5. søndag i treenighetstiden

5. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 18,12-18

Bokmål

12 Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går og leter etter den som er kommet på avveier?13 Og skulle han finne den – sannelig, jeg sier dere: Da gleder han seg mer over denne ene enn over de nittini som ikke har gått seg vill.14 Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt.15 Dersom din bror gjør en synd *mot deg•, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror.16 Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort.17 Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for deg.
   18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.
   

Nynorsk

12 Kva meiner de? Om ein mann har hundre sauer og ein av dei går seg vill, lèt han ikkje då dei nittini vera att i fjellet og går av stad og leitar etter den som er komen på avvegar?13 Sanneleg, eg seier dykk: Skulle han finna sauen, då gler han seg meir over denne eine enn over dei nittini som ikkje gjekk seg vill.14 Slik vil heller ikkje Far dykkar i himmelen at ein einaste av desse små skal gå tapt.15 Syndar bror din *mot deg•, så gå til han og still han til ansvar på tomannshand! Høyrer han på deg, har du vunne bror din.16 Men vil han ikkje høyra, så ta med deg ein eller to til, for etter to eller tre manns vitnemål skal kvar sak vera avgjord.17 Høyrer han ikkje på dei, så sei det til forsamlinga. Men vil han ikkje høyra på forsamlinga heller, skal han vera som ein heidning eller ein tollar for deg.
   18 Sanneleg, eg seier dykk: Alt det de bind på jorda, skal vera bunde i himmelen, og alt det de løyser på jorda, skal vera løyst i himmelen.
   

Nordsamisk

12 Maid árvalehpet? Jos muhtumis leat čuođi sávzza ja okta dain čádjida, de almma son dalle guođđá dan ovccilogiovcci várrái ja vuolgá ohcat dan mii lea čádjidan?13 Ja jos son gávdná dan – duođaid, mun cealkkán didjiide: Son lea ilus eambbo dan ovtta dihte go dan ovccilogiovcci dihte mat eai lean láhppon.14 Seammá láhkái lea din almmálaš Áhči dáhttu ahte ii oktage dáin uhcahaččain láhppo.15 Jos du viellja lea dahkan veriid du vuostá, de mana su lusa ja cuiggot su guovttá gaskan. Jos son gullá du, de don leat vuoitán vieljat ruoktot.16 Muhto jos son ii gula du, de váldde ovtta dahje guoktása alccesat guoibmin, dasgo juohke ášši nannejuvvo guovtti dahje golmma duođašteaddji sániin.17 Jos son ii gula sudnoge, de muital searvegoddái. Muhto jos son ii gula searvegottige, de lehkos son dutnje dego báhkin dahje tuollár.
   18 Duođaid, mun cealkkán didjiide: Buot maid dii čatnabehtet eatnama alde, lea čadnojuvvon almmis, ja buot maid dii čoavdibehtet eatnama alde, lea čovdojuvvon almmis.

1. lesetekstJer 6,16-19

Bokmål

16 Så sier Herren:
          Still dere på veiene og se!
          Spør etter de gamle stiene,
          etter veien til det gode!
          Gå på den,
          så skal dere finne hvile for deres liv.
          Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.»
          
   17 Jeg satte vaktmenn over dere.
          Lytt når hornet gjaller!
          Men de svarte: «Vi vil ikke lytte.»
          
   18 Derfor, hør, dere folkeslag,
          og forstå, dere som er samlet,
          hva som skjer med dem.
          
   19 Hør, du jord!
          Se, jeg fører ulykke over dette folket,
          frukten av deres egne planer.
          For de lyttet ikke til mine ord,
          og de foraktet min lov.
          
   

Nynorsk

16 Så seier Herren:
          Still dykk på vegane og sjå!
          Spør etter dei gamle stigane,
          etter vegen til det gode!
          Gå på den,
          så skal de finna kvile for dykkar liv.
          Men dei svara: «Vi vil ikkje gå der.»
          
   17 Eg sette vaktmenn over dykk.
          Lytt når hornet gjallar!
          Men dei svara: «Vi vil ikkje lytta.»
          
   18 Difor, høyr, de folkeslag,
          og forstå, de som er samla,
          kva som skjer med dei.
          
   19 Høyr, du jord!
          Sjå, eg fører ulukke over dette folket,
          frukta av deira eigne planar.
          For dei lytta ikkje til mine ord,
          og dei forakta mi lov.
          
