Pilegrimsvandring i Spania  © Marie Skarrebo Holmen

1. søndag i fastetiden

1. søndag i fastetiden: PrekentekstMatt 26,36-45

Bokmål

36 Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: «Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.»37 Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru.38 Da sa han til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!»39 Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.»40 Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter: «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time?41 Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.»42 Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba: «Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.»43 Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn.44 Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang.45 Så kom han tilbake til disiplene og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er stunden kommet da Menneskesønnen skal overgis i synderhender.

Nynorsk

36 Så kom Jesus med læresveinane til ein stad som heiter Getsemane, og han sa til dei: «Sit her medan eg går dit bort og bed.»37 Han tok med seg Peter og dei to Sebedeus-sønene, og han vart gripen av sorg og gru.38 Då sa han til dei: « Mi sjel er sorgtyngd til døden. Ver her og vak med meg!»39 Så gjekk han eit lite stykke fram, kasta seg ned med andletet mot jorda og bad: «Far, er det råd, så lat dette begeret gå meg forbi! Men ikkje som eg vil, berre som du vil.»40 Då han kom tilbake til læresveinane, fann han dei sovande, og han sa til Peter: «Så makta de ikkje å vaka med meg ein einaste time?41 Vak og be at de ikkje må koma i freisting! Ånda er villig, men kjøtet er veikt.»42 Så gjekk han bort att andre gongen og bad: «Far, om ikkje dette begeret kan gå forbi meg, og eg må tømma det, så lat viljen din råda.»43 Då han kom tilbake, såg han at dei hadde sovna til att, for auga deira var tunge av søvn.44 Då lét han dei vera og gjekk bort att og bad tredje gongen med dei same orda.45 Så kom han tilbake til læresveinane og sa: «Søv de framleis og kviler! Timen er komen då Menneskesonen skal gjevast over i syndarhender.

Nordsamisk

36 Dasto Jesus bođii Getsemane-nammasaš báikái oktan máhttájeddjiidisguin, ja son celkkii sidjiide: «Čohkánehket dása dan boddii go mun manan rohkadallat.»37 De son válddii fárrosis Biehtára ja Sebedeusa bártniguovtto, ja son moraštišgođii ja ballagođii sakka.38 Son celkkii sidjiide: «Mu siellu lea lossa morrašis jápmima rádjái. Báhcet dása ja gohcet muinna!»39 Son manai veaháš guhkkelii, luoitádii eatnamii muođuidis ala ja rohkadalai: «Áhčážan! Jos leažžá vejolaš, de divtte dán geara mannat mu meattá. Allos dattege šaddo nugo mun dáhtun, muhto nugo don dáhtut.»40 Son máhcai máhttájeddjiidis lusa ja gávnnai sin oađđimin, ja son celkkii Biehtárii: «Ehpet de nagadan gohcit muinna ovttage diimmu.41 Gohcet ja rohkadallet amadet šaddat geahččalussii! Vuoigŋa gal lea geargat, muhto oažži lea headju.»42 Son manai nuppádassii fas eret ja rohkadalai: «Áhčážan! Jos dát gearra ii sáhteš mannat jugakeahttá mu meattá, de šaddos du dáhttu!»
   43 Go son bođii ruovttoluotta, de gávnnai sin fas oađđimin, dasgo sin čalmmit ledje lossadat nahkáriin.44 Dál son guđii sin ja manai fas eret goalmmádassii ja rohkadalai, seammá sániiguin go ovdal ge.45 De bođii fas máhttájeddjiid lusa ja celkkii: «Lehpet go dii ain oađđimin ja vuoiŋŋasteamen? Diibmu lea boahtán go Olbmobárdni addojuvvo suttolaččaid gieđaide.

1. lesetekst2 Sam 12,1-10

2. lesetekstHebr 5,7-9

Bokmål

7 Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop, med høye skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig.8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet ved å lide.9 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham,

Nynorsk

7 Då Jesus levde som menneske, bar han fram bøner og naudrop, med høge skrik og tårer, til han som kunne berga han frå døden, og han vart bønhøyrd fordi han var gudfryktig.8 Endå han var Son, lærte han lydnad ved å lida.9 Då han hadde nådd fullendinga, vart han ei kjelde til evig frelse for alle som lyder han,

Nordsamisk

7 Go Jesus elii dáppe eatnama alde, de oaffarušai rohkosiid ja ánui čuorvasiiguin ja gatnjaliiguin veahki sus, geas lei fápmu beastit su jápmimis, ja son gullojuvvui ipmilbalolašvuođas dihtii.8 Vaikko son lei Bárdni, de fertii oahppat gulolašvuođa gillámušastis.9 Go son lei dahkkojuvvon ollisin, de buvttii agálaš bestojumi buohkaide guđet jeagadit su,

Et kjent utsagn kunne omskrives slik: En pilegrim sover når han kan.

Jeg vet ikke om disiplene kan betraktes som pilegrimer – men det finnes noen åpenbare paralleller:

Pilegrimen er den fremmede, en som er ute på vandring i ukjent landskap over en viss tid. Slik var det med disiplene også. Selv om de fleste av dem kanskje var kjent i den geografien de befant seg i, tror jeg vandringen bød på mange møter med det ukjente – som denne natta i Getsemane.

Pilegrimen utmattes av sin vandring, det å hvile er helt nødvendig. Fortellingen fra Getsemane viser kanskje at vi har å gjøre med slitne disipler. Det manglet neppe på viljen til å våke med Jesus, men kanskje spilte kroppen rett og slett ikke på lag. Mangelen på søvn kan bli overveldende, og selv om ånden er villig, har kroppen bestemt seg for å sove.

Pilegrimen er på vei mot et hellig mål, men i vår tid erfarer mange pilegrimer at det viktigste kanskje skjedde underveis på vandringen. Jeg tror det er en viktig erkjennelse. Her hvor vi vandrer skjer både livet og gudsnærværet. Kanskje kan man bli så fokusert på det endelige målet at pilegrimen eller disippelen går glipp av erfaringen underveis.

Jeg tror dette var noe av det som skjedde i Getsemane: Kropper overveldet av trøtthet, kombinert med manglende syn for den nære erfaringen. Og slik ble disiplene blinde for Jesus og hans behov.

Fastetiden står for døren. La oss gå inn i den med våkne blikk, med bønn om årvåkenhet og styrke på den førti dager lange vandringen mot påske. Våg å se rundt deg, ikke bare mot målet, kanskje har Gud noe viktig å vise deg underveis.

Del