si «jeg elsker deg» bare én gang i et livslangt kjærlighetsforhold, er det også litt snaut å bare fortelle til Gud én gang hvordan jeg har det.

Gud likner ikke på den uhederlige dommeren. Gud gir deg ingenting fordi du maser. Men Gud ser på deg med barmhjertighet og blir påvirket av din nød og din lidenskap. Nå er det dessverre sånn at livet ikke er rettferdig. Fattige enker rundt i verden får ikke alltid sin rett. Men noe har skjedd. Dommeren har blitt venn, den upartiske har blitt partisk, den opphøyde har blitt nedbøyd. Jeg får si det som det er, mer enn én gang. Så får det gå som det går.

Del