Foto av Jonas Zürcher på Unsplash

Såmannssøndag

Såmannssøndag: PrekentekstMatt 13,24-30

Bokmål

24 Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin.25 Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei.26 Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne.27 Tjenerne gikk til jordeieren og sa: ‘Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?’28 ‘Det har en fiende gjort’, svarte han. Tjenerne spurte ham: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’29 ‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten.30 La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’»

Nynorsk

24 Så sette han fram for dei ei anna likning og sa: «Himmelriket kan liknast med ein mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin.25 Men medan folket sov, kom fienden hans og sådde ugras i kveiten og gjekk sin veg.26 Då kornet voks opp og skaut aks, kom ugraset òg til syne.27 Tenarane gjekk til jordeigaren og sa: ‘Herre, sådde du ikkje godt korn i åkeren din? Kvar kjem då ugraset frå?’28 ‘Det har ein fiende gjort’, svara han. ‘Vil du vi skal gå og riva det opp?’ spurde dei.29 ‘Nei’, svara han, ‘for når de riv opp ugraset, kunne de samstundes koma til å riva opp kveiten.30 Lat dei begge veksa side om side til hausten. Og når tida for innhaustinga kjem, vil eg seia til dei som haustar inn: Sank først saman ugraset og bunt det i hop til å brennast. Men kveiten skal de samla i låven min.’»

Nordsamisk

24 Son muitalii sidjiide nuppi veardádusa ja celkkii: «Almmiriika lea olbmá láhkásaš gii lei gilván buriid nisuid beldosis.25 Ja buohkaid oađedettiin bođii su vašálaš ja gilvvii árvvohis rásiid nisuid gaskii ja manai eret.26 Go gortnit šaddagohte ja bidjagohte gihpuid, de ihte maiddái árvvohis rásit ge.27 Bálvaleaddjit manne dalle isideaset lusa ja jerre: Hearrá! It go lean gilván buriid nisuid beldosat? Gos bohtet árvvohis rásit?28 Son vástidii: Vašálaš lea dahkan dan. De bálvaleaddjit jerre sus: Dáhtut go ahte mii gaikut daid eret?29 Son vástidii: In dáhto, amadet gaikut nisuid bajás oktan árvvohis rásiiguin.30 Diktet goappašagaid šaddat bálddalagaid gitta láddjenáigái. Go láddjenáigi boahtá, de mun cealkkán ládjobargiide: Čohkkejehket vuos árvvohis rásiid ja čatnet gihppun boaldima várás, muhto čohkkejehket nisuid mu láhtui.»
   

1. lesetekst5 Mos 6,1-9

Bokmål

1 Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i og skal legge under dere.2 Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv.3 Hør da, Israel! Legg vinn på å leve etter dem! Da skal det gå deg vel. Dere skal bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet deg, i et land som flyter av melk og honning.
   4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.6 Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte.7 Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.8 Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke.9 Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.
   

Nynorsk

1 Dette er dei boda, forskriftene og lovene som Herren dykkar Gud har pålagt meg å læra dykk, for at de skal leva etter dei i det landet de er på veg til og skal leggja under dykk.2 Du skal frykta Herren din Gud så lenge du lever, og halda alle boda og forskriftene hans som eg gjev deg, både du og son din og soneson din, og du skal få eit langt liv.3 Høyr då, Israel! Legg vinn på å leva etter dei! Då skal det gå deg vel. De skal bli talrike, slik som Herren, dine fedrars Gud, har lova deg, i eit land som fløymer med mjølk og honning.
   4 Høyr, Israel! Herren er vår Gud, Herren er éin.5 Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av all di makt.6 Desse orda som eg byd deg i dag, skal du gøyma i hjartet ditt.7 Du skal innprenta dei i borna dine og snakka om dei når du sit heime og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp.8 Du skal binda dei om handa di som eit teikn og bera dei på panna som eit merke.9 Du skal skriva dei på dørstolpane i huset ditt og på portane dine.
   

Nordsamisk

1 Dát leat dat báhkkomat, lágat ja njuolggadusat maid Hearrá, din Ipmil, lea gohččon mu oahpahit didjiide, vai dii doallabehtet daid dan eatnamis maid dál mannabehtet váldit oapmineattet.2 Jos dii ballabehtet Hearrás, Ipmilisteattet, dii ja din mánát ja mánáid mánát, ja oppa eallináiggi doallabehtet buot su lágaid ja báhkkomiid maid mun attán didjiide, de dii eallibehtet guhká.3 Gullet, israellaččat! Dollet daid dárkilit, vai didjiide geavvá bures ja dii šaddabehtet hui eatnagin dan eatnamis mas golgá mielki ja honnet. Ná Hearrá, din áhčiid Ipmil, lea lohpidan didjiide.
   4 Gula, Israel! Hearrá lea min Ipmil, Hearrá lea okta.5 Ráhkis Hearrá, Ipmilat, oppa váimmus ja oppa sielus ja oppa fámus.6 Vurke váibmosat dáid gohččumiid maid mun odne attán dutnje.7 Don galggat cieggadit daid mánáidasat ja sárdnut daid go čohkkát viesustat ja go váccát olgun, go velledat ja go lihkat.8 Čana daid mearkan giehtasat ja ane daid dovdomearkan gállustat.9 Čále daid iežat viesu uksastoalppuide ja iežat gávpotpoarttaide.
   

2. lesetekst2 Tim 1,1-5.3,14-17

Bokmål

1 Paulus, Kristi Jesu apostel, utsendt ved Guds vilje for å forkynne løftet om liv i Kristus Jesus,2 hilser Timoteus, mitt kjære barn: Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre!3 Jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet slik som mine forfedre.4 Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen – det ville gjøre meg inderlig glad.5 Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor Lois og i din mor Evnike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg.
   

14 Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.15 Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.16 Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd,17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

Nynorsk

1 Paulus, Kristi Jesu apostel etter Guds vilje, utsend med lovnaden om liv i Kristus Jesus,2 helsar Timoteus, mitt kjære barn: Nåde, miskunn og fred frå Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre!3 Med takk til Gud, som eg tener med reint samvit slik fedrane mine gjorde, hugsar eg stadig på deg natt og dag i bønene mine.4 Eg hugsar tårene dine, og eg lengtar etter å få sjå deg att – det ville fylla meg med glede.5 Eg tek på nytt fram i minnet den ærlege trua di, som først budde i Lois, mormor di, og i Evnike, mor di. Eg er viss på at ho òg bur i deg.
   

14 Men hald du fast på det du har lært og er overtydd om; du veit kven du har lært det av.15 Og heilt frå du var eit lite barn, har du kjent dei heilage skriftene, som kan gje deg visdom til frelse ved trua på Kristus Jesus.16 Kvar bok i Skrifta er innanda av Gud og til nytte i opplæring, formaning, rettleiing og oppseding i rettferd,17 så det mennesket som høyrer Gud til, kan bli fullt utrusta til all god gjerning.

Nordsamisk

1 Dearvvuođat Bávlosis, Kristus Jesusa apoastalis, gii Ipmila dáhtu mielde lea rávkojuvvon sárdnidit lohpiduvvon eallima mii lea Kristus Jesusis,2 Timoteusii, mu ráhkis bárdnái.
        Árbmu, váibmoláđisvuohta ja ráfi lehkos duinna Ipmil Áhčis ja Hearrásteamet Jesus Kristusis!
   3 Mun giittán Ipmila gean mun bálvalan buhtes oamedovdduin nugo mu máddarat leat dahkan, go mun muittán du álo rohkosiinnán, ijatbeaivvi.4 Mun muittán du gatnjaliid ja áibbašan oaidnit du, vai illu deavddášii mu.5 Mun maiddái muittán du duođalaš oskku mii lei juo áhkustat Loisas ja eatnistat Eunikes, ja mun lean vissis ahte dat lea maiddái dus.
   

14 Muhto biso don das maid leat oahppan ja masa leat nannosit oskon. Don han dieđát geas don leat oahppan.15 Gitta mánnávuođat rájes leat dovdan bassi čállagiid mat sáhttet addit dutnje viisodaga mii doalvu bestojupmái jos oskkut Kristus Jesusii.16 Ipmil lea bosson Vuoiŋŋas oppa čállagii, ja dat lea ávkkálaš oahpaheapmái ja cuoigumii, neavvumii ja vanhurskkisvuođa bagadussii,17 vai dat olmmoš gii gullá Ipmilii, šattašii ollisin ja dohkálažžan dahkat buot buriid daguid.
   

Et mylder av hvete og ugress

Såmannssøndag er bibeldag, med fokus på bibeloversettelse og hva Bibelen betyr i vår tid. I søndagens tekst sammenlignes himmelriket med en åker der hveten vokser sammen med ugresset, hvor det bare er hveten som til slutt skal høstes.

Det er mange måter å lese Bibelen på, og det er mange måter å lese denne lignelsen. Teksten kan brukes til å skille mellom mennesker. For meg gir det mer mening å lese teksten i lys av eget liv. Dette mylderet som til sammen former meg. Er meg. Noe er jeg fornøyd med, stolt av, annet skulle jeg helst vært foruten. Og i en forstand har vi en avgrunn i oss alle. Det er et vakkert håp som ligger i det at mylderet som finnes her og nå, en gang skal forsvinne. Guds rike befrir oss fra ugresset som former oss, som holder nede det vi egentlig er skapt for å være.

Også Bibelen er et mylder. Heldigvis, for vi er ulike mennesker som trenger ulike tekster gjennom livet. Men i dette mylderet finnes noen klare, røde tråder som holder det hele sammen. At vi skal elske vår neste, løfte opp fattige og undertrykte, kjempe for rettferdighet, holde oss nær til Gud og den veien Jesus peker ut. En vei som fører til et håp som kommer oss i møte, et gudsrike der Gud gjør alle ting nye. Det er et håp som bærer gjennom livet, for Gud er kjærlighet.

Del