Fastelavnssøndag

Fastelavnssøndag: Prekentekst1 Kor 13,1-7

Bokmål

1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
          men ikke har kjærlighet,
          da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.
          
   2 Om jeg har profetisk gave,
          kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
          om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
          men ikke har kjærlighet,
          da er jeg intet.
          
   3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,
          ja, om jeg gir meg selv til å brennes,
          men ikke har kjærlighet,
          da har jeg ingen ting vunnet.
          
   4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
          den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
          
   5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
          er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
          
   6 Den gleder seg ikke over urett,
          men har sin glede i sannheten.
          
   7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
          
   

Nynorsk

1 Om eg talar med mennesketunger og engletunger,
          men ikkje har kjærleik,
          då er eg ein ljomande malm eller ei klingande bjølle.
          
   2 Om eg har profetisk gåve
          og kjenner alle løyndomar og eig all kunnskap,
          og om eg har all tru så eg kan flytta fjell,
          men ikkje har kjærleik,
          då er eg ingen ting.
          
   3 Om eg gjev alt eg eig til mat for dei fattige,
          ja, om eg gjev meg sjølv til å brennast,
          men ikkje har kjærleik,
          då har eg ingen ting vunne.
          
   4 Kjærleiken er tolmodig, kjærleiken er velvillig,
          misunner ikkje, skryter ikkje, er ikkje hovmodig.
          
   5 Kjærleiken krenkjer ikkje, søkjer ikkje sitt eige,
          er ikkje oppfarande, gøymer ikkje på det vonde.
          
   6 Han gleder seg ikkje ved urett,
          men gleder seg ved sanninga.
          
   7 Alt held han ut, alt trur han, alt vonar han, alt toler han.
          
   

Nordsamisk

1 Vaikko mun vel sártnošin olbmuid ja eŋgeliid gillii, muhto mus ii livčče ráhkisvuohta, de mun livččen dušše čuoddji biellu dahje skilaideaddji divga.2 Vaikko mus vel livččiige profehtastallanattáldat ja dovddašin buot čiegusvuođaid ja buot dieđu, ja vaikko mus livččii buot osku nu ahte sáhtášin sirdit váriid, muhto ii livčče ráhkisvuohta, de mun in livčče mihkkege.3 Vaikko mun juogadivččen gefiide buot iežan opmodaga ja vaikko divttášin boaldit iežan dolas, muhto mus ii livčče ráhkisvuohta, de dat ii livčče munnje maninge ávkin.
   4 Ráhkisvuohta lea gierdavaš, ráhkisvuohta lea láđis. Ráhkisvuohta ii gáđaš, ii rámohala iige čeavlástala,5 ii meannut unohasat, ii bivdde iežas ávkki, ii dat suhta, ii muitte baháid maid lea gillán,6 ii illut vearrivuođa dihte, muhto illuda duohtavuođa dihte.7 Ráhkisvuohta gillá buot, osku buot, doaivu buot, gierdá buot.
   

1. lesetekstHøys 8,6-7

Bokmål

6 Sett meg som et segl på ditt hjerte,
          et stempel på din arm!
          For kjærligheten er sterk som døden,
          lidenskapen er ubøyelig som dødsriket.
          Den brenner som flammende ild,
          en Herrens brann.
          
   7 Veldige vann slukker ikke kjærligheten,
          elver skyller den ikke bort.
          Om noen gir alt han eier
          for å kjøpe kjærlighet,
          møter han bare forakt.
          
   

Nynorsk

6 Set meg som eit segl på hjartet ditt,
          eit stempel på armen din!
          For kjærleiken er sterk som døden,
          lidenskapen ubøyeleg som dødsriket.
          Han brenn som logande eld,
          ein Herrens loge.
          
   7 Veldige vatn sløkkjer ikkje kjærleiken,
          elvar skyl han ikkje bort.
          Om nokon gjev alt han eig
          for å kjøpa kjærleik,
          blir han berre til lått.
          
   

Nordsamisk

6 Bija mu seailan váibmot vuostá,
          bija seailan iežat giehtaruohttasa birra.
          Ráhkisvuohta lea gievra nugo jápmin,
          hálidus sodjameahttun
          dego jábmiidáibmu.
          Dat buollá dego dolla,
          nugo fámolaš dollanjuokčamat.
          
   7 Stuorra čázit eai sáhte
          čáskadit ráhkisvuođa,
          eanut eai veaje dan heavahit.
          Jos muhtun attášii buot maid eaiggáduššá
          vai vuoitá ráhkisvuođa,
          de gii badjelgeahčašii su?
          
