HAR JESUS EN REISEPLAN?

5. søndag i åpenbaringstiden: PrekentekstJoh 5,1-15

Bokmål

1 Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem.2 Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger.3 Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. *De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse,4 for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde.•
   5 Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år.6 Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?»7 Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.»8 Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!»9 Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.
        Men det var sabbat denne dagen,10 og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.»11 Han svarte: «Han som gjorde meg frisk, sa: ‘Ta båren din og gå!’»12 «Hvem er det mennesket som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de.13 Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna; det var så mye folk der.14 Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.»15 Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.

Nynorsk

1 Etter dette kom ei av høgtidene til jødane, og Jesus drog opp til Jerusalem.2 Ved Saueporten i Jerusalem er det ein dam som dei på hebraisk kallar Betesda. Rundt dammen er det fem bogegangar.3 Der låg det ei mengd menneske som var sjuke, blinde, lamme og uføre. *Dei venta på at vatnet skulle koma i rørsle,4 for ein engel frå Herren steig frå tid til anna ned i dammen og rørte opp vatnet. Den første som då steig nedi etter at vatnet var rørt opp, vart frisk, same kva sjukdom han hadde.•
   5 No var det ein mann der som hadde vore sjuk i trettiåtte år.6 Jesus såg han liggja der og visste at han hadde vore sjuk lenge, og sa til han: «Vil du bli frisk?»7 «Herre», svara den sjuke, «eg har ingen som kan ta meg ned i dammen når vatnet blir rørt opp, og når eg er på veg, stig ein annan uti før meg.»8 Jesus seier til han: «Stå opp, ta båra di og gå!»9 Og straks vart mannen frisk. Han tok båra si og gjekk.
        Men det var sabbat den dagen.10 Difor sa jødane til han som hadde vorte lækt: «Det er sabbat, du har ikkje lov til å bera båra di.»11 Mannen svara: «Han som gjorde meg frisk, sa til meg: ‘Ta båra di og gå!’»12 «Kven er det mennesket som sa at du skulle ta båra di og gå?» spurde dei.13 Men han som hadde vorte frisk, visste ikkje kven det var, for Jesus hadde trekt seg unna; det var så mykje folk der.14 Seinare fann Jesus mannen på tempelplassen og sa til han: «No har du vorte frisk att. Synd ikkje meir, så ikkje noko verre skal henda deg.»15 Mannen gjekk då og fortalde jødane at det var Jesus som hadde gjort han frisk.

Nordsamisk

1 Das maŋŋil ledje juvddálaččaid allabasit, ja Jesus vulggii bajás Jerusalemii.2 Jerusalemis lea Sávzapoartta lahka láttu man namma hebreagillii lea Betesda. Dan birra leat vihtta hálla,3 ja ollu buohccit ledje veallámin das: čalmmeheamit, lápmásat, rámbbit. Sii vurde ahte čáhci lihkahuvvošii.4 Dasgo Hearrá eŋgel njiejai duollet dálle láddui ja lihkahahtii čázi. Vuosttaš gii njiedjalii láddui maŋŋil go čáhci lei lihkahuvvon, dat dearvvašmuvai, mii ihkinassii dávddaid sus leaččai.
   5 Das lei olmmái gii lei buohcan golbmalogigávcci jagi.6 Go Jesus oinnii su veallámin das ja diđii ahte son lei buohcan guhká, de son celkkii sutnje7 Buohcci vástidii: «Hearrá, mus ii leat oktage gii veahkehivččii mu láddui go čáhci lea lihkahuvvon. Ja go mun joavddan, de lea álo muhtun eará geargan njiedjalit dohko mu ovddabeallái.»8 Jesus cealká sutnje: «Čuožžil, váldde seaŋggat ja vázzil!»9 Ja olmmái dearvvašmuvai dan seammás; válddii seaŋggas ja vázzilii. Muhto lei sábbátbeaivi,10 ja juvddálaččat dadje dearvvašmahttojuvvon olbmái: «Odne lea sábbát, ii ge dus leat lohpi guoddit seaŋgga.»11 Son vástidii: «Son guhte dearvvašmahtii mu, celkkii munnje: Váldde seaŋggat ja vázzil!»12 Sii jerre: «Gii lea dat olmmái guhte gohčui du váldit seaŋggat ja vázzilit?»13 Dearvvašmahttojuvvon olmmái ii diehtán gii dat lei. Dasgo Jesus lei juo jávkan olbmuid sisa.14 Maŋŋil Jesus gávnnai olbmá tempelšiljus ja celkkii sutnje: «Geahča, dál leat dearvvaš. Ale šat suddut, amas mihkkege bahábuid dáhpáhuvvat dutnje.»15 Olmmái manai ja muitalii juvddálaččaide ahte Jesus dat lei dearvvašmahttán su.
   

1. lesetekstSal 103,1-6

Bokmål

1 Av David.
        
          Velsign Herren, min sjel!
          Alt som i meg er,
          velsign hans hellige navn.
          
   2 Velsign Herren, min sjel!
          Glem ikke alt det gode han gjør.
          
   3 Han tilgir all din skyld
          og leger alle dine sykdommer.
          
   4 Han frir ditt liv fra graven
          og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.
          
   5 Han metter ditt liv med det gode,
          du blir ung igjen som ørnen.
          
   6 Herren skaper rettferd,
          han lar alle undertrykte få sin rett.
          
   

Nynorsk

1 Av David.
        
          Velsign Herren, mi sjel!
          Alt som i meg er,
          velsign hans heilage namn.
          
