Søndagstanker

 

Prekentekst 10.04.11
5. sundag i faste

45 Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. 46 Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. 47 Da kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. 48 Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.» 49 En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. 50 Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» 51 Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. 52 Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. 53 Fra denne dagen la de planer om å drepe ham.

13 Det kan hende at hele Israels menighet synder av vanvare og gjør noe som et av Herrens bud forbyr, og slik fører skyld over seg uten at forsamlingen er klar over saken. 14 Da skal forsamlingen, når synden blir kjent, ofre en ung okse som syndoffer. De skal komme til telthelligdommen med den, 15 menighetens eldste skal legge hendene på hodet til oksen for Herrens ansikt, og så skal oksen slaktes for Herrens ansikt. 16 Den salvede presten skal bære noe av okseblodet inn i telthelligdommen. 17 Presten skal dyppe fingeren i blodet og skvette noe av det sju ganger foran forhenget, for Herrens ansikt. 18 Noe av blodet skal han stryke på hornene på det alteret som står for Herrens ansikt i telthelligdommen. Resten av blodet skal han helle ut ved foten av brennofferalteret, det som står ved inngangen til telthelligdommen. 19 Alt fettet skal han ta ut av oksen og la gå opp i røyk på alteret. 20 Som han gjorde med den første syndofferoksen, slik skal han også gjøre med denne. På denne måten skal presten gjøre soning for dem så de får tilgivelse.

11 Men Kristus er kommet som øversteprest for alt det gode vi nå har. Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke tilhører denne skapte verden. 12 Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og kjøpte oss fri for evig. 13 Blodet av bukker og okser og asken av en kvige gjør hellig og ren i det ytre når det blir stenket på dem som er blitt urene. 14 Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus har i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud.
    15 Derfor er Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovet dem.

ERR:Kunne ikke finne noen del som passer med

45 Mange av dei jødane som var komne til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tru på han. 46 Men nokre gjekk til farisearane og fortalde kva han hadde gjort. 47 Då kalla overprestane og farisearane saman Rådet og sa: «Kva skal vi gjera? Denne mannen gjer mange teikn. 48 Lèt vi han halda fram slik, kjem snart alle til å tru på han, og romarane kjem og tek både den heilage staden og folket vårt.» 49 Ein av dei, Kaifas, som var øvsteprest det året, sa då: «De skjønar ingen ting. 50 De tenkjer ikkje på at det er betre for dykk at eitt menneske døyr for folket, enn at heile folket går til grunne.» 51 Det sa han ikkje av seg sjølv. Men fordi han var øvsteprest det året, tala han profetisk om at Jesus skulle døy for folket. 52 Ja, han skulle ikkje berre døy for folket, han skulle òg samla til eitt dei Guds born som er spreidde rundt omkring. 53 Frå den dagen la dei planar om å drepa han.

13 Det kan henda at heile Israels forsamling syndar av vanvare og gjer noko som eitt av Herrens bod forbyr, og slik fører skuld over seg utan at forsamlinga er klar over saka. 14 Då skal forsamlinga, når synda blir kjend, ofra ein ung okse til syndoffer. Dei skal koma til teltheilagdomen med han, 15 dei eldste i forsamlinga skal leggja hendene på hovudet til oksen for Herrens andlet, og så skal dei slakta oksen for Herrens andlet. 16 Den salva presten skal bera noko av okseblodet inn i teltheilagdomen. 17 Presten skal dyppa fingeren i blodet og skvetta noko av det sju gonger framfor forhenget, for Herrens andlet. 18 Noko av blodet skal han stryka på horna på det altaret som står for Herrens andlet i teltheilagdomen. Resten av blodet skal han hella ut ved foten av brennofferaltaret, det som står framfor inngangen til teltheilagdomen. 19 Alt feittet skal han ta ut or oksen og la gå opp i røyk på altaret. 20 Som han gjorde med den første syndofferoksen, slik skal han gjera med denne òg. Såleis skal presten gjera soning for dei så dei får tilgjeving.

11 Men Kristus er komen som øvsteprest for alt det gode vi no har. Han har gått gjennom det teltet som er større og meir fullkome, og som ikkje er laga av menneskehand, det vil seia: som ikkje høyrer til denne skapte verda. 12 Ikkje med blod av bukkar og kalvar, men med sitt eige blod gjekk han inn i heilagdomen éin gong for alle og kjøpte oss fri for evig. 13 Blodet av bukkar og oksar og oska av ei kvige gjer heilag og rein i det ytre når det blir dynka på dei ureine. 14 Kor mykje meir skal ikkje då Kristi blod reinsa samvitet vårt frå døde gjerningar, så vi kan tena den levande Gud. For Kristus har i kraft av ein evig Ande bore seg sjølv fram som eit feilfritt offer for Gud.
    15 Difor er Kristus mellommann for ei ny pakt. Han døydde for å kjøpa oss fri frå lovbrota i den første pakta, så dei som er kalla, skal få den evige arven som var lova dei.