   

Nordsamisk

16 Ná cealká Hearrá:
          Orustehket ja gehččet gosa
          lehpet mannamin,
          váldet vára boares bálgáin!
          Jerret mii lea buorre geaidnu
          ja vádjolehket dan,
          de dii gávdnabehtet vuoiŋŋadusa.
          Muhto dii vástideiddet: “Eat vádjol!”
          
   17 Mun bidjen didjiide várdájeddjiid
          ja celken:
          “Guldalehket dorvve jiena!”
          Muhto dii vástideiddet: “Eat guldal!”
          
   18 Gullet dál, álbmogat! Dii buohkat
          geat lehpet čoagganan,
          fuomášehket mii dál dáhpáhuvvá.
          
   19 Gula, eanan!
          Mun buvttán lihkuhisvuođa dán álbmogii,
          dat lea dan bahás áigumušaid šaddu.
          Dat ii leat jeagadan mu sániid,
          mu lága dat lea hilgon.
          
   

2. lesetekstGal 1,6-9

Bokmål

6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium,7 men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han!9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!

Nynorsk

6 Det undrar meg at de så raskt vender dykk bort frå han som kalla dykk ved Kristi nåde, og til eit anna evangelium.7 Men det finst ikkje noko anna; det er berre nokre som forvirrar dykk og vil forvrengja Kristi evangelium.8 Men om vi sjølve, ja, om ein engel frå himmelen skulle forkynna dykk eit anna evangelium enn det vi forkynte dykk, forbanna vere han!9 Vi har sagt det før, og eg seier det på nytt: Om nokon forkynner dykk eit anna evangelium enn det som de har motteke, forbanna vere han!

Nordsamisk

6 Mun imaštan go dii nu johtilit jorgalehpet eret sus guhte lea rávkan din Kristusa árpmu bokte ja jorgalehpet eará evangeliumii.7 Muhto ii leat mihkkege eará evangeliumiid. Muhtumat leat dušše čádjidahttimin din ja vigget jorgut Kristusa evangeliuma.8 Muhto jos velá mii dahje muhtun almmi eŋgel sárdnidivččii didjiide eará evangeliuma go dan maid mii leat sárdnidan didjiide, de lehkos son garuhuvvon.9 Mii leat dadjan dan ovdal, ja dál mun geardduhan dan: Jos muhtin sárdnida didjiide eará evangeliuma go dan maid dii lehpet váldán vuostá, de lehkos son garuhuvvon.

Til hvem?

Dette diktet 

er til de som føler seg rotet bort. 

Enten de som har rotet bort seg selv

og ikke finner helt hvor de skal.

Eller de som ble rotet bort 

av noen andre

og ikke engang finner seg selv.

Det er til de som ikke føler seg sett

eller hørt

eller i det hele tatt verdig 

noe som helst.

Til de som gang på gang 

sier ifra om urettferdig behandling

mot seg selv eller andre.

Og til de som sa unnskyld,

ble tilgitt og fikk en venn.

Til de som lurer på om man må tilgi alt som skjer med en.

Må man det? 

Kan man det?

Går det an? 

Går man ikke i stykker da?

Dette diktet er til de som tenker 

at Gud og Jesus og sånt er tull. 

Til de som tenker at Gud har forlatt dem.

Til de som håper at Gud finner dem snart,

og til de som ikke vil bli funnet av Gud. 

Til de som orker ti avtaler hver dag

Og til de som står opp hver dag

og jubler over at man klarte akkurat det. 

Dette diktet er 

til naboen din, 

til dama i butikken, 

til mannen i gata, 

men først og fremst 

er dette diktet 

til deg 

som leser det. 

Men hvorfor?

Jo, fordi

jeg tror

at Gud er her

og der. 

Når ting er vanskelig. 

Når ting er fint. 

Når folk er teite. 

Når folk er snille.

Når alle andre er borte. 

Og ingen bryr seg. 

Du er verdifull. 

Jeg tror at Gud bryr seg 

om deg.

Del