9. søndag i treenighetstiden

9. søndag i treenighetstiden: PrekentekstLuk 6,36-42

Bokmål

36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt.38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.»
   39 Han fortalte dem også en lignelse: «Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfta?40 En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester.
   41 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?42 Hvordan kan du si til din bror: ‘Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!’ når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.

Nynorsk

36 Ver miskunnsame, som Far dykkar er miskunnsam.37 Døm ikkje, så skal de ikkje dømmast. Fordøm ikkje, så skal de ikkje fordømmast. Ettergjev, så skal de få ettergjeving.38 Gjev, så skal de få: Eit godt mål, stappa, rista og overfylt, skal de få i fanget. For med det målet de sjølve måler med, skal det òg målast opp til dykk.»
   39 Han fortalde dei òg ei likning: «Kan ein blind leia ein blind? Kjem ikkje begge til å falla i grøfta?40 Ein lærling står ikkje over meisteren, men når han er utlært, blir han lik meisteren sin.
   41 Kvifor ser du flisa i auget til bror din, men bjelken i ditt eige auge merkar du ikkje?42 Og korleis kan du seia til bror din: ‘Bror, lat meg ta flisa ut av auget ditt’, når du ikkje ser bjelken i ditt eige auge? Din hyklar! Ta først bjelken ut av ditt eige auge. Då ser du klårt og kan ta flisa ut av auget til bror din.

Nordsamisk

36 Lehket váibmoláđđásat, nugo din Áhččige lea váibmoláđis.37 Allet dubme, de ehpet diige dubmejuvvo. Allet cealkke geange sivalažžan, de ehpet diige celkojuvvo sivalažžan. Luitet friddjan, de diige luitojuvvobehtet friddjan.38 Addet, de oažžubehtet. Buori mihtu, šluvgojuvvon, dekčojuvvon ja ravddaid dási oažžubehtet askái. Dasgo mainna mihtuin dii mihtidehpet, dainna didjiidege mihtiduvvo.”
   39 Son sártnui sidjiide vel veardádusaiguin: “Máhttágo čalmmeheapme oahpistit čalmmeheami? Soai goappašagat dalle gahččaba roggái.40 Máhttájeaddji ii leat oahpaheaddjis alit, muhto go son lea ollásit oahppan, de son lea nugo su oahpaheaddji.41 Manne don oainnát riba vieljat čalmmis, muhto it fuopmáš hirssa iežat čalmmis?42 Mo don sáhtát dadjat vielljasat: ‘Vieljažan, divtte mu váldit riba eret du čalmmis’? Ithan don oainne hirssa iežat čalmmis. Don guoktilaš! Gease vuos hirssa eret iežat čalmmis, ja de easkka don oainnát váldit riba eret vieljat čalmmis.

1. lesetekst1 Mos 4,8-15

Bokmål

8 Siden sa Kain til sin bror Abel: *«La oss gå ut på marken!»• Og mens de var ute på marken, gikk Kain løs på sin bror Abel og drepte ham.
   9 Da sa Herren til Kain: «Hvor er din bror Abel?» Han svarte: «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?»10 Da sa Herren: «Hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden.11 Forbannet er du! Nå skal du være bannlyst fra den jorden som åpnet munnen og tok imot din brors blod fra din hånd.12 Når du dyrker åkeren, skal den ikke lenger gi deg av sin rikdom. Fredløs og flyktning skal du være på jorden.»
   13 Da sa Kain til Herren: «Min skyld er for tung å bære.14 Se, i dag driver du meg bort fra landet. Jeg må skjule meg for deg. Fredløs og flyktning blir jeg på jorden, og den som finner meg, kan drepe meg.»15 Men Herren sa til ham: «Nei! Hvis noen dreper Kain, skal det hevnes sju ganger.» Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel.

Nynorsk

8 Sidan sa Kain til Abel, bror sin: *«Lat oss gå ut på marka!»• Og medan dei var der ute, gjekk Kain laus på Abel, bror sin, og drap han.
   9 Då sa Herren til Kain: «Kvar er Abel, bror din?» Han svara: «Eg veit ikkje. Er eg vaktar for bror min?»10 Då sa Herren: «Kva har du gjort? Blodet til bror din ropar til meg frå jorda!11 Forbanna er du! No skal du vera bannlyst frå den jorda som opna munnen og tok imot blodet til bror din frå di hand.12 Når du dyrkar åkeren, skal han ikkje meir gje deg av rikdomen sin. Fredlaus og flyktning skal du vera på jorda.»
   13 Då sa Kain til Herren: «Skulda mi er for tung å bera.14 Sjå, i dag driv du meg bort frå landet. Eg må gøyma meg for deg. Fredlaus og flyktning blir eg på jorda, og den som finn meg, kan slå meg i hel.»15 Men Herren sa til han: «Nei! Slår nokon Kain i hel, skal det hemnast sju gonger.» Og Herren sette eit merke på Kain så ingen som møtte han, skulle drepa han.

