2. søndag i åpenbaringstiden

2. søndag i åpenbaringstiden: PrekentekstJoh 1,29-34

Bokmål

29 Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!30 Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg.31 Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.»32 Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham.33 Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd.34 Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»

Nynorsk

29 Dagen etter ser han Jesus koma gåande mot seg og seier: «Sjå, Guds lam, som ber bort synda i verda!30 Det var om han eg sa: Etter meg kjem det ein mann som er komen før meg, for han var til før meg.31 Eg visste ikkje kven han var, men for at han skal bli openberra for Israel, er eg komen og døyper med vatn.»32 Og Johannes vitna og sa: «Eg såg Anden dala ned frå himmelen som ei due, og Anden vart verande over han.33 Eg visste heller ikkje kven han var, men han som sende meg for å døypa med vatn, han sa til meg: Den du ser Anden dala ned over og bli verande over, han er den som døyper med Den heilage ande.34 Og eg har sett det, og eg har vitna: Han er Guds Son.»

Nordsamisk

29 Nuppi beaivvi son oaidná Jesusa boahtimin ja cealká: «Gehččet, die lea Ipmila láppis guhte guoddá máilmmi suttu.30 Son lea dat gean birra mun celken: Mu maŋŋil boahtá olmmái gii lea stuorit go mun, dasgo son lea leamaš ovdal mu.31 In mun dovdan su, muhto aiddo dan dihtii lean boahtán gásttašit čáziin, vai son almmustuvašii Israelii.»32 Ja Johanas duođaštii ja celkkii: «Mun oidnen Vuoiŋŋa boahtimin almmis duvvá hámis, ja dat bisánii su ala.33 In mun dovdan su, muhto son guhte vuolggahii mu gásttašit čáziin, celkkii munnje: Son gean ala don oainnát Vuoiŋŋa njiedjamin ja bisáneamen, son lea dat guhte gásttaša Bassi Vuoiŋŋain.34 Mun lean oaidnán dan, ja dát lea mu duođaštus: Son lea Ipmila Bárdni.»
   

1. lesetekstJes 53,6-9

Bokmål

6 Vi gikk oss alle vill som sauer,
          hver tok sin egen vei.
          Men skylden som vi alle hadde,
          lot Herren ramme ham.
          
   7 Han ble mishandlet,
          han ble plaget,
          og han åpnet ikke munnen,
          lik et lam som føres bort for å slaktes,
          lik en sau som tier når den klippes,
          og han åpnet ikke munnen.
          
   8 Etter fengsel og dom ble han tatt bort.
          Men hvem i hans tid tenkte på
          at han ble utryddet av de levendes land
          fordi mitt folks lovbrudd rammet ham?
          
   9 Da han var død, fikk han sin grav
          blant urettferdige og hos en rik,
          enda han ikke hadde brukt vold
          og det ikke fantes svik i hans munn.
          
   

Nynorsk

6 Vi gjekk oss alle vill som sauer,
          kvar tok sin eigen veg,
          men skulda vi alle hadde,
          lét Herren ramma han.
          
   7 Han vart mishandla,
          han vart plaga,
          og han opna ikkje munnen,
          lik eit lam som blir ført til slakting,
          lik ein sau som teier når han blir klipt,
          og han opna ikkje munnen.
          
   8 Etter fengsel og dom vart han teken bort.
          Men kven i hans tid tenkte på
          at han vart utrydda frå landet til dei levande
          fordi brota til folket mitt ramma han?
          
   9 Då han var død, fekk han grav
          blant urettferdige og hos ein rik,
          endå han ikkje hadde brukt vald
          og det ikkje fanst svik i hans munn.
          
   

Nordsamisk

6 Mii buohkat čádjideimmet
          dego sávzzat,
          juohkehaš mis spiehkastii iežas geidnui,
          muhto Hearrá divttii
          min suddovealggi deaivat sutnje.
          
   7 Son vuollánii illasteapmái,
          ii son rabastan njálmmi.
          Dego láppis mii dolvojuvvo
          njuvvojuvvot,
          dego sávza mii orru jaska
          beaskideddjiidis ovddas,
          ii songe rabastan njálmmi.
          
   8 Son váldojuvvui gitta,
          dubmejuvvui
          ja dolvojuvvui eret,
          muhto guhtemuš su álbmogis beroštii das?
          Son jávkaduvvui
          ealli olbmuid ilmmis,
          son goddojuvvui
          iežas álbmoga vearredaguid dihte.
          
