4. søndag i påsketiden

4. søndag i påsketiden: PrekentekstJoh 16,16-22

Bokmål

16 Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.»17 Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med å si: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg’ og: ‘Jeg går til Far’?18 Hva mener han med ‘om en liten stund’? Vi skjønner ikke hva han snakker om.»19 Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa: «Snakker dere om det jeg sa: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg’?20 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede.21 Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden.22 Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.
   

Nynorsk

16 Om ei lita stund ser de meg ikkje lenger, og om endå ei lita stund skal de få sjå meg.»17 Då sa nokre av læresveinane hans seg imellom: «Kva meiner han med det han seier til oss: ‘Om ei lita stund ser de meg ikkje, og om endå ei lita stund skal de få sjå meg’ og: ‘Eg går til Far’?18 Kva tyder dette: ‘om ei lita stund’? Vi skjønar ikkje kva han snakkar om.»19 Jesus visste at dei ville spørja han, og han sa: «Snakkar de om det eg sa: ‘Om ei lita stund ser de meg ikkje, og om endå ei lita stund skal de få sjå meg’?20 Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: De skal gråta og klaga, men verda skal gleda seg. De skal sørgja, men sorga skal vendast til glede.21 Når ei kvinne skal føda, er ho uroleg, for tida hennar er komen. Men når ho har fått barnet, hugsar ho ikkje lenger kor vondt ho hadde, så glad er ho fordi eit menneske er fødd til verda.22 På same måten er det med dykk. No er de fylte av sorg, men eg skal sjå dykk att, og hjartet dykkar skal gleda seg, og den gleda skal ingen ta ifrå dykk.
   

Nordsamisk

16 Oanehis bottoža geažes dii ehpet oainne mu, ja fas oanehis bottoža geažes dii oaidnibehtet mu.”17 Dalle muhtumat su máhttájeddjiin jerre guhtet guoimmisteaset: “Maid son oaivvilda go dadjá: ‘Oanehis bottoža geažes dii ehpet oainne mu, ja fas oanehis bottoža geažes dii oaidnibehtet mu’? Ja maid son oaivvilda go dadjá ahte son manná Áhči lusa?18 Maid son oaivvilda oanehis bottožiin? Mii eat ádde maid son sárdnu.”19 Jesus oinnii ahte sii áigo jearrat sus, ja son celkkii: “Dango dii imaštallabehtet ahte mun celken: ‘Oanehis bottoža geažes dii ehpet oainne mu, ja fas oanehis bottoža geažes dii oaidnibehtet mu’?20 Duođaid, duođaid, mun cealkkán didjiide: Dii šaddabehtet čierrut ja luoibmat, muhto máilbmi illuda. Dii šaddabehtet morrašii, muhto din moraš šaddá illun.21 Go nisson riegádahttá, de son lea balus go su boddu lea boahtán. Muhto go mánná lea riegádan, de eadni ii muitte šat bákčasiiddis muhto lea ilus go olmmoš lea riegádan máilbmái.22 Disge lea dál moraš, muhto mun oainnán din fastain, ja dalle dii lehpet ilus, iige oktage sáhte váldit din ilu dis eret.

1. lesetekstJes 54,7-10

Bokmål

7 Et lite øyeblikk forlot jeg deg,
          men i min store barmhjertighet
          tar jeg deg tilbake.
          
   8 Mens harmen flommet,
          skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk,
          men med evig godhet vil jeg forbarme meg over deg,
          sier Herren, som løser deg ut.
          
   9 For meg er dette som Noah-flommen.
          Slik jeg sverget at Noah-flommen
          aldri mer skulle komme over jorden,
          slik sverger jeg nå at jeg aldri mer
          skal bli harm på deg og true deg.
          
   10 For om fjellene viker og haugene vakler,
          skal min godhet aldri vike fra deg,
          min fredspakt skal ikke vakle,
          sier Herren, som viser deg barmhjertighet.
          
   

Nynorsk

7 Ein liten augneblink forlét eg deg,
          men i mi store miskunn
          tek eg deg tilbake.
          
   8 Medan harmen fløymde,
          løynde eg andletet for deg ein augneblink,
          men med evig godleik vil eg miskunna meg over deg,
          seier Herren, som løyser deg ut.
          
