Hvem sier folk at menneskesønnen er?

6. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 16,13-20

Bokmål

13 Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»14 De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.»15 «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?»16 Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»17 Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.18 Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.19 Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»20 Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var Messias.

Nynorsk

13 Då Jesus kom til bygdene ved Cæsarea Filippi, spurde han læresveinane sine: «Kven seier folk at Menneskesonen er?»14 Dei svara: «Somme seier døyparen Johannes, andre Elia og atter andre Jeremia eller ein annan av profetane.»15 «Og de», spurde han, «kven seier de at eg er?»16 Då svara Simon Peter: «Du er Messias, den levande Guds Son.»17 Jesus tok til orde og sa: «Sæl er du, Simon, son til Jona. For dette har ikkje kjøt og blod openberra for deg, men Far min i himmelen.18 Og det seier eg deg: Du er Peter, og på dette fjellet vil eg byggja mi kyrkje, og dødsrikeportane skal ikkje få makt over henne.19 Eg vil gje deg nøklane til himmelriket; det du bind på jorda, skal vera bunde i himmelen, og det du løyser på jorda, skal vera løyst i himmelen.»20 Så forbaud han læresveinane strengt å seia til nokon at han var Messias.

Nordsamisk

13 Go Jesus bođii Cæsarea Filippi guovlluide, de jearai máhttájeddjiinis: «Geanin olbmot dadjet Olbmobártni?»14 Sii vástidedje: «Muhtumat dadjet gásttašeaddji Johanassan, earát dadjet Elian, ja earát gis dadjet Jeremian dahje muhtumin profehtain.»15 Son jearai sis: «Naba dii, geanin dii dadjabehtet mu?»16 Simmon Biehtár vástidii sutnje: «Don leat Messias, ealli Ipmila Bárdni.»17 De Jesus celkkii sutnje: «Ávdugas leat don, Simmon, Jona bárdni. Dasgo dán ii leat oažži ii ge varra almmustahttán dutnje, muhto Áhččán almmis.18 Ja mun cealkkán dutnje ahte don leat Biehtár; ja dán bávtti ala mun huksen girkon, ja jápmima riikka poarttat eai vuoitte dan.19 Mun attán dutnje almmiriikka čoavdagiid; maid don čanat eatnama alde, lea čadnojuvvon almmis, ja maid don čoavddát eatnama alde, lea čovdojuvvon almmis.»20 Ja son gilddii máhttájeddjiidis garrasit muitaleames geasage ahte son lei Messias.
   

1. lesetekstJer 1,4-10

2. lesetekstApg 20,24-32

Bokmål

24 Men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om evangeliet om Guds nåde.25 Og nå vet jeg at alle dere, som jeg har levd blant og forkynt Riket for, aldri mer skal se ansiktet mitt.26 Derfor erklærer jeg for dere på denne dag at jeg er uten skyld om noen forspiller sitt liv,27 for jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje.
   28 Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod.29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken.30 Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg.31 Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år aldri holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer.
   32 Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget.

Nynorsk

24 Men for meg er ikkje liv eller død verdt å snakka om, berre eg kan fullføra løpet og den tenesta eg fekk av Herren Jesus: å vitna om evangeliet om Guds nåde.25 Og no veit eg at de aldri meir skal sjå andletet mitt, alle de som eg har vore saman med og forkynt Riket for.26 Difor vitnar eg for dykk på denne dagen at eg er utan skuld om nokon taper sitt liv,27 for ikkje på nokon måte har eg forsømt å forkynna heile Guds plan og vilje.
   28 Ta vare på dykk sjølve og på heile den flokken som Den heilage ande har sett dykk til å vera tilsynsmenn for! Ver hyrdingar for Guds forsamling, som han vann med sitt eige blod.29 For eg veit at når eg er borte, vil det koma inn iblant dykk grådige ulvar som ikkje sparer flokken.30 Og mellom dykk sjølve skal det stå fram menn som fer med falsk lære og vil lokka læresveinane med seg.31 Så vak då, og kom i hug at eg i tre år, natt og dag, med tårer i auga, ikkje heldt opp med å rettleia kvar einaste ein.
   32 Og no gjev eg dykk over til Gud og hans nådeord, som har kraft til å byggja opp og gje dykk arv saman med alle dei som er helga.

Nordsamisk

24 Muhto mun in ane ealliman mange vearan, go dušše beasan ollašuhttit mátkán ja dan bálvalusa man lean ožžon Hearrá Jesusis: duođaštit evangeliuma Ipmila árpmu birra.25 Ja dál dieđán ahte dii ehpet goassege šat oainne mu, dii geaid gaskkas mun lean vádjolan ja sárdnidan Ipmila riikka.26 Danne cealkkán didjiide dán beaivvi ahte mun lean sivaheapmi jos oktage láhppoš,27 dasgo mun in leat čiehkan maidege, muhto mun lean sárdnidan didjiide visot mii lea Ipmila áigumuš.
   28 Atnet vára alddádet ja oppa dan ealus man geahččin Bassi Vuoigŋa lea bidjan din; gehččet Ipmila searvegotti, man son lea vuoitán alccesis iežas varain.29 Mun dieđán ahte go mun lean guođđán din, de gáfat gumppet bohtet din gaskii, eai ge seastte ealu.30 Maiddái din iežadet gaskkas čuožžilit muhtun olbmát ja sárdnidit vearri oahpu, vai besset fillet máhttájeddjiid iežaset fárrui.31 Gohcet dan dihtii ja muitet ahte golbma jagi ijatbeaivvi mun lean heaittekeahttá nevvon juohkehačča dis ganjalčalmmiid.32 Ja dál mun attán din Ipmila ja su árpmusáni háldui, mii sáhttá hukset din ja addit didjiide árbbi singuin buohkaiguin geat leat bassindahkkojuvvon.

Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er?

Søndagens tekst har overskriften Peters bekjennelse i Bibelen. Jesus spør disiplene sine om hvem de sier at han er. Og Peter svarer at han er Messias, den levende Guds sønn. Peter bekjente, og sa hvem han mente at Jesus var. Messias, den salvede. Den levende Guds sønn. 

Hvem sier så vi at Jesus er? Hva sier du til folk når de spør? Jeg sier at Jesus er en som alltid er der. Uansett hvordan livet er. At Jesus er Guds sønn. Og at han døde på korset for oss. Men om vi selv strever litt med å si noe om hvem Jesus er kan vi heldigvis få hjelp av både bibelen og andre ting til å forklare hvem Jesus er. For eksempel, hver eneste søndag sier vi sammen i kirka hvem Jesus er. I den apostoliske trosbekjennelsen sier vi blant annet: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Jeg liker trosbekjennelsen i gudstjenesten godt, den gir meg hjelp til å sette ord på hva jeg tror på.

Jesus svarte Peter at dette har min Far i himmelen åpenbart deg. Det er stort. Og på grunn av dette kaller Jesus Peter for klippen. Og på den skal han bygge sin kirke. Og trosbekjennelsen sier noe om hva vi kan bygge troa vår på.

Hvem sier du at Jesus er?

Del