6. søndag i påsketiden

6. søndag i påsketiden: PrekentekstMatt 6,7-13

Bokmål

7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord.8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.9 Slik skal dere da be:
          Vår Far i himmelen!
          La navnet ditt helliges.
          
   10 La riket ditt komme.
          La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
          
   11 Gi oss i dag vårt daglige brød,
          
   12 og tilgi oss vår skyld,
          slik også vi tilgir våre skyldnere.
          
   13 Og la oss ikke komme i fristelse,
          men frels oss fra det onde.
          *For riket er ditt og makten og æren i evighet.
          Amen.•

Nynorsk

7 Når de bed, skal de ikkje ramsa opp ord som heidningane; for dei trur dei blir bønhøyrde berre dei bruker mange ord.8 Gjer ikkje som dei! Far dykkar veit kva de treng, før de bed han om det.9 Slik skal de be:
          Vår Far i himmelen!
          Lat namnet ditt helgast.
          
   10 Lat riket ditt koma.
          Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
          
   11 Gjev oss i dag vårt daglege brød,
          
   12 og tilgjev oss vår skuld,
          slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.
          
   13 Og lat oss ikkje koma i freisting,
          men frels oss frå det vonde.
          *For riket er ditt og makta og æra i all æve.
          Amen.•

Nordsamisk

7 Go dii rohkadallabehtet, de allet ane ollu sániid nugo báhkinat geat gáddet ahte sin rohkadusat gullojuvvojit sin sátnevalji dihte.8 Allet leage sin láhkásaččat. Din Áhčči gal diehtá maid dii dárbbašehpet, juo ovdal go lehpet rohkadallan sus dan.9 Rohkadallet dasto ná:
          Áhččámet, don guhte leat almmis!
          Basuhuvvos du namma.
          
   10 Bohtos du riika.
          Šaddos du dáhttu,
          mo almmis nu maiddái eatnama alde.
          
   11 Atte midjiide odne min beaivválaš láibbi.
          
   12 Ja atte midjiide min suttuid ándagassii,
          nugo miige ándagassii addit
          velggolaččaidasamet.
          
   13 Ale doalvvo min geahččalussii,
          muhto beastte min bahás eret.
          Dasgo du lea riika ja fápmu ja gudni
          agálašvuhtii. Amen.

   

1. lesetekst1 Kong 3,5-14

Bokmål

5 I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!»6 Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone.7 Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann.8 Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes.9 Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?»
   10 At Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne.11 Og Gud sa til ham: «Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett,12 så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg.13 Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg: både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene.14 Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv.»

Nynorsk

5 I Gibeon synte Herren seg for Salomo i ein draum om natta. Gud sa: «Bed om kva du vil. Eg skal gje deg det!»6 Salomo svara: «Du har vist stor miskunn mot din tenar David, far min, fordi han ferdast for ditt andlet i truskap og rettferd og hadde eit hjarte som var ærleg. Og denne store miskunn har du halde fast på. Du gav han ein son som skulle sitja på kongsstolen hans, så som det er i dag.7 No har du, Herre, min Gud, gjort tenaren din til konge etter David, far min. Men eg er berre ein ungdom og veit ikkje korleis eg skal bera meg åt i eitt og alt.8 Her står tenaren din midt imellom folket ditt som du har valt ut, eit folk så stort at det ikkje kan teljast, og så talrikt at det ikkje kan reknast.9 Så gjev då tenaren din eit hjarte som kan høyra, så eg kan styra folket ditt og skilja mellom godt og vondt. For kven kan elles styra dette folket, så stort som det er?»
   10 At nett dette var svaret frå Salomo, var godt i Herrens auge.11 Og Gud sa til han: «Sidan du bad om dette og ikkje om eit langt liv eller rikdom eller at fiendane dine skulle døy, men om vit til å skjøna kva som er rett,12 så vil eg gjera det du har bede om. Eg gjev deg eit vist og vitug hjarte. Aldri før har det vore nokon som deg, og din like skal heller aldri koma.13 Og det du ikkje bad om, vil eg gje deg, både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikkje finnast din like mellom kongane.14 Og ferdast du på mine vegar og held lovene og boda mine, liksom David, far din, gjorde, så skal eg gje deg eit langt liv.»

