3. søndag i treenighetstiden

3. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMark 10,13-16

Bokmål

13 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort.14 Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»16 Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Nynorsk

13 Dei bar småborn til Jesus for at han skulle røra ved dei, men læresveinane viste dei bort.14 Då Jesus såg det, vart han sint og sa til dei: «Lat småborna koma til meg og hindra dei ikkje! For Guds rike høyrer slike til.15 Sanneleg, eg seier dykk: Den som ikkje tek imot Guds rike slik som eit lite barn, skal ikkje koma inn i det.»16 Så tok han dei inn til seg, la hendene på dei og velsigna dei.

Nordsamisk

13 Olbmot bukte Jesusa lusa mánáid, vai son guoskkahivččii daid, muhto máhttájeaddjit šiggo daid geat bukte mánáid.14 Go Jesus dan oinnii, de son suhtai ja celkkii sidjiide: “Diktet mánáid boahtit mu lusa, alletge hehtte sin. Dasgo Ipmila riika gullá dakkáraččaide.15 Duođaid, mun cealkkán didjiide: Dat gii ii váldde vuostá Ipmila riikka nugo mánná, dat ii eisege beasa dan sisa.”16 Son válddii mánáid sallii, bijai gieđaid sin ala ja buressivdnidii sin.

1. lesetekst1 Sam 1,9-18

Bokmål

9 En gang de hadde spist og drukket i Sjilo, reiste Hanna seg og trådte fram for Herrens ansikt. Ved dørstolpen til Herrens tempel satt presten Eli på stolen sin.10 I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt.11 Hun ga et løfte og sa: « Herre over hærskarene! Se til din tjenestekvinne i hennes nød. Husk på meg, glem ikke din tjenestekvinne, men la meg få en sønn. Så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal aldri komme rakekniv på hans hode.»12 Slik ba Hanna lenge for Herrens ansikt, og Eli fulgte munnen hennes med øynene.13 For Hanna ba stille, i sitt hjerte. Bare leppene hennes rørte seg, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli at hun var full,14 og han sa til henne: «Hvor lenge skal du vise deg full? Se til å få rusen av deg!»15 «Nei, herre», svarte Hanna, «jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket. Men jeg har tømt mitt hjerte for Herrens ansikt.16 Hold ikke din tjenestekvinne for en dårlig kvinne! For hele tiden talte jeg ut av min store sorg og smerte.»17 Da sa Eli: «Gå i fred! Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om.»18 Hanna svarte: «Måtte du se med velvilje på din tjenestekvinne!» Så gikk hun sin vei, spiste og var ikke lenger så sorgfull.
   

Nynorsk

9 Ein gong dei hadde ete og drukke i Sjilo, reiste Hanna seg og steig fram for Herrens andlet. Presten Eli sat på stolen sin ved dørstolpen til Herrens tempel.10 I si hjartesorg bad ho til Herren og gret sårt.11 Ho gav ein lovnad og sa: « Herre over hærskarane! Sjå til di tenestekvinne i hennar naud. Kom meg i hug og gløym ikkje tenestekvinna di, men lat meg få ein son. Så vil eg gje han til Herren for heile hans levetid, og det skal aldri koma rakekniv på hovudet hans.»12 Slik bad Hanna lenge for Herrens andlet, og Eli følgde munnen hennar med auga.13 For Hanna bad stilt, i hjartet sitt. Berre leppene hennar rørte seg, røysta høyrdest ikkje. Difor trudde Eli ho var full,14 og han sa til henne: «Kor lenge vil du visa deg full? Sjå til å få rusen av deg!»15 «Nei, herre», svara Hanna, «eg er ei kvinne som ber på ei tung sorg. Vin eller annan sterk drikk har eg ikkje drukke. Men eg har tømt hjartet mitt for Herrens andlet.16 Hald ikkje tenestekvinna di for ei dårleg kvinne! For heile tida tala eg ut av mi store sorg og naud.»17 Då sa Eli: «Gå bort i fred! Israels Gud skal gje deg det du har bede han om.»18 Hanna svara: «Måtte du sjå med velvilje på tenestekvinna di!» Så gjekk ho sin veg, åt og var ikkje lenger så sorgfull.
   

