5. søndag i påsketiden

5. søndag i påsketiden: Prekentekst1 Kong 8,12-13.27-30

Bokmål

12 Da sa Salomo:
           Herren har sagt
          at han vil bo i en mørk sky.
          
   13 Men nå har jeg bygd deg en praktfull bolig,
          et sted der du kan bo for alltid.

27 Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen og himlers himmel kan ikke romme deg, langt mindre dette huset som jeg har bygd!28 Vend deg mot din tjeners bønn og hans rop om nåde, Herre, min Gud! Hør det ropet og den bønnen som din tjener bærer fram for deg i dag.29 La dine øyne våke over dette huset natt og dag, over det stedet der du har lovet at navnet ditt skal bo. Hør de bønnene som din tjener bærer fram, vendt mot dette stedet!30 Ja, hør bønnen om nåde som din tjener og ditt folk Israel ber, vendt mot dette stedet! Hør dem i himmelen der du bor, hør og tilgi!
   

Nynorsk

12 Då sa Salomo:
           Herren har sagt
          at han vil bu i ei mørk sky.
          
   13 Men no har eg bygd deg ein staseleg bustad,
          ein stad der du kan bu i all tid.

27 Men bur Gud verkeleg på jorda? Sjå, himmelen og himlars himmel kan ikkje rømma deg, langt mindre dette huset som eg har bygd!28 Vend deg mot bøna til tenaren din og ropet hans om nåde, Herre, min Gud! Høyr ropet frå tenaren din og den bøna han i dag bed for ditt andlet!29 Hald auga dine opne over dette huset natt og dag. Vak over den staden der du har lova at namnet ditt skal bu. Høyr dei bønene som tenaren din ber fram, vend mot denne staden!30 Ja, høyr den bøna om nåde som tenaren din og Israel, folket ditt, bed, vende mot denne staden! Høyr dei i himmelen der du bur, høyr og tilgjev!
   

Nordsamisk

12 Dalle Salomo dajai:
          “Hearrá, don dáhtut ássat moskosis.
          
   13 Mun lean huksen dutnje ássansaji
          agálaš áigái.”

27 Muhto ásságo Ipmil duođaid eatnama alde? Albmi, velá almmiid almmitge eai gease du, mo dasto dát tempel maid mun lean huksen!28 Hearrá, mu Ipmil! Jorgal almmatge bálvaleaddját beallái ja gula mu vuollegis átnuma, go mun dál rohkadalan du ovddas.29 Ane čalmmiid ijatbeaivái rabasin dán viesu guvlui, dan báikki man birra leat cealkán: ‘Dás mu namma ássá.’ Gula maid du bálvaleaddji rohkadallá dán báikái čalmmiid.30 Gula du bálvaleaddji ja du álbmoga Israela átnumiid, go mii rohkadallat du dán báikái čalmmiid. Vare don gulašit daid ássansadjásat albmái, gulašit ja attášit ándagassii!
   

1. lesetekstEf 2,17-22

Bokmål

17 Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere som var langt borte, og for dem som var nær.18 Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i én Ånd.19 Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie.20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen.21 Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren,22 og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

Nynorsk

17 Og han kom og forkynte den gode bodskapen om fred for dykk som var langt borte, og fred for dei som var nær.18 Ved han har både de og vi tilgang til Far i éin Ande.19 Så er de ikkje lenger framande og utlendingar. Nei, de er medborgarar saman med dei heilage og høyrer Guds familie til.20 De er oppbygde på grunnvollen til apostlane og profetane, og hjørnesteinen er Kristus Jesus sjølv.21 I han blir heile bygningen halden saman, så han veks til eit heilagt tempel i Herren,22 og i han blir de òg bygde opp til ein bustad for Gud i Anden.

Nordsamisk

17 Son bođii gulahit ráfi didjiide geat leiddet guhkkin, ja ráfi sidjiide geat ledje lahka.18 Su bokte sáhttit sihke mii ja dii beassat Áhči lusa ovtta Vuoiŋŋas.19 Dii nappo ehpet leat šat apmasat ehpetge vierrásat, muhto gullabehtet Ipmila bearrašii, seammá álbmogii go bassi olbmot.20 Dii lehpet huksejuvvon apostaliid ja profehtaid vuođu ala, man čiehkageađgi lea Kristus Jesus ieš.21 Sus oppa viessu ovttastuvvá ja šaddá bassi tempelin Hearrás,22 ja su siste maiddái dii huksejuvvobehtet Ipmila vuoiŋŋalaš viessun.