   

2. lesetekstJoh 17,20-26

Bokmål

20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg.21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett:23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.25 Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg.26 Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.»

Nynorsk

20 Eg bed ikkje berre for desse, men for alle dei som gjennom deira ord kjem til å tru på meg.21 Eg bed at dei alle må vera eitt, slik du, Far, er i meg og eg i deg. Slik skal dei òg vera i oss, så verda skal tru at du har sendt meg.22 Den herlegdomen som du har gjeve meg, har eg gjeve dei, så dei skal vera eitt slik som vi er eitt:23 eg i dei og du i meg, så dei heilt og fullt kan vera eitt. Då skal verda skjøna at du har sendt meg, og at du har elska dei slik du har elska meg.24 Far, eg vil at dei du har gjeve meg, skal vera hos meg der eg er, så dei får sjå min herlegdom, den du har gjeve meg fordi du elska meg før verda vart grunnlagd.25 Rettferdige Far, verda kjenner deg ikkje, men eg kjenner deg, og desse veit at det er du som har sendt meg.26 Eg har kunngjort namnet ditt for dei og skal kunngjera det, så den kjærleiken du har hatt til meg, kan vera i dei og eg sjølv kan vera i dei.»

Nordsamisk

20 Mun in rohkadala dušše sin ovddas, muhto maiddái daid ovddas geat sin sáni dihte oskot munnje.21 Mun rohkadalan ahte sii buohkat livčče okta, nugo don, Áhčči, leat mu siste ja mun du siste, vai siigis šaddet oktan munno siste. Dalle máilbmi osku ahte don leat vuolggahan mu.22 Dan hearvásvuođa maid don leat addán munnje, mun lean addán sidjiide, vai sii leat okta nugo moai letne okta.23 Go mun lean sin siste ja don leat mu siste, de sii leat ollásit okta, ja dalle máilbmi ádde ahte don leat vuolggahan mu ja ahte leat ráhkistan sin, nugo leat ráhkistan mu.
   24 Áhčážan, mun dáhtun ahte dat geaid don leat addán munnje, livčče muinna doppe gos mun lean. Doppe sii oidnet mu hearvásvuođa maid don leat addán munnje, danin go don leat ráhkistan mu ovdal go máilbmi sivdniduvvui.25 Vuoiggalaš Áhčážan, máilbmi ii dovdda du, muhto mun dovddan du, ja dát geat leat dás, dihtet ahte don leat vuolggahan mu.26 Mun lean dieđihan sidjiide du nama ja dagan dan fas, vai dat ráhkisvuohta mainna don leat ráhkistan mu, livččii sin siste, ja mun sin siste.”

Hva har denne teksten med fastelavnsboller å gjøre?

Lune rosinboller med krem og hjemmelaget jordbærsyltetøy. Det er det første jeg tenker på når jeg tenker på fastelavnssøndag. Og en hyggelig familiestund, hvor jeg alltid endte opp med å spise flere boller enn jeg egentlig orket og hadde plass til i magen.

Hvor denne tradisjonen kommer fra, det vet jeg ikke, men det har kanskje en sammenheng med at man skulle spise godt før man skulle spise mindre i fastetiden?

Denne søndagens bibeltekst er en bønn Jesus ber. Jesus ber til Gud for mennesker. Jesus har store tanker og ønsker for menneskene. Han har skjønt at hans time er kommet, at han snart skal dø. Jeg merker i teksten et ønske Jesus har, om at menneskene skal oppleve og kjenne den kjærligheten Jesus selv fikk av Gud. Et ønske om at menneskene skal bli kjent med Gud de også, slik Jesus selv kjente Gud.

Men hvordan henger denne teksten om å bli kjent med Gud, kjærlighet og enhet sammen med fastetiden? Kanskje peker den frem mot påsken? En smakebit før fastetiden, på det som kommer etter fastetiden? En smakebit på påskens budskap: At Jesus døde og stod opp igjen, for alle oss mennesker. Fordi Gud elsker oss alle, og ønsker at vi skal vite det.

Kanskje kan fastelavnsbollene virke som et tegn på Guds kjærlighet til oss? Og kanskje kan vi bruke denne søndagen som en påminnelse til å vise folk vi bryr oss om, at vi bryr oss om dem? Å dele videre av den kjærligheten vi har fått til folk rundt oss.

God fastelavn!

Del