Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden

Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 19,27-30

Bokmål

27 Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?»28 Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.29 Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv.30 Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første.

Nynorsk

27 Då tok Peter til orde og sa: «Kva med oss? Vi har gått ifrå alt og følgt deg. Kva skal vi få?»28 Jesus sa til dei: «Sanneleg, eg seier dykk: Når alt skal fødast på nytt og Menneskesonen sit på kongsstolen sin i herlegdom, då skal de òg, som har følgt meg, sitja på tolv troner og dømma dei tolv Israel-stammane.29 Og alle som har forlate hus eller brør eller systrer eller far eller mor eller born eller åkrar for mitt namn skuld, skal få det att hundre gonger og arva evig liv.30 Men mange som er dei første, skal bli dei siste, og dei siste skal bli dei første.

Nordsamisk

27 Dalle Peter dajai: “Mii leat guođđán visot ja čuvvon du. Maid mii das oažžut?”28 Jesus celkkii sidjiide: “Duođaid, mun cealkkán didjiide: Go máilbmi riegáda ođđasis ja Olbmobárdni čohkána hearvásvuođas truvdnui, de dii geat lehpet čuvvon mu, oažžubehtet čohkkát guoktenuppelohkái truvnnus ja dubmet Israela guoktenuppelohkái čeardda.29 Juohkehaš gii mu nama dihte lea guođđán viesus, vieljaidis dahje oappáidis, áhčis, eatnis dahje mánáidis dahje bealdduidis, oažžu čuođigeardásaččat ruoktot ja árbe agálaš eallima.30 Muhto eatnagat geat leat vuosttamuččat, šaddet maŋimužžan ja maŋimuččat vuosttamužžan.

1. lesetekstJer 9,23-24

Bokmål

23 Så sier Herren:
          Den vise skal ikke være stolt av sin visdom,
          den sterke skal ikke være stolt av sin styrke,
          den rike skal ikke være stolt av sin rikdom.
          
   24 Men den som vil være stolt av noe,
          skal være stolt av dette:
          at han har forstand og kjenner meg.
          For jeg er Herren,
          som viser miskunn, rett og rettferd på jorden.
          Ja, slik vil jeg ha det,
          sier Herren.

Nynorsk

23 Så seier Herren:
          Den vise skal ikkje vera stolt av visdomen sin,
          den sterke skal ikkje vera stolt av styrken sin,
          den rike skal ikkje vera stolt av rikdomen sin.
          
   24 Men den som vil vera stolt av noko,
          skal vera stolt av dette:
          at han har forstand og kjenner meg.
          For eg er Herren
          som viser miskunn, rett og rettferd på jorda.
          Ja, slik vil eg ha det,
          seier Herren.

Nordsamisk

23 Ná cealká Hearrá:
          Allos viissis rámádallo viisodagastis,
          allos gievra givrodagastis,
          allos rikkis riggodagastis.
          
   24 Jos muhtun dáhttu rámádallat,
          de rámádallos das
          ahte lea jierpmálaš ja dovdá mu.
          Mun lean Hearrá,
          mu dagut eatnama alde
          leat árbmugas, vuoigatlaš
          ja vanhurskkis dagut.
          Daid mun dáhtun din dahkat,
          cealká Hearrá.

2. lesetekstFil 3,7-14

Bokmål

7 Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap.8 Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus9 og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro.10 Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han11 – måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde!12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.13 Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran,14 og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

Nynorsk

7 Men alt dette eg såg som vinning, det reknar eg no for Kristi skuld som tap.8 Ja, eg reknar alt som tap mot det som er så mykje meir verdt: å kjenna Kristus Jesus, min Herre. For hans skuld har eg tapt alt, og eg reknar det som skrap så eg kan vinna Kristus9 og bli funnen i han, ikkje med mi eiga rettferd, den som lova gjev, men med den rettferda vi får ved trua på Kristus, rettferda frå Gud, bygd på trua.10 Då kjenner eg han og krafta av hans oppstode, får del i hans lidingar og blir lik han ved at eg døyr som han11 – om eg berre kunne nå fram til oppstoda frå dei døde!12 Eg meiner ikkje at eg alt har nådd dette, eller alt er fullkomen, men eg jagar etter det for å gripa det, for eg er sjølv gripen av Kristus Jesus.13 Mine sysken, eg trur ikkje om meg sjølv at eg har gripe det, men eitt gjer eg: Eg gløymer det som ligg bak, og strekkjer meg mot det som er framanfor,14 og jagar fram mot målet, mot den sigersprisen som Gud frå det høge har kalla oss til i Kristus Jesus.

Nordsamisk

7 Muhto dan mii ovdal lei munnje vuoitu, dan anán mun dál Kristusa dihte vahágin.8 Ja duođaid, mun anán vahágin buot go veardida dasa mii lea sakka divraseabbo, namalassii ahte dovdat Jesus Kristusa, mu Hearrá. Dasgo su dihte mun lean massán buot, ja dan maid lean massán, anán rihpan vai vuoittášin Kristusa oapminan9 ja gávdnojuvvošin su siste, in dainna vanhuskkisvuođain maid láhka addá, muhto dainna vanhurskkisvuođain mii boahtá oskkus Kristusii, maid Ipmil addá sidjiide geat oskot.10 Mun dáhtun dovdat Kristusa ja su bajásčuožžileami fámu ja oažžut oasi su gillámušain, go šattan su láhkásažžan go jámán nugo son jámii.11 Vare mun dalle ollešin jábmiid bajásčuožžileapmái.12 Mun in oaivvil ahte livččen juo olahan iežan meari dahje juo šaddan ollisin, muhto mun vikkan fáhtet dan, danne go Kristus Jesus lea fáhten mu.13 Vieljažiiddán, in mun gátte ahte livččen vel dan fáhten. Muhto ovtta mun dagan: Mun vajáldahtán dan mii lea maŋábealde, ja faŋuhan dan mii lea ovddabealde.14 Mun viegan mearrebáikki guvlui vai vuoittán bálkkašumi mii lea allagasas ja masa Ipmil lea rávkan min Kristus Jesusis.

De første skal bli de siste?

Mange fortellinger og sitater fra Bibelen har festet seg i den norske kulturen. De dukker opp i de daglige samtalene, og ikke så sjelden med humoristisk snert.

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg på denne måten har møtt på sitatet fra denne søndagens tekst: De første skal bli de siste, og de siste skal bli de første

Når vi møter en evangelietekst og får anledning til å dukke litt lengre ned i den, og den rommer et slikt kjent og kjært utsagn, gir det mulighet for å få fram nyanser, og utdype et innhold som til en viss grad allerede er kjent og kjært.

Derfor er det denne gangen tid for å løfte fram de små ordene som innleder til den kjente setningen om de siste og de første:

Det er det lille ordet «mange». Det er et ord som gir nyanser, og fjerner skråsikkerheten. Og vi skjønner at vi ikke kan beregne Gud. Han kan snu om på posisjoner, forventet belønning, rang eller konsekvens.

Det å gjøre en innsats i Guds rike er noe vi er kalt til alle sammen. Den som investerer tid og krefter i dette arbeidet, kan gjøre det med forhåpning om at det er verdt innsatsen. Men denne forhåpningen er ikke noe vi skal beregne oss fram til. Vi skal få overgi det i Guds hånd, påminnet om at det er Gud som ser det store bildet, ikke vi. Og mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første.

Del