11. søndag i treenighetstiden

11. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 23,37-39

Bokmål

37 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.38 Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde!39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:
          ‘ Velsignet er han som kommer i Herrens navn!’»

Nynorsk

37 Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profetane og steinar dei som er sende til deg! Kor ofte ville eg ikkje samla borna dine som ei høne samlar kyllingane under vengene sine. Men de ville ikkje.38 Så høyr: Huset dykkar skal bli audt og forlate!39 For eg seier dykk: De får aldri sjå meg att før de seier:
          ‘ Velsigna er han som kjem i Herrens namn!’»

Nordsamisk

37 Jerusalem, Jerusalem! Don gottát profehtaid ja geađgádat daid geat leat vuolggahuvvon du lusa. Man dávjá mun lean dáhtton čohkket du mánáid dego vuonccis čohkke čivggaidis soajáidis vuollái, muhto dii ehpet leat dáhtton boahtit.38 Gullet nappo: Din tempel hilgojuvvo ja báhcá ávdimin.39 Dasgo mun cealkkán didjiide: Dii ehpet šat oainne mu ovdal go dadjabehtet: Buressivdniduvvon lehkos son guhte boahtá Hearrá nammii!”

1. lesetekstJes 64,6b-65,2

Bokmål

6 Det er ingen som kaller på ditt navn,
          som våkner opp
          og holder fast ved deg.
          For du har skjult ansiktet for oss
          og overgitt oss til vår skyld.
          
   7 Men nå, Herre, er du vår far!
          Vi er leire, du er den som former oss,
          alle er vi verk av din hånd.
          
   8 Herre, vær ikke harm,
          husk ikke vår skyld for alltid!
          Se nå hit, alle er vi ditt folk!
          
   9 Dine hellige byer er blitt til ørken,
          Sion er blitt en ørken
          og Jerusalem en ødemark.
          
   10 Vårt hellige og herlige tempel,
          der fedrene våre lovet deg,
          har ilden svidd av.
          Alt vi var glad i, er lagt i ruiner.
          
   11 Kan du tåle dette, Herre,
          tie og ydmyke oss så dypt?

1 Jeg hadde svar til dem som ikke spurte,
          jeg var å finne for dem som ikke søkte meg.
          Jeg sa: «Her er jeg! Her er jeg!»
          til et folkeslag som ikke kalte på mitt navn.
          
   2 Hele dagen rakte jeg hendene ut
          til et trassig folk
          som gikk fram etter sine egne tanker
          på veier som ikke var gode.
          
   

Nynorsk

6 Det er ingen som kallar på ditt namn,
          som vaknar opp
          og held fast ved deg.
          For du har løynt andletet for oss
          og gjeve oss over til vår skuld.
          
   7 Men no, Herre, er du vår far!
          Vi er leira, du han som formar oss,
          alle er vi verk av di hand.
          
   8 Herre, ver ikkje harm,
          hugs ikkje vår skuld for alltid!
          Sjå no hit, alle er vi ditt folk!
          
   9 Dine heilage byar har vorte til ørken,
          Sion har vorte ein ørken
          og Jerusalem ei øydemark.
          
   10 Vårt heilage og herlege tempel,
          der fedrane våre lova deg,
          har elden svidd av.
          Alt vi var glade i, er lagt i ruinar.
          
   11 Kan du tola dette, Herre,
          teia og audmjuka oss så djupt?

1 Eg hadde svar til dei som ikkje spurde,
          eg var å finna for dei som ikkje søkte meg.
          Eg sa: «Her er eg! Her er eg!»
          til eit folkeslag som ikkje kalla på mitt namn.
          
   2 Heile dagen rekte eg hendene ut
          til eit trassig folk
          som gjekk fram etter eigne tankar
          på vegar som ikkje var gode.
          
   

Nordsamisk

6 Ii oktage čuorvvo du nama,
          ii oktage gohccá iige dorvvas dutnje.
          Don leat čiehkan mis muođuidat
          ja guođđán min suttuideamet váldái.
          
   7 Muhto don, Hearrá, leat min áhčči.
          Mii leat láiri ja don leat hábmen min,
          mii leat buohkat du gieđaid dahku.
          
   8 Hearrá, ale suhta midjiide nu sakka,
          ale muitte min bahás daguid agálaččat.
          Geahča midjiide,
          mii leat buohkat du álbmot.
          
   9 Du bassi gávpogat leat šaddan rohtun,
          Sion lea dego meahcci,
          Jerusalem ávdin báiki.
          
   10 Min bassi ja hearvás tempel
          gos min áhčit máidno du,
          lea boldojuvvon dolain,
          dat mii lei midjiide ráhkkáseamos,
          lea šaddan čievračopman.
          