   9 Son galggai hávdáduvvot
          ipmilmeahttumiid gaskii,
          muhto riggá hávddis
          son oaččui vuoiŋŋadansaji.
          Goassege son ii lean dahkan
          vearrivuođa
          iige beahtus lean badjánan su baksamiidda.
          
   

2. lesetekstKol 1,15-20

Bokmål

15 Han er den usynlige Guds bilde,
          den førstefødte før alt det skapte.
          
   16 For i ham er alt blitt skapt,
          i himmelen og på jorden,
          det synlige og det usynlige,
          troner og herskere,
          makter og åndskrefter –
          alt er skapt ved ham og til ham.
          
   17 Han er før alt,
          og i ham blir alt holdt sammen.
          
   18 Han er hodet for kroppen, som er kirken.
          Han er opphavet,
          den førstefødte fra de døde,
          så han i ett og alt kan være den fremste.
          
   19 For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig,
          
   20 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv,
          det som er på jorden, og det som er i himmelen,
          da han skapte fred ved hans blod på korset.

Nynorsk

15 Han er biletet av den usynlege Gud,
          den førstefødde før alt det skapte.
          
   16 For i han vart alt skapt,
          i himmelen og på jorda,
          det synlege og det usynlege,
          troner og herredøme,
          makter og åndskrefter –
          ved han og til han er alt skapt.
          
   17 Han er før alt,
          og i han blir alt halde saman.
          
   18 Han er hovudet for kroppen, som er kyrkja.
          Han er opphavet,
          den førstefødde frå dei døde,
          så han i eitt og alt skal vera den fremste.
          
   19 For i han ville Gud la heile sin fylde bu,
          
   20 og ved han ville Gud forsona alt med seg,
          det som er i himmelen, og det som er på jorda,
          då han skapte fred ved hans blod på krossen.

Nordsamisk

15 Son lea oaidnemeahttun Ipmila govva,
        vuosttašriegádeaddji, ovdal buot sivdnádusa.
   16 Dasgo su siste sivdniduvvui buot,
        buot mii lea almmis ja eatnama alde,
        oinnolaš ja oaidnemeahttun,
        truvnnut ja hearrávuođat,
        oaivámuččat ja fámut –
        buot lea sivdniduvvon su bokte ja su várás.
   17 Son lea ovdal buot,
        ja buot bissu su siste.
   18 Son lea rupmaša oaivi, ja su rumaš lea girku.
        Son lea álgu, vuosttašriegádeaddji jábmiid gaskkas,
        vai son juohke dáfus livččii vuosttamuš.
   19 Dasgo su siste Ipmil dáhtui
        orrut oppa dievasvuođainis,
   20 ja su bokte soabahit buot sivdnádusa iežainis,
        buot mii lea eatnama alde ja almmis,
        go son varainis ruossa alde dagai ráfi.
   

Det er som om de lever helt uten bekymringer, disse lammene.

Jeg tror små brekende, hoppende lam på et beite må være noe av det aller søteste jeg vet om. De lever som om livet er en lek. Uten bekymringer. For oss mennesker er det ikke alltid sånn. Vi opplever vonde ting, og vi gjør dumme ting, noen ganger mot oss selv, andre ganger mot andre mennesker. 

Vi er i åpenbaringstiden i kirkeåret. Nå og i tiden fremover skal hvem Jesus er åpenbares for oss i bibeltekstene og i gudstjenester rundt om i landet. På denne søndagen åpenbares det at Jesus er Guds lam, og at han er Guds sønn. Det åpenbares at han tok på seg våre synder, og at han døper med en annen dåp enn den døperen Johannes døpte folk med. Han døper med Den hellige ånd, og ikke vann, slik som døperen Johannes. 

Lam. Jesus er Guds lam, sier Johannes i dagens tekst. På Jesu tid ble lam ofret for menneskers skyld, et uskyldig lam. Det er derfor Jesus har fått navnet Guds lam. Fordi han tok på seg alle menneskers skyld en gang for alle da han døde på korset. Han selv var skyldfri, men han tok alle våre synder, og seiret over døden da han stod opp igjen fra de døde på den tredje dagen. All vår synd og skyld tok han på seg. Uansett hvor mye dumt vi gjør, så har Jesus allerede båret bort syndene våre. Så langt at hverken vi eller han kan se dem lenger. 

Del