4. søndag i påsketiden

4. søndag i påsketiden: PrekentekstJoh 14,1-11

Bokmål

1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.4 Og dit jeg går, vet dere veien.»
   5 Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?»6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.7 Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»
   8 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.»9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’?10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger.11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

Nynorsk

1 Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru på Gud og tru på meg!2 I huset til Far min er det mange rom. Var det ikkje slik, hadde eg då sagt dykk at eg går og vil gjera klar ein stad til dykk?3 Og når eg har gått og gjort klar ein stad til dykk, kjem eg att og tek dykk til meg, så de skal vera der eg er.4 Og dit eg går, veit de vegen.»
   5 Tomas seier til han: «Herre, vi veit ikkje kvar du går; korleis kan vi då vita vegen?»6 Jesus seier: «Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Far utan gjennom meg.7 Har de kjent meg, skal de òg kjenna Far min. Frå no av kjenner de han og har sett han.»
   8 Filip seier til han: «Herre, syn oss Far, det er nok for oss.»9 Jesus svarar: «No har eg vore så lang ei tid saman med dykk, og du kjenner meg ikkje, Filip? Den som har sett meg, har sett Far. Korleis kan du då seia: ‘Syn oss Far’?10 Trur du ikkje at eg er i Far og Far i meg? Dei ord eg talar til dykk, har eg ikkje frå meg sjølv; det er Far som er i meg og gjer sine gjerningar.11 Tru meg: Eg er i Far og Far i meg. Om ikkje for anna, så tru det for gjerningane skuld.

Nordsamisk

1 Allos din váibmu lehko leabuheapme. Oskot Ipmilii ja oskot munnje.2 Mu Áhči viesus leat ollu lanjat. Dajašingo mun muđui ahte manan gárvvistit didjiide saji?3 Mun manan gárvvistit didjiide saji, muhto boađán fas ruoktot ja vieččan din lusan, vai dii lehpet doppe gos mun lean.4 Ja dii gal diehtibehtet geainnu dohko gosa mun manan.”
   5 Tomas dajai sutnje: “Hearrá, eat mii dieđe gosa don manat. Mo mii de sáhttit diehtit geainnu?”6 Jesus vástidii: “Mun lean geaidnu, duohtavuohta ja eallin. Ii oktage boađe Áhči lusa muđui go mu bokte.7 Jos dii dovdabehtet mu, de oahppabehtet dovdat maiddái mu Áhči. Dii dovdabehtet su juo dál, diihan lehpet oaidnán su.”
   8 Filip dajai sutnje: “Hearrá, divtte min oaidnit Áhči, de das lea midjiide galle.”
   9 Jesus vástidii: “Itgo don, Filip, dovdda mu, vaikko mun lean leamaš juo ná guhká din luhtte? Gii lea oaidnán mu, dat lea oaidnán Áhči. Mo don de sáhtát dadjat: ‘Divtte min oaidnit Áhči’?10 Itgo don oskko ahte mun lean Áhči siste ja Áhčči lea mu siste? Go mun sártnun didjiide, de mun in sártno iešalddán: Áhčči lea mu siste ja dahká iežas daguid.11 Oskot munnje go mun cealkkán ahte mun lean Áhči siste ja Áhčči lea mu siste. Jos dii muđui ehpet oskko, de oskot mu daguid dihte.
   

1. lesetekstJes 40,26-31

Bokmål

26 Løft blikket mot det høye og se:
          Hvem har skapt alt dette?
          Han som teller stjerners hær,
          fører dem ut
          og kaller dem alle ved navn.
          Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig
          at ikke én skal mangle.
          
   27 Hvorfor tenker du, Jakob,
          hvorfor sier du, Israel:
          «Min vei er skjult for Herren,
          min Gud bryr seg ikke om min rett»?
          
   28 Vet du ikke, har du ikke hørt?
           Herren er den evige Gud
          som skapte jordens ender.
          Han blir ikke trett og ikke sliten,
          ingen kan utforske hans forstand.
          
   29 Han gir den trette kraft,
          og den som ikke har krefter,
          gir han stor styrke.
          
   30 Gutter blir trette og slitne,
          unge menn snubler og faller.
          
   31 Men de som venter på Herren,
          får ny kraft,
          de løfter vingene som ørnen,
          de løper og blir ikke slitne,
          de går og blir ikke trette.

Nynorsk

26 Lyft auga mot det høge og sjå:
          Kven har skapt alt dette?
          Han som tel stjernehæren,
          fører dei ut
          og kallar dei alle ved namn.
          Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig
          at ikkje éin skal mangla.
          
   27 Kvifor tenkjer du, Jakob,
          kvifor seier du, Israel:
          «Min veg er løynd for Herren,
          min Gud bryr seg ikkje om min rett»?
          
   28 Veit du ikkje, har du ikkje høyrt?
           Herren er den evige Gud
          som skapte endane av jorda.
          Han blir ikkje trøytt og ikkje sliten,
          ingen kan utforska hans forstand.
          
