Søndagstanker

Her kan du lese ukens søndagstanker. Søndagstanker er noen ord om ukens bibeltekster.


Nyttårsaften

Nyttårsaften: PrekentekstMatt 11,25-30

Bokmål

25 På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små.26 Ja, Far, for dette var din gode vilje.27 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Faderen, og ingen kjenner Faderen, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.
   28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel.30 For mitt åk er godt og min byrde lett.»

Nynorsk

25 På den tid tok Jesus til orde og sa: «Eg lovar deg, Far, Herre over himmel og jord, fordi du har løynt dette for vise og forstandige, men openberra det for umyndige små.26 Ja, Far, for dette var din gode vilje.27 Alt har Far min overgjeve til meg. Ingen kjenner Sonen, utan Faderen, og ingen kjenner Faderen, utan Sonen og den som Sonen vil openberra det for.
   28 Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!29 Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for eg er mild og mjuk i hjartet; så skal de finna kvile for dykkar sjel.30 For mitt åk er godt, og mi bør er lett.»

Nordsamisk

25 Dan áiggi Jesus sárdnugođii ja celkkii: «Áhččán, mun rámidan du, almmi ja eatnama Hearrá, danne go leat čiehkan dán viisáin ja jierpmálaččain, muhto leat almmustahttán dan uhcahaččaide.26 Duođaid, Áhččán, nu lei du buorre dáhttu.27 Buot lea Áhččán oskkildan munnje. Ii oktage dovdda Bártni earet go Áhčči; ii ge oktage dovdda Áhči earet go Bárdni ja son geasa Bárdni dáhttu almmustahttit dan.
   28 Bohtet mu lusa, buohkat geat rahčabehtet ja guoddibehtet lossa nođiid, de attán didjiide vuoiŋŋadusa.29 Váldet mu geassá badjelasadet ja ohppet mus, dasgo mun lean gierdavaš ja vuollegaš váimmus, dalle gávdnabehtet vuoiŋŋadusa sieluidasadet.30 Dasgo mu geasis lea buorre, ja mu noađđi lea geahpas.»
   

1. lesetekstKlag 3,22-26

Bokmål

22 ח Herren er nådig, vi går ikke til grunne.
          Hans barmhjertighet tar ikke slutt,
          
   23 den er ny hver morgen.
          Din trofasthet er stor.
          
   24 Jeg sier: Herren er min del,
          jeg setter mitt håp til ham.
          
   25 ט Herren er god mot dem
          som venter på ham og søker ham.
          
   26 Det er godt å være stille
          og vente på hjelp fra Herren.
          
   

Nynorsk

22 ח Herren er nådig, vi går ikkje til grunne.
          Hans miskunn tek ikkje slutt,
          
   23 ho er ny kvar morgon.
          Din truskap er stor.
          
   24 Eg seier: Herren er min del,
          eg set mi von til han.
          
   25 ט Herren er god mot dei
          som ventar på han og søkjer han.
          
   26 Det er godt å vera stille
          og venta på hjelp frå Herren.
          
   

Nordsamisk

22 Hearrá lea árbmugas,
          ja mii eallit.
          Su láđisvuohta ii noga goassege.
          
   23 Dat lea ođas juohke iđida –
          stuoris lea su oskkáldasvuohta.
          
   24 Mun dajan: Hearrá lea mu oassi,
          mun dorvvastan sutnje.
          
   25 Hearrá lea buorre dasa
          gii vuordá su ja ohcá su.
          
   26 Buorre lea jaskatvuođas
          vuordit veahki Hearrás.
          
   

2. lesetekst1 Joh 1,5-7

Bokmål

5 Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.6 Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.
   

Nynorsk

5 Dette er den bodskapen vi har høyrt av han og forkynner for dykk: Gud er lys; i han finst det ikkje mørker.6 Seier vi at vi har fellesskap med han, men vandrar i mørkret, då lyg vi og følgjer ikkje sanninga.7 Men dersom vi vandrar i lyset, liksom han er i lyset, då har vi fellesskap med kvarandre, og blodet frå Jesus, hans Son, reinsar oss for all synd.
   

Nordsamisk

5 Dát lea dat sáhka man mii leat gullan sus ja sárdnidit didjiide: Ipmil lea čuovggas, ii ge su siste leat mihkkege seavdnjadasaid.6 Jos mii dadjat ahte mis lea searvevuohta suinna, muhto vádjolit seavdnjadasas, de mii gielistit eat ge čuovo duohtavuođa.7 Muhto jos mii vádjolit čuovgasis, nugo son ieš ge lea čuovgasis, de mis lea searvevuohta guhtet guimmiideametguin, ja su Bártni Jesusa varra buhtista min buot suttus.
   

I det nye året møter Jesus oss. Han er der allerede.

Jeg har et barnebarn som er så glad i å lage ting. Sy, strikke, tegne, dryppe lys, lage kort og andre småting til glede og nytte. Lage god mat. Og så gleder hun seg over å gi bort. Og gleder seg over å se at det tas i bruk. Det gir mening å lage og å gi.

Gud gleder seg også over det han har laget. På en av bibelens første sider står det at da Gud var ferdig med å skape, konstaterte han at «alt er såre godt». Tenk på det fine skaperverket. Balansen i naturen. Maten den gir oss. Menneskene som utforsker. Gud gleder seg over sitt skaperverk. Det er båret av en fantastisk visdom, en visdom som rommer selve livets hemmelighet – Gud har et levende forhold til det han har skapt. Han bryr seg om det. Han bryr seg om deg. Det gir mening.

Jesus sier: alt har min far overgitt til meg. Jesus viser et forhold til sin far som er så nært at Jesus kjenner Guds innerste. Mer enn det, han gjør det levende for oss. Vi møter det i fortellingene om ham. Vi møter det i dåpen. I den hellige nattverd.

Jesus sier – kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder og jeg vil gi dere hvile. Jesus har fått alt overgitt fra Gud for å fortsette å ta vare på alt det skapte, alle de skapte. Kom til meg. 

Et nytt år ligger foran. Det er ubeskrevet. Vi vet ikke hva det bringer. Kjenner vi uro? Kjenner vi forventning?  I det nye året møter Jesus oss. Han er der allerede. Med alt som er overgitt til ham fra Gud. Gud som gleder seg over alt det han har skapt. Gud som uttrykker det gjennom kjærligheten Jesus har til deg og meg, til alle mennesker.

Velsignet nytt år!

Del

Tidligere søndagstanker

Del