Skjærtorsdag

Skjærtorsdag: PrekentekstMatt 26,17-30

Bokmål

17 På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?»18 Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den mannen dere vet, og si til ham: ‘Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.’»19 Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet.
   20 Da det ble kveld, tok Jesus plass ved bordet sammen med de tolv.21 Mens de spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.»22 Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg, Herre?»23 Men han svarte: «Den som har dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg.24 Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.»25 Judas, han som forrådte ham, spurte da: «Det er vel ikke meg, rabbi?» «Du har sagt det», svarte Jesus.26 Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.»27 Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det!28 For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.29 Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.»30 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget.

Nynorsk

17 Den første dagen i høgtida med usyra brød kom læresveinane til Jesus og spurde: «Kvar vil du vi skal stella til påskemåltidet for deg?»18 Jesus svara: «Gå inn i byen, til den mannen de veit, og sei til han: ‘Meisteren seier: Tida mi er nær; hos deg vil eg halda påskemåltid med læresveinane mine.’»19 Læresveinane gjorde som Jesus hadde sagt, og gjorde i stand påskemåltidet.
   20 Då det vart kveld, gjekk han til bords med dei tolv.21 Medan dei åt, sa han: «Sanneleg, eg seier dykk: Ein av dykk kjem til å svika meg.»22 Då vart dei svært sorgfulle, og ein etter ein spurde dei han: «Det er vel ikkje eg, Herre?»23 Jesus svara: «Den som har dyppa handa i fatet saman med meg, han kjem til å svika meg.24 For Menneskesonen går bort, slik det står skrive om han. Men ve det mennesket som svik Menneskesonen! Det hadde vore betre for det mennesket om det aldri var fødd.»25 Då spurde Judas, han som sveik han: «Det er vel ikkje eg, rabbi?» «Du har sagt det», svara Jesus.26 Medan dei heldt måltid, tok Jesus eit brød, takka og braut det, gav det til læresveinane og sa: «Ta imot og et! Dette er min kropp.»27 Og han tok eit beger, takka, gav dei og sa: «Drikk alle av det!28 Dette er mitt blod, paktblodet, som blir utrent for mange så syndene blir tilgjevne.29 Eg seier dykk: Heretter skal eg ikkje drikka av denne frukta av vintreet før den dagen eg drikk henne ny saman med dykk i riket til Far min.»30 Då dei hadde sunge lovsongen, gjekk dei ut til Oljeberget.

Nordsamisk

17 Suvrutkeahtes láibbi basiid vuosttaš beaivvi máhttájeaddjit bohte Jesusa lusa ja jerre: “Gosa don dáhtut min ráhkadit alccesat beassášmállásiid?”18 Jesus celkkii: “Mannet gávpogii.” Son neavvui gean lusa sii galge mannat, ja gohčui dadjat sutnje: “Oahpaheaddji cealká: ‘Mu áigi lea lahka. Du luhtte mun boran beassášmállásiid oktan máhttájeddjiidanguin.’”19 Máhttájeaddjit dahke nugo Jesus lei gohččon, ja sii ráhkadedje beassášmállásiid.
   20 Go eahket lei šaddan, de Jesus manai beavdái dainna guoktenuppelohkásiin.21 Go sii ledje boradeamen, de son celkkii: “Duođaid, mun cealkkán didjiide: Okta dis beahttá mu.”22 Dalle sii šadde morrašii, ja nubbi nuppi maŋis jearragođii sus: “Hearrá, in suige goit mun?”23 Jesus vástidii sidjiide: “Mu beahttá olmmái gii buonjostii gieđa gárrái oktanaga muinna.24 Olbmobárdni vuolgá eret nugo lea čállojuvvon su birra, muhto vuoi dan olbmo gii beahttá Olbmobártni! Dan olbmui livččii buoret go son ii livčče oppa riegádange.”25 Judas, gii behtii su, jearai: “Rabbi, in suige mun goit leat?” Jesus vástidii: “Don dadjet dan ieš.”26 Go sii ledje boradeamen, de Jesus válddii láibbi, giittii, doadjalii, attii dan máhttájeddjiidasas ja celkkii: “Váldet ja borret, dát lea mu rumaš.”27 De son válddii geara, giittii Ipmila, attii sidjiide ja celkkii: “Juhket dás, dii buohkat.28 Dát lea mu varra, lihtu varra mii golggahuvvo eatnagiid ovddas suttuid ándagassii addojupmin.29 Mun cealkkán didjiide: Mun in šat máistte viidnemuora šaddosa ovdal go dan beaivvi go jugan ođđa viinni dinguin Áhččán riikkas.”30 Go sii ledje lávlon máidnunlávlaga, de sii vulge Oljovárrái.

