Treenighetssøndag

Treenighetssøndag: PrekentekstMatt 28,16-20

Bokmål

16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem.17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte.18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Nynorsk

16 Men dei elleve læresveinane drog til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møta dei.17 Og då dei fekk sjå han, fall dei ned og tilbad han; men somme tvila.18 Då steig Jesus fram og tala til dei: «Eg har fått all makt i himmelen og på jorda.19 Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande20 og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.»

Nordsamisk

16 Buot oktanuppelohkái máhttájeaddji vulge Galileai ja manne várrái gosa Jesus lei gohččon sin mannat.17 Go sii oidne su, de sii čippostedje ja gudnejahtte su, muhto muhtumat eahpidedje.18 Dalle Jesus loaiddastii sin ovdii ja sártnui sidjiide: “Munnje lea addojuvvon buot fápmu almmis ja eatnama alde.19 Vulget dan dihte ja dahket buot álbmogiid mu máhttájeaddjin: Gásttašehket sin Áhči ja Bártni ja Bassi Vuoiŋŋa nammii20 ja oahpahehket sin doallat buot maid mun lean gohččon din doallat. Ja mun lean dinguin buot beivviid gitta máilmmi loahpa rádjái.”

1. lesetekst5 Mos 6,4-9

Bokmål

4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.6 Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte.7 Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.8 Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke.9 Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.
   

Nynorsk

4 Høyr, Israel! Herren er vår Gud, Herren er éin.5 Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av all di makt.6 Desse orda som eg byd deg i dag, skal du gøyma i hjartet ditt.7 Du skal innprenta dei i borna dine og snakka om dei når du sit heime og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp.8 Du skal binda dei om handa di som eit teikn og bera dei på panna som eit merke.9 Du skal skriva dei på dørstolpane i huset ditt og på portane dine.
   

Nordsamisk

4 Gula, Israel! Hearrá lea min Ipmil, Hearrá lea okta.5 Ráhkis Hearrá, Ipmilat, oppa váimmus ja oppa sielus ja oppa fámus.6 Vurke váibmosat dáid gohččumiid maid mun odne attán dutnje.7 Don galggat cieggadit daid mánáidasat ja sárdnut daid go čohkkát viesustat ja go váccát olgun, go velledat ja go lihkat.8 Čana daid mearkan giehtasat ja ane daid dovdomearkan gállustat.9 Čále daid iežat viesu uksastoalppuide ja iežat gávpotpoarttaide.
   

2. lesetekst1 Pet 2,4-10

Bokmål

4 Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud,5 og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.6 For det heter i Skriften:
           Se, på Sion legger jeg en hjørnestein,
           utvalgt og dyrebar;
           den som tror på ham,
           skal ikke bli til skamme.
7 Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror,
           er steinen som bygningsmennene vraket,
           blitt hjørnestein,
          
   8  en snublestein og en klippe til fall.
Fordi de ikke er lydige mot Ordet, snubler de. Det var de også bestemt til.
   9 Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.
          
   10 Dere som før ikke var et folk,
          er nå Guds folk.
          Dere som før ikke fant barmhjertighet,
          har nå funnet barmhjertighet.

Nynorsk

4 Kom til han, den levande steinen, som vart vraka av menneske, men som er utvald og kosteleg for Gud.5 Ver de òg levande steinar. Bli oppbygde til eit åndeleg hus, til eit heilagt presteskap, og ber fram åndelege offer, som Gud tek imot med glede, ved Jesus Kristus.6 For det heiter i Skrifta:
           Sjå, på Sion legg eg ein hjørnestein,
           utvald og kosteleg;
           den som trur på han,
           skal ikkje bli til skamme.
7 Så blir han til ære for dykk som trur. Men for dei som ikkje trur,
           har steinen som bygningsmennene vraka,
           vorte hjørnestein,
          
   8  ein snublestein og eit berg til fall.
Fordi dei ikkje er lydige mot Ordet, snublar dei. Slik var det òg fastsett at det skulle gå dei.
   9 Men de er ei utvald ætt, eit kongeleg presteskap, eit heilagt folk, eit folk som Gud har vunne så de skal forkynna hans storverk, han som kalla dykk frå mørkret og inn i sitt underfulle lys.
          
   10 De som før ikkje var eit folk,
          er no Guds folk.
          De som før ikkje fann miskunn,
          har no funne miskunn.

Nordsamisk

4 Go dii boahtibehtet su, ealli geađggi, lusa maid olbmot gal hilgo, muhto maid Ipmil lea válljen ja atná gudnis,5 de dalle dii iežage šaddabehtet ealli geađgin vuoiŋŋalaš vissui. Dii šaddabehtet bassi báhppagoddin ja sáhttibehtet oaffaruššat vuoiŋŋalaš oaffariid mat leat dohkálaččat Ipmilii Jesus Kristusa dihte.6 Čállagis celkojuvvo: Geahča, mun bijan Sionii čiehkageađggi, válljejuvvon geađggi mii lea mávssolaš. Gii sutnje osku, dat ii šatta heahpadii.7 Dát geađgi lea nappo mávssolaš didjiide geat oskubehtet, muhto daidda geat eai oskko, geađgi maid huksejeaddjit hilgo, lea šaddan čiehkageađgin,8  jorralusgeađgin ja vearránusa báktin. Go sii eai jeagat sáni, de sii jorralit, ja dat sin oassin leage mearriduvvon.
   9 Muhto dii lehpet válljejuvvon sohka, gonagaslaš báhppagoddi, bassi álbmot, Ipmila iežas álbmot, mearriduvvon sárdnidit su stuorra daguid gii din lea rávkan seavdnjadasas ovddolaš čuovgasis.10 Ovdal dii ehpet lean álbmot, muhto dál dii lehpet Ipmila álbmot. Ovdal dii leiddet almmá árpmu haga, muhto dál Ipmil lea din árpmihan.

Søkende eller skråsikker?

Det kunne nesten vært hentet fra en spionroman. «Dere møter meg på fjellet i Galilea ved soloppgang». Kanskje var dette det eneste disiplene visste. Hva som skulle skje der, var ukjent.

I møte med slik uvisshet, er det naturlig at flokken deler seg inn i undergrupper, noen tviler på det som skjer, andre kaster seg utpå og våger en klippefast tro.

Gjennom sommeren møter jeg ulike pilegrimer, og slik blir det også i år, for selv om pilegrimene ikke vil komme fra mange ulike land, vil de fortsatt være svært ulike mennesker.

Noen tropper trofast opp til forventet tidspunkt – de vet hvor de skal og hva de vil.

Andre leter seg fram, kjenner på tvilen over både veivalg og livsvalg.

Men i kirker langsmed leden og i herbergene tar vi i mot pilegrimer av alle slag, slik Jesus tok i mot 11 ulike disipler på fjellet.

Alle skulle få høre det samme oppdraget – det vi kjenner som dåps- eller misjonsbefalingen.

Trolig valgte disiplene ulike veier for å løse oppdraget Jesus hadde gitt dem, slik pilegrimer også kan finne ulik dagsrytme og ulike stier mot et felles mål.

Nå gjelder det oss – i vår tid. Hva betyr det i 2020 å gå ut til alle folkeslag – til all slags folk for å dele evangeliet, døpe og lære i den treeninge Guds navn?

Svaret på utfordringen skal vi finne sammen, så det blir rom for ulikhetene mellom oss, rom for både den søkende og den skråsikre.

God pilegrimssommer!

Del