Nordsamisk

8 Kain dajai vielljasis Abelii: “Vuolgu meahccái!” Doppe Kain fallehii vieljas ja gottii su.
   9 Dalle Hearrá jearai Kainas: “Gos lea du viellja Abel?” Kain vástidii: “In mun dieđe. Leango mun vielljan geahčči?”10 Hearrá celkkii: “Maid don leat dahkan! Vieljat varra čuorvu munnje eatnamis.11 Don leat garuhuvvon itge oaččo šat leat dan eatnamis mii rabastii njálmmi ja válddii vuostá vieljat vara maid don golggahit.12 Go don barggat eatnama, de dat ii šat atte dutnje šattus, muhto mášoheapmin ja golgolažžan don šattat vádjolit eatnama alde.”13 Kain dajai Hearrái: “Mu vearredahku lea stuorit go maid nagodan guoddit.14 Don áját mu dál dán eatnamis, ja mun gárttan eret du muođuid ovddas. Mášoheapmin ja golgolažžan mun šattan vádjolit eatnama alde. Gii ihkinassii deaivá mu, sáhttá goddit mu.”15 Muhto Hearrá celkkii sutnje: “Ii fal nu! Jos muhtin goddá Kaina, de dat mávssahuvvo sutnje čiežageardásaččat.” Ja Hearrá bijai Kainii mearkka, vai son ii gottáhalaše geasage gii deaivá su.

2. lesetekstRom 14,10-13

Bokmål

10 Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol,11 for det står skrevet:
           Så sant jeg lever, sier Herren,
           for meg skal hvert kne bøye seg,
           og hver tunge skal bekjenne Gud.
12 Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap *for Gud•.
   13 La oss ikke lenger dømme hverandre! Døm heller slik: Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle.

Nynorsk

10 Men du, kvifor dømmer du bror din, eller kvifor ser du ned på bror din? Vi skal alle fram for Guds domstol,11 for det står skrive:
           Så visst som eg lever, seier Herren,
           for meg skal kvart kne bøya seg,
           og kvar tunge skal vedkjennast Gud.
12 Så skal då kvar og ein av oss leggja fram sin eigen rekneskap *for Gud•.
   13 Lat oss ikkje lenger dømma kvarandre! Døm heller slik: Ingen må få bror sin eller syster si til å snubla og falla.

Nordsamisk

10 Muhto mo don sáhtát dubmet iežat vielja? Dahje mo don sáhtát badjelgeahččat iežat vielja? Mii buohkat gártat Ipmila duopmostuolu ovdii.11 Lea čállojuvvon: Nu duohta go mun ealán, cealká Hearrá, juohke čibbi sodjá mu ovddas, ja juohke njuovčča máidnu Ipmila.
   12 Juohkehaš mis ferte dahkat logu Ipmila ovddas.
   13 Allot šat dubme guhtet guimmiideamet. Atnet baicca fuola das ahte ii oktage jorralahte dahje vearránahte vieljas.

Godhet smitter!

Noen ganger kan jeg være ganske streng mot meg selv. Jeg sammenligner meg og synes at andre får til mer enn meg eller er flinkere enn meg. Sammenligninger er ganske slitsomt, og kampen omkring egen selvfølelse er noe de fleste av oss må kjempe med gjennom hele livet.

Selv om det er både pinlig og primitivt er det jo slik at å se andre som mislykkes eller å dømme andre noen ganger kan få oss til å føle oss litt bedre selv. På lang sikt er dette imidlertid en veldig dårlig oppskrift.

For hvis jeg prøver å få en bedre selvfølelse gjennom å plassere meg selv over andre, blir det som å drikke saltvann. Det slukker tørsten i første omgang, men på sikt blir jeg bare mere tørst, og til slutt tørker jeg ut innenfra.

Denne ukens tekst gir oss en annen og mye rausere oppskrift:

Vær barmhjertig, slik Gud er barmhjertig.

Døm ikke, så skal du ikke bli dømt.

Ettergi, så skal du selv bli ettergitt.

Gi, så skal du få.

Slik du selv måler andre, skal du også bli målt.

Oppfordringen og utfordringen er tydelig: Vær godhjertet og raus mot andre.

Da er det helt sikkert at folk rundt deg får det bedre, men du får det også bedre selv.

For smålighet smitter, og godhet smitter.

All grunn til å velge det gode med andre ord, så kan vi jo prøve å hjelpe hverandre til nettopp det: Å dele den godheten som smitter.

Del