Nordsamisk

9 Oktii go sii ledje geargan borramis oaffarmállásiid Šilos, de Hanna loaiddastii Hearrá muođuid ovdii. Báhppa Eli lei čohkkámin stuolus Hearrá tempela uksastoalppu guoras.10 Morrašis Hanna rohkadalai Hearrá ja čierui bahččagit.11 Son dagai dán lohpádusa: “Hearrá, Almmiveagaid Ipmil! Jos don geahčat iežat bálvaleaddjinissona vártnuhisvuođa beallái, muittát mu itge vajáldahte mu muhto attát munnje bártni, de mun attán su dutnje oppa su eallinahkái, iige ráhkenniibi goassege boađe su oaivái.”12 Son rohkadalai Hearrá guhká, ja Eli dárkui su baksamiid lihkastagaid.13 Hanna oainnat rohkadalai jávohaga; dušše su baksamat lihkadedje, muhto jietna ii gullon. Danin Eli gáttii su leat gárremiin14 ja dajai sutnje: “Man guhká don áiggut leat gárrenoaivvis? Doama čielgat!”15 Muhto Hanna vástidii: “Ii nu, hearrážan, in mun leat juhkan viinni inge garra juhkamuša. Mun lean nisson geas lea bahča moraš, ja mun golggahin váibmon Hearrá muođuid ovdii.16 Ale ane iežat bálvaleaddjinissona fuones nissonin, dušše iežan stuorra morraša ja váimmu bákčasa dihte mun rohkadallen ná guhká.”17 Dalle Eli dajai: “Mana ráfái! Israela Ipmil addá dutnje dan maid leat sus ánuhan.”18 Hanna vástidii: “Vare du bálvaleaddjinisson gávnnašii árpmu du čalmmiin!” De son vulggii, borai iige lean šat morrašis.
   

2. lesetekst1 Joh 3,1-3

Bokmål

1 Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham.2 Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er.3 Enhver som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus er ren.

Nynorsk

1 Sjå kor stor kjærleik Far har synt oss: Vi får kallast Guds born – ja, vi er det! Verda kjenner oss ikkje, fordi ho ikkje kjenner han.2 Mine kjære, no er vi Guds born, og det er enno ikkje openberra kva vi skal bli. Vi veit at når han openberrar seg, skal vi bli like han, for vi skal sjå han som han er.3 Kvar den som har dette håpet til han, reinsar seg, slik Kristus er rein.

Nordsamisk

1 Gehččet man stuorra ráhkisvuođa Áhčči lea midjiide čájehan: Mii beassat gohčoduvvot Ipmila mánnán, ja su mánát mii maid leat. Máilbmi ii dovdda min, danne go dat ii dovdda su.2 Ráhkkásiiddán, dál mii leat Ipmila mánát, muhto ii leat velá boahtán albmosii manin mii šaddat. Dan mii diehtit ahte go son almmustuvvá, de mii šaddat su láhkásažžan, danne go mii beassat oaidnit su dakkárin go son lea.3 Juohkehaš gii bidjá dán doaivvu Kristusii, buhtista iežas, nugo son lea buhtis.
   

Vi kan lære noe av barn rundt oss, og barnet i oss

Av og til tenker jeg at jeg ligner litt på ei russisk tredokke, babuska, med flere lag. En stor dokke, og mange mindre og mindre, helt inn til den aller minste helt innerst.

Den største er ytterst, det er den som andre ser.

Men inni denne store dokka, finnes det flere små dokker. Inni meg finnes det en drømmende 20-åring, men også en fornærma fjortis.

På vei innover kan jeg kjenne igjen den trassige treåringen før jeg finner igjen det bittelille sårbare spedbarnet.

Alt dette er meg, en del av meg.

Jeg tror ikke vi blir for gamle til å lære av barna, og hente fram noe av barnet i oss.

Jesus snakker om å ta imot Guds rike som et lite barn, at de små barna hører til hos ham. Han møter dem med varme, omsorg og velsignelse.

Jeg kan få lære av barnet i meg og barna rundt meg.

- De som er avhengige av andre.

- De som må stole på at det er noen der for dem.

- De som leter og utforsker og leker.

- De som er underveis. Alltid videre. Men samtidig så intenst oppslukt av øyeblikket.

Vi kan ikke bli barn igjen, sånn helt på ordentlig.

Men vi kan lære noe av barnet i oss selv, og vi kan lære noe av barna som vi ser i nærmiljøet. Og så kan vi få ta med det inn i forholdet til Gud. Vi hører hos Gud. Vi har et sted som vi alltid kan få komme hjem til. Vi har en som vil oss vel. Vi skal få fortsette å lete, leke og finne.

Så kan vi ta ordene til oss, og få tro at det er vi som blir tatt imot og velsignet.

Del