6. søndag i åpenbaringstiden

6. søndag i åpenbaringstiden: PrekentekstMark 13,21-27

Bokmål

21 Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Se, der er han’, så tro det ikke!22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill.23 Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd.24 Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal
           solen bli formørket
           og månen miste sitt lys.
          
   25  Stjernene skal falle fra himmelen,
           og himmelrommets krefter skal rokkes.
26 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet.27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense.

Nynorsk

21 Om nokon då seier til dykk: ‘Sjå, her er Messias’ eller: ‘Sjå, der er han’, så tru det ikkje!22 For falske messiasar og falske profetar skal stå fram og gjera teikn og under for å føra dei utvalde vill, om dei kan.23 Så ver på vakt! Eg har sagt dykk alt på førehand.24 Men i dei dagane, etter denne trengselstida, skal
           sola formørkjast
           og månen mista sitt lys.
          
   25  Stjernene skal falla frå himmelen
           og kreftene i himmelrommet bli rokka.
26 Då skal dei sjå Menneskesonen koma i skyene med stor makt og herlegdom.27 Han skal senda ut englane og samla dei utvalde frå dei fire verdshjørna, frå den ytste enden av jorda til den ytste enden av himmelen.

Nordsamisk

21 Jos oktage dadjá didjiide: «Gea, dá lea Messias!» dahje: «Gea, duo son lea!» de allet oskko dasa!22 Dasgo vearri messiasat ja vearri profehtat čuožžilit ja dahket mearkkaid ja oavdudaguid jos de mat čádjidahtášedje sin geat leat válljejuvvon.23 Váruhehket! Mun lean cealkán didjiide buot ovddalgihtii.
   24 Muhto daid beivviid, dán áŧestusa maŋŋil, beaivváš sevnnjoda ii ge mánnu báitte;25 násttit gahččet vuolás almmis, ja almmi fámut lihkahuvvojit.26 Dalle sii oidnet Olbmobártni boahtimin balvvain stuora fámuin ja hearvásvuođain.27 Ja dalle son vuolggaha eŋgeliiddis ja čohkke njealji máilbmečiegas sin geaid son lea válljen, eatnama ravddas gitta almmi ravdii.
   

1. lesetekstOrdsp 4,18-27

Bokmål

18 De rettferdiges sti er som morgenlyset,
          som stadig vokser til dagen kommer.
          
   19 De urettferdiges vei er som svarte natten,
          de vet ikke hva de kan snuble i.
          
   20 Min sønn, lytt når jeg taler,
          vend øret til mine ord!
          
   21 Slipp dem aldri av syne,
          bevar dem dypt i ditt hjerte!
          
   22 De er liv for den som finner dem,
          og gir hele kroppen helse.
          
   23 Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,
          for livet går ut fra det.
          
   24 La aldri munnen tale falske ord,
          hold leppene borte fra svik!
          
   25 Ha øynene rettet framover,
          fest blikket på det som ligger foran!
          
   26 Gjør stien jevn der foten skal gå,
          da blir alle dine veier trygge.
          
   27 Vik ikke av til høyre eller venstre,
          hold foten borte fra det onde!

Nynorsk

18 Men dei rettferdiges stig er lik morgonròden,
          som veks og klårnar mot høglys dag.
          
   19 Vegen åt urettferdige er som kolmørkret;
          dei veit ikkje kva dei kan snubla i.
          
   20 Son min, lytt når eg talar,
          vend øyret til mine ord!
          
   21 Slepp dei aldri av syne,
          gøym dei djupt i hjartet!
          
   22 Dei er liv for den som finn dei,
          og gjev helse til heile kroppen.
          
   23 Ta vare på hjartet framfor alt,
          for livet går ut frå det.
          
   24 Lat aldri munnen tala falske ord,
          hald leppene borte frå svik!
          
   25 Lat auga dine sjå beint fram,
          fest blikket på det som ligg framføre!
          
   26 Gjer stigen jamn der foten skal gå,
          då blir alle dine vegar trygge.
          
   27 Vik ikkje av til høgre eller venstre,
          hald foten din borte frå det vonde!

Nordsamisk

18 Vanhurskásiid bálggis lea dego
          iđedisguovssu
          mii šaddá šearradeabbon
          ahte šearradeabbon dassá go
          lea olles čuvges beaivi.
          
