13. søndag i treenighetstiden

13. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 25,14-30

Bokmål

14 Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide:15 En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.
   16 Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til.17 Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til.18 Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.
   19 Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem.20 Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’21 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’22 Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’23 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’
   24 Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut.25 Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’26 Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut.27 Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake.28 Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene!29 For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.30 Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’

Nynorsk

14 Det er som då ein mann skulle fara utanlands. Han kalla til seg tenarane sine og overlét dei det han eigde.15 Ein gav han fem talentar, ein annan to og den tredje éin talent – etter som kvar dugde til. Så drog han ut av landet.
   16 Han som hadde fått fem talentar, tok straks til å handla med dei og tente fem til.17 Han med to gjorde det same og tente to til.18 Men han som hadde fått ein talent, gjekk bort og grov eit hol i jorda og gøymde pengane frå herren sin.
   19 Då det hadde gått ei lang tid, kom herren heim att og ville halda rekneskap med tenarane sine.20 Han som hadde fått fem talentar, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du gav meg fem talentar; sjå, eg har tent fem til.’21 Då sa herren til han: ‘Bra, du gode og trugne tenar! Du har vore tru i lite, eg vil setja deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med herren din!’22 Så kom han med to talentar fram og sa: ‘Herre, du gav meg to talentar; sjå, eg har tent to til.’23 ‘Bra, du gode og trugne tenar!’ svara herren. ‘Du har vore tru i lite, eg vil setja deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med herren din!’
   24 Han som hadde fått ein talent, kom òg fram og sa: ‘Herre, eg visste at du er ein hard mann, som haustar der du ikkje sådde, og sankar der du ikkje strødde ut.25 Difor vart eg redd og gjekk bort og gøymde talenten din i jorda. Sjå her har du ditt.’26 Då sa herren til han: ‘Du dårlege og late tenar! Du visste at eg haustar der eg ikkje sådde, og sankar der eg ikkje strødde ut.27 Då burde du ha gjeve pengane mine til dei som driv med utlån; så hadde eg fått dei att med renter når eg kom heim.28 Ta difor talenten frå han og gjev han til den som har ti!29 For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikkje har, skal bli fråteken jamvel det han har.30 Kast den duglause tenaren ut i mørkret utanfor, der dei græt og skjer tenner.’

Nordsamisk

14 Dalle geavvá ná: Olmmái lei fárremin eret eatnamis. Son rávkkai bálvaleddjiidis ja oskkildii sin háldui oppa opmodagas.15 Oktii son attii vihtta taleantta, nubbái guokte ja goalmmádiigis ovtta, iešguhtiige su áhpiid mielde. De son fárrii eret eatnamis.
   16 Dat gii lei ožžon vihtta taleantta, vulggii dallánaga gávppašit daiguin ja vuittii vihtta eará taleantta.17 Nu maiddái dat gii lei ožžon guokte taleantta, vuittii guokte eará.18 Muhto dat gii lei ožžon ovtta taleantta, rokkai eatnamii rokki ja čiegai dasa hearrás ruđa.
   19 Guhkes áiggi geažes hearrá máhcai ja gáibidii bálvaleddjiin ruhtačilgehusa.20 Dat gii lei ožžon vihtta taleantta, buvttii eará vihtta dan viđa lassin ja dajai: ‘Hearrá, don addet munnje vihtta taleantta. Geahča, mun lean dienidan daiguin vihtta eará.’21 Hearrá celkkii: ‘Buorre! Don leat buorre ja oskkáldas bálvaleaddji. Don leat leamaš oskkáldas uhccánaččas, mun bijan du hálddašit ollu. Boađe hearrát ávvudoaluide!’22 Maiddái dat gii lei ožžon guokte taleantta, bođii ja dajai: ‘Hearrá, don addet munnje guokte taleantta. Geahča, mun lean dienidan daiguin guokte eará.’23 Hearrá celkkii sutnje: ‘Buorre! Don leat buorre ja oskkáldas bálvaleaddji. Don leat leamaš oskkáldas uhccánaččas, mun bijan du hálddašit ollu. Boađe hearrát ávvudoaluide!’
   24 De bođii dat gii lei ožžon dušše ovtta taleantta, ja dajai: ‘Hearrá, mun dihten du garra olmmájin. Don láddjet gosa it leat gilván, ja čohkket gosa it leat siepmana biđgen.25 Mun ledjen balus ja čihken du taleantta eatnamii. Dá lea du oapmi.’26 Su hearrá dajai sutnje: ‘Don bahás ja láikkes bálvaleaddji! Don dihtet ahte mun láddjen maid in leat gilván, ja čohkken gosa in leat siepmana biđgen.27 Dan dihte don livččet galgan doalvut mu ruđa báŋkui, vai mun máhcadettiinan livččen ožžon oapmán ruoktot oktan reanttuin.28 Váldet danne sus taleantta ja addet dasa geas leat logi taleantta.29 Juohkehažžii geas lea, addojuvvo, ja son oažžu valljugasat, muhto geas ii leat, das váldojuvvo eret vel datge mii sus lea.30 Bálkestehket dan gealbbohis bálvaleaddji olggos seavdnjadassii. Doppe sii čirrot ja gižahit bániid.’

1. lesetekstSal 92,2-6.14-16

Bokmål

2 Det er godt å takke Herren
          og lovsynge ditt navn, du Høyeste,
          
   3 å forkynne din godhet om morgenen,
          din trofasthet om nettene,
          
   4 til den tistrengede harpen,
          til dempet klang fra lyren.
          
