2. søndag i treenighetstiden

2. søndag i treenighetstiden: PrekentekstJoh 3,1-13

Bokmål

1 Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer.2 Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.»3 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»4 «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?»5 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.7 Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’8 Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.»9 «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus.10 Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det?11 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn.12 Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske?13 Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, *som er i himmelen•.

Nynorsk

1 Det var ein mann som heitte Nikodemus. Han var farisear og sat i Rådet til jødane.2 Han kom til Jesus om natta og sa: «Rabbi, vi veit at du er ein lærar som er komen frå Gud, for ingen kan gjera dei teikna du gjer, utan at Gud er med han.»3 Jesus svara og sa til han: «Sanneleg, sanneleg, eg seier deg: Den som ikkje blir fødd på nytt, kan ikkje sjå Guds rike.»4 Nikodemus seier til han: «Korleis kan ein som er gammal, bli fødd? Ein kan vel ikkje koma inn i morslivet igjen og bli fødd andre gongen?»5 Jesus svara: «Sanneleg, sanneleg, eg seier deg: Den som ikkje blir fødd av vatn og Ande, kan ikkje koma inn i Guds rike.6 Det som er fødd av kjøt, er kjøt, og det som er fødd av Anden, er ånd.7 Undra deg ikkje over at eg sa til deg: ‘De må fødast på nytt.’8 Vinden blæs dit han vil; du høyrer han susar, men du veit ikkje kvar han kjem frå, eller kvar han fer. Slik er det med kvar den som er fødd av Anden.»9 «Korleis kan dette gå til?» spurde Nikodemus.10 Jesus svara: «Du er ein lærar for Israel og veit ikkje det?11 Sanneleg, sanneleg, eg seier deg: Vi talar om det vi veit og vitnar om det vi har sett, men de tek ikkje imot vitneutsegna vår.12 Dersom de ikkje trur når eg talar til dykk om dei jordiske ting, korleis kan de då tru når eg talar til dykk om dei himmelske?13 Ingen har stige opp til himmelen utan han som steig ned frå himmelen: Menneskesonen, *som er i himmelen•.

Nordsamisk

1 De lei muhtun olmmái gean namma lei Nikodemus. Son lei farisealaš ja juvddálaččaid ráđi lahttu.2 Son bođii Jesusa lusa ihkku ja dajai: “Rabbi, mii diehtit ahte don leat oahpaheaddji gii leat boahtán Ipmila luhtte. Ii oktage máhte dahkat dakkár mearkkaid go don muđui go Ipmil lea suinna.”3 Jesus vástidii: “Duođaid, duođaid, mun cealkkán dutnje: Jos olmmoš ii riegát ođđasis, de son ii beasa oaidnit Ipmila riikka.”4 Nikodemus jearai: “Mo olmmoš sáhttá riegádit go lea boaris? Mo sáhttá boares olmmoš riegádit, iihan son sáhte beassat eatnis goaŧu sisa fas ja riegádit ođđasis?”5 Jesus vástidii: “Duođaid, duođaid, mun cealkkán dutnje: Dat gii ii riegát čázis ja Vuoiŋŋas, ii sáhte beassat Ipmila riikii.6 Mii lea riegádan oaččis, dat lea oažži, ja mii lea riegádan Vuoiŋŋas, dat lea vuoigŋa.7 Ale imaštala go mun celken dutnje: ‘Dii fertebehtet riegádit ođđasis.’8 Biegga bossu gosa dáhttu. Don gulat dan šuvvamin, muhto it dieđe gos dat boahtá ja gosa manná. Nu lea maiddái juohkehaččain gii lea riegádan Vuoiŋŋas.”9 Nikodemus jearai: “Mo visot dát lea vejolaš?”10 Jesus vástidii: “Itgo don, Israela oahpaheaddji, dan ipmir?11 Duođaid, duođaid, mun cealkkán dutnje: Mii sárdnut dan maid diehtit ja duođaštit dan maid leat oaidnán, muhto dii ehpet váldde vuostá min duođaštusa.12 Jos dii ehpet oskko go mun sárdnidan didjiide eatnanlaš áššiid, de mo sáhttibehtet oskut go mun sárdnidan didjiide almmálaš áššiid!
   13 Ii oktage leat mannan bajás albmái earret su guhte lea boahtán almmis: Olbmobárdni.

1. lesetekstEsek 36,25-29a

Bokmål

25 Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene.26 Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet.27 Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem.
   28 Da skal dere få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.29 Jeg befrir dere fra all urenhet. Så kaller jeg kornet fram og gjør grøden stor; jeg gir dere ikke sult.