   9 For meg er dette som Noah-flaumen.
          Slik eg svor at Noah-flaumen
          aldri meir skulle koma over jorda,
          slik sver eg no at eg aldri meir
          skal bli harm på deg og truga deg.
          
   10 For om fjella vik og haugane vaklar,
          skal min godleik aldri vika frå deg,
          mi fredspakt skal ikkje vakla,
          seier Herren, som viser deg miskunn.
          
   

Nordsamisk

7 Oanehis boddui mun guđđen du,
          muhto stuorra váibmoláđisvuođastan
          mun válddán du fas ruoktot.
          
   8 Go mu moarri govddai,
          de mun čihken dus muođuidan
          oanehis boddui.
          Muhto dál mun árpmihan du
          agálaš oskkáldasvuođain,
          cealká Hearrá, du lonisteaddji.
          
   9 Mun vuortnun dego Noa beivviid.
          Dalle mun vurdnon ahte Noa áiggi čázit
          eai šat goassege dulvva eatnama badjelii,
          ja dál mun vuortnun
          ahte mun in šat moaráhuva dutnje
          inge ráŋggo du.
          
   10 Vaikko várit gáiddašedje
          ja dievát doarggistivčče,
          de mu oskkáldasvuohta
          ii goassege guođe du
          iige mu ráfilihttu duinna lihkahuvvo,
          cealká Hearrá, du árpmiheaddji.
          
   

2. lesetekstFil 3,12-14

Bokmål

12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.13 Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran,14 og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

Nynorsk

12 Eg meiner ikkje at eg alt har nådd dette, eller alt er fullkomen, men eg jagar etter det for å gripa det, for eg er sjølv gripen av Kristus Jesus.13 Mine sysken, eg trur ikkje om meg sjølv at eg har gripe det, men eitt gjer eg: Eg gløymer det som ligg bak, og strekkjer meg mot det som er framanfor,14 og jagar fram mot målet, mot den sigersprisen som Gud frå det høge har kalla oss til i Kristus Jesus.

Nordsamisk

12 Mun in oaivvil ahte livččen juo olahan iežan meari dahje juo šaddan ollisin, muhto mun vikkan fáhtet dan, danne go Kristus Jesus lea fáhten mu.13 Vieljažiiddán, in mun gátte ahte livččen vel dan fáhten. Muhto ovtta mun dagan: Mun vajáldahtán dan mii lea maŋábealde, ja faŋuhan dan mii lea ovddabealde.14 Mun viegan mearrebáikki guvlui vai vuoittán bálkkašumi mii lea allagasas ja masa Ipmil lea rávkan min Kristus Jesusis.

Borte - tittei!

«Borte – tittei» er verdens morsomste og enkleste lek med små barn. Det er like morsomt hver gang! Barnet hyler av latter – når foreldrene gjemmer seg – og kommer tilbake.Bak hender, bak døra, bak gardina.

Men det er ikke bare en lek, det er også en øvelse i å kunne ta farvel. Barnet øver seg på at mamma eller pappa forsvinner for en liten stund, men ikke for godt. De kommer igjen. Mennesker er ikke er borte selv om vi ikke kan se dem med øynene våre. De er bare et annet sted. Trygghet bygges gjennom lek og erfaring.

«Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg» sa Jesus. Det er som om han leker «borte-tittei»-leken med disiplene. Han forberedte dem sånn at de kunne tåle avskjeden som ventet. Men «borte» skulle ikke være det siste.

Jesus fortalte at han måtte forlate dem, og at han skulle sende dem Den Hellige Ånd.

Gjennom Ånden ville Jesus kunne være hos alle mennesker – uten geografiske eller tidsmessige begrensninger.

Tittei!

Han er ikke borte, selv om vi ikke ser ham med øynene våre, akkurat nå. Men vi kan få tro at han er nær, bak hendene, bak døra, bak gardina. Vi er ikke alene. Vi er ikke som foreldreløse barn. Vi lever i tida etter Kristi himmelfart, etter pinse. Ute av syne, men ikke borte. Tittei!

”Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende”. 

Del