Søndagstanker

 

Prekentekst 26.06.11
2. søndag etter pinse

19 Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. 20 Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår. 21 Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans.
    22 Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. 23 Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham. 24 ‘Far Abraham’, ropte han, ‘ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.’ 25 Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. 26 Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.’ 27 Da sa den rike: ‘Så ber jeg deg, far, at du sender ham 28 til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.’ 29 Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene, de får høre på dem.’ 30 Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.’ 31 Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.’»

7 Om det er en fattig blant dine landsmenn i en av byene i det landet Herren din Gud vil gi deg, da skal du ikke være hardhjertet og ikke lukke hånden for din fattige bror. 8 Nei, du skal åpne din hånd for ham og låne ham alt det han trenger.

10 Gi ham villig, og ha ingen onde tanker i hjertet når du gir, for når du gjør dette, skal Herren din Gud velsigne deg i alt ditt arbeid og alt du gjør med dine hender. 11 Det vil alltid være fattige i landet, og derfor påbyr jeg deg: Lukk villig opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i landet ditt!

13 Bli ikke forundret om verden hater dere, søsken. 14 Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, for vi elsker våre søsken. Den som ikke elsker, blir værende i døden. 15 Den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. 16 Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.
    17 Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? 18 Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.

19 Det var ein rik mann som kledde seg i purpur og fint lin og levde i fest og prakt dag etter dag. 20 Men ein fattig mann som heitte Lasarus, låg utanfor porten hans, full av verkjesår. 21 Han ønskte berre å få metta seg med det som fall frå bordet til rikmannen. Hundane kom endåtil og slikka såra hans.
    22 Så hende det at den fattige døydde, og englane bar han til Abrahams fang. Den rike døydde òg, og vart gravlagd. 23 Då han slo opp auga i dødsriket der han var i pine, såg han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil han. 24 Då ropa han: ‘Far Abraham, miskunna deg over meg! Send Lasarus hit så han kan dyppa fingertuppen i vatn og kjøla tunga mi. For eg lid så vondt i denne elden.’ 25 Abraham svara: ‘Kom i hug, barnet mitt, at du fekk alt det gode medan du levde, og Lasarus like eins det vonde. No blir han trøysta her, medan du lid vondt. 26 Dessutan er det lagt ein avgrunn mellom oss og dykk, slik at dei som vil koma herifrå og over til dykk, ikkje skal kunna det, og ingen kan koma frå dykk og over til oss.’ 27 Då sa den rike: ‘Så bed eg deg, far, at du sender han til heimen min. 28 Eg har fem brør. Lat han åtvara dei, så ikkje dei òg skal koma til denne pinestaden.’ 29 Men Abraham sa: ‘Dei har Moses og profetane, dei kan høyra på dei.’ 30 ‘Nei, far Abraham’, svara han, ‘men kjem det nokon til dei frå dei døde, då vender dei om.’ 31 Då sa Abraham: ‘Høyrer dei ikkje på Moses og profetane, så vil dei heller ikkje la seg overtyda om nokon står opp frå dei døde.’»

7 Om det er ein fattig blant landsmennene dine i ein av byane i det landet som Herren din Gud vil gje deg, då skal du ikkje vera hardhjarta og ikkje lata att handa for den fattige bror din. 8 Nei, du skal opna handa di for han og låna han alt det han treng.

10 Gjev han villig, og ha ingen vonde tankar i hjartet når du gjev. Då skal Herren din Gud velsigna deg i alt ditt arbeid og alt du gjer med hendene dine. 11 Fattige kjem det alltid til å vera i landet. Difor byd eg deg: Opna villig handa for bror din, for dei som lid naud og dei som er fattige i landet ditt!

13 De må ikkje undra dykk, sysken, om verda hatar dykk. 14 Vi veit at vi har gått over frå døden til livet, for vi elskar syskena våre. Den som ikkje elskar, er og blir i døden. 15 Den som hatar bror sin, er ein mordar, og de veit at ingen mordar har evig liv i seg. 16 Kva kjærleik er, har vi lært av at Jesus gav livet sitt for oss. Så skyldar òg vi å gje livet for syskena våre.
    17 Men den som har meir enn nok å leva av, og likevel lèt att hjartet sitt når han ser bror sin lida naud, korleis kan han ha Guds kjærleik i seg? 18 Mine born, lat oss elska, ikkje med tomme ord, men i gjerning og sanning!