Nynorsk

25 Eg stenkar reint vatn på dykk, så de blir reine. Eg vil reinsa dykk for all ureinskapen og for alle avgudane.26 Eg gjev dykk eit nytt hjarte, og ei ny ånd gjev eg inni dykk. Eg tek steinhjartet ut or kroppen på dykk og gjev dykk eit kjøthjarte i staden.27 Og min Ande gjev eg inni dykk og gjer at de følgjer forskriftene mine, held lovene mine og lever etter dei.
   28 Då skal de få bu i det landet eg gav fedrane dykkar. De skal vera mitt folk, og eg skal vera dykkar Gud.29 Eg friar dykk ut frå all ureinskap. Så kallar eg fram kornet og gjer grøda stor; eg gjev dykk ikkje svolt.

Nordsamisk

25 De mun riškkuhan buhtis čázi din badjelii, vai dii buhtásmuvvabehtet. Dii lehpet dahkan iežadet buhtismeahttumin buot eahpeipmilgovaideattetguin, muhto mun buhtistan din.26 Mun attán din raddái ođđa váimmu ja deavddán din ođđa vuoiŋŋain. Mun válddán din rattis geađgeváimmu ja attán dan sadjái oažževáimmu.27 Mun deavddán din iežan vuoiŋŋain ja oahpistan din jeagadit mu báhkkomiid ja doallat mu lágaid ja eallit daid mielde.28 Dii oažžubehtet ássat dan eatnamis maid mun lean addán din áhčiide. Dalle dii lehpet mu álbmot, ja mun lean din Ipmil.29 Mun gájun din buot din buhtismeahttunvuođas. Mun gohčun gortni šaddat ja dagan dan eatnagin, inge mun šat suova din gillát nealggi.

2. lesetekstRom 6,3-8

Bokmål

3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden.7 For den som er død, er befridd fra synden.8 Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham.

Nynorsk

3 Eller veit de ikkje at alle vi som vart døypte til Kristus Jesus, vart døypte til døden hans?4 Vi vart gravlagde med han då vi vart døypte med denne dåpen til døden. Og slik Kristus vart oppreist frå dei døde ved sin Fars herlegdom, skal vi òg vandra i eit nytt liv.5 Har vi vakse saman med Kristus i ein død som er lik hans, skal vi òg vera eitt med han i ei oppstode som er lik hans.6 Vi veit at vårt gamle menneske vart krossfest med han, for at den kroppen som er underlagd synda, skulle gjerast til inkjes og vi ikkje lenger skulle vera slavar under synda.7 For synda har ikkje lenger nokon rett over den som er død.8 Men er vi døde med Kristus, trur vi at vi òg skal leva med han.

Nordsamisk

3 Ehpetgo dii dieđe ahte mii buohkat geat leat gásttašuvvon Kristus Jesusii, leat gásttašuvvon su jápmimii?4 Mii leat gásttas hávdáduvvon suinna jápmimii. Nugo Kristus bajásčuožžilii jábmiid luhtte Áhčis hearvásvuođa bokte, nu galgat miige vádjolit ođđa eallimis.5 Dasgo jos mii leat ovttastahttojuvvon suinna go jápmit nugo son, de mii maiddái ovttastahttojuvvot suinna go bajásčuožžilit jábmiid luhtte nugo son.6 Mii diehtit ahte min boares olmmoš lea russiinávlejuvvon suinna, vai dát suttolaš rumaš dahkkojuvvo duššin, amamet mii leat šat suttu šlávat.7 Dasgo dat gii lea jápmán, lea beassan suttu válddis.8 Muhto jos mii leat jápmán Kristusiin, de mii oskut ahte mii maiddái galgat eallit ovttas suinna.

Fødd på ny?

Av og til synest eg det er flaut å spørja om ting, å vera den som rekker opp hånda og seier «dette skjønte eg ikkje, kan du forklara det ein gong til?» Har du og det slik? Eg lurer på korleis Nikodemus hadde det. Eg trur han også synest det var flaut at han ikkje heilt hadde skjønt kva Jesus meinte. Kanskje var det difor han kom på natta. Han ville gøyma seg for dei andre, han var jo tross alt ein skriftlærd som burde kunna det meste. Og det var mange meiningar om Jesus også i hans samtid, om det han sa, og det han gjorde. Eg er glad for at Bibelen fortel om Nikodemus og hans møte med Jesus. Nikodemus gir ansikt til alle oss som undrar, som lurer, som ikkje heilt vågar å spørja om alt i alles påsyn. Og det er ikkje sånne små fillespørsmål Nikodemus kjem til Jesus med. Det er det aller største spørsmålet av alle: Korleis kan ein bli fødd på ny? Kor kan eg finna sanninga? Kor finn eg vegen eg skal gå? Ofte når vi er på konfirmantleir, kjem dei gode samtalane i skumringa, i kveldsmørket, med låge stemmer og plass for undring. For ingen av oss verken liker å gi eller kan gi heilt 100% skråsikre svar på det som har med trua å gjera. Men det eg er ganske sikker på, og som eg aldri kan få sagt mange nok gongar, det er at du i dåpen din blei fødd på ny og tatt inn i eit fellesskap der du ikkje treng å bera deg sjølv. Vekas gode bodskap til deg er: Gud ber deg. Fellesskapet ber deg og trua ber deg.

Del