2. lesetekstJoh 17,6-11

Bokmål

6 Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord.7 Nå vet de at alt som du har gitt meg, er fra deg.8 For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg.
   9 Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine.10 Alt mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem.11 Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett.

Nynorsk

6 Eg har openberra ditt namn for dei menneske du gav meg frå verda. Dei var dine, og du gav dei til meg, og dei har halde fast på ordet ditt.7 No veit dei at alt det du har gjeve meg, er frå deg.8 For dei orda du gav meg, har eg gjeve dei. Og dei har teke imot og verkeleg forstått at eg har gått ut frå deg, og dei har kome til tru på at du har sendt meg.
   9 Eg bed for dei. Eg bed ikkje for verda, men for dei som du har gjeve meg, for dei er dine.10 Alt mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og eg har vorte herleggjord gjennom dei.11 Eg er ikkje lenger i verda, men dei er i verda, og eg går til deg. Heilage Far, hald dei fast i ditt namn, det namnet du har gjeve meg, så dei kan vera eitt slik som vi er eitt.

Nordsamisk

6 Mun lean almmustahttán du nama daidda olbmuide geaid don válljejit máilmmis ja addet munnje. Sii ledje du, ja don oskkildit sin munnje. Sii leat vurken du sáni7 ja dihtet dál ahte buot maid don leat addán munnje, lea boahtán dus.8 Mun lean sárdnon sidjiide buot sániid maid don addet munnje sárdnut, ja sii leat váldán daid vuostá. Dál sii leat duođaid ádden ahte mun lean boahtán du luhtte, ja oskot ahte don leat vuolggahan mu.
   9 Mun rohkadalan sin ovddas. Máilmmi ovddas mun in rohkadala, muhto daid ovddas geaid don leat addán munnje, danne go sii gullet dutnje.10 Buot dat mii lea mu, lea du, ja dat mii lea du, lea mu, ja mun lean hearvásmahttojuvvon sin siste.
   11 Mun in leat šat máilmmis, muhto sii leat máilmmis, ja mun boađán du lusa. Bassi Áhčážan, várjal sin iežat nama fámuin, dan nama maid leat addán munnje, vai sii livčče okta, nugo moai letne okta.

Men bor virkelig Gud på jorden?

Hvor er egentlig Gud?

Dette spørsmålet har mennesker stilt seg gjennom alle tider, ikke minst i vanskelige stunder når livets mørke kaster tunge skygger over tilværelsen.

I denne søndagens tekst møter vi kong Salomo, han som bygde tempelet der Guds nærvær alltid skulle være å finne.

Da Jesus kom til jorda ble ikke forståelsen av Guds nærvær lenger knyttet til et sted eller til en bygning. Jesus har mange navn i Bibelen. Et av de aller vakreste er navnet Immanuel, som betyr "Gud med oss". Johannes skriver om Ordet som ble menneske og tok bolig iblant oss. Og på pinsedag ble Guds nærvær knyttet til Den Hellige Ånd, som er nærværende hos alle som tror.

Gjennom Bibelens lange linjer ser vi denne utfoldelsen av den treenige Guds nærvær, fra Salomos tempel, til Jesu liv på jorda som menneske, til Den Hellige Ånds tilstedeværelse over alt. Forståelsen av Guds nærvær sprenger på den måten alle rammer og grenser.

Bor Gud virkelig på jorda? Ja, han gjør det. Han er ikke en fjern Gud i sin høye himmel, og han er heller ikke bundet av våre mer eller mindre hellige steder. Gud har tatt sin bolig midt iblant oss, blant folk flest. Han er der med sin trøst og sitt håp, i glede og sorg, i lys og i mørke. Hans løfte til oss er ikke mindre enn dette: "Se, jeg er med dere alle dager".

Del