   11 Sáhtátgo don, Hearrá, dattetge
          leat dagakeahttá maidege,
          áiggutgo orrut jávohaga
          ja vuolidit min nu sakka?

1 Mun ledjen jearranmuttus daidda
          geat eai jearran mu,
          mun ledjen gávdnanmuttus daidda
          geat eai ohcan mu.
          Mun lean cealkán dán álbmogii
          mii ii leat rávkan mu nama:
          “Dás mun lean, dás mun lean!”
          
   2 Beaivvis beaivái
          mun lean geaigguhan gieđaid
          dán nággáris álbmoga beallái
          mii vádjola bahás geainnu
          ja čuovvu iežas áigumušaid,
          
   

2. lesetekstRom 9,2-5.10,1-4

Bokmål

2 Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt.3 Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken som er av samme folk som jeg.4 De er israelitter; de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem.5 De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen.

1 Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst.2 For det vitnesbyrdet gir jeg dem at de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham.3 De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud.4 For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig.
   

Nynorsk

2 Eg ber på ei stor sorg og ei stadig liding i hjartet.3 For eg skulle ønskja at eg sjølv var forbanna og skild frå Kristus, berre det kunne hjelpa mine sysken som er av same folket som eg.4 Dei er israelittar; dei har retten til å vera Guds born, og herlegdomen, paktene, lova, tempeltenesta og lovnadene er deira.5 Dei har fedrane, og frå dei stammar òg Kristus, han som er Gud over alt, velsigna i all æve. Amen.

1 Mine sysken, eg ønskjer av hjartet og bed til Gud at dei må bli frelste.2 For eg må gje dei dette vitnemålet: Dei brenn for Guds sak, men utan verkeleg å kjenna han.3 Dei kjenner ikkje Guds rettferd, men prøver å byggja si eiga rettferd; difor har dei ikkje bøygd seg inn under rettferda frå Gud.4 For Kristus er endepunktet for lova, så kvar den som trur, skal bli rettferdig.
   

Nordsamisk

2 dasgo mu váimmus lea stuorra moraš ja nohkameahttun bávččas.3 Mun sávašin ahte mun ieš livččen garuhuvvon ja earuhuvvon Kristusis, jos dat fal livččii ávkin mu vieljaide, iežan álbmoga olbmuide.4 Sii leat israellaččat, ja sidjiide gullá mánáid vuoigatvuohta, hearvásvuohta, lihtut, láhka, ipmilbálvalus ja lohpádusat.5 sidjiide gullet áhčit, geain Kristus bođii olmmožin, son guhte lea Ipmil buot badjel, máidnojuvvon agálašvuhtii. Amen.
   

1 Vieljat, mun sávan olles váimmus ja rohkadalan Ipmila ahte sii bestojuvvošedje.2 Mun sáhtán duođaštit ahte sii áŋgiruššet Ipmila beale, muhto sis váilu áddejupmi.3 Sii eai dovdda Ipmila vanhurskkisvuođa, ja go sii vigget ráhkadit iežaset vanhurskkisvuođa, de sii eai vuollán Ipmila vanhurskkisvuhtii.4 Kristus lea lága loahppa, nu ahte juohkehaš gii osku šaddá vanhurskkisin.
   

Slik en høne samler kyllingene under vingene sine

Slik en høne samler kyllingene under vingene sine. Med slik omsorg ser Gud på oss. Slik en hønemor ser på kyllingene sine og beskytter dem fra farer. Har du noen gang sett en høne samle kyllinger under vingene sine? Det har ikke jeg,  men jeg kan se for meg at det er godt å være kylling under de vingene. 

Det er flere ulike bilder som sier noe om Gud i Bibelen.Noen bilder av Gud er Gud som entilgivende far, og som i denne bibelteksten: en beskyttende og oppsøkende mor. 

Men det er ikke alle som lar seg samle. Det er ikke alle som vil. Slik det sikkert også er for noen av kyllingene. Og slik hønemoren nok er: hun har omsorg og vil ikke gi opp å prøve å samle kyllingene sine, slik gir heller ikke Gud opp oss. Noen ganger vil vi ikke la oss samle, men det er likevel plass til oss, hvis vi vil. Noen ganger vender vi oss bort fra Gud, men Gud står der alltid med åpne armer for å ta imot oss igjen, når vi sier at vi vil tilbake. Tilbake inn under de trygge hønemorvingene. 

Del