Fordi du ikke fortjener det!

12. søndag i treenighetstiden: PrekentekstEf 2,1-10

Bokmål

1 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres.2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.3 Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.
   4 Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet,5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.7 Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus.8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Nynorsk

1 De var ein gong døde på grunn av misgjerningane og syndene dykkar.2 De levde i dei slik ein gjer i denne verda og lét dykk leia av han som styrer i himmelrommet, den ånda som no verkar i dei ulydige.3 Ja, ein gong levde vi alle som dei. Vi følgde lystene i vårt eige kjøt og blod, vi gjorde det vårt kjøt og våre eigne tankar ville. Og vi var av naturen vreidens born liksom alle dei andre.
   4 Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elska oss med så stor ein kjærleik,5 gjorde han oss levande saman med Kristus, vi som var døde på grunn av misgjerningane våre. Av nåde er de frelste.6 I Kristus Jesus har han både reist oss opp frå døden med han og sett oss i himmelen med han,7 så han i dei komande tider kunne visa kor overstrøymande rik han er på nåde, og kor god han er mot oss i Kristus Jesus.8 For av nåde er de frelste, ved tru. Det er ikkje dykkar eige verk, det er Guds gåve.9 Og det kviler ikkje på gjerningar, så ingen skal skryta av seg sjølv.10 For vi er hans verk, skapte i Kristus Jesus til gode gjerningar som Gud på førehand har lagt ferdige så vi skulle vandra i dei.

Nordsamisk

1 Dii leiddet jápmán rihkkumiiddádet ja suttuideattet dihtii2 go eliidet dálá máilmmi vieruid mielde ja jeagadeiddet áimmu fámuid oaivámučča, dan vuoiŋŋa mii dál duddjo eahpegulolaččain.3 Oktii mii buohkat leimmet dego sii; mii čuovuimet oaččálaš anistumiid ja dagaimet oačči ja jurdagiiddámet dáhtu mielde. Nu mii leimmet luonddusteamet Ipmila moari vuolde, nugo buot earát ge.
   4 Muhto Ipmil, geas lea valljugasat váibmoláđisvuohta, lea ráhkistan min nu stuora ráhkisvuođain ahte son5 dagai min eallin oktan Kristusiin, vaikko mii leimmet jápmán rihkkumiiddámet dihtii. Árpmus dii lehpet bestojuvvon.6 Kristus Jesusis son bajásčuoččáldahtii min oktan suinna ja attii midjiide ge saji almmis,7 ja nu son dáhtui čájehit buot boahtte áiggiide man valljugas rikkis su árbmu ja buorrevuohta lea, dat man son attii midjiide Kristus Jesusis.8 Dasgo árpmustis Ipmil lea beastán din go oskubehtet. Bestojupmi ii leat din iežadet dahku, muhto Ipmila attáldat.9 Dat ii leat olbmuid daguid duohken, amas oktage čevllohallat.10 Dasgo mii leat Ipmila dahku, son lea sivdnidan min Kristus Jesusis buriide daguide, maid Ipmil juo ovdal lea bidjan gárvvisin midjiide, vai mii vádjolivččiimet daid siste.
   

1. lesetekstSal 116,1-9

2. lesetekstLuk 15,11-32

Bokmål

11 Jesus sa: «En mann hadde to sønner.12 Den yngste sa til faren: ‘Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem.13 Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv.14 Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød.15 Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene.16 Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe.
   17 Da kom han til seg selv og sa: ‘Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel!18 Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg.19 Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.’20 Dermed brøt han opp og dro hjem til faren.
        Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham.21 Sønnen sa: ‘Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.’22 Men faren sa til tjenerne sine: ‘Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene.23 Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest.24 For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.’ Og så begynte festen og gleden.
   25 Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans.26 Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde.27 ‘Din bror er kommet hjem’, svarte han, ‘og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.’28 Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham.29 Men han svarte faren: ‘Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud; men meg har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine.30 Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham!’31 Faren sa til ham: ‘Barnet mitt! Du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt.32 Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.’»

