Bilde: Tim Marshall www.unsplash.com

15. søndag i treenighetstiden

15. søndag i treenighetstiden: PrekentekstFil 1,9-11

Bokmål

9 Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft,10 slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag,11 fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.

Nynorsk

9 Og dette bed eg om, at kjærleiken dykkar må bli rikare og rikare på dømmekraft og innsikt,10 så de kan skjøna og avgjera kva som er viktig, og stå reine og ulastelege på Kristi dag,11 fylte av rettferds frukt som veks fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.

Nordsamisk

9 Ja mun rohkadalan ahte din ráhkisvuohta lassánivččii dieđu ja ipmárdusa dáfus,10 vai máhttibehtet guorahallat mii lea mávssolaš, ja vai lehpet buhttásat ja láitemeahttumat go vuordibehtet Kristusa beaivvi11 ja buvttadehpet Ipmila gudnin ja rámádussan valjis vanhurskkisvuođa šaddosiid maid duddjo Jesus Kristus.

1. lesetekstMi 6,6-8

Bokmål

6 Hva skal jeg komme fram for Herren med
          når jeg bøyer meg for Gud i det høye?
          Skal jeg komme til ham med brennoffer,
          med årsgamle kalver?
          
   7 Bryr Herren seg om tusenvis av værer,
          titusenvis av oljebekker?
          Skal jeg ofre min førstefødte for mitt lovbrudd,
          min livsfrukt for min sjels synd?
          
   8 Han har kunngjort for deg, menneske,
          hva godt er.
          Og hva krever Herren av deg?
          Bare at du gjør rett,
          viser trofast kjærlighet
          og vandrer ydmykt med din Gud.
          
   

Nynorsk

6 Kva skal eg koma fram for Herren med
          når eg bøyer meg for Gud i det høge?
          Skal eg koma til han med brennoffer,
          med årsgamle kalvar?
          
   7 Bryr Herren seg om tusenvis av vêrar,
          titusenvis av oljebekker?
          Skal eg ofra min førstefødde for mitt brot,
          mi livsfrukt for mi sjels synd?
          
   8 Han har kunngjort for deg, menneske,
          kva godt er.
          Og kva krev Herren av deg?
          Berre at du gjer rett,
          viser trufast kjærleik
          og vandrar audmjukt med din Gud.
          
   

Nordsamisk

6 Maid mun galggašin buktit,
          go loaiddastan Hearrá ovdii,
          gopmirdan almmi Ipmila ovdii?
          Buvttášingo mun sutnje boaldinoaffariid,
          jahkásaš gálbbiid?
          
   7 Dáhttugo Hearrá duháhiid vierccaid,
          logiidduháhiid oljojogaid?
          Galggašingo mun oaffaruššat
          vuosttašriegádeaddján iežan rihkkumis,
          mánnán danin go suddudin?
          
   8 Olmmoš, Hearráhan lea almmuhan dutnje
          mii lea buorre.
          Dušše dán son gáibida dus:
          Daga dan mii lea vuoigat,
          čájet oskkáldas ráhkisvuođa
          ja vádjol vuollegaččat Ipmiliinnát.
          
   

2. lesetekstMatt 5,38-48

Bokmål

38 Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.40 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også.41 Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham.42 Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.43 Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere.45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme?47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme?48 Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Nynorsk

38 De har høyrt det er sagt: ‘ Auge for auge og tann for tann.39 Men eg seier dykk: Set dykk ikkje til motverje mot den som gjer vondt mot dykk. Om nokon slår deg på høgre kinnet, så vend òg det andre til.40 Vil nokon saksøkja deg og ta skjorta di, så lat han få kappa òg.41 Tvingar nokon deg til å følgja han éi mil, så gå to med han.42 Gjev til den som bed deg, og vend ikkje ryggen til den som vil låna av deg.43 De har høyrt det er sagt: ‘ Du skal elska nesten din og hata fienden din.’44 Men eg seier dykk: Elsk fiendane dykkar, *velsign dei som forbannar dykk, gjer vel mot dei som hatar dykk,• og be for dei som *mishandlar dykk og• forfølgjer dykk.45 Slik kan de vera born av Far dykkar i himmelen. For han lèt si sol skina over vonde og gode og lèt det regna over rettferdige og urettferdige.46 Om de elskar dei som elskar dykk, er det noko å løna dykk for? Gjer ikkje tollarane det same?47 Og om de helsar venleg på dykkar eigne, kva stort gjer de då? Gjer ikkje heidningane det same?48 Ver då fullkomne, liksom Far dykkar i himmelen er fullkomen.

