Himmelriket og jordnærhet

Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 20,1-16

Bokmål

1 For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin.2 Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården.3 Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget.4 Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også! Jeg vil gi dere det som er rett.’5 Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme.6 Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: ‘Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?’7 ‘Fordi ingen har leid oss’, svarte de. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også.’
   8 Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: ‘Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de siste og gå videre til de første.’9 De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver.10 Da de første kom fram, ventet de å få mer; men de fikk også en denar.11 De tok imot den, men murret mot jordeieren12 og sa: ‘De som kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.’13 Han vendte seg til en av dem og sa: ‘Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar?14 Ta ditt og gå! Men jeg vil gi ham som kom sist, det samme som deg.15 Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?’16 Slik skal de siste bli de første og de første de siste.»

Nynorsk

1 Himmelriket kan liknast med ein jordeigar som gjekk ut tidleg om morgonen for å leiga arbeidsfolk til vingarden sin.2 Han vart samd med arbeidarane om ein denar for dagen og sende dei bort i vingarden.3 Så gjekk han ut omkring den tredje timen og fekk sjå nokre andre som stod ledige på torget.4 Han sa til dei: ‘Gå bort i vingarden, de òg! Så skal eg gje dykk det som er rett.’5 Og dei gjekk. Sidan gjekk han ut omkring den sjette og den niande timen og gjorde like eins.6 Då det leid til den ellevte timen, gjekk han ut att og fann endå nokre som stod der. Han seier til dei: ‘Kvifor står de her arbeidslause heile dagen?’7 ‘Fordi ingen har leigd oss’, svara dei. Då sa han: ‘Gå bort i vingarden, de òg.’
   8 Då det leid til kvelds, sa vingardseigaren til forvaltaren sin: ‘Kall fram arbeidsfolket og lat dei få løna si! Ta til med dei siste og hald fram til dei første.’9 Så kom dei som var leigde omkring den ellevte timen, og fekk ein denar kvar.10 Då dei første kom, venta dei å få meir; men dei fekk kvar sin denar, dei òg.11 Dei tok imot pengane, murra mot jordeigaren12 og sa: ‘Dei som kom sist, har ikkje arbeidd meir enn ein time, og så set du dei likt med oss som har slite og sveitta heile dagen!’13 Han sa til ein av dei: ‘Ven, eg gjer deg ikkje urett. Var vi ikkje samde om ein denar?14 Ta ditt og gå! Men eg vil gje han som kom sist, like mykje som deg.15 Har eg ikkje lov å gjera som eg vil med det som er mitt? Eller ser du med vonde auge på at eg er god?’16 Såleis skal dei siste bli dei første og dei første dei siste.»

Nordsamisk

1 Dasgo almmiriika lea dáluisida láhkásaš gii vulggii olggos árrat iđedis bálkáhit láigobargiid viidnegárdásis.2 Son soabai bargiiguin ovtta denaras beaivebálkán, ja de vuolggahii daid viidnegárdái bargat.3 Goalmmát diimmus manai fas olggos ja oinnii muhtumiid čuožžumin joavdelassan márkanšiljus.4 Son dajai sidjiide: Mannet dii ge mu viidnegárdái! Mun mávssán didjiide dan mii lea vuoigat.5 Ja sii manne dohko. Guđat diimmus ja ovccát diimmus son manai fas olggos ja dagai seammá láhkái.6 Go son oktanuppelogát diimmus manai olggos, de gávnnai velá muhtumiid čuožžumin das, ja jearai sis: Manne dii čuožžubehtet dás joavdelassan geažos beaivvi?7 Sii vástidedje: Danne go ii oktage leat bálkáhan min. Son dajai sidjiide: Mannet dii ge mu viidnegárdái.
   8 Go šattai eahket, de viidnegárdeisit dajai dállodoallásis: Gohčo bargiid boahtit ja atte daidda bálkká! Álgge maŋimuččaiguin ja joatkke gitta vuosttamuččaide.9 Sii geat ledje bálkáhuvvon oktanuppelogát diimmus, bohte ja ožžo ovtta denara guhtege.10 Go vuosttamuččat bohte, de gádde oažžut eanet, muhto sii ge ožžo ovtta denara.11 Sii vuostáiválde dan, muhto nimmorišgohte isida ala12 ja dadje: Sii geat bohte maŋimužžan, leat bargan dušše ovtta diimmu, ja don dagat daid min dássásažžan, min geat leat gillán beaivvi noađi ja báhka.13 Son jorggihii muhtumii sis ja dajai: Ustiban, in mun daga dutnje vearrut. It go don leat soahpan muinna ovtta denaras?14 Váldde dan mii gullá dutnje ja mana! Mun hálidan addit maŋimužžii seammá ollu go dutnje ge.15 Ii go mus leat lohpi dahkat iežan opmodagain mo ieš dáhtun? Vai lea go du čalbmi bahá go danne go mun lean buorre?16 Nu maŋimuččat šaddet vuosttamužžan, ja vuosttamuččat maŋimužžan.»
   