Nynorsk

11 Jesus sa: «Ein mann hadde to søner.12 Den yngste sa til far sin: ‘Far, lat meg få den delen av formuen som fell på meg.’ Så skifte han eigedomen sin mellom dei.13 Ikkje mange dagane etter selde den yngste sonen alt det han eigde, og drog til eit land langt borte. Der levde han eit vilt liv og sløste bort formuen sin.14 Då han hadde sett alt over styr, vart det uår og svolt i landet, og han tok til å lida naud.15 Han gjekk då til ein av mennene der i landet og bad om arbeid, og mannen sende han ut på markene sine for å gjeta grisene.16 Han ønskte berre å få metta seg med dei belgfruktene som grisene åt, men ingen gav han noko.
   17 Då gjekk han i seg sjølv og sa: ‘Kor mange leigekarar heime hos far min har ikkje fullt opp av mat, og her går eg og svelt i hel!18 Eg vil bryta opp og gå heim til far min og seia: Far, eg har synda mot Himmelen og mot deg.19 Eg er ikkje verd å kallast son din lenger. Men lat meg få vera som ein av leigekarane dine.’20 Så braut han opp og gjekk heim til far sin.
        Medan han endå var langt borte, fekk faren sjå han, og han fekk inderleg medkjensle med han. Han sprang imot han, kasta seg om halsen på han og kyste han.21 Då sa sonen: ‘Far, eg har synda mot Himmelen og mot deg. Eg er ikkje verd å kallast son din lenger.’22 Men faren sa til tenarane: ‘Skund dykk! Finn fram dei beste kleda og ha dei på han, og lat han få ring på fingeren og skor på føtene.23 Hent så gjøkalven og slakt han, og lat oss halda måltid og feira.24 For denne sonen min var død og har vorte levande, han var bortkomen og er attfunnen.’ Og så tok festen og gleda til.
   25 Den eldste sonen var ute på marka. Då han gjekk heimover og nærma seg garden, høyrde han spel og dans.26 Han ropa på ein av karane og spurde kva som stod på.27 ‘Bror din er komen’, svara han, ‘og far din har slakta gjøkalven fordi han fekk han velberga heim att.’28 Då vart han sint og ville ikkje gå inn. Far hans kom ut og prøvde å overtala han.29 Men han svara attende: ‘No har eg tent deg i alle år og aldri sett meg opp mot dine bod. Men meg har du ikkje gjeve så mykje som eit kje, så eg kunne halda fest saman med venene mine.30 Men når han kjem heim, denne son din som har sløst bort pengane dine i lag med horer, då slaktar du gjøkalven for han!’31 Då sa far hans: ‘Du er alltid hos meg, barnet mitt, og alt mitt er ditt.32 Men no må vi halda fest og vera glade. For denne bror din var død og har vorte levande, han var bortkomen og er attfunnen.’»