ERR:Kunne ikke finne noen del som passer med

45 Olusat dain juvddálaččain geat ledje boahtán Márjjá lusa ja ledje oaidnán maid Jesus dagai, oskugohte sutnje. 46 Muhto muhtumat sis manne farisealaččaid lusa ja muitaledje maid son lei dahkan. 47 Dalle bajitbáhpat ja farisealaččat gohččo čoahkkái Ráđi, ja dadje: «Maid mii dál dahkat? Dát olmmái dahká ollu mearkadaguid. 48 Jos mii diktit su ain joatkit, de fargga buohkat oskugohtet sutnje. De romalaččat bohtet ja váldet sihke min bassi báikki ja min álbmoga.» 49 Okta sis, Kaifas, gii lei bajimušbáhppan dan jagi, dajai dalle: «Dii ehpet ádde maidege. 50 Ehpet go dii jurddaš ahte lea buoret ahte okta olmmoš jápmá álbmoga ovddas go ahte oppa álbmot duššá.» 51 Dán son ii dadjan iešalddes, muhto go son lei bajimušbáhppan dan jagi, de son einnostii ahte Jesus galggai jápmit álbmoga ovddas, 52 ii ge dušše álbmoga ovddas, muhto oktii čohkken dihtii daid Ipmila mánáid geat leat bieđganan juohke guvlui. 53 Dán beaivvi rájes sii ráđđádallagohte goddit su.

13 Jos oppa Israela searvegoddi sudduda fuomáškeahttá ja rihkku dieđekeahttá Hearrá báhkkoma ja dahká juoidá mii ii leat lobálaš ja nu šaddá sivalažžan, 14 muhto dasto fuobmá iežas suttu, de searvegoddi galgá oaffaruššat suddooaffarin nuorra vuovssá. Sii galget doalvut dan almmustusgoađi lusa. 15 Searvegotti vuorrasat galget bidjat gieđaid vuovssá oaivvi ala Hearrá ovddas, ja vuoksá galgá goddojuvvot Hearrá ovddas. 16 Vuidojuvvon báhppa galgá váldit veaháš vuovssávara ja doalvut dan almmustusgoahtái. 17 Son galgá buonjostit suorpma varas ja riškkuhit dan Hearrá muođuid ovddas čieža geardde ovdaloavdaga ovddabeallái. 18 Son galgá maid sihkkut vara dan áltára čorvviide mii lea Hearrá ovddas almmustusgoađis. Dan vara mii lea báhcán, son galgá leiket boaldinoaffaráltára gurrii mii lea almmustusgoađi uvssa guoras. 19 Son galgá luvvet vuovssás buot buoiddi ja boaldit dan áltára alde. 20 Son galgá dahkat dan vuoksái seammá láhkái go suddooaffarvuoksái. Go báhppa lea doaimmahan sidjiide soabahusa, de sii ožžot ándagassii.

11 Muhto go Kristus bođii dálá buriid bajimušbáhppan, de manai stuorit ja dievasleabbo goađi čađa, mii ii leat dahkkojuvvon gieđaiguin, ii ge gula sivdniduvvon máilbmái. 12 Son manai dušše oktii sisa buot basimussii, ii bohkáid ja burrogálbbiid varain, muhto iežas varain, ja nu son lea buktán midjiide agálaš lonástusa. 13 Jos juo bohkáid ja vuovssáid varra ja guigguid gunat mat riškkuhuvvojit buhtismeahttumiid ala, buhtistit olbmuid olgguldasat, 14 de dađe buorebut buhtista ge Kristusa varra! Agálaš vuoiŋŋas bokte son lea oaffaruššan iežas láitemeahttun oaffarin Ipmilii ja buhtista min oamedovddu jápma daguin eret vai mii sáhtášeimmet bálvalit ealli Ipmila.
    15 Dan dihtii Kristus lea boahtán ođđa lihtu gaskaolmmájin vai sii guđet leat rávkojuvvon, oččošedje lohpiduvvon agálaš árbbi, go son jápmimiinnis lonistii dain rihkkumiin mat ledje dahkkojuvvon vuosttaš lihtu áiggi.

ERR:Kunne ikke finne noen del som passer med

Syndebukken

Men som regel var det ham alene. I hvert fall mente lærerne det. Og det var jo egentlig det enkleste for alle parter å løse det slik?

I dag ville vi kanskje kalle ham "mobbeoffer". På Jesu tid kalte de ham ved andre og verre skjellsord. Og de så en fare ved det denne mannen fra Nasaret representerte! Ikke bare var han ulydig og oppviglersk: Han førte mennesker vill, mente de lærde og autoritetene.

- Dere skjønner ingen ting, sier øverstepresten. Vi løser ikke problemet ved å hisse oss opp! Vi løser det enklest ved å ta livet av mannen!

Det vil si: For Kaifas var det en enkel løsning. Det han ikke visste, var at han formulerte seg slik at han ikke skjønte rekkevidden av sine egne ord. Det han trodde var en løsning, var en profeti: Snart skulle Jesus komme til å dø på menneskehetens vegne med en løsning som har en langt større rekkevidde: Han skulle samle det Guds folk som er spredt over alt - samle oss til en verden og ett rike - velsignet av Gud.

Han som ble syndebukken har blitt seierherren! Han som fikk skylda har gitt oss del i fremtiden.

Ære være Gud i det høyeste…

daasvand 100px

Harald Daasvand, nettprest

Dagens kollektbønn: Himmelske Far, vi takker deg fordi du har latt din Sønn Jesus Kristus dø for oss og bli mellommann for en ny pakt. Vi ber deg: Rens oss, så vi i troen på ham kan tjene deg, den levende Gud, og få den arv som du har lovet oss, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet.

04.04.11

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget