10. søndag i treenighetstiden

10. søndag i treenighetstiden: PrekentekstLuk 5,27-32

Bokmål

27 Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!»28 Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.29 Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords.30 Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?»31 Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.32 Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»
   

Nynorsk

27 Sidan gjekk Jesus ut. Då fekk han sjå ein tollar som heitte Levi. Han sat på tollbua. Jesus sa til han: «Følg meg!»28 Då stod han opp, gjekk frå alt og følgde Jesus.29 Levi heldt eit stort gjestebod for han heime hos seg. Og ein heil flokk tollarar og andre var til bords saman med dei.30 Farisearane og dei skriftlærde blant dei murra og sa til læresveinane: «Kvifor et og drikk de saman med tollarar og syndarar?»31 Men Jesus svara: «Det er ikkje dei friske som treng lege, men dei som har det vondt.32 Eg er ikkje komen for å kalla rettferdige, men syndarar til omvending.»
   

Nordsamisk

27 Dasto Jesus vulggii doppe ja oinnii Levi-nammasaš tuollára čohkkámin tuolloviesu olggobealde. Jesus celkkii sutnje: “Čuovo mu!”28 Levi guđii visot, čuožžilii ja čuovui Jesusa.
   29 Levi ráhkadii dasto Jesusii stuorra guossemállásiid iežas viesus, ja ollu tuollárat ja earrásat ledje boradeamen sudnuin.30 Muhto farisealaččat ja čáloahppavaččat geat gulle sidjiide, nimmorišgohte ja dadje Jesusa máhttájeddjiide: “Manne dii boradehpet ja juhkabehtet tuolláriiguin ja suttolaččaiguin?”31 Jesus vástidii sidjiide: “Eai dearvvaš olbmot dárbbaš dálkkasteaddji, muhto buohccit.32 In mun leat boahtán rávkat vanhurskásiid, muhto suttolaččaid, vai sii jorgalit.”

1. lesetekstSal 32,1-11

Bokmål

1 Av David. En læresalme.
        
          Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt
          og sine synder skjult!
          
   2 Salig er det mennesket
          som Herren ikke tilregner skyld,
          som er uten svik i sin ånd.
          
   3 Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort
          mens jeg stønnet hele dagen.
          
   4 For dag og natt
          lå din hånd tungt på meg.
          Min livssaft svant
          som i sommerens hete.
          
   5 Da bekjente jeg min synd for deg
          og skjulte ikke min skyld.
          Jeg sa: «Jeg vil bekjenne
          mine lovbrudd for Herren.»
          Og du tok bort min syndeskyld.
          
   6 Derfor skal alle trofaste
          be til deg i tider med trengsel.
          Om det kommer en veldig vannflom,
          til dem skal den ikke nå.
          
   7 Du er mitt skjulested,
          du verner meg mot nød,
          med frelsesjubel omgir du meg.
          
   8 Jeg vil gjøre deg vis og lære deg
          den veien du skal gå,
          jeg vil la mitt øye hvile på deg
          og gi deg råd.
          
   9 Vær ikke som hest og muldyr, uten forstand!
          Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med,
          ellers kommer de ikke til deg.
          
   10 Den urettferdige har mange plager,
          men den som setter sin lit til Herren,
          omgir han med godhet.
          
   11 Dere rettferdige, gled dere og juble i Herren!
          Bryt ut i fryderop, alle oppriktige av hjertet!

Nynorsk

1 Av David. Ein læresalme.
        
          Sæl er den som får sine brot tilgjevne
          og sine synder tildekte!
          
   2 Sælt er det mennesket
          som Herren ikkje tilreknar skuld,
          som i si ånd er utan svik.
          
   3 Så lenge eg tagde, tærtest beina i kroppen bort
          medan eg stønna heile dagen.
          
   4 For dag og natt
          låg di hand tungt på meg.
          Mi livssaft svann
          som i heten om sommaren.
          
   5 Då sanna eg mi synd for deg,
          og mi skuld dekte eg ikkje over.
          Eg sa: «Eg vil sanna
          mine brot for Herren.»
          Og du tok bort mi syndeskuld.
          
   6 Difor skal alle trugne
          be til deg i tider med trengsle.
          Om det kjem ein veldig flaum,
          skal vatnet ikkje nå dei.
          
   7 Du skjermar meg,
          du vernar meg mot naud,
          med frelsejubel omgjev du meg.
          
   8 Eg vil gjera deg vis og læra deg
          den vegen du skal gå,
          eg vil la mitt auge kvila på deg
          og gje deg råd.
          
   9 Ver ikkje lik hest og muldyr, utan vit!
          Deira prydnad er taum og beksel til å tvinga dei med,
          elles kjem dei ikkje til deg.
          
   10 Den urettferdige har mange plager,
          men den som set si lit til Herren,
          kransar han med miskunn.
          
   11 Gled dykk i Herren og jubla, de rettferdige!
          Bryt ut i fagnadrop, alle de ærlege av hjartet!

Nordsamisk

1 Davida oahpahansálbma.
        
          Ávdugas dat gean rihkkumat
          leat ándagassii addojuvvon,
          gean suttut leat čihkkojuvvon.
          
   2 Ávdugas dat olmmoš
          geasa Hearrá ii logahala suttu
          ja gean vuoiŋŋas ii leat
          behtolašvuohta.
          
   3 Nu guhká go mun orron jávohaga,
          de mu dávttit sotne,
          mun luibmen geažos beaivvi.
          
   4 Du giehta dettii mu
          lossadit ijatbeaivái.
          Mu vuoibmi jávkkai dego
          lávttadas geasi báhkas.
          
   5 Mun dovddastin suddon dutnje,
          mun in čiehkan rihkkumiiddán.
          Mun dadjen: “Mun dovddastan
          suttuidan Hearrái.”
          Ja don váldet eret
          mu suddovealggi.
          
   6 Dan dihte du oskkáldas olbmot
          rohkadallet du áŧestusa áiggi.
          Vaikko stuorra čázit badjánivčče,
          de dat eai olat sin.
          
   7 Don leat mu suodji,
          don várjalat mu áŧestusas,
          don divttát bestojumi ávu
          čuodjat mu birra.
          
   8 Mun oahpahan du
          ja čájehan dutnje geainnu
          man galggat vádjolit,
          mu čalmmit gehččet du lávkkiid.
          
   9 Ale leage dego jierpmehis eallit,
          nugo heasttat dahje mulat
          maid ferte dápmat suittiiguin
          ja njálbmeruvddiiguin,
          muđui dat eai boađe du lusa.
          
   10 Ipmilmeahttumis leat ollu váivvit,
          muhto Hearrá árbmu
          birastahttá dan gii dorvvasta Hearrái.
          
   11 Illudehket Hearrás!
          Ávvudehket, dii vanhurskásat!
          Čurvot ávus, dii geaid váibmu
          lea vuoigatlaš!

2. lesetekst1 Pet 3,8-13

Bokmål

8 Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet.9 Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse.
          
   10  Den som vil elske livet
           og se gode dager,
           må holde tungen borte fra det som er ondt,
           og leppene borte fra svikefull tale.
          
   11  Han må vende seg bort fra det onde
           og gjøre det gode,
           søke fred og jage etter den.
          
   12  For Herrens øyne følger de rettferdige,
           og hans øre lytter til deres bønn.
           Men Herrens ansikt er vendt mot dem som gjør det onde.
13 Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode?

Nynorsk

8 Og til slutt eit ord til dykk alle: Ver samstemde, vis medkjensle og syskenkjærleik, ver miskunnsame og audmjuke.9 Løn ikkje vondt med vondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for de er kalla til å arva velsigning.
          
   10  Den som vil elska livet
           og sjå gode dagar,
           må halda tunga frå det som er vondt,
           og leppene borte frå svikefull tale.
          
   11  Han må venda seg bort frå det vonde
           og gjera det gode,
           søkja fred og jaga etter fred.
          
   12  For Herrens auge følgjer dei rettferdige,
           og hans øyre høyrer deira bøn.
           Men Herrens andlet er vendt mot dei som gjer det vonde.
13 Og kven kan gjera dykk vondt når de brenn for det gode?

Nordsamisk

8 Ja de vel: Lehket buohkat ovttamielalaččat, ráhkistehket guhtet guimmiideattet, lehket váibmoláđđásat ja vuollegaččat.9 Allet mávssat bahá baháin alletge bealkku bealkkuin, muhto baicca buressivdnidehket. Diihan lehpet rávkojuvvon árbet buressivdnádusa.
          
   10  Gii dáhttu ráhkistit eallima
           ja oaidnit buriid beivviid,
           dat galgá váruhit iežas njuokčama bahás
           ja baksamiid behtolaš ságain.
          
   11  Son galgá jorgalit eret bahás
           ja dahkat buriid,
           ohcat ráfi ja viggat dasa.
          
   12  Hearrá čalmmit gehččet vanhurskásiidda,
           su bealjit gullet sin rohkosa,
           muhto Hearrá jorgala muođuid daid vuostá
           geat dahket baháid.

   13 Gii sáhttá din vahágahttit, jos dii áŋgirit viggabehtet dahkat buriid?

A hospital for the broken

«Church is not a museum for good people, but a hospital for the broken». Jeg vet ikke hvor jeg hørte setningen første gang, men det er en innmari god setning. I søndagens tekst er noen sure fordi Jesus spiser med mennesker de mener han ikke burde spise med. «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse» er ordene Jesus svarer med. Det er en innmari god setning.

Det er så menneskelig å mene noe om hvem som er viktig, dyktig og verdig. Jeg gjør det hele tiden selv. Og derfor er det så godt å vite at Jesus kaller til omvendelse. For både de skriftlærde, Levi, du og jeg kommer til kort. Men Jesus slutter ikke å si «følg meg» for det. I boka «Synder og helgen» av Nadia Boltz-Weber, skriver hun at mannen hennes pleier å si til henne når hun til stadighet putter andre i båser; «Nadia, det som er så bedritent, er at hver gang vi trekker opp en strek mellom oss og de andre, så er Jesus alltid på den andre sida av den.» Det er også en innmari god setning.

Hver gang vi vil stille ut de rette meningene våre eller de gode handlingene våre på museum, så håper jeg at Gud kaller oss inn på sykehuset for de knuste der vi hører hjemme. Der vi kan erfare at Gud gjør alle ting nye og gjør helt det som er knust. Der vi skjønner at Gud kan bruke både skriftlærde, Levi, deg og meg og aldri slutter å si «følg meg». Den korteste, men beste setningen.

Del