Nordsamisk

11 Jesus celkkii: Muhtun olbmás ledje guokte bártni.12 Nuorat dajai sutnje: «Áhčážan, atte munnje mu oasi opmodagastat.» Áhččis jugii opmodagastis bártniidasas.13 Eai gollan máŋga beaivvi ovdal go nuorat bárdni vuovdilii buot ja manai muhtun riikii menddo guhkkin. Doppe son skihtardii buot ruđaidis badjelmearálaš eallimiin.14 Muhto go son lei loaktán buot, de bođii hirbmat nealgi dan eatnamii, ja son gillágođii heađi.15 Dalle son álggii reaŋgan muhtun dan eatnama olbmái, ja olmmái bijai su meahccái spiidnegeahččin.16 Nealggistis livččii hálidan borrat vel daid šattuid ge maid spiinnit borre, dasgo ii oktage addán sutnje maidege.
   17 De son jierbmagođii ja dajai: «Buot mu áhči bargiin lea borramuš valjis, ja mun lean dáppe nealgumin jámas!18 Mun vuolggán áhččán lusa ja dajan: Áhčážan, mun lean suddudan almmi vuostái ja du vuostái.19 In mun leat šat dohkálaš gohčoduvvot du bárdnin. Muhto váldde mu alccesat láigobargin.»
   20 De son vulggii áhčis lusa. Go son lei ain guhkkin, de áhččis áiccai su, ja sus njuorai váibmu. Son viegai bártnis ovddal, dollii su čeabeha birra ja cummistii su.21 Bárdni dajai: «Áhčážan, mun lean suddudan Almmi vuostái ja du vuostái. In mun leat šat dohkálaš gohčoduvvot du bárdnin.»22 Muhto áhčči dajai bálvaleddjiide: «Dopmet! Buktet čábbáseamos biktasiid ja gárvvohehket sutnje daid, addet sutnje suorbmasa gihtii ja gápmagiid juolgái.23 Ja vižžet buoiddes gálbbi ja njuvvet dan, vai mii beassat boradit ja illudit.24 Dasgo dát mu bárdni lei jápmán ja lea fas šaddan eallin; son lei láhppon ja lea fas gávdnon.» Ja sii ripme ávvudit ja illudit.
   25 Boarráset bárdni lei dalle giettis. Go son lei vázzimin ruoktot ja lahkanišgođii dállui, de gulai čuojaheami ja dánsuma.26 Son čurvii muhtun bálvaleaddjái ja jearai mii lea dáhpáhuvvamin.27 Bálvaleaddji vástidii: «Vielljat lea boahtán ruoktot, ja áhččát lea njuovvan buoiddes gálbbi danne go lea ožžon su fas ruoktot dearvan.»28 Boarráset viellja suhtai ii ge hálidan mannat sisa. Áhččis bođii olggos geahččalit sártnuhit su.29 Muhto son vástidii áhččásis: «Mun lean bálvalan du buot jagiid, in ge leat goassege dahkan du miela vuostái, muhto munnje it leat addán gihci ge vai livččen sáhttán bovdet ustibiiddán guossái.30 Muhto dakkaviđe go dát bárdni boahtá ruoktot, son gii lea geavahan buot ruđaidis fuoráiguin, de njuovat sutnje buoiddes gálbbi!»31 Áhčči dajai sutnje: «Bártnážan! Don leat álo mu luhtte, ja buot mii gulaš munnje, lea du.32 Muhto dál lea buorre sivva ávvudit ja illudit, dasgo vielljat lei jápmán ja lea fas eallán; son lei láhppon ja lea fas gávdnon.»
   

I Guds rike får jeg ikke som fortjent. I Guds rike gir Gud av sin nåde hele sitt rike og all sin kjærlighet.

Jeg liker å tenke at jeg gjør meg fortjent til noe. Jeg liker å sette opp mål, nå målet og så feire det. Jeg liker å tenke når jeg unner meg noe at jeg har rett til det. Reklamen med den vakre damen med det skinnende håret sier at jeg også fortjener ett sånt hår, og jeg kan få det hvis jeg bare kjøper de rette remediene. «Fordi du fortjener det!» sier hun.

Det er godt å komme i mål, det er godt å få til ting, det er godt å lykkes. Det motsatte er ikke så gøy. Og helgen blir ikke så god når du vet at du ikke kom i mål med det du skulle på fredag og du vet at det ligger og venter på deg mandag morgen. Det er ikke så stas når man merker at man ikke har gjort seg fortjent til den belønningen man hadde lovet seg når man bare klarte å gjøre den tingen som man virkelig har kjempet for å klare å gjøre. Det blir dobbelt nederlag, og egentlig er det vel da man hadde trengt en liten påskjønnelse og trøst og klapp på skulderen. Men fortjent det, nei det har man jo ikke.

Det er det som kalles nåde. Det er det som er så ufattelig deilig at Guds rike er fullt av. For det er dessverre så altfor ofte at jeg ikke fortjener himmelriket, og det til tross for at jeg virkelig har bestemt meg for å klare dagen på en god måte, gjøre de rette tingene og ta de vise valgene. Noe klarer jeg, men at jeg kan si at jeg gjør meg fortjent til Guds rike, nei det kan jeg ikke si. Dobbelt nederlag kunne det blitt. Men i Guds rike er det ikke slik. I Guds rike får jeg ikke som fortjent. I Guds rike gir Gud av sin nåde hele sitt rike og all sin kjærlighet. Og det gir meg mot til å fortsette å gjøre mitt beste for en bedre dag og et synligere Guds rike i denne verden også!

Del