17. søndag i treenighetstiden

17. søndag i treenighetstiden: PrekentekstLuk 7,11-17

Bokmål

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.12 Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen.13 Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa: «Gråt ikke!»14 Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den, stanset, og han sa: «Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp!»15 Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren.16 Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. «En stor profet er oppreist blant oss», sa de, «Gud har gjestet sitt folk.»17 Dette ordet om ham spredte seg i hele Judea og området omkring.

Nynorsk

11 Kort tid etter gav Jesus seg i veg til ein by som heiter Nain. Læresveinane og mykje folk var med han.12 Då han nærma seg byporten, vart ein død boren til grava. Han var einaste sonen til mor si, og ho var enkje. Mykje folk frå byen var med henne.13 Då Herren såg enkja, fekk han inderleg medkjensle med henne og sa: «Gråt ikkje!»14 Han gjekk borttil og la handa på båra. Då stansa dei som bar. Så sa han: «Du unge mann, eg seier deg: Stå opp!»15 Då sette den døde seg opp og tok til å tala, og Jesus gav han til mor hans.16 Då vart alle fylte av ærefrykt; dei lova Gud og sa: «Ein stor profet har stige fram hos oss, og Gud har gjesta sitt folk.»17 Dette ordet om han spreidde seg i heile Judea og landet omkring.

Nordsamisk

11 Veahá maŋŋelaš Jesus vulggii muhtun gávpogii man namma lea Nain. Máhttájeaddjit ja ollu olbmot vulge su fárrui.12 Go son lahkanii gávpotportii, de muhtun jábmi guddojuvvui olggos. Son lei eatnis áidna bárdni, ja su eadni lei leaska. Ollu olbmot mieđuštedje nissona olggos gávpogis.13 Go Hearrá oinnii leaskka, de árkkálmasttii su ja celkkii: «Ale čiero!»14 Son loaiddastii guoddinmuoraid ovdii ja guoskkahii daid; guoddit orustedje, ja son celkkii: «Nuorra olmmái, mun cealkkán dutnje: Lihka!»15 De čohkánii jábmi ja hállagođii, ja Jesus attii su su eadnái.16 Buohkat ballájedje, ja sii rámidedje Ipmila. Sii dadje: «Stuora profehta lea čuoččáldahtton min gaskii, ja Ipmil lea oahppaladdan álbmogis.»17 Ja dát sáhka viidánii Judea ja biras eatnamiid miehtá.
   

1. lesetekst1 Kong 17,17-24

2. lesetekst1 Kor 15,35-45

Bokmål

35 Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?»36 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør.37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag.38 Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.
   39 Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk.40 Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen.41 Én glans har solen, en annen har månen og en annen igjen har stjernene. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans.
   42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet.43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft.44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.
        Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet:45 Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv.

Nynorsk

35 Men no kunne nokon seia: «Korleis står dei døde opp? Kva slag kropp har dei?»36 Å, uvituge menneske! Det du sår, gjev ikkje nytt liv utan at det døyr.37 Og det du sår, er ikkje det akset som veks opp, men eit nake korn, anten det er av kveite eller av anna såkorn.38 Men Gud lèt det få den skapnad som han har vilja, kvart slag korn sin eigen skapnad.
   39 Ikkje alt kjøt er av same slag. Det er eitt slag kjøt i menneske, eitt i fe, eitt i fugl, eitt i fisk.40 Og det finst himmelske kroppar og jordiske kroppar; ein glans har dei himmelske, ein annan dei jordiske.41 Ein glans har sola, ein annan har månen og ein annan stjernene. Den eine stjerna lyser med klårare glans enn den andre.
   42 Slik er det òg med oppstoda frå dei døde. Det som blir sådd, er forgjengeleg. Men det som står opp, er uforgjengeleg.43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlegdom. Det blir sådd i vanmakt, det står opp i kraft.44 Det blir sådd ein kropp som hadde sjel, det står opp ein åndeleg kropp.
        Så visst som det finst ein kropp med sjel, finst det òg ein åndeleg kropp.45 Slik står det skrive: Det første mennesket, Adam, vart til ei levande sjel. Den siste Adam vart ei ånd som gjev liv.

Nordsamisk

35 Muhto muhtun dáidá jearrat: «Mo jábmit bajásčuožžilit; makkár rumaš sis dalle lea?»36 Don jalla! Dat maid don gilvvát, ii eallá muđuid go dat vuos jápmá.37 Ja dat maid don gilvvát, dat han ii leat dat šaddu mii ihtá, muhto bođu gordnečalbmi, jogo nisogordnečalbmi dahje eará siepmanšládja.38 Muhto Ipmil addá dasa dan hámi maid dáhttu, ja juohke siepman oažžu sierra hámi.39 Ii buot heakkalaččain ge leat seammálágán hápmi, muhto olbmuin, šibihiin, lottiin ja guliin lea buohkain iežaset hápmi.40 Leat maiddái almmálaš rupmašat ja eatnanlaš rupmašat, muhto almmálaš rupmašiin lea áibbas earálágán čáppisvuohta go eatnanlaš rupmašiin.41 Beaivvážis, mánus ja násttiin lea sierralágán čáppisvuohta. Ja nuppi nástti čáppisvuohta lea eará lágán go nuppi.
   42 Nu lea maiddái jábmiid bajásčuožžilemiin. Dat mii gilvojuvvo, lea nohkavaš, muhto dat mii bajásčuožžila, lea nohkameahttun.43 Dat mii gilvojuvvo gudnehisvuođas, bajásčuožžila hearvásvuođas.44 Lunddolaš rumaš gilvojuvvo, vuoiŋŋalaš rumaš bajásčuožžila. Jos lea lunddolaš rumaš, de lea maiddái vuoiŋŋalaš rumaš ge.45 Dasgo nu lea čállojuvvon: Vuosttaš olmmoš, Áttán, šattai ealli siellun. Maŋit Áttán šattai vuoigŋan mii addá eallima.

En følelse av å bare MÅTTE gjøre noe for noen andre.

Tenk den følelsen. Å være to, og så dør din eneste sønn, og du helt aleine. Kvinnen i teksten jobbet nok hardt for å godta at det var slik det nå skulle være fremover. At hun måtte klare seg selv. Så kommer Jesus tilfeldigvis gående akkurat idet sønnen hennes bæres mot graven.

Tenk den følelsen. Jesus inderlige medfølelse for enken som hadde mistet sin eneste sønn. Han fikk medfølelse for henne, og handlet på det han følte. Han sa «Gråt ikke!», la hånden sin på båren til gutten og sa at han skulle stå opp. Og han gjorde det.

Tenk den følelsen. Å tro at du nå er aleine, og så plutselig er ikke din eneste sønn død lenger, så er man ikke helt aleine likevel. Tenk den gleden denne kvinnen må ha følt!

Tenk den følelsen. Å se en død, ung gutt bli vekket til livet igjen. Det var mange mennesker rundt Jesus. Både de i gravfølget, og de som hadde fulgt Jesus på veien. Tenk det de opplevde!

Det er ikke ofte en hører folk snakke om inderlig medfølelse for tiden. Jeg tror det er en skikkelig intens følelse, som plutselig kan dukke opp. En følelse av å bare måtte gjøre noe for noen andre. At det føles umulig å gå forbi, gå fra eller å glemme den man fikk inderlig medfølelse for. Har du opplevd å få inderlig medfølelse for noen før? Hvem var det? Hva gjorde du da?

Del