19 Lei rikkis olmmái gii gárvodii purpuriin ja fiinna liidnebiktasiiguin ja elii hearvásvuođas ja ilus juohke beaivvi. 20 Muhto su uvssa ovddas veallái geafes olmmái gean namma lei Lasarus. Son lei dievva háviin 21 ja hálidii gallehit iežas dušše dainna mii gahčai rikkis olbmá beavddis. Maiddái beatnagat ge bohte ja njollo su háviid.
    22 De geafes olmmái jámii, ja eŋgelat gudde su Abrahama askái. Rikkis olmmái maid jámii ja hávdáduvvui. 23 Go son rabastii čalmmiidis jábmiid riikkas, gos son lei biinnus, de oinnii Abrahama guhkkin ja Lasarusa su bálddas. 24 Son čuorvvui: «Áhččán Abraham, árpmit mu ja vuolggat Lasarusa deike, vai son buonjostivččii suorbmageažis čázis ja láktadivččii mu njuokčama. Dasgo mun biidnašuvan dán dolas.» 25 Abraham vástidii: «Mánážan, muitte ahte don ožžot buriidat ealedettiinat, ja dalle Lasarus oaččui baháid. Dál son jeđđejuvvo dáppe, muhto don biidnašuvat. 26 Dasa lassin lea min ja din gaskkas čiekŋalis njiellu, amas oktage dáppe beassat rastá din lusa, vaikko hálidivččii ge, ii ge oktage din bealde beasa deike min lusa.» 27 Rikkis olmmái dajai Abrahamii: «Mun ánuhan dus ahte vuolggahivččet su 28 mu áhččán vissui. Dasgo mus leat vihtta vielja, ja son ferte duođaštit sidjiide, amaset sii ge boahtit dán givssi báikái.» 29 Muhto Abraham dajai: «Sis leat Movsses ja profehtat; gulloset daid.» 30 Rikkis olmmái vástidii: «Áhččán Abraham, eai sii guldal, muhto jos oktage jábmiid luhtte boađášii sin lusa, de sii jorgalivčče.» 31 Muhto Abraham dajai sutnje: «Jos sii eai guldal Movssesa ja profehtaid, de eai oskugoađe vaikko muhtun bajásčuožžilivččii ge jábmiid luhtte.»
   

7 Jos muhtun gávpogis dan eatnamis maid Hearrá, din Ipmil, addá didjiide, lea geafes olmmoš, soamis din vieljain, de allet leage nu garraváimmogat ahte dahppabehtet gieđa geafes vielljaseattet. 8 Dii galgabehtet baicce rabastit gieđa sutnje ja lonet sutnje maid son dárbbaša.

10 Addet sutnje árvasit alletge ane unohassan addit. Dalle Hearrá, din Ipmil, buressivdnida din buot das maid dahkabehtet ja doaimmahehpet. 11 Geafit eai goassege noga din eatnamis. Dan dihte mun gohčun din rabastit gieđa vielljaseattet, iežadet eatnama geafái ja váivvášii.
   

13 Oskuguoimmit, allet ovddoš jos máilbmi vašuha din. 14 Mii han diehtit ahte mii leat mannan jápmimis eallimii, dasgo mii ráhkistit oskuguimmiid. Dat guhte ii ráhkis, bissu jápmimis. 15 Juohkehaš guhte vašuha oskuguoimmis, lea olmmošgoddi, ja dii diehtibehtet ahte ii ovttage olmmošgoddis leat agálaš eallin iežas siste. 16 Das mii leat oahppan mii lea ráhkisvuohta, go Jesus attii heakkas min ovddas. De mii ge leat geatnegasat addit heaggamet oskuguimmiid ovddas. 17 Jos geasge lea buot maid son dárbbaša dán máilmmis, ja oaidná oskuguoimmi gillámin, muhto dahppá váimmus sutnje, mo Ipmila ráhkisvuohta sáhttá bissut su siste?
    18 Mánát, allot ráhkis dušše sániiguin dahje njuokčamiin, muhto daguiguin ja duohtavuođas.

Rike og fattige

Om vi flytter dette ned på det personlige plan, og spør hva vi selv gjør med urettferdigheten i verden er vi i farlig farvann. Ingen av oss liker å bli pirket på, særlig ikke der det er ømt fra før. Som gode sosialdemokrater vet vi nordmenn at det personlige ansvar er begrenset. Bortsett fra det med dugnadsånd, da. Og de gamle misjonsdamene.

Dessuten er det en kjent sak at nesten ingen av oss er rike, uansett hvor mye vi eier og har. Når traff du sist en rik person? Jeg mener, en som sa: ja, jeg er rik. Det er få av dem. Det er få av oss.

Ingen av oss kan alene stoppe verdens urettferdighet, og ingen kan lindre all nød. De har rett de som sier at det er et vanskelig prosjekt.
Men vi ser alle en Lasarus som ligger utenfor portene våre, av og til også innenfor. Og det er mens vi ser at vi blir spurt om hva vi gjør med ham eller henne. Ikke om hva vi gjør med problemet, men hva vi gjør for og med Lasarus. Både hvordan vi møter ham eller henne som vi fysisk kan hjelpe og de langt borte.

I gamle dager, og noen steder den dag i dag, var det vanlig å gi tiende av sin inntekt til gode formål. Jeg er redd for at slike oppfordringer i dag ses på som moralisme og utidig pengemas og en innblanding i folks privatliv som kirka ikke har noe med.
Ja, mon det.

Budskapet fra dagens tekst forteller i hvert fall at forholdet til dem som lider nød har med frelse å gjøre.
Les teksten en gang til og reflekter over den. Stort sterkere kan det ikke sies, og mine innebygde protester og forbehold blir puslete i møte med det som beskrives.

Og akkurat i dag skal vi ikke komme ilende til og si at vi vet at vi er svake mennesker som vil det gode men ikke får det til og trenger tilgivelse etc.
Ikke i dag.

espeland 100px
Lars-Erik Espeland
Sokneprest i Tanum, Akershus

Kollektbønnen: Barmhjertige Gud, du har gitt oss i oppdrag å forvalte jordens rikdom med rettferdighet. Vi ber deg: Gi oss å høre ditt ord rett, så vi ikke blir hengende fast ved de jordiske ting og glemmer deg og det evige mål du har satt for vårt liv. Lær oss å vise barmhjertighet, så vi ser vår nestes nød og deler dine gaver med hverandre. Hjelp oss å kjempe for rettferd og fred i verden, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet.

20.06.11

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget