Photo by Anton Lecock on Unsplash

Søndag før pinse

Søndag før pinse: PrekentekstJoh 16,12-15

Bokmål

12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.15 Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Nynorsk

12 Enno har eg mykje å seia dykk, men de kan ikkje bera det no.13 Men når han kjem, Sanningsanden, skal han leia dykk fram til heile sanninga. For han skal ikkje tala av sitt eige, men tala det han høyrer, og fortelja dykk det som skal koma.14 Han skal herleggjera meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynna det for dykk.15 Alt det som Far min har, er mitt. Difor sa eg at han skal ta av det som er mitt, og forkynna det for dykk.

Nordsamisk

12 Mus lea ain ollu sárdnumuš didjiide, muhto dii ehpet sáhte váldit dan vuostá.13 Muhto go Duohtavuođa Vuoigŋa boahtá, de son oahpista din dovdat olles duohtavuođa. Son ii sártno iešalddis, muhto sárdnu dan maid gullá, ja son almmuha didjiide boahttevaš dáhpáhusaid.14 Son hearvásmahttá mu, danne go son oažžu mus dan maid son almmuha didjiide.15 Buot mii lea Áhči, lea maiddái mu. Danne mun celken ahte son oažžu mus dan maid son almmuha didjiide.

1. lesetekst1 Kong 19,3b-13

Bokmål

3 Da ble Elia redd og skyndte seg av sted for å berge livet. Han kom til Beer-Sjeba, som ligger i Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen.4 Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en gyvelbusk, satte seg under den og ba om å få dø. «Nå er det nok, Herre!» sa han. «Ta mitt liv! For jeg er ikke bedre enn fedrene mine.»
   5 Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. I det samme rørte en engel ved ham og sa: «Stå opp og spis!»6 Og da han så seg om, fikk han øye på en brødleiv, bakt på glødende steiner, og en krukke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen.7 Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa: «Stå opp og spis! Ellers blir veien for lang for deg.»8 Da sto han opp og spiste og drakk. Og styrket av maten gikk han førti dager og førti netter til han kom til Guds fjell, Horeb.9 Der gikk han inn i en hule og sov der om natten.
        Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: «Hvorfor er du her, Elia?»10 Han svarte: «Jeg har vist brennende iver for Herren, hærskarenes Gud. For israelittene har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.»11 Da sa Herren: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi!» Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet.12 Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden – lyden av skjør stillhet.13 Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i huleåpningen.
        Da lød det en stemme som sa: «Hvorfor er du her, Elia?»

Nynorsk

3 Då vart Elia redd og skunda seg av stad for å berga livet. Han kom til Beer-Sjeba, som ligg i Juda. Der lét han tenesteguten sin bli att.4 Sjølv gjekk han ei dagsreise ut i ørkenen. Han kom til ein gyvelbusk, sette seg under han og bad om å få døy. «No er det nok, Herre!» sa han. «Ta livet mitt! For eg er ikkje betre enn fedrane mine.»
   5 Så la han seg ned og sovna der under gyvelbusken. I det same rørte ein engel ved han og sa: «Stå opp og et!»6 Og då han såg seg om, fekk han auge på ein brødleiv, baka på glødande steinar, og ei krukke med vatn ved hovudet sitt. Han åt og drakk og la seg att.7 Men Herrens engel kom ein gong til, rørte ved han og sa: «Stå opp og et! Elles blir vegen for lang for deg.»8 Då stod han opp og åt og drakk. Og styrkt av maten gjekk han førti dagar og førti netter til han kom til Guds-fjellet, Horeb.9 Der gjekk han inn i ei hòle og sov der om natta.
        Då kom Herrens ord til han, og det lydde så: «Kvifor er du her, Elia?»10 Han svara: «Eg har vist brennande iver for Herren, allhærs Gud. For israelittane har forlate pakta di, altara dine har dei rive ned, og profetane dine har dei drepe med sverd. Eg er den einaste som er att, og no står dei meg etter livet.»11 Då sa Herren: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens andlet, så vil Herren gå forbi!» Føre Herren kom ein stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste knausar, men Herren var ikkje i stormen, etter stormen eit jordskjelv, men Herren var ikkje i jordskjelvet,12 etter jordskjelvet ein eld, men Herren var ikkje i elden, etter elden – lyden av ei skir stille.13 Då Elia høyrde den, drog han kappa føre andletet, gjekk ut og stilte seg i hòleopninga.
        Då bar det imot han ei røyst som sa: «Kva vil du her, Elia?»

Nordsamisk

3 Elia ballái ja vulggii báhtarussii vai gádju heakkas. Son bođii Beer Šebai, mii gullá Judai, ja guđii bálvvás dohko.4 Ieš son manai ain ovtta beaivása meahccái, čohkánii ginstermiestaga vuollái ja sávai jápmit. Son dajai: “Dás lea galle, Hearrá! Váldde mu heakka, dasgo mun in leat buoret go mu áhčit.”5 Son veallánii ja nohkai das ginstermiestaga vuolde, dassá go eŋgel guoskkahii su ja dajai: “Lihka borrat!”6 Go son geahčastii, de su oaivvevuloža guoras lei gáhkku, báhkka geđggiid alde goikaduvvon, ja čáhcelihtti. Son borai ja jugai ja veallánii fas.7 Hearrá eŋgel bođii nuppádassii, guoskkahii su ja dajai: “Lihka borrat, muđui mátki šaddá dutnje ilá lossadin.”8 Elia lihkai ja borai ja jugai. Borramuš attii sutnje áhpiid mannat njealljelogi beaivvi ja njealljelogi ija gitta Ipmila vári Horeba rádjái.9 Doppe son manai bákteráigái ja orrui dasa idjii.
        Ihkku Hearrá jearai Elias: “Elia, manne don leat dáppe?”10 Son vástidii: “Mun lean čájehan buolli áŋgirvuođa du beales, Hearrá, Almmiveagaid Ipmil. Israellaččat leat hilgon du lihtu, gaikon du áltáriid ja goddán du profehtaid. Mun okto lean báhcán, ja dál sii áigot goddit muge.”11 Hearrá celkkii: “Mana olggos ja čuožžil várrái Hearrá ovdii. Hearrá manná dakko du meaddel.” De bođii stuorra ja garra riđđu mii luddii váriid ja cuvkii bávttiid Hearrá muođuid ovddas, muhto Hearrá ii lean riđus. Riđu maŋŋil bođii eanandoarggástus, muhto Hearrá ii lean eanandoarggástusas.12 Eanandoarggástusa maŋŋil bođii dolla, muhto Hearrá ii lean dolas. Dola maŋŋil bođii jaskes šuvva.13 Go Elia gulai dan, de son govččai ámadaju oalgebiktasiinnis, manai olggos ja čuožžilii bákteráigenjálbmái.
        De gullui jietna mii jearai: “Elia, manne don leat dáppe?”

2. lesetekst1 Joh 5,6-12

Bokmål

6 Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vann og blod – ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten.7 For det er tre som vitner:8 Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer.9 Om vi godtar vitnesbyrd fra mennesker, er Guds vitnesbyrd sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd: Han har vitnet om sin Sønn.10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i sitt indre. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn.11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.12 Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.

Nynorsk

6 Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vatn og blod. Ikkje berre med vatnet, men med vatnet og blodet. Og Anden sjølv er vitne, for Anden er sanninga.7 Så er det tre som vitnar:8 Anden og vatnet og blodet, og desse tre seier det same.9 Vi godtek vitnemål frå menneske, men Guds vitnemål er sterkare. For dette er Guds vitnemål: Han har vitna om sin eigen Son.10 Den som trur på Guds Son, har vitnemålet i sitt indre. Men den som ikkje trur Gud, har gjort han til løgnar, fordi han ikkje har trudd Guds eige vitnemål om sin Son.11 Og dette er vitnemålet: Gud har gjeve oss evig liv, og dette livet er i hans Son.12 Den som har Sonen, har livet. Den som ikkje har Guds Son, har ikkje livet.

Nordsamisk

6 Son, Jesus Kristus, lea boahtán čázi ja vara bokte – ii aivvefal čázi, muhto čázi ja vara. Ja Vuoigŋa lea duođašteaddji, dainna go Vuoigŋa lea duohtavuohta.7 Golbma leat mat duođaštit:8 Vuoigŋa, čáhci ja varra, ja dan golmma duođaštus lea oktasaš.9 Miihan dohkkehit olbmuid duođaštusa, muhto Ipmila duođaštus lea ollu stuorit, danin go dát lea Ipmila duođaštus: Son lea duođaštan iežas Bártni birra.10 Das gii osku Ipmila Bárdnái, lea duođaštus iežas siste. Dat gii ii oskko Ipmilii, dahká su gielástallin, go son ii leat oskon Ipmila duođaštussii su iežas Bártni birra.11 Ja dát lea dat duođaštus: Ipmil lea addán midjiide agálaš eallima, ja dat eallin lea su Bártni siste.12 Geas lea Bárdni, das lea eallin, muhto geas ii leat Ipmila Bárdni, das ii leat eallin.

Hva gjør sannheter sanne?

Hva gjør sannheter sanne?

Det er sant at magnoliaen i Botanisk hage i Oslo blomstrer i april-mai hvert år. Det er sant at det er godt å være nær en jeg er glad i. Det er sant at det er urettferdig at noen dør i ung alder.

Det finnes mange ulike sannheter. Noen ganger blir de tatt for gitt. Andre ganger blir det konflikt over sannheten, uvennskap, krig og ødeleggelse.

Hva er sannhet? Hva gjør sannheter sanne?

«Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå,» sier Jesus til sine nærmeste venner. Sannhetens ånd skulle komme og vise dem vei. Gjennom kjærlighet, liv og død.

Hvordan kan vi bli klare til å bære sannheten? Og hvilken sannhet?

Sannhetens ånd bringer oss kanskje til ett sted eller en tid hvor alt stemmer. Hvor vi ser oss selv, hverandre og verden i sannhetens lys. Hvor vi ser at den kjærligheten som Jesus viste sine venner også gjelder for oss.

Å bære sannheten er å ha en retning i livet. En mening med livet som holder, uansett.

Det er sant at det snart er pinseliljetid. Det er sant at selv om alle andre svikter deg så er du aldri alene.

Del