Nordsamisk

38 Dii lehpet gullan ahte lea celkojuvvon: Čalbmi čalmmis ja bátni bánis.39 Muhto mun cealkkán didjiide: Allet vuostálastte sin geat dahket didjiide bahá. Jos muhtun doške du olgeš nirrii, de jorgal maiddái nuppi niera sutnje.40 Jos muhtun dáhttu lágastemiin váldit dus báiddi, de atte sutnje vel gávttige.41 Jos muhtun bágge du vázzit miilla iežas fárus, de vácce suinna guokte.42 Atte dasa gii dus átnu, alege jorgal sealggi dasa gii bivdá dus loanas.43 Dii lehpet gullan ahte lea celkojuvvon: Ráhkis lagamučča ja vašut vašálačča.44 Muhto mun cealkkán didjiide: Ráhkistehket vašálaččaid, buressivdnidehket daid geat garuhit din, dahket buriid daidda geat vašuhit din ja rohkadallet daid ovddas geat doarrádallet din,45 vai lehpet almmálaš Áhčádet mánát. Dasgo son diktá iežas beaivváža badjánit sihke baháide ja buriide ja vuolggaha arvvi sihke vuoiggalaččaide ja ipmilmeahttumiidda.46 Jos dii ráhkistehpet dušše daid geat din ráhkistit, de ánssášehpetgo dii das bálkká? Almma tuolláratge dahket nu?47 Jos dii dearvvahehpet dušše iežadet olbmuid, de mii das lea nu erenoamáš? Almma báhkinatge dahket aiddo nu?48 Lehket ollásat, nugo din almmálaš Áhčči lea ollis.

Helsprø kjærlighet!

Hvis jeg vil puste liv i en søvnig konfirmanttime, pleier jeg å lese dette sitatet fra søndagens tekst:

Dere har hørt det er sagt: «Du skal elske din nesteog hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender».

Da blir det liv i gruppen. «Prest, det kan da ikke være riktig. Sa Jesus virkelig det? Han må jo ha vært helt sprø!»

Elsk deres fiender høres så flott ut, men hvis vi møter setningen med en tenårings ærlige åpenhet, er det noe dypt provoserende i påstanden. Kanskje fordi våre fiender har gjort oss usigelig vondt, i verste fall ødelagt liv. Men også fordi idealet virker så fjernt og urealistisk, iallfall for de som ligner på meg.

Samtidig er fiendekjærligheten en helt sentral del av Jesu forkynnelse. Den viser hvor radikal Guds kjærlighet er.

«Hva tror du Gud tenker, når han tenker på deg?» Dette spørsmålet sier mye om hvilke gudsbilder som dominerer i eget trosliv. Altfor mange kristne har fått, og får fremdeles, negative tanker i møte med spørsmålet. Fordi de tenker at Gud ser det gale de gjør, kanskje også fordi de har forestillinger om en hevngjerrig Gud.

Gudsbildeforgiftning, kan vi kalle denne type gudsbilder. Der Gud blir en skremmende dommer som jakter feil og mangler hos mennesker. Ett av mine viktigste oppdrag som prest, er å forkynne slik at denne type gudsbilder erstattes av det bibelske «Gud er kjærlighet». For Guds kjærlighet er så radikal at han elsker oss alle, ubetinget, med en kraft som har beseiret døden.

Del