19. søndag i treenighetstiden

19. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 5,20-26

Bokmål

20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.21 Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.’22 Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: ‘Din idiot!’ skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: ‘Din ugudelige narr!’ skal være skyldig til helvetes ild.
   23 Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg,24 så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din!25 Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel.26 Sannelig, jeg sier deg: Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre.

Nynorsk

20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket.21 De har høyrt det er sagt til forfedrane: ‘ Du skal ikkje slå i hel. Den som slår i hel, skal vera skuldig for domstolen.’22 Men eg seier dykk: Den som blir sint på bror sin, skal vera skuldig for domstolen, og den som seier til ein bror: ‘Din tosk!’ skal vera skuldig for Det høge rådet, og den som seier: ‘Din gudlause narr!’ er skuldig til helvetes eld.
   23 Når du går fram til altaret med offergåva di, og du der kjem i hug at bror din har noko imot deg,24 så lat gåva di liggja framfor altaret og gå først og forlik deg med bror din. Så kan du koma og bera fram offeret ditt!25 Ver snar til å forlika deg med motparten din medan du enno er med han på vegen. Elles stemner han deg for dommaren, og dommaren gjev deg over til vaktmannen, og du blir kasta i fengsel.26 Sanneleg, eg seier deg: Du slepp ikkje ut att før du har betalt til siste øre.

Nordsamisk

20 Mun cealkkán didjiide: Jos din vanhurskkisvuohta ii šatta mihá stuoribun go čáloahppavaččaid ja farisealaččaid vanhurskkisvuohta, de ehpet eisege beasa almmi riikii.21 Dii lehpet gullan ahte lea celkojuvvon máddariidda: Don it oaččo goddit; dat gii goddá, lea ánssášan rievtti duomu.22 Muhto mun cealkkán didjiide: Dat gii suhttá vielljasis, ii vealtta duomus, dat gii cealká vielljasis: Don doavki! gártá Alla Ráđi ovdii, ja dat gii cealká: Don ipmilmeahttun jalla! ii vealtta helveha dolas.
   23 Jos leat doalvumin iežat oaffarattáldaga áltárii ja das muittát ahte du viellja atná juoga unohasvuođa du vuostá,24 de guođe iežat attáldaga áltára ovdii ja mana vuos soabadeamen vieljainat, ja boađe dasto oaffaruššat iežat attáldaga.25 Soabat fargga vuostebeliinat dan bále go ain leahppi mátkkis. Muđui son addá du duopmára gihtii ja duopmárgis fávtta gihtii, ja don bálkestuvvot giddagassii.26 Duođaid, doppe don it beasa ovdal go leat máksán maŋimuš evrrege.

1. lesetekstSal 36,6-11

Bokmål

6 Herre, til himmelen rekker din miskunn,
          din trofasthet når til skyene.
          
   7 Din rettferd er som mektige fjell,
          som det store havdyp er dine dommer.
           Herre, du berger både mennesker og dyr.
          
   8 Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!
          I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly.
          
   9 De får nyte overfloden i ditt hus,
          du lar dem drikke av din gledes bekk.
          
   10 For hos deg er livets kilde,
          i ditt lys ser vi lys.
          
   11 La din miskunn vare for dem som kjenner deg,
          din rettferd for de oppriktige av hjertet.
          
   

Nynorsk

6 Herre, til himmelen når di miskunn,
          til skyene rekk din truskap.
          
   7 Di rettferd er som mektige fjell,
          som det store havdjup er dine dommar.
           Herre, du bergar både menneske og dyr.
          
   8 Kor verdfull din kjærleik er, Gud!
          I skuggen av dine venger søkjer menneskeborna ly.
          
   9 Dei får nyta overfloda i ditt hus,
          du lèt dei drikka av gledebekken din.
          
   10 For hos deg er livsens kjelde,
          i ditt lys ser vi lys.
          
   11 Lat di miskunn vara for dei som kjenner deg,
          di rettferd for dei ærlege av hjartet.
          
   

Nordsamisk

6 Hearrá, du árbmu ollá albmái,
          du oskkáldasvuohta
          gitta balvvaid rádjái.
          
   7 Du vanhurskkisvuohta lea
          dego alla várit,
          du duomut nugo stuorra
          mearračikŋodat.
          Hearrá, don veahkehat olbmo ja ealli.
          
   8 Man mávssolaš lea du árbmu, Ipmil!
          Olbmot ohcet suoji du soajáid
          suoivanis.
          
   9 Sii gallehuvvojit du viesu
          buoremus borramušain,
          don attát sidjiide juhkat
          iluidat jogažis.
          