   5 Herre, du har gledet meg med ditt verk,
          jeg jubler over det dine hender har gjort.
          
   6 Hvor store dine gjerninger er,
          hvor dype dine tanker, Herre!
          
   

14 De er plantet i Herrens hus
          og blomstrer i forgårdene hos vår Gud.
          
   15 Ennå i alderdommen bærer de frukt,
          de er friske og frodige.
          
   16 Slik forkynner de at Herren er rettskaffen.
          Han er min klippe, det er ingen urett hos ham.

Nynorsk

2 Det er godt å takka Herren
          og lovsyngja ditt namn, du Høgste,
          
   3 å kunngjera di miskunn om morgonen,
          din truskap om nettene,
          
   4 til den tistrengja harpa,
          til linne tonar frå lyra.
          
   5 Herre, du har gledd meg med ditt verk,
          eg jublar over det dine hender har gjort.
          
   6 Kor store dine gjerningar er,
          kor djupe dine tankar, Herre!
          
   

14 Dei er planta i Herrens hus
          og blømer i føregardane hos vår Gud.
          
   15 Enno i alderdomen ber dei frukt,
          dei er friske og frodige.
          
   16 Slik forkynner dei at Herren er rettvis.
          Han er mitt berg, det er ingen urett hos han.

Nordsamisk

2 Buorre lea rámidit Hearrá,
          lávlut máidnuma du nammii, Alimus.
          
   3 Buorre lea gulahit
          du buorrevuođa iđedis,
          juohke ija du oskkáldasvuođa
          
   4 lyra šuoŋaiguin,
          logisuonat hárppa čuojahemiin.
          
   5 Hearrá, don illudahtát mu daguidatguin,
          mun rámidan du gieđaid daguid.
          
   6 Man stuorrát leat du dagut, Hearrá,
          man čiekŋalat du jurdagat!
          
   

14 Sii leat gilvojuvvon Hearrá vissui,
          sii liđiidit min Ipmila ovdašiljuin.
          
   15 Velá boarisinge sii šaddadit šaddosiid,
          leat šaddilat ja ruotnasat
          
   16 ja muitalit Hearrá vuoigatlašvuođa.
          Hearrá lea mu bákti,
          sus ii leat mihkkege vearrivuođaid.

2. lesetekst1 Kor 12,4-11

Bokmål

4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle.7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.8 For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap,9 én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede,10 og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale.11 Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.
   

Nynorsk

4 Nådegåvene er ulike, men Anden er den same.5 Tenestene er ulike, men Herren er den same.6 Dei kraftige verknadene er ulike, men Gud er den same, han som er verksam og gjer alt i alle.7 Hos kvar einskild openberrar Anden seg slik at det tener til det gode.8 For ved Anden blir det gjeve den eine å forkynna visdom, den andre å forkynna kunnskap ved den same Anden.9 Éin får ei særskild tru ved den same Anden, ein annan nådegåver til å lækja ved den eine Anden.10 Éin får gåva å gjera mektige gjerningar, éin å tala profetisk, ein annan å prøva ånder. Éin får gåva å tala ulike tunger, ein annan får tyding av tungene.11 Alt dette er eit verk av den eine og same Anden, som deler ut sine gåver til kvar einskild som han vil.
   

Nordsamisk

4 Árpmuattáldagat leat máŋggaláganat, muhto Vuoigŋa lea seammá.5 Bálvalusdoaimmat leat máŋggaláganat, muhto Hearrá lea seammá.6 Fámolaš dagut leat máŋggaláganat, muhto Ipmil lea seammá, son guhte duddjo buot ja buohkaid siste.7 Juohkehažžii Vuoigŋa almmustuvvá nu ahte šaddá ávkin.8 Ovtta ja seammá Vuoiŋŋa fámus nubbi oažžu máhtu gaskkustit viisodaga, nubbigis máhtu gaskkustit dieđu,9 nubbái seammá Vuoigŋa addá oskku fámu, nubbáigis árpmuattáldaga buoridit,10 muhtun oažžu fámu dahkat oavdudaguid, muhtun oažžu attáldaga profehtastallat, muhtun fas máhtu earuhit vuoiŋŋaid, muhtun attáldaga sárdnut gielaiguin, ja muhtun fas máhtu dulkot dakkár sárdnuma.11 Buot dáid duddjo okta ja seammá Vuoigŋa gii juogada iešguhtiige su iežas attáldagaid nugo dáhttu.

Hva gjorde du?

«Det er som med en mann som skulle reise utenlands», begynner denne søndagens evangeliefortelling. Og det er vel ansett som noe av det mest ukloke du kan gjøre sommeren 2020. Derfor er det mindre turister enn vanlig, derfor går det ikke så mange pilegrimer på veiene våre – derfor har mange av oss brukt mye tid hjemme, og i vårt eget land disse ukene.

Noen tenker kanskje at det skjer lite når man rusler rundt i eget nærmiljø. Men å være hjemme behøver ikke å bety at drømmer, utvikling og endring ligger i bero. Og kanskje oppfordrer evangelieteksten til å ta på alvor – at uansett utdelt mål, så finnes alltid rom for å utvikle sitt talent, ta evner og egenskaper i bruk.

I vår kirke har vi kanskje vært flinkere til å fokusere på den ufortjente nåde enn på betydningen av å få noe gjort. Nåden alene, ja, vi hviler på den. Men handling skader ikke det, heller.

Et av diktene jeg ble tidlig kjent med i livet, kommer fra Innlandsdikteren Rolf Jacobsen. I diktet «Dine tanker – det du gjorde», løfter han fram hva som blir igjen. Jeg har alltid syntes diktet har en avslutning som utfordrer – ikke minst i lyset av denne søndagens evangelium:

men

det du ønsker

skal dø, dine håp skal dø

snart, men

det du tenkte, hva

tenkte du, skal leve og

hva gjorde du,

fordømt, ja hva

gjorde du

--du.

Rolf Jacobsen

Del