   19 Ipmilmeahttumiid geaidnu
          lea nugo seavdnjatvuohta,
          sii eai dieđe masa vedjet guossalit.
          
   20 Bártnážan, gula maid mun dajan,
          guldal dárkilit mu sániid.
          
   21 Ale goassege luoitte daid
          čalmmiidat ovddas,
          vurke daid čiekŋalassii iežat váibmui.
          
   22 Dat addet eallima dasa
          gii daid gávdná,
          dálkasa olles su rupmašii.
          
   23 Várjal váimmot eambbo go
          buot eará,
          dainna go das eallin vuolgá.
          
   24 Ale suova iežat njálmmi
          sárdnut vearálaččat,
          ale ane baksamiiddát behttosii.
          
   25 Gehččoset du čalmmit
          njuolga ovddos,
          geahča dasa mii dus lea ovddas.
          
   26 Dárko luotta man leat vázzimin,
          de don jođát álo nana eatnama alde.
          
   27 Ale spiehkkas olgeš alege
          gurut beallái,
          jorgal lávkkiidat bahás.

2. lesetekstÅp 22,12-17

Bokmål

12 Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning.13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
   14 Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.15 Men utenfor er hundene og de som driver med trolldom, og de som driver hor, morderne, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.
   16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen.»17 Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave.
   

Nynorsk

12 Sjå, eg kjem snart, og løna eg vil gje, har eg med meg; eg vil gje kvar og ein att etter det han har gjort.13 Eg er Alfa og Omega, den første og den siste, opphavet og enden.
   14 Sæle er dei som vaskar kappene sine, så dei får rett til å eta av livsens tre og gå inn gjennom portane i byen.15 Men utanfor er hundane og dei som fer med trolldom, og dei som driv hor, mordarane, avgudsdyrkarane og alle som elskar løgn og talar løgn.
   16 Eg, Jesus, har sendt min engel for å vitna om dette for dykk i forsamlingane. Eg er Davids rotskot og ætt, den klåre morgonstjerna.»17 Anden og brura seier: «Kom!» Og den som høyrer det, skal seia: «Kom!» Den som tørstar, skal koma, og den som vil, skal få livsens vatn som gåve.
   

Nordsamisk

12 «Geahča, mun boađán fargga ja buvttán bálkán ja mávssán juohkehažžii su daguid mielde.13 Mun lean Alfa ja Omega, vuosttaš ja maŋimuš, álgu ja loahppa.14 Ávdugasat sii geat leat bassan biktasiiddiset vai sii ožžot vuoigatvuođa borrat eallima muoras ja mannat poarttaid čađa gávpogii.15 Muhto olggobealde leat beatnagat, noidošeaddjit, furrošeaddjit, olmmošgoddit, eahpeipmilbálvaleaddjit ja buohkat geat ráhkistit ja doahttalit giellásiid.16 Mun, Jesus, lean vuolggahan eŋgelan din lusa duođaštit dán searvegottiin. Mun lean Dávveda vesá ja sohka, šerres guovssonásti.»
   17 Vuoigŋa ja moarsi cealkiba: «Boađe!» Ja dat guhte gullá dán, celkos: «Boađe!» Dat guhte goiká, bohtos, ja dat guhte dáhttu, ožžos eallima čázi nuvttá.
   

Menneskesønnen kommer og skal være hos oss.

Forkynnelse om de siste tider har skremt mange både små og store opp gjennom årene.
Ord om trengselstid, dom og helvete har skapt frykt, og skremt mennesker både til og bort fra Gud.  Sterke og tydelige tolkninger av de siste tider, blandet med detaljerte regler om livsstil har gjort mennesker syke av angst for fremtiden og ikke minst døden. Dette har skygget over det gode budskapet. Budskapet om at Menneskesønnen kommer. Han som lovet da han dro fra jorden å være med oss alle dager inntil verdens ende, det er Han som skal komme igjen.

«Tro på meg» sa Han, slik at hjertet ikke skal bli grepet av angst.

En dag skal Jesus fylle jorden med sitt nærvær. Vi vet verken når eller hvordan.
Vi blir bedt om å vente i tro, håp og med kjærlighet til hverandre.

Det aller vakreste bildet Bibelen maler om hva som en gang skal skje, er ordene om en ny himmel og en ny jord.  «Han skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»

Det er vår trøst i ventetiden, og vårt håp om hva som engang skal skje. 

Del