23. søndag i treenighetstiden

23. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 24,35-44

Bokmål

35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.37 Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken,39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer.40 Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen.41 To kvinner skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen.
   42 Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer.43 Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset.44 Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.
   

Nynorsk

35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikkje englane i himmelen og heller ikkje Sonen, berre Faderen.37 Som i Noahs dagar, så skal det vera når Menneskesonen kjem.38 I tida før storflaumen åt og drakk dei, gifte seg og vart bortgifte, heilt til den dagen då Noah gjekk inn i arka,39 og ingen skjøna noko før flaumen kom og tok dei alle. Slik skal det òg vera når Menneskesonen kjem.40 Då skal to menn vera ute på marka; éin blir henta, éin blir att.41 To kvinner skal mala saman på kverna; éi blir henta, éi blir att.
   42 Så vak då! For de veit ikkje kva dag Herren dykkar kjem.43 Men det skal de vita: Dersom husherren visste kva tid på natta tjuven kom, så ville han vaka og ikkje la han bryta seg inn i huset.44 Difor skal de vera førebudde, de òg! For Menneskesonen kjem i ein time de ikkje ventar det.
   

Nordsamisk

35 Albmi ja eanan duššet, muhto mu sánit eai goassege dušša.36 Muhto dan beaivvi ja bottu ii dieđe oktage, eai almmi eŋgelat iige Bárdni, muhto duššefal Áhčči.37 Nugo lei Noa beivviid, nu lea maiddái dalle go Olbmobárdni boahtá.38 Ovdal dulvvi olbmot borre ja juhke, náitaladde ja náite nieiddaideaset gitta dan beaivvi rádjái go Noa manai árkii.39 Ii oktage váldán das vára, ovdal go dulvi bođii ja doalvvui sin buohkaid. Nu lea maiddái dalle go Olbmobárdni boahtá.40 Dalle leat guokte olbmá bealddus: Nubbi váldojuvvo, nubbi guđđojuvvo.41 Guokte nissona leat málemin milluin gortni: Nubbi váldojuvvo, nubbi guđđojuvvo.42 Gohcet dan dihte, danne go dii ehpet dieđe guđe beaivvi din Hearrá boahtá.43 Diihan áddebehtet ahte jos dáluisit dieđášii guđe idjagohcinvuorus suola boahtá, de son gozášii iige divttáše su gaikut vissosis.44 Lehket nappo diige gárvásat, danne go Olbmobárdni boahtá dakkár bottus go dii uhcimusat lehpet vuordimin.

1. lesetekstJes 51,11-16

Bokmål

11 De som Herren har fridd ut, skal vende tilbake.
          De kommer til Sion med jubel,
          med evig glede om sin panne.
          Fryd og glede møter dem,
          sorg og sukk må flykte.
          
   12 Jeg, jeg er den som trøster dere.
          Hvem er du som frykter
          mennesker som må dø,
          menneskebarn som visner lik gress?
          
   13 Du har glemt Herren, som skapte deg,
          han som spente ut himmelen
          og grunnla jorden.
          Alltid, hele dagen, frykter du
          for undertrykkerens vrede
          når han prøver å ødelegge deg.
          Hvor er undertrykkerens vrede?
          
   14 Snart skal den som er i lenker, bli løst,
          han skal ikke dø og gå i graven,
          og ikke skal han mangle brød.
          
   15 Jeg er Herren din Gud
          som rører opp havet så bølgene bruser.
           Herren over hærskarene er hans navn.
          
   16 Jeg har lagt mine ord i din munn
          og skjult deg i skyggen av min hånd.
          Jeg har spent ut himmelen
          og grunnlagt jorden
          og sagt til Sion: «Du er mitt folk.»
          
   

Nynorsk

11 Dei som Herren har fria ut, skal venda attende.
          Dei kjem til Sion med jubel,
          med evig glede om panna.
          Fryd og glede møter dei,
          sorg og sukk må flykta.
          
   12 Eg, eg er den som trøystar dykk.
          Kven er du som fryktar
          menneske som må døy,
          menneskeborn som visnar lik gras.
          
   13 Du har gløymt Herren, som skapte deg,
          han som spente ut himmelen
          og grunnla jorda.
          Alltid, heile dagen, fryktar du
          vreiden til undertrykkjaren
          når han prøver å øydeleggja deg.
          Kvar er vreiden til undertrykkjaren?
          
   14 Snart skal den som er i lenkjer, bli løyst,
          han skal ikkje døy og gå i grav,
          og ikkje skal han mangla brød.
          
   15 Eg er Herren din Gud
          som rører opp havet så bølgjene brusar.
           Herren over hærskarane er hans namn.
          
   16 Eg har lagt mine ord i din munn
          og løynt deg i skuggen av mi hand.
          Eg har spent ut himmelen
          og grunnlagt jorda
          og sagt til Sion: «Du er mitt folk.»
          