1. lesetekstJes 27,2-6

Bokmål

2 Den dagen skal de si:
          Syng om den herlige vingården!
          
   3 Jeg, Herren, vokter den
          og vanner den til alle tider.
          Jeg vokter den dag og natt
          så ingen skal skade den.
          
   4 Harm er jeg ikke,
          men om den gir meg torn og tistel,
          vil jeg gå til strid
          og brenne opp alt sammen,
          
   5 om den ikke søker vern hos meg
          og slutter fred,
          ja, slutter fred med meg.
          
   6 I dager som kommer, skal Jakob slå rot,
          Israel skal vokse og blomstre
          og fylle jorden med grøde.
          
   

Nynorsk

2 Den dagen skal dei seia:
          Syng om den herlege vingarden!
          
   3 Eg, Herren, vaktar han
          og vatnar han til alle tider.
          Eg vaktar han dag og natt
          så ingen skal skada han.
          
   4 Harm er eg ikkje,
          men om han gjev meg torn og tistel,
          vil eg gå til strid
          og brenna opp alt saman,
          
   5 om han ikkje søkjer vern hos meg
          og sluttar fred,
          ja, sluttar fred med meg.
          
   6 I dagar som kjem, skal Jakob slå rot,
          Israel skal veksa og bløma
          og fylla jorda med grøde.
          
   

Nordsamisk

2 Lávlot dan beaivvi
          hearvás viidnegárddi lávlaga!
          
   3 Mun, Hearrá, lean dan goziheaddji.
          Juohke čalbmeravkalanbottu
          mun láktadan dan.
          Mun várjalan dan ija beaivvi,
          vai mihkkege ii vahágahte dan.
          
   4 Mun in leat suhttan dasa,
          muhto jos dat addá munnje
          bastilislánjáid ja gáskálasaid,
          de mun soahttán dainna
          ja boalddán buot,
          
   5 juos sii eai oza suoji mu luhtte
          ja daga ráfi muinna,
          daga duođaid ráfi muinna.
          
   6 Boahttevaš beivviid
          Jakob ruohtastuvvá,
          Israel šaddá ja lieđđu
          ja deavdá eatnama šaddosiiguin.
          
   

2. lesetekst1 Kor 1,1-3

Bokmål

1 Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesu apostel, og vår bror Sostenes2 hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn – han som er deres og vår Herre:3 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

Nynorsk

1 Paulus, som etter Guds vilje er kalla til Kristi Jesu apostel, og bror vår Sostenes2 helsar Guds forsamling i Korint, de som er helga i Kristus Jesus og kalla til å vera heilage saman med alle som kvar på sin stad påkallar vår Herre Jesu Kristi namn – han som er deira og vår Herre:3 Nåde vere med dykk og fred frå Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

Nordsamisk

1 Dearvvuođat Bávlosis, gii Ipmila dáhtu mielde lea rávkojuvvon Jesus Kristusa apoasttalin, ja min oskuvieljas Sostenesas2 Ipmila searvegoddái Korintas, sidjiide geaid Kristus Jesus lea basuhan ja geat leat rávkojuvvon Ipmila bassi olmmožin oktan singuin geat juohke báikkis čurvot min Hearrá Jesus Kristusa nama, su gii lea sin ja min Hearrá.
   3 Árbmu lehkos dinguin ja ráfi Ipmilis, Áhčisteamet, ja Hearrás Jesus Kristusis!
   

Kanskje er himmelriket mer jordnært enn man skulle tro.

Himmelriket er ikke øverst på listen over ting jeg tenker mest over til hverdags. Jeg har ofte nok med det jordnære perspektivet; det som skjer her og nå.

Evangelisten Matteus er derimot over snittet opptatt av himmelrikets farger og former. Han maler frem bilde etter bilde av et rike der det er Gud som bestemmer. Himmelriket kan lignes med en mann som sår godt korn og kvitter seg med ugresset, forteller Matteus. Himmelriket kan se ut som et bittelite sennepskorn som vokser til stort tre, eller en surdeig som gjennomsyrer litervis med mel, eller en mann som selger alt han eier for å kjøpe en veldig verdifull perle.

Himmelriket fungerer annerledes enn det vi er vant til, forklarer evangelisten. Himmelriket tilhører de fattige i ånden og de som forfølges for rettferdighetens skyld. Der er de minste størst, og de siste kommer først.  Himmelrikets regler følger et forunderlig nådeprinsipp, ikke et strengt fortjenesteregnskap. Derfor kan himmelriket ligne på en jordeier som lønner alle likt etter en dags arbeid, enten arbeidstiden har vart lenge eller kort.

”Vend om, for himmelriket er kommet nær”, roper Jesus. Jeg hører ham bare så vidt gjennom støyen fra mitt eget liv. Men jeg tar meg selv i å svare ham med å hviske den bønnen jeg ber så mange ganger uten at jeg egentlig tenker over hva jeg ber om: ”La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen”. Og det slår meg: kanskje er himmelriket mer jordnært enn man skulle tro.

Del