1. lesetekst2 Mos 12,1.3-8.11-14

Bokmål

1 Herren sa til Moses og Aron i Egypt:

3 Si til hele Israels menighet: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta et lam, ett til hver husstand.4 Men hvis husstanden er for liten til å spise opp et lam, skal husfaren og den nærmeste naboen ta ett sammen, alt etter hvor mange de er. Dere skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mette.5 Lammet må være et årsgammelt værlam uten feil. Dere kan ta enten et lam eller et kje.6 Dere skal ta vare på det til den fjortende dagen i denne måneden. Og i skumringen skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det.7 Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og på bjelken over døren i de husene hvor de spiser det.8 Kjøttet skal de spise samme natt. Det skal være stekt over ilden, og de skal spise det med usyret brød og bitre urter.

11 Slik skal dere spise det: Med kjortelen bundet opp om livet, sko på føttene og stav i hånden. Spis det i all hast! Det er påske for Herren.12 Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hjel alle førstefødte i landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle gudene i Egypt. Jeg er Herren.13 Men blodet skal være det merket som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt.14 Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Dere skal feire den som en høytid for Herren, dere skal feire i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning.
   

Nynorsk

1 Herren sa til Moses og Aron i Egypt:

3 Sei til heile Israels forsamling: Den tiande dagen i denne månaden skal kvar husfar ta eit lam, eitt til kvar huslyd.4 Men dersom huslyden er for liten til å eta opp eit lam, skal husfaren og den næraste naboen ta eitt i lag, alt etter kor mange dei er. De skal ikkje rekna fleire på kvart lam enn at alle blir mette.5 Lammet må vera eit årsgammalt vêrlam utan feil. De kan ta anten eit lam eller eit kje.6 De skal ta vare på det til den fjortande dagen i denne månaden. Då skal heile Israels forsamling slakta det i skumringa.7 Så skal dei ta noko av blodet og stryka det på dei to dørstolpane og på bjelken over døra i dei husa der dei et det.8 Og kjøtet skal dei eta same natta. Det skal vera steikt over elden, og dei skal eta det med usyra brød og bitre urter.

11 Slik skal de eta det: Med kjortelen bunden om livet, skor på føtene og stav i handa. Et det i all hast! Det er påske for Herren.12 Denne natta skal eg gå gjennom Egypt og slå i hel alle førstefødde i landet, både menneske og dyr, og eg skal halda dom over alle gudane i Egypt. Eg er Herren.13 Men blodet skal vera det merket som syner kva for hus de er i. Når eg ser blodet, vil eg gå forbi. Inga øydeleggjande plage skal råka dykk når eg slår Egypt.14 Sidan skal denne dagen vera ein minnedag for dykk. De skal feira han som ei høgtid for Herren, de skal feira i slekt etter slekt. Det skal vera ei evig ordning.
   

Nordsamisk

1 Hearrá celkkii Mosesii ja Aronii Egyptas:

3 Cealki oppa Israela searvegoddái: Dán mánu logát beaivvi juohke dáluisit galgá váldit lábbá dahje gihci, ovtta lábbá dahje gihci ain bearraša ja viesu nammii.4 Jos bearaš lea ilá unni borrat oppa ealli, de dáluisit galgá váldit ealli ovttas lagamus siidaguimmiinis olbmuid logu mielde. Dii galgabehtet dan vuođul meroštallat man ollu iešguhtege borrá.5 Ealli galgá leat almmá vigi haga, jahkásaš varis, láppis dahje gihcci.6 Atnet dan áimmuin dán mánu njealljenuppelogát beaivvi rádjái, ja de oppa Israela searvegotti čoagganeapmi galgá njuovvat dan eahkedisveaigin.7 Váldet dan vara ja sihkkot dan uksastoalppuide ja uksabielkái dain viesuin main sii borret lábbá.8 Borret bierggu dan seammá ija, basset dan dolas ja borret dan oktan suvrutkeahtes láibbiin ja rihča urtasiiguin.