   

Nordsamisk

11 Dat geaid Hearrá lea lonistan,
          máhccet,
          sii bohtet Sionii ávvudemiin,
          agálaš illu oaivvi badjel.
          Ávvu ja illu jokset sin,
          moraš ja šuohkkin báhtarit.
          
   12 Mun, mun lean din jeđđejeaddji.
          Manin don balat jámolaš olbmuin,
          olbmománáin geat goldnet dego rássi?
          
   13 Don leat vajáldahttán Hearrá,
          du sivdnideaddji,
          gii lebbii almmi
          ja bijai eatnama vuođđudusaid.
          Álohii, geažos beaivvi
          don soiget soardi moari,
          go son iskkai duššadit du.
          Gos dál lea soardi moarri?
          
   14 Fargga beassá luovos láhkkiin
          dat gii lea šaddan fáŋgan,
          ii son biddjojuvvo hávdái,
          ii sus váillo šat láibi.
          
   15 Mun lean Hearrá, du Ipmil,
          mun stuimmáskahtten meara
          nu ahte bárut máraidedje,
          mu namma lea Hearrá, Almmiveagaid Ipmil.
          
   16 Mun lean bidjan sániidan du njálbmái
          ja gokčan du gieđaidan suodjái.
          Mun gii lebbejin almmi
          ja bidjen eatnama vuođđudusa,
          mun cealkkán Sionii: “Don leat mu álbmot.”
          
   

2. lesetekst1 Tess 4,13-18

Bokmål

13 Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp.14 For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.15 Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn.16 For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først.17 Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.18 Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!

Nynorsk

13 Vi vil ikkje, sysken, at de skal vera uvitande om dei som har sovna inn, så de ikkje skal sørgja som dei andre, dei som er utan håp.14 For så sant Jesus døydde og stod opp, og det trur vi, så skal òg Gud ved Jesus føra dei som har sovna inn, saman med han.15 Dette seier vi dykk med eit ord frå Herren: Vi som enno lever og blir att her heilt til Herren kjem, skal slett ikkje koma før dei som har sovna inn.16 For når det bydande ropet lyder, når erkeengelen lyfter si røyst og Guds basun ljomar, då skal Herren sjølv stiga ned frå himmelen, og dei døde i Kristus skal først stå opp.17 Så skal vi som har vorte att og enno lever, rykkjast bort saman med dei i skyene og møta Herren i lufta. Og så skal vi alltid vera saman med Herren.18 Trøyst kvarandre og set mot i kvarandre med desse orda!

Nordsamisk

13 Mii dáhttut din diehtit, vieljažiiddán, mii dáhpáhuvvá daidda geat oađđájit jápmimii, amadet moraštit nugo earrásat geain ii leat doaivu.14 Jos Jesus lea jápmán ja bajásčuožžilan, nugo mii oskut, de Ipmil Jesusa bokte galgá buktit jápmán olbmuid iežas lusa oktan suinna.15 Dán mii cealkit didjiide Hearrá sátnin: Mii geat leat ain eallimin dalle go Hearrá boahtá, eat eisege joavdda ovdal daid geat leat oađđán jápmimii.16 Hearrá ieš njiedjá almmis go gullo bajimuseŋgela ja Ipmila básona jietna, ja vuohččan čuožžilit dat geat leat jápmán Kristusis.17 Mii geat leat eallimin ja leat ain dáppe, rohttejuvvot oktan singuin balvvaid siste áibmui Hearrá ovddal. Ja nu mii oažžut álelassii leat Hearráin.18 De arvvosmahttet guhtet guimmiideattet dáid sániiguin!

Finnes det håp der ute?

Kirkens dommedagsforkynnelse har stilnet. Det er ikke mye tale om de to utgangene. Ikke mye snakk om mulighet for fortapelse. I alle fall ikke de sammenhengene jeg vanker i.

Det siste halve året har vært preget av skolestreik for miljøet. De nye ordene er flyskam og togradersmål. Vi spiser mindre kjøtt, og sorterer avfallet vårt, men samtidig har mange mistet trua på framtida og mulighetene og menneskene.

Så: Finnes det et håp der ute???

«Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå»sier Jesus i dagens ord. Blant annet.

Virkelighetsforståelsen da disse ordene lød for første gang var en helt annen enn vår. De ventet Jesus igjen når som helst. Det var der håpet lå: De så fram til den dagen da Gud skulle dømme verdens ondskap.

Miljøkrisa forkynner dom uten så mye håp: Naturens dom over verdens grådighet. Det er kanskje ikke så rart atmennesker kan bli redde.

Men det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Det må være mulig å være opptatt av å ta vare på kloden og menneskene. Leve ansvarlig. Leve klokt.

Og samtidig må det være lov å lytte til ordene om håp, om han som aldri svikter.

Spesielt til deg som sliter med bekymring: Ikke la angst og bekymring ta overhånd. Kjærlighetens Gud gir håp om et liv etter klimakrisa.

Del