12. søndag i treenighetstiden

12. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 6,24-34

Bokmål

24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.25 Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?26 Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?27 Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke,29 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.30 Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende!31 Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’32 Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette.33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.34 Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Nynorsk

24 Ingen kan tena to herrar. Han vil hata den eine og elska den andre, eller halda seg til den eine og vanvørda den andre. De kan ikkje tena både Gud og Mammon.25 Difor seier eg dykk: Ver ikkje urolege for livet, kva de skal eta, og kva de skal drikka, eller for kroppen, kva de skal kle dykk med. Er ikkje livet meir enn maten og kroppen meir enn kleda?26 Sjå på fuglane under himmelen! Ikkje sår dei, ikkje haustar dei, og ikkje samlar dei i hus, men Far dykkar i himmelen før dei likevel. Er ikkje de mykje meir enn dei?27 Kven av dykk kan med all si uro leggja ei einaste alen til livslengda si?28 Og kvifor er de urolege for kleda? Sjå liljene på marka, korleis dei veks! Dei strevar ikkje og spinn ikkje,29 men eg seier dykk: Ikkje eingong Salomo i all sin herlegdom var kledd som ei av dei.30 Når Gud kler graset så fint, det som veks på marka i dag og blir kasta i omnen i morgon, kor mykje meir skal han ikkje då kle dykk – de lite truande!31 Difor må de ikkje vera urolege og seia: ‘Kva skal vi eta?’ eller: ‘Kva skal vi drikka?’ eller: ‘Kva skal vi kle oss med?’32 For alt dette er heidningane opptekne av. Men Far dykkar i himmelen veit at de treng alt dette.33 Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg.34 Ver difor ikkje urolege for morgondagen; morgondagen skal uroa seg for sitt. Kvar dag har nok med si møde.

Nordsamisk

24 Ii oktage sáhte bálvalit guokte hearrá. Jos son ráhkista nuppi, de son vašuha nuppi; jos son atná árvvus nuppi, de son badjelgeahččá nuppi. Ehpet dii sáhte bálvalit sihke Ipmila ja mammona.
   25 Danne mun cealkkán didjiide: Allet moraš heakkadet dihte ahte dis lea maid borrat dahje juhkat, alletge rupmaša dihte ahte dis leat biktasat. Iigo heagga leat eambbo go biebmu ja rumaš eambbo go biktasat?26 Gehččet almmi lottiid. Eai dat gilvve, eaige láddje eaige čohkke áittiide, muhto din almmálaš Áhčči biebmá daid. Ehpet go dii leat ollu mávssolaččabut go lottit?27 Guhtemuš dis sáhttá moraštemiin lasihit ovttage állana iežas eallinahkái?28 Ja manne dii moraštehpet biktasiid dihte? Gehččet gietti liđiide, mo dat šaddet: Eai dat bargga eaige bane.29 Mun cealkkán didjiide: Ii velá Salomoge buot hearvásvuođastis lean gárvvuhuvvon nugo okta dain.30 Jos Ipmil ná gárvvuha gietti rási mii odne ceaggá ja ihttin bálkestuvvo ommanii, de almma son gárvvuha dinge, dii uhccán oskkolaččat!31 Allet nappo moraš alletge daja: Maid mii galgat borrat? dahje: Maid mii galgat juhkat? dahje: Maid mii galgat gárvodit?32 Buot dáid háhpohallet báhkinat, muhto din almmálaš Áhčči diehtá juo ahte dii dárbbašehpet buot dáid.33 Ohcet baicca vuos Ipmila riikka ja su vanhurskkisvuođa, de buot dát addojuvvojit didjiide.34 Allet nappo moraš ihttáš beaivvi dihte, ihttáš beaivi gal atná morraša alddis. Juohke beaivái lea doarvái iežas váivvis.

1. lesetekstNeh 9,19-21

Bokmål

19 Men i din store barmhjertighet
          forlot du dem ikke i ørkenen.
          Skysøylen vek ikke fra dem om dagen,
          men førte dem på veien;
          og ildsøylen vek ikke fra dem om natten,
          men lyste opp veien de skulle gå.
          
   20 Du ga dem din gode Ånd
          for at de skulle få visdom.
          Du nektet dem ikke manna til mat
          og ga dem vann mot tørsten.
          