11 Go dii lehpet boradeamen, de dis galgá leat gákti boahkánastojuvvon, gápmagat juolggis ja soabbi gieđas, ja dii galgabehtet boradit hoahpus. Dat leat Hearrá beassážat.12 Dan ija mun jođán miehtá Egypta ja gottán Egyptas juohke vuosttašriegádeaddji, sihke olbmuid ja elliid vuosttašriegádeddjiid, ja mun dubmen buot Egypta ipmiliid. Mun lean Hearrá.13 Varra galgá leat mearkan dain viesuin main dii lehpet. Go mun oainnán vara, de mun manan meaddel, iige duššadeaddji časkkástat deaivva din, go mun časkkán Egypta.
   14 Dát beaivi galgá leat didjiide muitobeaivi. Dollet dan Hearrá bassin. Atnet dan agálaš ásahussan buolvvas bulvii.

2. lesetekst1 Kor 5,6b-8

Bokmål

6 Dere har sannelig ikke mye å være stolte av! Vet dere ikke at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen?7 Rens ut den gamle surdeigen så dere kan være en ny deig! Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet, Kristus.8 Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhetens og sannhetens usyrede brød.
   

Nynorsk

6 De har sanneleg ikkje stort å skryta av! Veit de ikkje at litt surdeig gjennomsyrar heile deigen?7 Reins ut den gamle surdeigen så de kan vera ein ny deig: usyra, slik de verkeleg er. For vårt påskelam er slakta, Kristus.8 Så lat oss halda høgtid, ikkje med gammal surdeig, ikkje med ein surdeig av vondskap og synd, men med usyra brød av sanning og reinleik.
   

Nordsamisk

6 Din rápmi ii leat buorre. Almma dii diehtibehtet ahte uhca suvrradáiggáš suvruda oppa dáiggi?7 Čorgejehket eret boares suvrradáiggi, vai šaddabehtet ođđa dáigin. Diihan lehpet suvrutkeahttájat, min beassášláppis Kristus lea juo njuvvojuvvon.8 Dollot nappo basiid, allot dakkárin geaid bahávuohta ja suddu leat suvrudan, muhto buhtisvuođa ja duohtavuođa suvrutkeahtes láibin.
   

Kvelden som aldri kommer unna fortellingen om det siste måltid

Skjærtorsdag er en dag og kveld som rommer at hav av fortellinger. Fortellinger om fest og forvirring, samhold og svik, endepunkt og vendepunkt. Fortellingen om jødenes påskefeiring til minne om utferden fra Egypt. Fortellingen om Jesus og disiplene som hadde kommet til Jerusalem for å feire den tradisjonelle påskefesten – sammen med tusenvis av andre jøder. Fortellingen om Jesus som vasker disiplenes føtter, og Peter som protesterer, om Judas som med et svikefullt kyss forråder Jesus for en neve sølvpenger.

Skjærtorsdag rommer disse og et hav av andre fortellinger. Men kvelden kommer aldri unna fortellingen om det siste måltidet som Jesus og disiplene hadde sammen, der han byr brød og vin – som sin kropp og sitt blod. Det er fortellingen om Gud som legger seg selv i disiplenes hender, i kirkas hender, i våre hender, i dine og mine hender

Alle – også Judas, selv om Jesus visste at han skulle forråde ham – var samla rundt bordet. Etterpå har Judas blitt skrevet inn i den store fortellingen som en evig forræder. Men Jesus skrev ham likevel aldri ut av fellesskapet; Judas fikk også spise og drikke sammen med dem.

For i den brokete forsamlingen av disipler rundt Jesus fantes fortellinger om både uvennskap, tvil og svik. De var ikke en samling av rettferdige, enige og perfekte folk. Jesus visste om det, og han elsket sine venner. Ikke på grunn av, men på tross av alt dette.

Fellesskapet rundt Jesus handla om kjærlighet, og det var ikke helt ukomplisert. Kanskje kan vi kjenne det igjen i fortellinger fra eget liv?
Fra de nærmeste; familie, venner, de menneskene vi elsker og krangler og spiser sammen med. Fra de vi deler fortellinger med.

Vi er ikke så forskjellige fra det første fellesskapet rundt Jesus. Vi er like menneskelige. Like påståelige, redde, sårbare og flotte. Vi er et fellesskap som fortsetter å leve like mye på tross av som på grunn av – med et hav av forskjellige fortellinger.

Del