   10 Du luhtte lea eallima ája,
          du čuovgasis mii oaidnit čuovgasa.
          
   11 Ale goassege gáidat iežat árpmu
          dain geat dovdet du
          ja geaid váibmu lea vuoigatlaš.
          
   

2. lesetekstGal 5,16-26

Bokmål

16 Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod.17 For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.18 Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven.19 Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser,20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser,21 misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike.22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!24 De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær.25 Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden.26 La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre.

Nynorsk

16 Eg seier dykk: Lev eit liv i Anden! Då følgjer de ikkje dei vonde lystene i dykkar kjøt og blod.17 For det kjøtet vil, står Anden imot, og det Anden vil, står kjøtet imot. Dei to ligg i strid med kvarandre, så de ikkje kan gjera det de vil.18 Men blir de drivne av Anden, då er de ikkje under lova.19 Det er klårt kva slag gjerningar som kjem frå kjøtet: hor, umoral, usømd,20 avgudsdyrking, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, sjølvhevding, usemje, splittingar,21 misunning, fyll, festing og meir av det slaget. Eg har sagt det før og seier det på nytt: Dei som driv med slikt, skal ikkje arva Guds rike.22 Men Andens frukt er kjærleik, glede, fred, tolmod, mildskap, godleik, truskap,23 audmjukskap og sjølvdisiplin. Slike ting er ikkje lova imot!24 Dei som høyrer Kristus til, har krossfest kjøtet med lidenskapane og dei vonde lystene.25 Lever vi ved Anden, så lat oss òg vandra i Anden.26 Lat oss ikkje vera drivne av æresjuke så vi utfordrar og misunner kvarandre.

Nordsamisk

16 Mun cealkkán didjiide: Vádjolehket Vuoiŋŋas, de ehpet duhtat oačči anistumiid.17 Oažži dáhttu eará go Vuoigŋa, Vuoigŋagis eará go oažži. Dat sohtet gaskaneaset, ja danin dii ehpet daga dan maid dáhtošeiddet.18 Muhto jos Vuoigŋa oahpista din, de dii ehpet leat lága vuolde.
   19 Oačči dagut leat albmosat. Dat leat furrošeapmi, buhtismeahttunvuohta, váccešvuohta,20 eahpeipmiliid bálvaleapmi, noaiddástallan, vašálašvuohta, riiddut, utnohisvuohta, moarri, juonat, soahpameahttunvuohta, sierrasearvvit,21 gáđašvuohta, jugešvuohta, borešvuohta ja eará dakkárat. Mun várren din, nugo ovdal juo lean várren: Sii geat dahket dakkáriid, eai árbe Ipmila riikka.
   22 Muhto Vuoiŋŋa šaddu lea ráhkisvuohta, illu, ráfi, gierdavašvuohta, ustitlašvuohta, buorrevuohta, oskkáldasvuohta,23 vuollegašvuohta ja mearálašvuohta. Láhka ii leat dakkáriid vuostá.24 Dat geat gullet Kristusii, leat russiinávlen oačči oktan dan himuiguin ja anistumiiguin.25 Jos mii eallit Vuoiŋŋas, de vádjolehkot Vuoiŋŋas.26 Allot váinnut duššálaš gudni nu ahte háhttet ja gáđaštit guhtet guimmiideamet.

Til deg som sliter deg ut

Når jeg en gang iblant trenger å minne meg om hva kristendommen egentlig handler om, kommer jeg tilbake til Bergprekenen, og denne søndagens tekst. Jeg tror at en folkelig oppfatning om kristendommen, er at Jesus tok for seg de strenge budene i datidas jødedom og sa at det ikke er så farlig. Men det var jo ikke det han gjorde. Han oppfordret folk til å holde budene, så lenge man ikke gjorde dem til en konkurranse i fromhet. For det er ikke lovlydighet som bringer oss til Gud, det er erkjennelsen av våre begrensninger som gjør det.

I dag er det ikke loviskhet, men ambisjoner som sliter folk ut. Vi skal være gode venner, foreldre, ansatte, frivillige, sønner og døtre. Når tidsklemma river i oss, alt føles livsviktig, og vi ikke kan unngå å skuffe noen, da trenger vi en Bergpreken. En tale som setter våre ambisjoner på plass, og minner om at Guds rike, meninga med livet, finnes gjemt i små øyeblikk av nåde og prestasjonsfri kjærlighet, som man må ha tid for å oppleve.

En vis kvinne fortalte meg en gang at huden er organet som forteller deg om din yttergrense. Idet du berører noe annet, blir du minnet om hvor langt du når. Huden sier deg: Hit, men ikke lenger. Det du nå berører, er noe annet enn deg selv. Slik minner huden deg om det samme som Bergprekenen; om dine begrensninger. Den tvinger oss til å ta innover oss at vi bare er mennesker. Vi trenger vår Gud.

Del