16. søndag i treenighetstiden

16. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 11,16-19

Bokmål

16 Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre:

17 ‘Vi spilte på fløyte for dere,
men dere ville ikke danse.
Vi sang klagesanger,
men dere ville ikke sørge.’
18 For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: ‘Han har en ond ånd i seg.’19 Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!’ – Men Visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes.»

Nynorsk

16 Men kva skal eg likna denne slekta med? Ho er lik born som sit på torget og ropar til kvarandre:

17 ‘Vi spela på fløyte for dykk,
men de ville ikkje dansa.
Vi song klagesongar,
men de ville ikkje sørgja.’
18 For Johannes kom; han verken åt eller drakk, og folk seier: ‘Han har ei vond ånd i seg.’19 Menneskesonen kom; han et og drikk, og dei seier: ‘Sjå, for ein storetar og vindrikkar, ven med tollarar og syndarar!’ – Men Visdomen har fått rett, det stadfester gjerningane hennar.»

Nordsamisk

16 Geanin mun veardidan dán buolvva? Dat lea dego mánát geat čohkkájit šiljus ja čurvot guhtet guoibmáseaset:

17 ‘Mii čuojaheimmet didjiide njurgganasa,
muhto dii ehpet dáhtton dánsut,
mii lávlluimet morašlávlagiid,
muhto dii ehpet dáhtton moraštit.’
18 Johannes bođii, son ii bora iige juga, ja olbmot dadjet: ‘Sus lea bahás vuoigŋa.’19 Olbmobárdni bođii, son borrá ja juhká, ja olbmot dadjet: ‘Vuoi makkár borešis ja juhkkis olmmái, tuolláriid ja suttolaččaid ustit!’ Muhto Viisodaga dagut leat čájehan ahte Viisodagas lea riekta.”

1. lesetekstOrdspråkene 9, 1-5

Bokmål

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

2 Hun har slaktet fe og blandet vin,
og hun har dekket bordet.

3 Hun har sendt tjenestejentene ut,
hun roper oppe fra høydene i byen:

4 «Du uerfarne, vend deg hit!»
Hun sier til den som er uten forstand:

5 «Kom og spis av maten min
og drikk av vinen jeg har blandet.

Nynorsk

1 Visdomen har bygd seg hus
og hogge til sine sju søyler.

2 Ho har slakta fe og blanda vin,
og ho har dekt på bordet.

3 Ho har sendt tenestejentene ut,
ho ropar oppe frå høgdene i byen:

4 «Du som er urøynd, vend deg hit!»
Til den vitlause seier ho:

5 «Kom og et av maten min
og drikk av vinen eg har blanda.

Nordsamisk

1 Viisodat lea huksen alccesis viesu,
son lea fearran iežas čieža bácci.

2 Son lea njuovvan njuovvanomiidis,
seaguhan viinni, láhčán beavddi

3 ja vuolggahan bálvánieiddaidis
čuorvut gávpoga dieváin:

4 “Leatgo don dáidemeahttun?
Boađe dalle deike!”
Jierpmehemiide son dadjá:

5 “Bohtet, borret mu láibbi,
juhket viinni
maid mun ieš lean seaguhan!

2. lesetekst1. Korinterbrev 1, 18-25

Bokmål

18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.19 Det står jo skrevet:
Jeg vil ødelegge de vises visdom,
og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.
20 Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap?21 For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner.22 For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom,23 men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger,24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom.25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

Nynorsk

18 For ordet om krossen er dårskap for dei som går fortapt, men for oss som blir frelste, er det Guds kraft.19 For det står skrive:
Eg vil gjera ende på visdomen hos dei vise,
og klokskapen hos dei kloke vil eg gjera til inkjes.
20 Kvar er så dei vise? Kvar er dei skriftlærde? Kvar er dei kloke hovuda i denne verda? Har ikkje Gud vist at visdomen i verda er dårskap?21 For då verda ikkje nytta visdomen til å læra Gud å kjenna i hans visdom, då valde Gud å frelsa dei som trur, ved den dårskapen vi forkynner.22 For jødar spør etter teikn, og grekarar søkjer visdom,23 men vi forkynner ein krossfest Kristus. Han er ein snublestein for jødar og ein dårskap for heidningar.24 Men for dei som er kalla, både jødar og grekarar, er Kristus Guds kraft og Guds visdom.25 For Guds dårskap er visare enn menneske, og Guds veikskap er sterkare enn menneske.

Nordsamisk

18 Sátni ruossa birra lea jallavuohta daidda geat duššet, muhto midjiide geat bestojuvvot, dat lea Ipmila fápmu.19 Lea čállojuvvon:Mun duššadan viisásiid viisodaga ja dagan duššin jierpmálaččaid jierpmálašvuođa.20 Gos dál leat viissis olbmot, gos čáloahppavaččat ja dán máilmmi jierpmálaččat? Iigo Ipmil leat dahkan máilmmi viisodaga jallavuohtan?21 Vaikko Ipmil čájehii viisodagas, de máilbmi ii iežas viisodagas oahppan dovdat Ipmila, ja danne Ipmil mearridii min sártni jallavuođa bokte beastit sin guđet oskot.22 Juvddálaččat gáibidit oavdudaguid ja greikalaččat bivdet viisodaga,23 muhto mii sárdnidit russiinávlejuvvon Kristusa. Juvddálaččaide dat lea vearránus ja báhkiniidda jallavuohta,24 muhto daidda geat rávkojuvvojit, sihke juvddálaččaide ja greikalaččaide, Kristus lea Ipmila fápmu ja Ipmila viisodat.25 Ipmila jallavuohta lea viisát go olbmot, ja Ipmila headjuvuohta lea gievrrat go olbmot.

Jesus vil dele Guds rike med oss. I all sin godhet.

«Uansett hva jeg gjør, så blir det gærnt!»

«Dere blir aldri fornøyd!»

Det kunne ha vært en kommentar fra en mamma, en ektefelle eller en politiker.

«Velgerne forlater meg, og finner noen andre!»

«Barna hører ikke på meg!»

«Mannen min legger ikke merke til meg lengre!»

Det er vondt å kjenne seg oversett.

Ikke tatt på alvor eller valgt. Ikke bli trodd på.

Jesus setter ord på noen av disse følelsene.

«Dere blir aldri fornøyd!»

Både Johannes og Jesus ønsket å formidle Guds rike, men folk ville ikke ha noen av dem.

Den ene var for asketisk, den andre for lite asketisk.

Men folk hadde alltid noen unnskyldninger for å slippe unna.

Det finnes nesten ikke grenser for hvor mange unnskyldninger det er mulig å hente fram hvis vi først vil slippe unna noe.

Men det er litt rart at det er så om å gjøre å slippe unna Guds rike!

Jeg skjønner godt at det kan være fristende å finne unnskyldninger for å slippe unna tungt hagearbeid, vanskelige lekser eller kjedelig husarbeid.

Men Guds rike!!?

Er ikke det der Guds gode vilje skjer?

Der godhet og barmhjertighet rår, ikke grådighet og misunnelse.

Jesus kan høres litt oppgitt ut. Men jeg tror ikke han gir oss opp.

Jeg tror aldri han gir oss opp, uansett hvor mange unnskyldninger vi klarer å hente fram.

Han vil dele hele Guds rike med oss. I all sin godhet.

Så mitt svar blir et stotrende:

«La riket ditt komme. La viljen din skje.»

Del