   21 Du sørget for dem i førti år,
          i ørkenen manglet de ikke noe.
          Klærne deres ble ikke utslitt,
          og føttene hovnet ikke opp.
          
   

Nynorsk

19 Men i di store miskunn
          forlét du dei ikkje i ørkenen.
          Skysøyla veik ikkje frå dei om dagen,
          men førte dei på vegen;
          og eldsøyla veik ikkje frå dei om natta,
          men lyste opp vegen dei skulle gå.
          
   20 Du gav dei din gode Ande
          for at dei skulle få visdom.
          Du nekta dei ikkje manna til mat
          og gav dei vatn mot tørsten.
          
   21 Du sørgde for dei i førti år,
          i ørkenen mangla dei ikkje noko.
          Kleda deira vart ikkje utslitne,
          og føtene hovna ikkje opp.
          
   

Nordsamisk

19 Muhto stuorra váibmoláđisvuođastat
          don it dattetge guođđán sin meahccái.
          Balvabázzi ii gáidan sis beaivet,
          muhto čájehii sidjiide geainnu,
          iige dollabázzi gáidan sis ihkku,
          muhto čuvgii sidjiide geainnu man johtit.
          
   20 Don addet iežat buori vuoiŋŋa máhttáhit sin,
          don addet sidjiide manna borrat
          ja čázi, go sii goike.
          
   21 Don atnet sis fuola
          njealljelogi jagi meahcis,
          ii sis váilon mihkkege.
          Sin biktasat eai nohkan
          eaige juolggit bohtanan.
          
   

2. lesetekstHebr 13,5-6

Bokmål

5 La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.6 Derfor kan vi tillitsfullt si:
           Herren er min hjelper, jeg frykter ikke.
           Hva kan mennesker gjøre meg?

Nynorsk

5 Lat ikkje kjærleik til pengar styra livet, men ver fornøgde med det de har. For Gud har sagt: Eg sviktar deg ikkje og går ikkje frå deg.6 Difor kan vi vera ved godt mot og seia:
           Herren er min hjelpar, eg er ikkje redd.
           Kva kan menneske gjera meg?

Nordsamisk

5 Allet leage ruhtaváibmilat, muhto duhtet dasa mii dis lea. Ipmil lea ieš cealkán: Mun in guođe du, mun in goassege hilggo du.6 Dan dihte mii oažžut dadjat dorvvolaš mielain: Hearrá lea mu veahkeheaddji, in mun bala. Maid dalle vedjet olbmot munnje dahkat?

Vær ikke bekymret

Det er normalt å bekymre seg. Noen ganger kan bekymringer være nyttige. De kan hjelpe meg til å ta forholdsregler i situasjoner som er farlige, eller til å tenke nøye gjennom viktige valg før jeg treffer en beslutning. Mange ganger er de imidlertid ikke så hjelpsomme. I stedet er de tidstyver, energityver og gledestyver. Bekymringer hører fremtiden til, men en fremtid som sjelden blir noe av.  

Det er slike bekymringer jeg ser for meg at Jesus vil til livs i søndagens tekst. Bekymringer synes å ha vært like reelle den gang som nå. I alle fall blir de gitt en vesentlig plass i en av Jesu mest kjente taler: Bergprekenen. Det er disiplene som er adressater.

Jesu måte å møte bekymringer på er å flytte oppmerksomheten fra spekulasjoner om fremtiden til Guds omsorg i nåtiden. Kanskje løfter han hånden forsiktig og peker rundt seg: «Se på fuglene under himmelen […] og liljene på marken […]»

Bekymringer er å ikke være der jeg er. Når de tar overhånd, forsøker jeg å flytte oppmerksomheten min til det som er: til åndedrettet mitt, noe vakkert i omgivelsene mine, gjerne blomster på marken, til Guds nåde og omsorg for meg akkurat nå. Det hjelper ofte.

Andre ganger gir jeg meg selv lov til å komme tilbake til bekymringene mine senere på dagen. F.eks. fra åtte til kvart over åtte om kvelden. Det hender jeg bruker bekymringskvarteret mitt. Mange ganger har jeg imidlertid glemt hva det var jeg skulle bekymre meg over når tiden er inne.

Del