   2 Velsign Herren, mi sjel!
          Gløym ikkje alt det gode han gjer.
          
   3 Han tilgjev all di skuld
          og lækjer alle dine sjukdomar.
          
   4 Han friar ditt liv frå grava
          og kronar deg med miskunn og kjærleik.
          
   5 Han mettar ditt liv med det gode,
          du blir ung att som ørna.
          
   6 Herren skaper rettferd,
          han lèt alle undertrykte få sin rett.
          
   

Nordsamisk

1 Davida sálbma.
        
          Máinno Hearrá, mu siellu
          ja buot mii mus lea,
          máinno su bassi nama!
          
   2 Máinno Hearrá, mu siellu,
          ale vajáldahte buot buriid maid son dahká.
          
   3 Son addá ándagassii
          buot mu suttuid
          ja dálkkasta buot mu buozalvasaid.
          
   4 Son lonista mu heakka hávddis
          ja kruvnnida mu árpmuin
          ja váibmoláđisvuođain.
          
   5 Son galleha mu eallima buriiguin,
          ja mun šattan fas nuorran
          dego goaskin.
          
   6 Hearrá dagut leat vanhurskásat,
          son buktá vuoigatvuođa
          buot sordojuvvon olbmuide.
          
   

2. lesetekstJak 5,13-16

Bokmål

13 Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger.14 Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn.15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
   16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Nynorsk

13 Er det nokon av dykk som har det vondt? Då skal han be. Er nokon ved godt mot? Då skal han syngja lovsongar.14 Er nokon av dykk sjuk, skal han kalla til seg dei eldste i forsamlinga, og dei skal be over han og salva han med olje i Herrens namn.15 Og bøna som er boren fram i tru, skal berga den sjuke, og Herren skal reisa han opp. Og har han gjort synder, skal han få dei tilgjevne.
   16 Vedkjenn då syndene for kvarandre og be for kvarandre, så de kan bli lækte. Bøna frå eit rettferdig menneske verkar med stor kraft.

Nordsamisk

13 Jos oktage din gaskkas gillá, de rohkadallos. Jos oktage lea buori mielas, de lávlos máidnunlávlagiid.14 Jos oktage din gaskkas lea buohcamin, de rávkos lusas searvegotti vuorrasiid, ja sii galget rohkadallat su ovddas ja vuoiddadit su oljjuin Hearrá nammii.15 Dalle oskku rohkos beastá buohcci, ja Hearrá čuoččáldahttá su. Jos son lea suddudan, de sutnje addojuvvo ándagassii.
   16 Dan dihtii dovddastehket suttuideattet guhtet guoibmáseattet ja rohkadallet guhtet guimmiideattet ovddas vai dii dearvvašmahttojuvvošeiddet. Vanhurskkis olbmo rohkos lea fámolaš ja duddjo ollu.

En av dem som var der hadde ventet lenge. Han hadde vært syk i 38 år. Jesus ser ham og spør: Vil du bli frisk?

Fortellingene om Jesus kunne vært reiseberetninger. Han gikk omkring fra sted til sted, ofte med et stort følge med seg. Beretningene gir oss stedsangivelser og forteller om hva som skjedde der Jesus var.

Hadde Jesus en plan han reiste etter, mon tro? Han holdt seg i alle fall til sitt folks kalender, til høytidsdager og hellige steder. Men jeg tror den viktigste planen må ha vært å holde seg til oppdraget han hadde fått. Skulle han vise mennesker Gud og Guds kjærlighet måtte han hele tiden se mennesker – der de var. Han måtte være oppmerksomt til stede. Den som vil angå menneskenes hverdag må være til stede i deres hverdag. Jesus oppsøkte mennesker. Han ser dem han møter i sin vei. Han møter mennesker der de er. Og han handler.

Ved Betesda-dammen i Jerusalem var mange syke samlet. De ventet på å komme ned i vannet etter at det var berørt av en engel fra Herren. Den første til å komme ut i vannet ville bli frisk. Det var en som hadde ventet lenge. Han hadde vært syk i 38 år. Jesus ser ham og spør: Vil du bli frisk? Og svaret er tydelig: Jeg har ingen som kan hjelpe meg. Og vi hører det uuttalte: Selvsagt vil jeg det. Det er derfor jeg er her. Men jeg får det ikke til. Det fantes en begrensning som stengte ham ute.

Mannens erfaring var at det alltid kom noen før ham. Den Jesus møter kan få et nytt perspektiv. Mer enn det, kan få nytt liv, nye muligheter. Syk eller frisk, gammel eller ung, mann eller kvinne. Begrensning byttes ut med mulighet. Hos Jesus er alle mennesker i første rekke. Jesus viser og er en annen vei enn den som alltid har vært der.

Reiseberetningen fortsetter i dag. Rundt omkring i verden. Mange mennesker er del av reiseberetningen. Sett av Jesus. Møtt der de er. Jesus flytter oppmerksomhet fra begrensning til mulighet.

Del