   29 Han gjev den trøytte kraft,
          og den som ikkje har krefter,
          gjev han stor styrke.
          
   30 Gutar blir trøytte og slitne,
          unge menn snublar og fell.
          
   31 Men dei som ventar på Herren,
          får ny kraft,
          dei lyfter vengene som ørna,
          dei spring og blir ikkje slitne,
          dei går og blir ikkje trøytte.

Nordsamisk

26 Bajidehket čalmmiid allagassii ja gehččet:
          Gii lea sivdnidan buot dán?
          Son gii geahčada násttiid veagaid
          ja buktá daid ovdan,
          son gii diehtá buot daid namaid.
          Nu stuoris lea su fápmu,
          nu nanus su váldi
          ahte dain ii váillo oktage.
          
   27 Jakob, manne don sártnut ná,
          Israel, mo don sáhtát dadjat:
          “Hearrá ii leat oaidnán mu vádjolusa,
          mu Ipmil ii beroš mu áššis.”
          
   28 Itgo don dieđe, itgo leat gullan?
          Hearrá lea agálaš Ipmil,
          son lea sivdnidan oppa eatnama.
          Ii son váibba, ii son viesa,
          suokkardallameahttun lea su viisodat.
          
   29 Son addá fámu váiban olbmui,
          ja dasa geas eai leat fámut
          son addá ođđa vuoimmi.
          
   30 Bártnit sáhttet váibat ja viessat,
          nuorra olbmát sáhttet guossalit ja gahččat,
          
   31 muhto dat geat vurdet Hearrá,
          ožžot ođđa fámu,
          sii bajidit soajáid dego goaskimat.
          Sii vihket eaige viesa,
          sii vádjolit eaige váibba.

2. lesetekst2 Kor 4,14-18

Bokmål

14 For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere.15 Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære.16 Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.17 De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer.18 Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.

Nynorsk

14 For vi veit at han som reiste opp Herren Jesus, han skal òg reisa oss opp med Jesus og føra oss fram saman med dykk.15 Men alt dette hender for dykkar skuld, så nåden skal bli stor og få takkseiinga til å stiga opp frå fleire og fleire – til Guds ære.16 Difor mistar vi ikkje motet. Om vårt ytre menneske går til grunne, så blir det indre fornya dag for dag.17 Dei trengslene vi no må bera, er lette, og dei skaper for oss ein evig herlegdom som veg uendeleg mykje meir.18 Vi har ikkje det synlege for auga, men det usynlege. For det synlege er forgjengeleg, det usynlege evig.

Nordsamisk

14 Miihan diehtit ahte son gii čuoččáldahtii jábmiid luhtte Hearrá Jesusa, čuoččáldahttá minge dalle go Jesus boahtá ja buktá min oktan dinguin iežas ovdii.15 Buot dát dáhpáhuvvá din dihte, vai árbmu šaddá valljugasabun ja gohccáha ain eanebuin giitevašvuođa Ipmila gudnin.16 Danne mii eat arvvahuva. Vaikko min olgguldas olmmoš roahppána, de min siskkáldas olmmoš almmatge ođasmuvvá beaivvis beaivái.17 Dat áŧestusat mat min deaividit, bistet oanehis bottu ja leat geahppasat, ja dat buktet midjiide valljugasat mearehis stuorra hearvásvuođa mii ii noga.18 Mii eat geahča dasa mii lea oinnolaš, muhto oaidnemeahttumii, danne go oinnolaš lea vássevaš, muhto oaidnemeahttun lea agálaš.

La ikke hjertet bli grepet av angst!

Jeg syns det er noe helt spesielt med kristendommen. For vi tror på en Gud som sendte sin sønn til jorda. For å bli menneske. Gud vet hvordan det er å være menneske, gjennom det livet Jesus levde på jorda. Gud vet hvordan det er å ha det vondt som menneske. Hvordan det er å bli utsatt for urettferdighet. Gud vet hvordan det er å bli baksnakka, sett stygt på, ledd av. Gud vet hvordan vi mennesker kjenner på glede, og sorg. 
Og slik som Gud ble kjent med hvordan det er å være menneske gjennom Jesus, kan vi bli kjent med den Gud vi tror på gjennom Jesus. Ikke på akkurat samme måte, men blant annet gjennom å lese historiene i bibelen om Jesus, og gjennom det Jesus sier der, kan vi bli kjent med Gud. 
«La ikke hjertet bli grepet av angst!», sier Jesus i teksten. «Ja, det er lett å si, det Jesus!», tenker du kanskje? Ja, det kan du si. Men det betyr ikke at det alltid er lett å stoppe angstfølelsen som kommer snikende, eller å alltid være rolig og fattet, selv om man tror på Gud. Men det vi kan stole på er at Jesus er ved vår side i det vonde. Han lover ikke at alt skal bli bra med en gang. Men at han er med oss. I det vonde. Og at han gjør i stand et sted for oss der fremme. Og der kan vi ha håpet vårt, for i vår Fars hus er det mange rom. Gjort i stand. Til oss. 
Del