Nordsamisk

5 Gibeonis Hearrá almmustuvai Salomoi niegus ihkku. Ipmil celkkii: “Ánut maid dáhtut, de mun attán dan dutnje.”6 Salomo vástidii: “Don ledjet hui buorre bálvaleaddjásat Davidii, mu áhččái, go son vádjolii du ovddas oskkáldasat, vanhurskásit ja vuoigatlaččat. Don bisuhit áimmuin dan stuorra buorrevuođa, ja don addet sutnje bártni gii dál čohkká su truvnnus.7 Don, Hearrá, mu Ipmil, leat dahkan mu gonagassan áhččán Davida maŋŋil, vaikko mun lean nuorra ja hárjánmeahttun.8 Mun lean gasku dan álbmoga maid don leat válljen, nu stuorra álbmoga ahte dat ii leat lohkamis.9 Atte bálvaleaddjásat gulolaš váimmu, vai mun máhtášin dubmet du álbmoga ja earuhit buori bahás. Muđui mun in máhte dubmet du stuorra álbmoga.”
   10 Dán rohkadussii Hearrá liikui,11 ja son celkkii Salomoi: “Go juo don ánuhit dán, go it ánuhan guhkes eallima, it riggodaga itge vašálaččaidat jápmima, muhto ánuhit jierpmi vai máhtášit ráđđet riekta,12 de mun dagan nugo don ánuhit. Mun attán dutnje nu viissis ja jierpmálaš váimmu ahte du veardásaš ii leat leamaš ovdal du iige boađe du maŋŋil.13 Mun attán dutnje maiddái dakkára maid don it ánuhan: riggodaga ja gudni. Nu guhká go don ealát, de ii šatta du veardásaš gonagas.14 Ja jos don vádjolat mu geainnuid ja doalat mu lágaid ja báhkkomiid nugo du áhčči David, de mun attán dutnje guhkes eallima.”

2. lesetekstEf 3,14-21

Bokmål

14 Derfor bøyer jeg mine knær for Far,
          
   15 han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.
          
   16 Må han som er så rik på herlighet,
          gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.
          
   17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
          og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
          
   18 Må dere sammen med alle de hellige
          bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,
          
   19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
          Må dere bli fylt av hele Guds fylde!
          
   20 Han som virker i oss med sin kraft
          og kan gjøre uendelig mye mer
          enn det vi ber om og forstår,
          
   21 ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
          gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

Nynorsk

14 Difor bøyer eg mine kne for Far,
          
   15 han som har gjeve namn til alt som heiter far i himmel og på jord.
          
   16 Må han som er så rik på herlegdom,
          styrkja dykkar indre menneske med kraft ved sin Ande.
          
   17 Må Kristus ta bustad i hjarta dykkar ved trua
          og de stå rotfeste og grunnfeste i kjærleik.
          
   18 Må de saman med alle dei heilage
          få styrke til å fatta breidd og lengd, høgd og djupn,
          
   19 ja, kjenna Kristi kjærleik, som er større enn nokon kan forstå.
          Må de bli oppfylte med heile Guds fylde!
          
   20 Han som verkar i oss med si kraft
          og kan gjera så uendeleg mykje meir
          enn alt det vi bed om og skjønar,
          
   21 han vere ære i forsamlinga og i Kristus Jesus
          gjennom alle slekter og i alle æver! Amen.

Nordsamisk

14 Dan dihte mun luoitádan čippiid ala Áhči ovddas,15 su gean mielde buot mii gohčoduvvo áhččin almmis ja eatnama alde lea ožžon nama.16 Vare son iežas valljugas hearvásvuođa rikkisvuođas attášii din siskkáldas olbmui fámu ja givrodaga iežas Vuoiŋŋas,17 vai Kristus ásašii din váimmus oskku bokte. Vare ráhkisvuohta livččii din vuođđu ja ruohtas,18 ja vare dii ja buot bassi olbmot áddešeiddet Kristusa ráhkisvuođa govdodaga ja guhkkodaga, allodaga ja čikŋodaga,19 ja oahpašeiddet dovdat Kristusa ráhkisvuođa, mii manná buot dieđu badjel. Dalle oppa Ipmila dievasvuohta deavdá din.20 Son guhte fámuinis duddjo min siste, sáhttá dahkat sakka eambbo go maid mii sáhttit rohkadallat ja áddet,21 sutnje lehkos gudni girkus ja Kristus Jesusis buot buolvvaid čađa, álo ja agálašvuhtii. Amen.

Hellige gjentakelser

Vi trenger ritualer. Noe som gjentar seg gjennom livet, noe vi kan hvile i når livets uoversiktlige kaos slår imot oss. Noen går på fotballkamper, andre strikker, jeg spiller sjakk. Når jeg blir stressa, spiller jeg noen partier for å puste roligere. Vi trenger slike pustepauser, slike verdslige ritualer som følger oss gjennom livet.

Så har vi gudstjenesten som gjentas søndag etter søndag. Vår kirkes hellige pulsslag. En åndelig pustepause. Midt i gudstjenesten lyder Herrens bønn, alltid Herrens bønn, det blir ikke gudstjeneste uten. Det var Jesus selv som gav den til oss, som om han smurte en nistepakke til sultne sjeler. Vi får lære den videre til neste generasjon, hvilket stort og vakkert ansvar!

For meg er Vår Far en bønn å hvile i, et ritual jeg gjentar dag etter dag, uke etter uke. Bønnen lød da jeg ble døpt. Jeg lærte den som guttunge. Jeg trenger den nå, og en gang skal den lyde i min begravelse. Det gjør meg trygg. Det gir meg håp at kirken til alle tider ber: la ditt rike komme!

La ditt rike komme! For en vakker setning! Å be Herrens bønn er å motta et glimt av gudsriket. Der Guds vilje skjer, der alle får motta det daglige brød, der vi får og gir hverandre tilgivelse, der makten og æren tilhører den Gud som ble menneske, som ble en av oss, slik at verden aldri blir den samme!

Del